Ing. Josef Rajdl

S novou kolegyní máme odlišné názory, že u řadových zaměstnanců z jakékoliv jejich zálohy na mzdu zaměstnanci se mají odvádět odvody zálohy na daň, na zdravotní pojistné a sociální pojistné, pokud se záloha (i například 1 000 Kč) vyplácí v období od 1. až 20. v měsíci. Je to prý podle § 38h odst. 7 a 10 zákona o daních z příjmů, § 5 a 6 a 9 zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Zdravotní kopíruje zákon o sociálním pojištění. Přiznávám, že toto slyším poprvé. Je to takto možné?
Vydáno: 15. 08. 2022
FO rezident DE prodává obchodní podíl, který vlastní v tuzemské s.r.o. více jak 10 let, fyzické osobě CZ. Cena bude více než 10 mil. Kč. Je třeba hlásit toto plnění osvobozené od daně z příjmů FO v ČR v případě, že příjem půjde do země EU?
Vydáno: 15. 08. 2022
V naší společnosti poskytujeme zaměstnancům firemní vozidla i k soukromým účelům. Někteří z nich mají místo výkonu práce z domů a ve městech budou muset platit za parkovací místo v modré zóně. Lze do nákladů společnosti zahrnout i tyto náklady ve výši 8 000 Kč/rok na parkovací místo, které se bude nacházet v okolí místa výkonu práce ? Je rozdíl, jestliže zaměstnanec má místo výkonu práce ne z domů (z pobočky) a z domů? Je namístě se zamyslet nad nepeněžním příjmem zaměstnance?
Vydáno: 28. 07. 2022
Poplatník koupil rodinný dům v r. 2021 za 750.000 Kč, a v daném roce prokazatelně vynaložil náklady na jeho opravu ve výši 500.000 Kč. V roce 2022 rodinný dům prodal za 4.500.000 Kč. Poplatník zamýšlí prostředky z prodeje domu vynaložit na obstarání bytové potřeby. Tuto skutečnost hodlá sdělit správci daně v termínu pro podání daňového přiznání. Jak vysoké náklady musí vynaložit (doložit) na získání bytové potřeby, aby prodej domu splňoval podmínky pro celkové osvobození? Musí vynaložit celý získaný příjem ve výši 4.500.000 Kč ? Nebo se zohledňují i náklady vynaložena na prodaný dům a bude stačit doložit náklady ve výši 3.250.000,- Kč (4.500.000 – 750.000 – 500.000 Kč)?
Vydáno: 28. 07. 2022
Jak určit výši promile pro výpočet zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele u recepční ve sportovním centru? A pokud nastoupila zaměstnankyně do pracovního poměru 1.6., musí zaměstnavatel již zaplatit do konce července pojistné? Kód 920000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti jako takový v Příloha č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb. není.
Vydáno: 19. 07. 2022
Fyzická osoba, nepodnikatel podávala za rok 2021 daňové přiznání, protože měla souběh příjmů ze závislé činnosti. Zapomněla v tomto přiznání uplatnit odpočet úroků z hypotéky. Tento odpočet vždy uplatňoval manžel, ale v rámci vypořádání SJM nemovitost získala manželka a ke konci roku 2021 je pouze ona vlastníkem. Může tedy podat dodatečné daňové přiznání, uplatnit si úroky a požádat FÚ o vrácení daně? Manželka je účastníkem smlouvy o hypotečním úvěru.
Vydáno: 08. 07. 2022
Fyzická osoba OSVČ si uplatňovala 15 let ve svých daňových přiznáních nezdanitelnou částku na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění. V roce 2022 obojí předčasně ukončí. OSVČ je v r. 2022 již 62 let. Musí částky, které si uplatňovala, dodanit v § 10 ZDP?
Vydáno: 07. 07. 2022
OSVČ má živnost: oprávnění na nákup a prodej zboží, výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti nákup a prodej zboží. Dostává provize za prodej zboží, který uzavřou jiné OSVČ. Budou v tomto případě paušální výdaje 60 % nebo 40 %, když není živnost na zprostředkování, ale jen nákup a prodej?
Vydáno: 28. 06. 2022
Firma měla zaměstnance, jehož činností bylo kontaktování obchodních partnerů, k čemuž využíval služební automobil. Se zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr. Firma již nepřijala nového zaměstnance, ale domluvila se s člověkem, který podniká na živnostenský list, že občas vypomůže a zajede obchodní záležitosti vyřídit, jelikož ale nemá svůj automobil bude využívat automobil firmy, kterým jezdil předešlý zaměstnanec. Automobilem jede vyloženě na domluvené jednání + tankuje benzin na firemní kartu, která je mu vždy před cestou zapůjčena. Není toto problém pro firmu z hlediska nákladů? Nevadí, že osoba, která není zaměstnancem, ale pracuje na živnostenský list využívá k cestám automobil firmy a tankuje benzín, firma dává vše normálně do nákladů?
Vydáno: 28. 06. 2022
Obchodní společnost s ročním obratem 500 mil. Kč má výdaje na reprezentaci za rok 300 000 Kč. Jsou placeny firemní bankovní kartou, účtovány jako nedaňové náklady na MD 513. Jedná se zejména o výdaje na pracovní obědy se stávajícími klienty, či s budoucími zákazníky. Účtenky (doklady o platbách kartou) předkládají tři zaměstnanci – obchodní ředitelé. Je možné stanovit na základě údajů minulých let paušál pro každého ředitele, ve výši 100 000 Kč na rok, které by mohl utratit – platby platební kartou? Obchodní ředitel by nemusel předkládat účtenky. V restauracích dnes jsou povětšinou doklady na takovém papíře, že stejně jsou za několik měsíců nečitelné.
Vydáno: 17. 06. 2022
Syn zdědil v roce 2021 po svém zemřelém otci 1/2 podílu na nemovité věci, kterou otec vlastnil 30 let. V roce 2022 odkoupí druhou polovinu nemovité věci od své sestry za 1 mil. Kč. Na konci roku 2022 dojde k prodeji celé této nemovité věci za 2 mil. Kč. Jaká část příjmů z prodeje této nemovité věci bude zdaňována a jaká bude osvobozena? Jakou výši výdajů bude moct syn uplatnit proti příjmům z prodeje, které bude muset zdanit?
Vydáno: 07. 06. 2022
V letech 2019 až 2021 manželka zdaňovala nájem z bytu, který je v SJM. Je možné podat teď dodatečná přiznání na všechny tyto roky za ní a za manžela a přehodit tyto příjmy do manželova přiznání (manželce se to sebere, manželovi přidaní)? Je to kvůli tomu, že manžel bude žádat o půjčku.
Vydáno: 30. 05. 2022
Podnikatel FO – plátce DPH – živnost provádění staveb, koupil osobní automobil, kde uplatnil celý odpočet DPH. Teď se stal zaměstnancem a tento vůz chce pronajímat jiné firmě. Musí mít novou živnost na pronájem nebo bude toto spadat do stávající živnosti ? Ohledně základu daně budou příjmy z pronájmu a výdajem budou odpisy tohoto majetku? 
Vydáno: 16. 05. 2022
V roce 2018 byla poskytnuta půjčka 50.000,- Kč na nákup chovného štěněte - nic nebylo účtováno. Dle dohody bude půjčka splácena z prodeje potomků tohoto štěněte. V roce 2021 byla uhrazena splátka 30.000,- Kč. Lze v roce 2021 těchto 30 000 Kč zahrnout do nákladů? Zaevidovat štěně v hodnotě 30.000,- Kč jako zásoby? V roce 2022 bude půjčka splacena. 20.000,- Kč do nákladů, navýšit zásoby na 50.000,- Kč? Co účtovat při úmrtí psa? Zásoby budou 0 Kč, ....
Vydáno: 29. 04. 2022
Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci ukončí k 31. 12. 2021 podnikatelskou činnost. Na skladě zůstaly zásoby (vše je zaplacené a v daňové evidenci již ve výdajích). Jestliže provede převod majetku formou prodeje obchodního závodu a příjem bude až v roce 2022, jak bude postupovat? Pohledávka za převod závodu zvýší základ daně? Zásoby už jsou ve výdajích, takže již nebudou podruhé snižovat základ daně dle § 24 odst. 12 ZDP?
Vydáno: 28. 04. 2022
Poplatník má několik příjmů ze závislé činnosti. Jde o hlavní příjem ze zaměstnání a odměny člena statutárního orgánu od více firem, ze kterých je vždy sražena srážková daň. Dále má přijem - odměnu člena statutárního orgánu ze Slovenska, ze kterého byla zaplacena zálohová dan. Myslím si dobře, že poplatník má povinnost podat daňové přiznání k DPFO a musí tam zahrnout příjem ze zaměstnání, ze kterého byla placena zálohová daň, a příjem ze Slovenska? A odměny člena statutárního orgánu z ČR, ze kterých byla sražena srážková daň, se do daňového přiznání k dani z příjmů FO uvádět nemusí?
Vydáno: 28. 04. 2022
Žalobce, zastoupený advokátem (oba plátci DPH), měl v občanskoprávním sporu plný úspěch ve věci (§ 142 o. s. ř.). Soud proto rozsudkem mimo jiné uložil žalovanému, aby nahradil žalobci k rukám advokáta náklady řízení sestávající z odměny advokáta 9 000 Kč, náhrady hotových výdajů 1 000 Kč a DPH 210 Kč (§ 149, § 151 odst. 2 o. s. ř.), celkem tedy 10 210 Kč. Žalovaný celou částku 10 210 Kč uhradil na účet advokáta žalobce a ten ji obratem přeposlal žalobci (protože je to nárok žalobce a ne jeho advokáta, advokát je pouze platebním místem). Vzniká někomu povinnost vystavit fakturu, na jakou částku a s jakým DUZP? Vzniká žalobci povinnost z takto přijaté částky odvést DPH a v jaké výši, popř. daň z příjmu? Může si žalovaný, který částku uhradil, uplatnit odpočet DPH (za předpokladu, že je plátcem DPH) a v jaké výši, popř. uplatnit jako daňově uznatelný výdaj?
Vydáno: 22. 04. 2022
Osoba se účastnila taneční soutěže, doslala honorář ve výši 300 000 Kč. Honorář jsem zdanila v DPFO jako příjem v § 7 ZDP, náklady paušálně ve výši 40 %. Tato osoba nemá jiné příjmy jako OSVČ. Má povinnost podat Přehledy na OSSZ a ZP? Podléhá tento příjem sociálnímu a zdravotnímu pojištění? 
Vydáno: 24. 03. 2022
Podnikající fyzická osoba vstoupila v roce 2021 do paušálního režimu. V roce 2021 nakoupila jako soukromá osoba kryptoměnu, za fixaci každý měsíc obdrží bonus v určitém procentu. Nyní tato osoba obdržela roční výpis a zde je uvedeno, že obdržené bonusy (úroky) vstupují do daňového přiznání v § 10 ZDP (celková hodnota bonusu činí 8 258 Kč po přepočtu). Musí tato osoba podat daňové přiznání a jak je to se slevou na poplatníka, když je vedena v paušálním režimu? Pokud ano, jak bude vypadat daňové přiznání? 
Vydáno: 24. 03. 2022
V roce 2021 jsem zrušila životní pojištění, kde jsem si v průběhu minulých let zahrnovala zaplacené příspěvky do daňového přiznání a uplatňovala slevu na dani. Když jsem pojistku, rušila měla jsem nárok na výplatu odkupného, to jsem si však nenechala vyplatit, abych nemusela v přiznání za rok 2021 vracet daň z předešlých let. Odkupné tak pojišťovna poslala na nově uzavřenou smlouvu životního pojištění v jiné pojišťovně. Nyní jsem se rozhodla nechat si odkupné vyplatit, a bude mi tedy vyplaceno z nové pojistky, pojistka však vyplacením nezanikne. Je potřeba toto zohlednit v přiznání r. 2021, kdy byla zrušena smlouva, nebo až v roce 2022, kdy bylo odkupné vyplaceno? A měla bych vrátit daň z příspěvků za 5 nebo 10 let?
Vydáno: 22. 03. 2022