Ing. Christian Žmolík - strana 1

Právnická společnost obchoduje mimo jiné s prodejem antigenní testy, které mají záruku do 30. 11. 2022. Pokud je teď ještě odprodá za nižší cenu, než byla nákupní, rozdíl mezi nákupem a prodejem bude minus 90 %. Je to daňově uznatelné? A pokud zboží bude už prošlé, jde likvidace do manka a škody a bude to daňově uznatelné?
Vydáno: 26. 09. 2022
Majitel firmy by chtěl vyplatit nerozdělený zisk minulých let, společnost momentálně nemá dostatek finančních prostředků, na vyplacení neroz. zisku by si musela vzít půjčku. Půjčka by nezpůsobila žádné ohrožení firmy (splnila by všechny testy - bilanční, test vlastního kapitálu, test insolvence) je možné vyplatit zisk z půjčky?
Vydáno: 23. 09. 2022
Společnost má pohledávky za jinou společností ve výši cca 1 300 000 Kč ( z roku 2020 a 2021 ), v roce 2022 dlužník spadl do insolvence, pohledávky byly řádně přihlášeny, ale insolvenční správce uznal jen pohledávky ve výši 300 000 Kč. Můžeme na zbylé pohledávky ve výši 1 000 000 Kč vytvořit daňovou opravnou položku dle § 8a zákona o rezervách?
Vydáno: 22. 09. 2022
Společnost s ručením omezeným provozuje svou činnost v rodinném domě, který je ve vlastnictví společníků (s. r. o. má zde sídlo a provozovnu na základě smlouvy o výpůjčce) a zároveň společníci v tomto RD mají bydliště. S. r. o. nechalo na své náklady provést montáž kamerového systému - kamery jsou umístěny v prostorách sloužících k podnikání a dále na domě tak, že snímají pozemek, na kterém stojí RD (v prostorách k bydlení kamery umístěny nejsou). Cena za montáž kamerového systému je pod hranici 80 tisíc. Je možno postupovat tak, že dodavatel kamer. systému vystaví fakturu na odběratele s. r. o. (je plátce DPH) v přenesené daňové povinnosti, s. r. o. zahrne do svých nákladů poměrnou část fakturované částky (např. přepočtem podle podlahové plochy užívané k podnikání) a v přiznání k DPH na ř. 10 vypočte daň z celé fakturované částky a na ř. 43 uplatní nárok na odpočet DPH pouze ve výši poměrné části stanovené pro podnikatelskou činnost?
Vydáno: 03. 08. 2022
Firma pořídí klimatizační zařízení, bude fakturováno v měsíci srpnu 2022. Do používání může být klimatizace řazena až od 1. září 2022? Mohu ho zařadit podle zákona o daních z příjmů do odpisové skupiny 3? Doba odpisování 10 let. Firma je plátcem DPH. Při rovnoměrném odpisování § 31 ZDP, v prvním roce odpisování 5,5 a v dalším roce 10,5 ? Nebo by bylo lépe použít § 32 zákona o daních z příjmů – zrychlené odpisování?
Vydáno: 28. 07. 2022
Společnost (s. r. o.) ALFA koupila 15. 2. 2019 traktor za 2.000.000 Kč od společnosti BETA, se kterou bylo po několika měsících zahájeno insolvenční řízení. Insolvenční správce zpochybnil prodejní cenu a 20. 6. 2022 byla uzavřena dohoda o narovnání. Na jejím základě doplatila společnost ALFA společnosti BETA 200.000 Kč. Společnost ALFA traktor od 15. 2. 2019 odpisovala. Jak má společnost ALFA postupovat z účetního a daňového hlediska?
Vydáno: 28. 07. 2022
Právnická osoba s. r. o. poskytovala v roce 2021 každý měsíc dar dvěma organizacím na humanitární účely ve výši 500 Kč měsíčně každé. Jedna organizace poslala jeden doklad za rok 2021 s potvrzením výše daru ve výši 6.000 Kč za rok 2021. Druhá organizace každý měsíc vystavovala doklad o sponz. daru na částku 500 Kč. Lze odečíst za rok 2021 součet všech darů této jedné organizaci? Můžeme to brát jako hodnotu jednoho daru (součet všech darů jedné organizaci) za kalendářní rok činí alespoň 2.000 Kč a odečíst od daňového základu? Přijdou mi obě situace stejné, jenom formálně každá jinak řešená.
Vydáno: 07. 07. 2022
Společnost s r. o. poskytla finanční dar politické straně pro senátní kampaň ve výši 70 000 Kč, bez protiplnění. Zaúčtovala bych následovně: 1) Předpis na základě darovací smlouvy MD 568/D 379 (nedaňový náklad), 2) Úhrada MD 379/D 221, 3) Následně v DPPO za rok 2022 bych odečetla jako položku odčitatelnou od základu daně. Je výše uvedený postup správný? Jsou s darem spojené ještě nějaké další kroky? 
Vydáno: 29. 06. 2022
Letos přecházíme na hospodářský rok, přechodové období má 13 měsíců. Máme v evidenci drobný majetek s delší životností, který odpisujeme dva roky. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým. Jak je to v tomto případě s daňovými odpisy? Můžu si uplatnit daňové odpisy za 13 měsíců? U ostatního odpisovaného majetku, cenově nad limit, uplatňujeme pouze roční daňové odpisy (za 12 měsíců).
Vydáno: 22. 06. 2022
Právnická osoba v roce 2021 nakoupila stromky a vysadila ovocný sad. Náklady na výsadbu činily 200 000 Kč. Na podzim roku 2021 požáda SZIF o dotaci na podporu restrukturalizace ovocných sadů. Na konci února 2022 dostala rozhodnutí o poskytnutí této dotace – v rozhodnutí je uvedeno, že se poskytuje dotace pro rok 2021. Dotace nebyla poskytnuta na úhradu skutečných nákladů, ale na ha plochy nově vysázeného ovocného sadu.Bude dotace zdaňována ve výnosech? Pokud ano, v jakém roce – v roce 2021 nebo v roce 2022, kdy bylo o dotaci skutečně rozhodnuto?
Vydáno: 21. 06. 2022
V roce 2022 při účtování faktury za plyn jsem zjistila, že jsem v roce 2021 zapomněla vytvořit dohadnou položku. Mohu v tomto případě udělat dodatečné daňové přiznání na náklady roku 2021? Valná hromada již proběhla, takže výkazy již měnit nemohu. Udělám pouze dodatečné DAP PO. Jedná se o daňový náklad cca 30 000 Kč. Je něco, na co při tomto sestavení DAP nesmím zapomenout? Píše se někam důvod?
Vydáno: 21. 06. 2022
Zaměstnavatel zaplatí za zaměstnance pojišťovně D.A.S. za právní ochranu zaměstnance. Je tato platba daňově uznatelná? A i když by ten zaměstnanec měl uzavřenu pouze dohodu o provedení práce?
Vydáno: 13. 06. 2022
Náš invalidní zaměstnanec byl v práci celý rok a odpracoval všechny směny. Všechny odpracované hodiny se podělí počtem hodin celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zamce pracujícího na plnou pracovní dobu. Náš zaměstnanec má 7,5 hodinovou pracovní dobu při počtu 252 pracovních dní v roce 2021 to dělá 1890 hodin. Dělíme tedy touto částkou a poté nám vyjde 1. Předpokládáme, že se nedělí vždy částkou 2016 (8hod. pracovní doba). Je náš výpočet správný?
Vydáno: 13. 06. 2022
Společnost s r. o., mateřská společnost, v roce 2021 zaúčtovala dle zápisu valné hromady nárok na příjem podílu na zisku od své dceřiné společnosti. MD 351 DAL 665 v částce 10 mio Kč. K 31.12.2021 bylo splaceno pouze 8 mio Kč, 2 mio Kč byly doplaceny až v lednu 2022. V daňovém přiznání k DPPO za rok 2021 uvádím na řádku 110 hodnotu zaúčtovanou ve výnosech, tedy 10 mio Kč. Dotaz: jakou částku uvedu v Samostatné příloze k položce 12 I oddílu na řádku C - 2 Podíly na zisku? Zaúčtované podíly do výnosů (10 mio Kč) nebo skutečně přijaté na bankovní účet (8 mio Kč)?
Vydáno: 10. 06. 2022
Společnost postavila bytové domy a od zimy postupně prodává jednotlivé bytové jednotky s DPH. Z pohledu DPH se jedná o sociální byty. Domy jsou postaveny na horách, a tak v důsledku klimatických podmínek mohla společnost se sadovými úpravami pozemku kolem domů začít až na jaře, kdy už první byty byly prodány. Bytové jednotky mají podíl na těchto pozemcích. Je možné náklady na sadové úpravy s přihlédnutím k výše uvedenému (sadové úpravy nešlo provést před prodejem) účtovat ve společnosti jako daňový náklad s nárokem na odpočet DPH? Vzhledem k tomu, že se pozemky technicky nezhodnocují, budou tyto náklady účtovány přímo do nákladů? Náklad bude představovat cca 800 000 Kč.  
Vydáno: 08. 06. 2022
FIrma má úvěr v cizí měně od sesterské společnosti z Německa. Firma nesplnila z důvodu vykázané ztráty podmínky § 25 odst. 1 písm. w) (poměr úvěrových fin. nástrojů k čtyřnásobku vlastního kapitálu), proto v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob vyloučila úroky z úvěru z daňových výdajů. V rámci účetní závěrky byl k rozvahovému dni zaúčtován kurzový zisk z úvěru do daňových výnosů. Může firma v daňovém přiznání kurzový zisk, který souvisí s uvedeným úvěrem, vyloučit z daňových příjmů?
Vydáno: 06. 06. 2022
Společnost s r. o. měla v roce 2021 na hlavní pracovní poměr zaměstnance, kterému byla přiznána od 1. 10. 2021 invalidita 1. stupně. Od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 byl nemocen a od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 odpracoval všechny směny (40 hod. týdenní úvazek). Má s. r. o. nárok na slevu na invaliditu dle § 35 ZDP za rok 2021 ve výši 4 500 Kč (18 000 /12 ms × 3 ms)?
Vydáno: 01. 06. 2022
V roce 2019 společnost dosáhla zisku, ZD byl 600 tis. Kč. V roce 2020 byla vykázaná ztráta ve výši 100 tis. a v roce 2021 byla také vykázaná ztráta ve výši 300 tis. V dodatečném DPPO za rok 2019 mohu uplatnit ztrátu za rok 2020 i za rok 2021? Do kdy musím podat dodatečné DPPO?  
Vydáno: 30. 05. 2022
Jednatel společnosti s r. o. (plátce DPH) je zaměstnancem na pozici instalatéra. Protože při výkonu práce musí používat dioptrické brýle, které musí neustále střídat, protože jednou je potřeba řešit opravu zblízka, podruhé je potřeba se na opravu dívat z jiného úhlu a to pro něj znamená, že je potřeba aby měl brýle různých dioptrií, což je nákladově náročné a navíc výměna brýlí zdržuje samotný výkon práce. Jednatel přemýšlí o operaci očí, která by mu vyřešila problém se zrakem a nemusel by dioptrické brýle používat. Náklady na operaci jsou cca 60 000 Kč. Může se společnost s r. o. nějakým způsobem podílet na úhradě nákladů operace, aby byl náklad daňově uznatelný, např. i v poměrné výši, kdy část operace by si hradil jednatel ze svých prostředků a část operace by hradila společnost s r. o.?
Vydáno: 29. 04. 2022
Pokud s. r. o. platí za svého zaměstnance lékaře členský příspěvek v SAS a zaúčtuje ho jako daňově neuznatelný, musí přidanit tuto částku zaměstnanci ve mzdě?
Vydáno: 28. 04. 2022