Michal Šindelář - strana 1

  • Článek
Článek se zaměřuje na transakční ceny mezi spojenými osobami s pohledu finančního účetnictví a auditu. Snaží se vyvrátit názor, že auditoři se transferovými cenami nemusí zabývat. Důkazem jsou vybrané mezinárodní auditorské standardy, které musí auditoři při poskytování auditorských služeb dodržovat a které upozorňují na rizika v souvislosti s transakcemi mezi spojenými osobami. Dalším důkazem je vybraná judikatura NSS, která poukazuje na daňové doměrky ze strany správce daně, kde v důsledku nesprávně nastavených transferových cen došlo nejen ke krácení daní, ale i k výraznému zkreslení účetních informací ve zveřejňovaných auditovaných účetních závěrkách, k nimž auditoři vydali výrok „bez výhrad“. 1)
Vydáno: 16. 08. 2019
  • Článek
Následující příspěvek se zabývá analýzou nové směrnice rady EU 2016/1164 a její implementací do české legislativy. V článku je nejprve stručně představena v současnosti platná úprava daňové uznatelnosti finančních nákladů, na kterou navazuje přehled daňových dopadů v případě finančních nákladů tak, jak je uvedeno ve směrnici rady EU 2016/1164. Článek dále předkládá současný stav implementace této směrnice do daňového práva České republiky. V samotném závěru jsou shrnuty nejdůležitější dopady této směrnice na podnikatelské subjekty.
Vydáno: 17. 12. 2018
  • Článek
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly v kapitálových společnostech Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Michal Šindelář, Vysoká škola ekonomická v Praze 1. Podíl společníka ve společnosti (§ 31...
Vydáno: 01. 06. 2016
  • Článek
Od 1. ledna 2016 čeká účetní jednotky největší změna účetních přepisů za poslední roky. Dne 10. září 2015 byla vydána ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 221/2015 Sb. novela zákona o účetnictví (zákon č. 563/1992 Sb. ). V návaznosti na novelu zákona o účetnictví (dále jen ZoÚ) byly přijaty novely prováděcích vyhlášek, připravovaná je zcela nová vyhláška týkající se vedení jednoduchého účetnictví. Novela zákona o účetnictví především transponuje do účetní legislativy účetní směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU ze dne 26. června 2013. Tato nová účetní směrnice nahradila směrnici č. 78/660/EHS (tzv. Čtvrtá směrnice) a č. 83/349/EHS (tzv. Sedmá směrnice) a státy měly povinnost ji zakomponovat do národní úpravy do 20. července 2015. Dále pak novela zpřesňuje účetní definice a pokračuje v procesu terminologických změn v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. V následujícím textu jsou rozebrány hlavní změny v zákoně a návazně pak v prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb. 1)
Vydáno: 01. 12. 2015