Ing. Zdenka Cardová

 • Článek
Specifické místo mezi dlouhodobými pohledávkami má odložená daňová pohledávka. O této pohledávce se v praxi příliš často neúčtuje. V textu se zaměříme na vyjasnění pojmu odložená daňová pohledávka, na její účtování a také na to, proč se o ní v praxi příliš často neúčtuje.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Základní rozdělení pohledávek v rozvaze je členění na dvě velké skupiny – na dlouhodobé a krátkodobé. S účinností od 1. 1. 2018 je dána možnost zahrnout mezi pohledávky v rozvaze ještě třetí skupinu, kterou je časové rozlišení aktiv. V textu se zaměříme nejprve na umístění pohledávek v rozvaze a následně na vybrané pohledávky, tj. pohledávky z obchodních vztahů, jejich účtování a oceňování.
Vydáno: 22. 09. 2021
 • Článek
Pohledávky patří mezi nejpočetnější položky, které se vyskytují v rozvaze na straně aktiv. Základní rozdělení pohledávek je na dvě velké skupiny – dlouhodobé a krátkodobé. V textu se zaměříme na pohledávky v rámci skupiny účetních jednotek, na jejich umístění v rozvaze a jejich účtování.
Vydáno: 27. 07. 2021
 • Článek
V rozvaze jsou na straně aktiv dvě základní velké skupiny majetku – stálá aktiva a oběžná aktiva. Poskytnuté zálohy jsou v obou těchto skupinách, jejich umístění v rozvaze záleží na tom, na jaký majetek, případně služby jsou poskytnuty. Zaměříme se zejména na poskytnuté zálohy na zásoby, které jsou součástí zásob v rámci oběžných aktiv.
Vydáno: 15. 06. 2021
 • Článek
V rozvaze jsou na straně aktiv dvě základní velké skupiny majetku – stálá aktiva a oběžná aktiva. Zvířata jsou zahrnuta v obou těchto skupinách. Zaměříme se na mladá zvířata, která jsou součástí zásob v rámci oběžných aktiv, na jejich umístění v rozvaze i na jejich oceňování a účtování.
Vydáno: 25. 03. 2021
 • Článek
V rozvaze jsou na straně aktiv dvě základní velké skupiny majetku – stálá aktiva a oběžná aktiva. V rámci oběžných aktiv jsou na prvním místě zásoby. Mezi položky zásob patří i zboží. Zaměříme se nejprve na umístění zboží v rozvaze a dále na jeho vymezení, oceňování a účtování.
Vydáno: 25. 11. 2020
 • Článek
V rozvaze jsou na straně aktiv dvě základní velké skupiny majetku – stálá aktiva a oběžná aktiva. V rámci oběžných aktiv jsou v rozvaze na prvním místě zásoby. Mezi položky zásob patří i výrobky. Zaměříme se nejprve na umístění výrobků v rozvaze a dále na jejich vymezení, oceňování a účtování.
Vydáno: 26. 10. 2020
 • Článek
V rozvaze jsou na straně aktiv dvě základní velké skupiny majetku – stálá aktiva a oběžná aktiva. V rámci oběžných aktiv jsou v rozvaze na prvním místě zásoby. Mezi položky zásob patří i nedokončená výroba a polotovary. Zaměříme se nejprve na umístění nedokončené výroby a polotovarů v rozvaze a dále na jejich vymezení, oceňování a účtování.
Vydáno: 06. 08. 2020
 • Článek
Velkou skupinou na straně aktiv v rozvaze jsou oběžná aktiva. V rámci oběžných aktiv jsou na prvním místě zásoby. Zaměříme se nejprve na umístění zásob v rozvaze na straně aktiv a následně na první položku zásob, kterou je materiál.
Vydáno: 01. 04. 2020
 • Článek
Pojem podstatný vliv se v účetní terminologii zpravidla používá ve spojení s vlivem (kontrolou) jedné účetní jednotky v jiné. V rozvaze v rámci dlouhodobého finančního majetku jsou umístěny dvě položky, které mají souvislost s tímto vlivem: „B.III.3. Podíly – podstatný vliv“ a „B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv“. V dalším textu se zaměříme na tyto dvě položky dlouhodobého finančního majetku – na jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.
Vydáno: 12. 02. 2020
 • Článek
Třetí rozvahovou položkou v dlouhodobém majetku (v rámci stálých aktiv) je dlouhodobý finanční majetek (označený „B.III.“). První položkou v rámci stálých aktiv je dlouhodobý nehmotný majetek (označený „B.I.“), druhou položkou je dlouhodobý hmotný majetek (označený „B.II.“). V úvodu dlouhodobého finančního majetku v rozvaze jsou uvedeny: „B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba“, „B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba“. V dalším textu se zaměříme na tyto dvě úvodní položky dlouhodobého finančního majetku – na jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.
Vydáno: 25. 11. 2019
 • Článek
Poslední souhrnnou položkou v dlouhodobém hmotném majetku jsou „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ označené „B.II.5.“ V dalším textu se na tyto položky zaměříme, podíváme se na jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.
Vydáno: 06. 11. 2019
 • Článek
Druhou rozvahovou položkou v dlouhodobém majetku (v rámci stálých aktiv) je dlouhodobý hmotný majetek (první je dlouhodobý nehmotný majetek). V dlouhodobém hmotném majetku je v rozvaze souhrnná položka „Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“, která zahrnuje: Pěstitelské celky trvalých porostů, Dospělá zvířata a jejich skupiny a Jiný dlouhodobý hmotný majetek. V dalším textu se zaměříme na tyto položky dlouhodobého hmotného majetku – na jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.
Vydáno: 02. 10. 2019
 • Článek
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) v rozvaze tvoří tři velké skupiny – majetek nehmotný, hmotný a finanční. Zajímavou položkou v dlouhodobém hmotném majetku je „Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“. Tato položka není v praxi úplně obvyklá.
Vydáno: 26. 08. 2019
 • Článek
Stálá aktiva v rozvaze představují dlouhodobý majetek (nehmotný, hmotný a finanční). U většiny firem tvoří významnou část stálých aktiv dlouhodobý hmotný majetek a v rámci tohoto majetku tvoří zpravidla největší podíl hmotné movité věci a jejich soubory. V dalším textu se zaměříme na umístění hmotných movitých věcí a jejich souborů v rozvaze, na podmínky pro zařazení věcí mezi tento majetek, dále na jejich ocenění a účtování.
Vydáno: 14. 08. 2019
 • Článek
Druhou rozvahovou položkou v dlouhodobém majetku je dlouhodobý hmotný majetek (první v dlouhodobém majetku je dlouhodobý nehmotný majetek). Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje značné množství majetku; rozumí se jím zejména takový majetek, kde doba jeho použitelnosti je delší než jeden rok. U konkrétních položek majetku je však třeba zpřesnit ještě další podmínky pro jeho zařazení mezi dlouhodobý, například účel jeho pořízení nebo jeho cenu. V dalším textu se z položek hmotného majetku zaměříme na pozemky a stavby – jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.
Vydáno: 19. 06. 2019
 • Článek
V rámci položky „Stálá aktiva“ je v rozvaze zařazen „Dlouhodobý nehmotný majetek“. Následující příspěvek se věnuje správnému vymezení a účtování závěrečných položek tohoto majetku.
Vydáno: 06. 05. 2019
 • Článek
Goodwill je specifickou položkou dlouhodobého nehmotného majetku. Následující příspěvek si klade za cíl pomocí příkladů vymezit, co se rozumí pojmem goodwill. Podíváme se, jak upravuje tento pojem zákon o daních z příjmů a jak rozdílně se dívají na goodwill účetní a daňové předpisy.
Vydáno: 12. 04. 2019
 • Článek
Druhou rozvahovou položkou na straně aktiv (následující po Pohledávkách za upsaný základní kapitál) jsou Stálá aktiva, která zahrnují dlouhodobý majetek – nehmotný, hmotný a finanční. Software je součástí položky „Dlouhodobý nehmotný majetek“. V rozvaze v plném rozsahu je software v rámci ocenitelných práv zobrazen následovně:
Vydáno: 13. 03. 2019
 • Článek
Druhou rozvahovou položkou na straně aktiv (následující po Pohledávkách za upsaný základní kapitál) jsou Stálá aktiva, která zahrnují dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční. Nehmotné výsledky vývoje jsou první položkou v rámci „Dlouhodobého nehmotného majetku“ v rozvaze.
Vydáno: 11. 01. 2019