Ing. Christian Žmolík - strana 3

Jednatel společnosti má smlouvu o výkonu funkce, ve které má sjednané proplácení cestovních náhrad související se služebními cestami. Jak vyúčtovat služební cestu: začátek 1. den - od 4 hodiny ranní - 23:59 konec 2. den - 00:00 - skončila 18:00. Zároveň v obou dnech byly poskytnuté firemní obědy jak pro jednatele, tak pro obchodní partnery? Na jakou hodnotu stravného má jednatel nárok? Pokud by jednatel ve smlouvě o výkonu funkce neměl sjednán nárok na proplácení cestovních náhrad, žádné by mu nepříslušely?
Vydáno: 03. 02. 2022
Firma s.r.o. dosáhla za rok 2021 ztrátu, kterou chce alespoň částečně zmírnit tím, že přeruší odpisy. Je správně tento postup? Účetní odpisy nelze přerušit a proto budou zaúčtovány na účtě 551 (ve výši 100). Teprve v rámci daňového přiznání nebudou daňové odpisy (měly být ve výši 120) prostřednictvím ř. 50, kde se uvede 100, uplatněny. V roce 2022 se bude v odpisování pokračovat, jako by k ničemu nedošlo?
Vydáno: 25. 01. 2022
V odpovědi se ve druhém odstavci uvádí, že v případě samostatné kotelny-výtopny (budova obsahuje pouze technologii pro vytápění) by budova měla být zařazena samostatně do 5. odpisové skupiny a kotel, resp. celá technologie vytápění jako samostatná movitá věc ve 3. odpisové skupině. Tato úvaha se ale zdá být v rozporu s pokynem GFŘ D-22 (návětí „K § 26“), i s judikáty, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 3/2010-144 ze dne 17. 9. 2010 nebo rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 3345/2011 ze dne 31. 7. 2012. Lze se totiž domnívat, že budova kotelny byla s pravděpodobností hraničící s jistotou kolaudována pouze účely instalace a provozování tepelného zdroje. 
Vydáno: 18. 01. 2022
Společnost s r. o. přebírá operativní leasing od původního nájemce. Jelikož ten platil na začátku i akontaci, nyní částečně přefakturuje novému nájemci. Novému nájemci zbývá k platbám OL 36 měsíců. Ve smlouvě je však uvedeno, že po ukončení OL nájemce vůz odkoupí za předem danou cenu. Jak účtovat přefakturovanou akontaci, jako pořízení majetku či jako zálohu na majetek a zbylou odkupní cenu pak zahrnout do celkové ceny k odpisům?
Vydáno: 06. 01. 2022
Podnikatel zaměstnanců proplácí stravenkový paušál a současně zajišťuje zaměstnancům dovoz obědů. Jak tuto situaci správně daňově řešit?
Vydáno: 05. 01. 2022
Firma má ve svých interních předpisech stanoveno že účetní a daňové odpisy se rovnají. Vím že to není nejsprávnější ale u mikro účetních to nikdy nevadilo. V únoru 2021 účetní jednotka pořídila nový osobní automobil (2. odpisová skupina), podmínky pro užívání vozidla splněny 1. 3. 2021, kdy bylo i zařazeno do užívání a od 1. 4. 2021 jsou účtovány mimořádné odpisy (na 24 měsíců). Vzhledem k tomu, že interní předpisy jsou v účetní jednotce dané předem a nelze jej měnit pro jeden majetek, účetní odpisy se rovnají daňovým. Otázka je zdali tím nemůže vzniknout nějaký problém ve vztahu k finančnímu úřadu. Domnívám se že ne, protože daňový základ bude správný. 
Vydáno: 05. 01. 2022
Společnost čerpala v roce 2018 dotaci na nákup majetku. Tato dotace snižovala pořizovala cenu majetku pro odepisování. V roce 2021 jsme nesplnili jednu z podmínek dotace. Dne 10. 12. 2021 nám přišlo rozhodnutí, že máme 500 000 z dotace vrátit do 30 dnů. Je rozdíl, zda peníze vrátíme do konce roku 2021, nebo až v lednu 2022? Zvedá se o 500 000 Kč cenu majetku pro odpisování a bude odpis účetní nebo daňový? 
Vydáno: 20. 12. 2021
Společnost, plátce DPH, si do zasedací místnosti zakoupila sedací soupravu, jejíž hodnota bez DPH je: 72 000 Kč, rohová sedací souprava 9 000 Kč, samostatný taburet 2 500 Kč, samostatné polštáře na sedačku. Lze všechny položky zaúčtovat samostatně a odepsat jednorázově z nákladů, t.j. pořizovací cena jednotlivých položek je do 80 000 Kč, nebo se musí položky sečís , přičemž by pořizovací hodnota celku byla 83 500 Kč a sedací souprava jako celek by se daňově odpisovala 5 let?
Vydáno: 09. 12. 2021
Byla založena nová s. r. o., základní kapitál byl složen na bankovní účet a činil 100 000 Kč. Podnikatel si myslí, že tyto peníze může normálně používat, platit z nich náklady včetně mezd. Je to možné a jak se o tom bude účtovat? Nebude se tím základní kapitál snižovat?
Vydáno: 08. 12. 2021
Tuzemská společnost s ručením omezených zabývající se agenturním zaměstnáváním se zavázala svému uživateli (tedy zaměstnavateli, k němuž jsou dočasně přiděleni zaměstnanci agentury práce za účelem výkonu práce) hradit 50 % nákladů na autobusovou dopravu přidělených zaměstnanců do místa výkonu práce a zpět. Bude tento náklad na dopravu pro agenturu práce daňově uznatelným nákladem ?
Vydáno: 08. 12. 2021
Právnická osoba vystavila v roce 2021 dobropis na plnění (stavební práce) které byly fakturovány 2020. Zákazník reklamoval služby, které PO vykonala, pozval si i soudního znalce a ten rozhodl že práce byly skutečně nekvalitní, a tak se PO rozhodla, že vše vyřeší touto cestou, vystavil se dobropis a vrátily se zákazníkovi peníze. Jak s tímto dobropisem naložit letos - snižuje to v letošním roce výnosy? Dle časové a věcné souvislosti není potřeba udělat DDAP 2020? PO sice vše vrátila, ale začala se soudit a soud ji nakonec vyhověl, tzn. že ze soudního rozsudku vyplynulo, že zákazník nakonec musí vše vrátit, že nebyl v právu, takže očekáváme další problémy, tentokrát by zákazník měl vrátit vrácené peníze. Jak se s tím máme v účetnictví a hlavně daňově vypořádat?
Vydáno: 08. 12. 2021
Společnost obdržela potvrzení o zaplaceném příspěvku do crowdfundingové kampaně od společnosti Junák - český skaut. Původně jsem získala informaci, že společnost bude poskytovat dar na podporu mládeže, tzn. zaúčtování na účet 543 a následně možnost snížení daňového základu. Jak správně zaúčtovat? Pokud se jedná o dar, tak obdarovaný neposkytuje žádné protiplnění, což v tomto případě není pravda. Jako protiplnění je možné si na internetových stránkách dané kampaně vybrat protiplnění, které zahrnuje setkání s umělcem nad společným tvořením. Jak účtovat o tomto příspěvku? Jedná se o daňový náklad společnosti? 
Vydáno: 08. 12. 2021
Firma podala dodatečné přiznání DPPO za rok 2020, vznikl přeplatek na dani. Je třeba o přeplatek požádat a jakým způsobem? 
Vydáno: 07. 12. 2021
Společnost s r. o. si v době covidu, kdy neměla dostatek financí na udržení své ekonomické činnosti (plavání dětí), zřídila transparentní účet, na který jí byly zaslány peněžní dary od lidí. Jak se tyto dary zdaňují? Účtuji MD 221/D 643 a zdaním sazbou 19 % pro právnické osoby?
Vydáno: 30. 11. 2021
Společnost vyslala svého zaměstnance na pracovní cestu do Švédska na 14 dní. Zaměstnanec je vyslán k obchodnímu partnerovi na pracovní cestu, u kterého poskytuje 14 dní konzultační služby. Tyto služby bude česká s. r. o. fakturovat švédské společnosti. Ubytování toho zaměstnance zajistí bezplatně obchodní partner - švédská společnost -, u kterého je práce vykonávána. Vzniká bezplatným poskytnutím ubytování pro zaměstnance české společnosti nepeněžní příjem, který by česká společnost měla zdanit?
Vydáno: 18. 11. 2021
IT společnost pořádá pro své obchodní partnery různé konference, přednášky a školení, které se snaží dělat zajímavé a samozřejmě nalákat na originalitu. Běžně jsou konference spojené s rauty, koncerty nebo různými wellness pobyty. Pro top nejlepší obchodní partnery se pořádají každoročně také ukázky nových technologií¨, a to v rámci týdenních pobytů na jachtě v různých destinací. Jedná se jen o pozvání pro obch., nikoli pro rodinné příslušníky pořádající společnosti. Jsou náklady spojené s takovými akcemi, jak v rámci tuzemska, tak zahraničí vč. občerstvení, nákladů na pobyt v hotelech nebo pronájem jachty daňově uznatelné?
Vydáno: 13. 11. 2021
Společnost s r. o. podala dne 29. 7. 2020 písemně přihlášku ochranné známky se žádostí o zápis této známky do rejstříku. Osvědčení o zápisu bylo vydáno dne 10. 3. 2021 se sdělením, že zápis ochranné známky, podle stávající právní úpravy, platí 10 let ode dne podání přihlášky. K 31. 12. 2020 jsme na účtu 041 měli zaúčtováno 176 040 Kč. Mám dotaz k odpisům, zda se má uplatňovat měsíční účetní(daňový) odpis 120 měsíců, a od kterého data mělo být zahájeno odpisování.
Vydáno: 10. 11. 2021
Potřebovala bych si udělat jasno v bezplatně poskytnutém jídle během pracovní cesty zaměstnance a především v jeho daňové/nedaňové uznatelnosti. Může nastat několik scénářů: 1) Jídlo (většinou oběd) je součástí ceny školení, faktura je vystavená na jednu celkovou částku - daňové uznatelná celá částka? 2) Jídlo je součástí ceny školení, faktura je vystavená na 2 částky, na cenu za školení a na cenu samotného jídla - daňově školení, nedaňově jídlo? 3) Jídlo není součástí školení, jedna faktura je za školení, druhá faktura zní na hodnotu jídla - daňově školení, nedaňově jídlo? 
Vydáno: 09. 11. 2021
Na základě řádné závěrky rozhodne valná hromada o vyplacení podílu na zisku s. r. o. Je možné, aby valná hromada rozhodla, že tento podíl bude rozdělen na dvanáctiny a vyplácen společníkovi každý měsíc po dobu 1 roku? Srážková dan by byla odvedena s první splátkou.
Vydáno: 04. 11. 2021
Může poskytnout právnická osoba finanční dar školskému zařízení na požární ochranu nebo hasičskému sboru na kulturní účely apod. Budou tyto dary daňové uznatelné?
Vydáno: 24. 10. 2021