Ing. Christian Žmolík - strana 2

Firma má na leasing automobil. Se souhlasem leasingové společnosti bude auto podnajímat. Může si podnájemce uplatnit paušál na dopravu?
Vydáno: 14. 04. 2022
V dubnu 2022 nám bylo schváleno poskytnutí krajské neinvestiční dotace (1. výzva pro rok 2022) na mzdové náklady roku 2021. Účetní závěrku za rok 2021 již máme zauditovanou, ale přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 máme povinnost podat až do 1. července 2022. Máme v tomto daňovém přiznání schválenou dotaci vztahující se k nákladům roku 2021 zdanit? Přes jaký řádek daňového přiznání? Dotaci budeme účtovat do roku 2022. Jak budeme postupovat v daňovém přiznání za rok 2022?   
Vydáno: 08. 04. 2022
Máme 4 pracovníky se zdravotním postižením prvního a druhého stupně. Chceme v dani z příjmu právnických osob uplatnit slevu na dani podle § 35a ZDP. Tito pracovníci odpracovali každý svůj celý fond pracovní doby tj. 2016 hodin a navíc dohromady 338 hodin za rok 2021. Uplatňuji si slevu na každého pracovníka 18 000 Kč, nebo poměr odpracované doby tj. 8 402 hod. / fond pracovní doby 2016 hod., tedy 4,16 x 18 000 Kč?
Vydáno: 08. 04. 2022
Firma platí trenéra, který v prostorách firmy, v pracovní době, poskytuje pro zaměstnance fyzioterapeutická a rehabilitační cvičení. Jedná se zejména o zaměstnance z kanceláří. Lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 08. 04. 2022
Prosím u přílohy 12 k daňovému přiznání právnických osob - když společnost překračuje kriterium 2) vykazuje daňovou ztrátu je povinna do přílohy uvádět vklady (půjčky) společníka? A když obchodují dvě společnosti se stejným společníkem - jsou to spojené osoby?
Vydáno: 04. 04. 2022
Na kontrole OSSZ, která proběhla 9. 3. 2022 bylo zjištěno, že jsme neodvedli pojistné za společníka, druh činnosti společník, jednatel, v měsících 7-8/2020, kdy bylo prominuto pojistné pouze u zaměstnanců na pracovní smlouvu. Toto pojistné budeme doplácet v letošním roce. Z hlediska daně z příjmu je toto pojistné nákladem roku 2022? Anebo roku 2020 a my máme možnost podat dodatečné přiznání k dani z příjmu za rok 2020?
Vydáno: 31. 03. 2022
Společnost plánuje z důvodu značného opotřebení a poškození výměnu střešní krytiny - eternitové desky vlnité. Vzhledem k tomu, že již nelze zajistit stejný materiál - tyto eternitové desky se z ekologických důvodů již nevyrábí, předpokládá společnost nahrazení těchto desek plechovou střešní krytinou. V rámci výměny nedojde k zateplení střechy. Je možné náklady spojené s výměnou střešní krytiny považovat za náklady na opravu?
Vydáno: 29. 03. 2022
Společnost s r. o., mikro účetní jednotka, neauditovaná. V roce 2015 jsem vykázali ztrátu 250 000 Kč, v roce 2016 jsme vykázali ztrátu 180 000 Kč. Za rok 2017 společnost vykáže zisk 400 000 Kč. Je možné odečíst ztrátu roku 2015 i 2016 ze zisku v daňovém přiznání za rok 2017? Jsou zde nějaké podmínky, omezení? Jak je to s odloženou daňovou pohledávkou? S tím souvisí ještě jeden můj dotaz. V roce 2016 společnost měla 2 společníky = 2 jednatele, každý měl podíl 50 %. V dubnu 2017 došlo ke změně, jeden společník (= jednatel) odešel, tzn. že společnost má momentálně jednoho majitele, podíl 100 %. Oblast podnikání se nemění. Můžeme i v tomto případě ztrátu z obou let bez problému odečíst?
Vydáno: 22. 03. 2022
Dobrý den, prosím o informaci: po kontrole závazků a pohledávek bylo zjištěno, že byla vystavena faktura na cca 130.000 Kč vč. DPH před 8 měsíci omylem (neuskutečněná zakázka). Byla vystavena faktura, odvedeno DPH a i zaplacena daň DPPO. Fakturu ale firma (odběratel) neeviduje, žádné DPH si neuplatila, nesnížila ani daňový základ. Vytvořili jsme tedy zákonnou OP k pohledávce podle §8a. Je možné ještě požádat o vrácení DPH (prosím jak) nebo to nelze a DPH se započítá do zákonné OP? Dále budeme postupně odepisovat OP do úplného odepsání pohledávky. Je tento postup správně? Pokud ne, prosím o informaci, jak pohledávku odepsat/zrušit. Předem moc děkuji.
Vydáno: 16. 03. 2022
Připravuji daňové odpisy za rok 2021 a zjistila jsem, že firma (a. s.) má v majetku software v hodnotě 139 000 Kč, který odepsala účetně, ale neuplatnila žádné daňové odpisy. Tento nehmotný majetek byl ale pořízen již v roce 2014. Lze i po tak dlouhé době uplatnit daňové odpisy z tohoto majetku.
Vydáno: 16. 03. 2022
Podle zákona o daních z příjmů je základem daně podle § 36 odst. 2 písm. e) z vrácení emisního ážio, příplatku mimo základní kapitál. Půjčky byly poskytnuty od roku 2010 do roku 2013 a jsou účtovány na účtu 413-Příplatky mimo základní kapitál. Je možné vrátit tyto půjčky bez zdanění? Vlastník částečně vložil a částečně koupil podíl.
Vydáno: 16. 03. 2022
Právnická osoba, s. r. o., si koupí v roce 2021 drobný hmotný majetek ve výši 70 000 Kč (počítač). Ve vnitřní směrnici má stanovenou hodnotu pro dlouhodobý hmotný majetek 80 000 Kč. Bude tedy účtovat drobný hmotný majetek jako zásobu na účet 50. Musí být časově rozlišen, když doba použití je delší než 1 rok?
Vydáno: 16. 03. 2022
Zaměstnanec (zaměstnán na dohodu o provedení práce) studuje vysokou školu v oboru souvisejícím s podnikáním společnosti. Pro dojíždění do školy mu firma poskytuje služební vozidlo. Může firma na tyto cesty vozidlo poskytovat a jsou náklady na takto spotřebované PHM daňovými? Může společnost v souvislosti s jeho studiem hradit také učební pomůcky (učebnice, odborná literatura) a uplatnit je jako daňové náklady?
Vydáno: 14. 03. 2022
Může si dát společnost pojištění vozu do daňově uznatelných nákladů, pokud je auto zařazeno v majetku společnosti, ale celý rok je odstaveno v opravně? A co silniční daň za toto auto, je to daňově uznatelný náklad? Registrační značka není v depozitu. 
Vydáno: 11. 03. 2022
S. r. o. s jedním společníkem, který je zároveň jednatel, byla založena před 4 roky a nevykonávala doposud žádnou činnost. Ve své rozvaze eviduje pouze základní kapitál ve výši 5 000 Kč a hotovost v pokladně v této výši. Roky zpětně podávala daňové přiznání s touto rozvahou, výsledovkou a přílohou. Ale bohužel se zapomněl zaúčtovat soudní poplatek ve výši 6 000 Kč, který v roce založení platil jednatel a společník v jedné osobě ze svých soukromých prostředků. Je to velká chyba? Může nyní s. r. o. rozvahu opravit o tento poplatek a případně jak jej má vykázat, nebo to již řešit nemusí, protože to není podstatné? Jiné poplatky společník při založení neplatil. S. r. o. činnost vykonávat nebude ani v roce 2022.
Vydáno: 03. 03. 2022
Ve společnosti platíme za člena statutárního orgánu pojistné z titulu odpovědnosti při výkonu funkce. Dle § 25 odst. 1 písm. d) je tento náklad pro společnost daňově neúčinný. Plyne z této výhody povinnost naší společnosti přidanit (nepeněžní plnění) statutárnímu orgánu tuto výhodu ke mzdě? V jaké výši, tzn. částka, kterou hradíme pojišťovací společnosti, je čistá částka a ke mzdě musím vycházet z hrubé částky? Platí se z této částky sociální a zdravotní pojištění? 
Vydáno: 03. 03. 2022
Právnická osoba, s. r. o., by chtěla ve 12/2021 zaplatit jako zaměstnavatel za svého zaměstnance příspěvek na penzijní pojištění celkem 36 000 Kč. Od 1/2022 by již platila měsíčně 3 000 Kč. Bude 36 000 Kč daňově uznatelné pro s. r. o. a osvobozeno u zaměstnance za rok 2021?
Vydáno: 03. 03. 2022
Součástí tankování benzinu do firemního auta je položka káva nebo voda (neperlivá), kterou si zaměstnanec kupuje při služebních cestách, kávu a vodu účtuji na 513, ale nešlo by tyto nápoje zaúčtovat i jako daňovou položku s odpočtem DPH? Zaměstnanec při dlouhých cestách potřebuje pít a kofein v kávě pomáhá k udržení bdělosti.
Vydáno: 17. 02. 2022
Dvě právnické osoby se stejným vlastníkem si chtějí mezi sebou prodat obchodní podíl jedné dceřiné společnosti. Hrozí v tomto případě riziko dodanění rozdílu oproti ceně obvyklé dle § 23 odst. 7 ZDP?
Vydáno: 17. 02. 2022
Firma bude měsíčně vyplácet z nerozděleného zisku minulých let podíl na zisku (nerozdělený zisk do roku 2020 včetně). Firma chce měsíčně vyplácet z tohoto nerozděleného zisku určitou částku, mohu srážet (odvádět) 15% srážkovou daň také měsíčně dle vyplacené částky podílu. Nevím, jak vysoká částka podílu do konce roku bude vyplacena.
Vydáno: 03. 02. 2022