Klára Naušová

 • Článek
Parlamentem České republiky byla 8. 6. 2017 schválena novela zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů (dále jen „novela“). Novela byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 200/2017 Sb.
Vydáno: 18. 10. 2017
 • Článek
Dne 1. 9. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 262/2017 Sb. , o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ o náhradě škody“).
Vydáno: 04. 10. 2017
 • Článek
Novela zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 193/2017 dne 10.7.2017. Účinnosti nabývá 1.9.2017.
Vydáno: 01. 09. 2017
 • Článek
Dne 14. 7. 2017 byla pod č. 206/2017 ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti “), a některých dalších zákonů (dále jen „novela“). Novela byla přijata z více důvodů.
Vydáno: 08. 08. 2017
 • Článek
Nový institut v oblasti sociálního zabezpečení - otcovská Po poměrně dlouhých snahách o prosazení byl dne 19. 4. 2017 schválen zákon č. 148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela“), zakotvující institut tzv. otcovské.
Vydáno: 14. 06. 2017
 • Článek
Dne 5. 4. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 98/2017 publikována novela zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi “), a zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře ), (dále jen „novela“). Tato novela nabývá účinnosti dne 1. 6. 2017, s výjimkou bodu týkajícího se výplaty doplatku na bydlení i jiným osobám a s výjimkou novely zákona o státní sociální podpoře . Tyto body novely nabyly účinnosti již dne 20. 4. 2017.
Vydáno: 17. 05. 2017
 • Článek
Dne 1. 4. 2017 z větší části nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti “), a některých dalších zákonů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod číslem 93/2017 Sb. (dále jen „novela“).
Vydáno: 17. 05. 2017
 • Článek
Historicky první novelu zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ “)1), schválil Parlament České republiky 14. 12. 2016. Kromě občanského zákoníku došlo k novelizaci i některých dalších souvisejících předpisů. Novela byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 460/2016 Sb. (dále jen „novela“). Má být řešením pro některá problematická ustanovení občanského zákoníku , která jsou podle názoru Ministerstva spravedlnosti způsobilá v krátkém čase po účinnosti občanského zákoníku omezit, znesnadnit či nevratně zasáhnout právní postavení uživatelů tohoto zákona.
Vydáno: 15. 02. 2017
 • Článek
Dne 1. 12. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb. , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti PO“), publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 183/2016 Sb. (dále jen „novela“). Legislativní proces této vládní novely byl poměrně dlouhý, neboť trval více než půldruhého roku.
Vydáno: 04. 01. 2017
 • Článek
Zákon č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“ nebo „nový přestupkový zákon“), vyšel v částce č. 98/2016 Sb. , rozeslané 3. srpna 2016. Nový přestupkový zákon 1) nahrazuje zákon č. 200/1990 Sb. , přestupkový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý přestupkový zákon“). Cílem tohoto článku je zmínit nejdůležitější z novinek, které nový přestupkový zákon přinese.
Vydáno: 14. 09. 2016
 • Článek
Novela zákona č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách “), nabude účinnosti dne 1. 7. 2016. Předmětem této novely jsou zejména následující body:
Vydáno: 20. 06. 2016
 • Článek
Jedním z možných způsobů rozhodnutí soudu ve věci civilního sporu týkajícího se povinnosti zaplatit peněžitou částku je elektronický platební rozkaz. Tento typ rozhodnutí má určité své výhody, ale také musí být ze strany žalobce splněny podmínky pro jeho vydání.
Vydáno: 20. 04. 2016
 • Článek
Kolegium Nejvyššího soudu přijalo dne 13.1.2016 pod sp. zn. Cpjn 204/2015 sjednocující stanovisko k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Jde o otázky, ve kterých dle zjištění Nejvyššího soudu docházelo k rozdílnému rozhodování jednotlivých rejstříkových soudů. Různé rejstříkové soudy, ale i různí soudci či vyšší soudní úředníci téhož rejstříkového soudu tedy v daných věcech postupovali rozdílně, což je v rozporu se zásadou právní jistoty.
Vydáno: 16. 03. 2016
 • Článek
Ustanovení § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř. “), stanoví, že „žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění“.
Vydáno: 03. 02. 2016