Ivana Štenglová

  • Článek
V příspěvku uveřejněném v rámci expertních příspěvků č. 2/20201) jsem se zabývala změnami, které přinesla novela zákona o obchodních korporacích provedená zákonem č. 33/2020 Sb. v právní úpravě obchodních společností. V tomto článku se budu zabývat významnými změnami v právní úpravě družstev provedené dvěma novelami zákona o obchodních korporacích – zákonem č. 33/2020 Sb. a zákonem č. 163/2020 Sb. Změny provedené uvedenými novelami v právní úpravě družstev jsou poměrně rozsáhlé. Škoda jen, že se v Poslanecké sněmovně nepodařilo dosáhnout shody o úpravě vypořádacího podílu v bytových družstvech, která je více než potřebná a která by odstranila přetrvávající stav právní nejistoty v této citlivé oblasti.
Vydáno: 24. 08. 2020
  • Článek
Po více než šesti letech od své účinnosti se dočkal zákon č. 90/2012 Sb. , zákon o obchodních korporacích, velké novely zákonem č. 33/2020 Sb. Není to novela první, tu provedl již zákon č. 458/2016 Sb. , který však novelizoval jen několik málo ustanovení zákona o obchodních korporacích a založil právo účasti zaměstnanců na kontrole akciové společnosti. 1) Druhá novela zákona o obchodních korporacích je podstatně rozsáhlejší, o čemž svědčí i počet jejích novelizačních bodů – je jich 719. Dlužno ovšem podotknout, že řada z nich pouze odstraňuje nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona a některé přinášejí spíše drobné změny. Řada úprav je však velmi významných a podstatným způsobem mění současnou úpravu. V následujícím textu se budu zabývat těmi nejvýznamnějšími.
Vydáno: 28. 04. 2020
  • Článek
Dne 20. prosince 2016 podepsal prezident České republiky novelu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník “ nebo „o. z. “), kterou vláda předložila Poslanecké sněmovně dne 3. 1istopadu 2015. Lze říci, že cesta této novely Poslaneckou sněmovnou nebyla příliš rychlá. Poslanecká sněmovna ji postoupila Senátu až dne 18. 1istopadu 2016, tj. po více než ročním projednávání. Podíváme-li se na to, jaké změny novela přinesla, zjistíme, že jde o změny velmi různorodé (některé jsou poměrně rozsáhlé, jiné jen dílčí), které se dotýkají prakticky všech částí občanského zákoníku a postihují i řadu navazujících předpisů. V další části se budu blíže zabývat jen některými významnějšími změnami. Téhož dne prezident podepsal i novelu zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích “ nebo „z. o. k. “), kterou předložila Poslanecké sněmovně skupina poslanců a která, kromě novelizace § 488 z. o. k. , obsahuje už jen přechodná ustanovení a úpravu účinnosti.
Vydáno: 03. 02. 2017
  • Článek
Zálohy na podíl na zisku v kapitálových obchodních společnostech Právní úprava a judikatura doc. JUDr. Ivana Štenglová Ph. D. Podmínky výplaty zisku v kapitálových obchodních společnostech jsou dlouhodobě předmětem...
Vydáno: 05. 02. 2015
  • Článek
Určení hodnoty podniku Ivana Štenglová Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. června 2012 , sp. zn. 22 Cdo 2214/2010 , www.nsoud.cz K předpisům: -§ 127 o. s. ř. -§...
Vydáno: 09. 09. 2012
  • Článek
Právní úprava jednoho z významných práv akcionářů, práva na podíl na zisku (dividendu), se v obchodním zákoníku v průběhu jeho účinnosti již mnohokrát změnila. Provedenými změnami byly odstraněny některé problémy této úpravy, mnohdy však nová úprava přinesla problémy další. K odstranění některých pochybností přispěla rovněž judikatura Nejvyššího a dalších soudů, i ta však vyvolala některé otázky, dříve nepokládané. Cílem tohoto příspěvku je pokusit se odstranit některé přetrvávající výkladové problémy v této oblasti a upozornit na některé významné judikáty týkající se problematiky dividendy, případně zodpovědět otázky, které vyvolávají.
Vydáno: 06. 04. 2011