Ing. Miroslava Kočová

Na bankovním účtu likvidované společnost je kladný zůstatek. Finance budou přeposlány na „matku“, jelikož je jediný vlastník a veškeré poplatky a nutné výdaje budou již hrazeny z pokladny. Jak tuto transakci proúčtovat na obou stranách?
Vydáno: 14. 03. 2022
Máme fa od Asistenčního centra jedna z roku 2016 na 48 000 Kč (na 042500) a druhá z roku 2017 na 20 000 Kč (na 042500). Projekt „Vývoj nových zapalovacích svíček – síťovací zařízení“. V 7/2018 byla poskytnuta dotace na odpisy týkající se Analytického síťovacího stroje a Laboratorního mísiče. V dubnu 2019 byla dotace vrácena z důvodu nedokončení projektu a nenaplnění cílů - toto máme vyřešeno. Teď ale nevíme kam zaúčtovat zbylé 2 faktury, zda nedaňově jako zmařenou investici a nebo rozdělit částku na půl a povýšit PC obou zařízení.
Vydáno: 25. 11. 2019
1) Je možné zvolit jinou metodu pro použití kurzu v různých agendách? Např. vystavovat faktury v cizí měně denním kurzem (vyplývá to dle smlouvy) a naopak pro banku či faktury přijaté používat pevný kurz. 2) Je možné i v rámci jedné agendy použít dva kurzy, pokud je logika jasná a je takto postupováno soustavně dle směrnice? Např. používat ve fakturách přijatých pevný kurz, ovšem s výjimkou, když druhá dodavatel vyčíslí v cizoměnové faktuře svůj kurz pro přepočet DPH na Kč, tak přednostně použít tento kurz z faktury (aby se nerozjížděl kurz v účetnictví a DPH). Zmíněné faktury s přepočtem kurzu druhé strany jsou nevýznamné a ojedinělé.
Vydáno: 16. 11. 2019
Jak zaúčtovat přijatou fakturu ze Slovenska za služby na webových stránkách od plátce plátci, které platí od 2. 11. 2019 do 2. 11. 2020? Jde o nákup služeb z Evropské unie, ale zároveň o časové rozlišení. 
Vydáno: 12. 11. 2019
Ve všeobecných smluvních podmínkách máme uvedeno, že jestliže je v době před splatností finanční pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká našeho subdodavatele, zaniká právo subdodavatele na úhradu pozastávky. Dále je uvedeno, že toto ustanovení neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku, nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu. Chtěla bych se zeptat, jestli musíme slevu z ceny díla zaúčtovat v tom roce, kdy byl konkurs prohlášený, nebo můžeme počkat na výsledek insolvenčního řízení. 
Vydáno: 06. 11. 2019
Do jaké odpisové skupiny má společnost zařadit provedené technické zhodnocení pronajatého prostoru? Na kolik let bude odpisovat? Nájemní smlouva je sepsána na dobu neurčitou. Kolik let se odepisuje budova, to zatím nájemce neví. Jaké přesné doklady má mít společnost podepsané, aby mohla odpisování technického zhodnocení prostoru vykazovat v účetnictví?
Vydáno: 30. 10. 2019
Firma s. r. o. zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením. Od úřadu práce dostává příspěvky na jejich zaměstnávání. Tyto příspěvky dostává za čtvrtletí zpětně, ale o více než dva měsíce později po skončení čtvrtletí. Než peníze přijdou, firma si sjednala s platební institucí smlouvu o postoupení pohledávky na výplatu mezd. Ke smlouvě náleží i faktura, na které stojí provize dle smlouvy o postoupení pohledávky a tato faktura je odečtena od částky na smlouvě o post. pohledávky a konečná částka přichází na účet každý měsíc. Částku bude firma vracet navýšenou o úroky. Jaké účty použít, aby vše bylo správně zaúčtováno? 
Vydáno: 24. 10. 2019
Jak správně účtovat o příspěvcích od úřadu práce na zaměstnávání osob zdravotně postižených? Příspěvek se vyplácí čtvrtletně, pokud skončí prosinec - 4. čtvrtletí, peníze přijdou až na začátku března. V prosinci je tedy nutné nárok na příspěvek zaúčtovat přes časové rozlišení částkou, kterou si s. r. o. spočítá a vyčíslí na žádosti? Potom se účtuje v dalším roce, když přijde rozhodnutí o vyplacení příspěvku a dále až přijdou peníze na účet? Jedná se o velké částky, každé čtvrtletí cca 2 mil. Kč, tak abychom měli správně zaúčtováno. 
Vydáno: 18. 10. 2019
Jak zaúčtovat výsledné vyúčtování z úvěrové smlouvy (pojistná událost - totální havárie), u společnosti s r. o. 1) nesplacená jistina 60 893 Kč, 2) úrok za dny od poslední zaplacené splátky 550,96 Kč, 3) náklady na předčasné ukončení 8 153 Kč, 4) uhrazeno přeplatkem mínus 4 322 Kč, 5) pojistné plnění mínus 64 892 Kč, 6) konečný zůstatek doplatit 382,96 Kč, 7) vyřazení automobilu z majetku při totálním zničení.
Vydáno: 07. 10. 2019
Zabýváme se prodejem zboží. Zákazníkovi vždy vyjedeme po prodeji zboží účtenku - daňový doklad. Z 99 % se jedná o prodej běžným občanům, v případě, že je zákazníkem podnikatel, vystavíme mu fakturu se všemi náležitostmi. Jak ale postupovat při prodeji zboží nad 10 000 Kč běžným občanům – zjednodušený daňový doklad je možné jen do 10 000 Kč, mezi náležitosti daňových dokladů patří i identifikace kupujícího - musím tedy u každého nákupu nad 10 000 Kč vystavit fakturu s údaji o kupujícím, i když není podnikatelem a nemá DIČ? Pokladní systém mi neumožní toto zadat přímo do účtenky.
Vydáno: 07. 10. 2019
V roce 2018 jsme vytvořili opravnou položku k pohledávce dle § 8a zákona o rezervách, ale v roce 2019 jsme zjistili, že dlužník je od 05/2018 v insolvenci. Je možné k pohledávce nepřihlášené do insolvence (nad 30 000 Kč) tvořit daňově uznatelné opravné položky a poté ji daňově odepsat?
Vydáno: 26. 09. 2019
V roce 2021 máme v naší společnosti naplánovanou velkou opravu kogenerační jednotky v řádu desítek miliónů korun. V roce 2019 a 2020 (tedy 2 roky) chceme vytvořit daňově účinnou rezervu na tuto opravu a v roce 2021 ji budeme čerpat, s tím že k 30. 6. 2020 vložíme v souladu se zákonem na samostatný účet 50 % částky plánované rezervy. Zahraniční dodavatel generální opravy požaduje, abychom mu už v roce 2020 uhradili cca 27 milionů Kč jako zálohy na výrobu zařízení, které bude při opravě měnit (zálohy budou hrazeny v květnu a říjnu). Lze tyto zálohy už hradit z finančních prostředků složených na samostatném účtu (pravidlo účelovosti je podle mne naplněno) nebo musí být daná částka v plné výši na účtu po celou dobu tvorby rezervy? A pokud by to bylo možné, musí být na samostatném účtu k 30. 6. 2021 částka ve výši 100 % rezervy, nebo by mohla být snížená o už čerpané zálohy? 
Vydáno: 09. 09. 2019
V roce 2010 jsme odkoupili po leasingu vysokozdvižný vozík za cenu 1 280 Kč, evidován na skladové kartě na účtu 022 400 jako drobný majetek, účetně odepisován 24 měsíců. Letos jsme k tomuto vozíku přikoupili hydraulickou lopatu v hodnotě 52 800 Kč, na další faktuře od stejné firmy nám byla vyčíslena montáž lopaty na vozík v hodnotě 10 794 Kč. Jak postupovat ohledně účtování a odpisů? Jedná se o technické zhodnocení vozíku?
Vydáno: 30. 07. 2019
Stavební firma s. r. o. má v plánu koupit pozemek a na něm postavit k prodeji dům. Jak bude účtovat o koupeném pozemku, když bude sloužit k výstavbě a následnému prodeji? 
Vydáno: 30. 07. 2019
Společnost s r. o. způsobila v prosinci 2018 škodu svému zákazníkovi (jiné společnosti) na jeho výrobním zařízení. Poškozená společnost si nechala zařízení opravit a po společnosti požaduje náhradu vzniklé škody. Škodní událost byla nahlášena pojišťovně a ta ještě roce 2018 zahájila šetření škodní události. V roce 2018 pojištěná společnost zaúčtovala odhadovanou výši škody 35 100 Kč na účty MD 388/D 648. V letošním roce (2019) pojištěné společnosti pojišťovna zaslala vyrozumění o řešení pojistné události a o výši náhrady vzniklé škody, současně pojišťovna uhradila přímo poškozené společnosti náhradu ve výši 34 100 Kč a 1 000 Kč má uhradit pojištěná společnost jako sjednanou spoluúčast. Jak o tom účtovat v roce 2019 a jedná se pro pojištěnou společnost o daňový náklad?
Vydáno: 30. 07. 2019
V loňském roce jsme vystavili fakturu na výměnu čelního skla. V rámci pojistné události nám pojišťovna zaslala pojistné plnění s tím, že klient má 1 076 Kč spoluúčast. S klientem se nám nepodařilo spojit, faktura byla splatná k 31. 5. 2018, tedy již je 365 dní po splatnosti. Mám vytvořit opravnou položku nyní nebo k 31. 12. a kdy můžu pohledávku odepsat? Jak zaúčtovat?
Vydáno: 22. 07. 2019
Společnost A vysílá své zaměstnance pracovat pro firmu B. Firma B jim zajistí stravování těchto zaměstnanců formou oběda u jejich dodavatele. Hodnotu těchto obědů přeúčtuje firmě A. Pracovní doba u firmy B je minimálně 8 hodin. Jakým způsobem máme účtovat tyto obědy? Lze je účtovat jako klasické stravování - zákonná část do nákladů firmy, zbytek uhradí zaměstnanec. Lze uplatnit odpočet DPH? Na druhé straně by byl odvod DPN na výstupu z částky, kterou hradí zaměstnanci?
Vydáno: 04. 07. 2019
Podnikatel, fyzická osoba, neplátce DPH, měl zařazen automobil v HIM, který byl plně odepisován, v průběhu roku 2018 převedl automobil z podnikání na soukromou osobu a došlo k prodeji, na inventární kartě mu zbývá poslední odpis, jak naložit s tímto odpisem, ZC majetku? Jak zaevidovat v daňové evidenci, že došlo k převodu z podnikání na soukromou osobu?
Vydáno: 03. 06. 2019
Chtěli jsme se ujistit, jestli se má tvořit opravná položka k nezaplacené pohledávce za propojenou osobou - „sestrou“ naší společnosti. Pohledávka je již 3/4 roku po splatnosti a my věříme, že nám sestra jednou zaplatí. 
Vydáno: 30. 05. 2019
Firma se chystá provést přecenění vybraných položek zboží, pro které budou vytvořeny nové výprodejové karty zboží. Na tyto karty se přesunou vybrané položky zboží s nižší cenou. Půjde např. o zboží poškozené při manipulaci, vratky reklamovaného zboží, zboží s poškozeným obalem atd. - dle vnitřního předpisu. V rámci jedné výdejky se zboží vydá z původní karty a příjme se na novou kartu mínusem s nižší cenou. Oceňovací rozdíl je potom promítnut na AÚ 504.03 – Oceňovací rozdíly převodu zboží. Při prodeji budou vybrané položky zboží vydávány z nových karet s oceněním, které zajistí dosažení motivační marže z prodeje zboží. Je tento způsob možný? Pokud by všechno přeceněné zboží bylo prodáno v jednom účetním období?
Vydáno: 24. 05. 2019