Akbulat Kadiev

 • Článek
V Poslanecké sněmovně se projednává návrh novely zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “). Novela si klade za cíl podpořit subjekty vykonávající veřejně prospěšné činnosti. Důvodem pro takovou novelu je probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a s ní související vládní opatření, která tvrdě postihují celou ekonomiku a mimo jiné také finanční sektor, což se nepochybně projeví i na možnostech a ochotě soukromých dárců podporovat veřejně prospěšné organizace a jejich činnost. Podstatou novely je dočasné zvýšení procenta, které si mohou dárci v úhrnu odečíst ze základu daně, a to z 10 % v případě právnických osob a z 15 % u fyzických osob na 30 %.
Vydáno: 30. 01. 2021
 • Článek
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb. , o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, byl schválen Poslaneckou sněmovnou a nyní je v Senátu. Návrh představuje pokračování tzv. programu Pětadvacítky a byl předložen 20. 4. Ministerstvem financí a v případě nabytí účinnosti znamená další podporu pro OSVČ ve výši 19 500 Kč.
Vydáno: 26. 05. 2020
 • Článek
Poslanecké sněmovně byla předložena novela zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon “). Novela má poskytnout jednotlivým obcím možnost zakázat podomní prodej energií, zejména plynu a elektřiny.
Vydáno: 26. 12. 2019
 • Článek
V březnu tohoto roku schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, díky které by mohli vodáci plout po některých úsecích řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Následně byl ze strany ODS vznesen návrh na zavedení tolerance alkoholu ve výši 0,5 i pro řidiče motorových vozidel. Senát chce nyní rozšířit toleranci alkoholu navrhovanou v novele zákona o vnitrozemské plavbě rovněž na cyklisty.
Vydáno: 03. 07. 2019
 • Článek
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dlouho očekávaný návrh zákona o realitním zprostředkování, který má regulovat činnost realitních makléřů. Jde o vyústění několikaletých snah ministerstva o regulaci realitního podnikání, které reagují na výzvy zejména z řad představitelů realitního trhu. Věcný záměr zákona, kterým má být regulována činnost realitních zprostředkovatelů, byl schválen vládou již na počátku roku 2016. Příprava návrhu se protáhla v důsledku některých výtek ze strany Legislativní rady vlády a rovněž změny vlády v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny. Tento článek pojednává o důvodech zamýšlené regulace realitního trhu a hlavních změnách, které návrh, v případě jeho schválení, přinese.
Vydáno: 25. 01. 2019
 • Článek
Poslanecká sněmovna projednává ve druhém čtení novelu zákona č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník “), která má mj. do zákona zařadit nový trestný čin označený jako „maření spravedlnosti”. Návrh míří mj. na vědomé předkládání padělaných listin a jiných důkazů v soudním řízení a svádění svědka ke křivé výpovědi. V případě, že bude novela přijata, půjde o zásadní změnu v pojímání práva na obhajobu a rovněž citelné omezení možností obrany obviněných v rámci trestního řízení.
Vydáno: 12. 06. 2018
 • Článek
Jedním z nejvíce diskutovaných témat v poslední době, a to nejen v odborných kruzích, je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES , anglicky General Data Protection Regulation (dále jen „Nařízení“). Nařízení vstoupí v účinnost 25. 5. 2018 a představuje dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu dat na světě. Nařízení bude platit v celé EU (a rovněž na Islandu, v Norsku a v Lichtenštejnsku) bez dalšího, tj. bez nutnosti přijetí dalších vnitrostátních implementačních norem, a dotkne se každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s některými změnami, které Nařízení přinese.
Vydáno: 11. 12. 2017
 • Článek
Novela daňového řádu 1) : Legitimní rozšíření pravomocí správce daně nebo neodůvodněný zásah do informačního sebeurčení? Legislativní rada vlády bude dne 4. 5. 2017 projednávat novelu daňového řádu , která správci daně umožní vyžadovat informace od advokátů, notářů, daňových poradců a bankovních institucí o jejich klientech. Změnou daňového řádu , tak má dojít k zásadnímu prolomení povinnosti mlčenlivosti výše uvedených a dalších subjektů uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon proti praní špinavých peněz) ve vztahu k jejich klientům.
Vydáno: 19. 05. 2017
 • Článek
Od 1. 1. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 368/2016 Sb. (dále jen „novela“), který novelizuje zákon č. 253/2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“). Novela zejména implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu (dále jen „směrnice“), a dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (dále jen „nařízení“). Směrnice a nařízení EU byly v orgánech EU projednávány již od roku 2013, kdy je představila Komise EU v návaznosti na mezinárodní standardy Finančního akčního výboru skupiny G7, který reaguje na neustálý vývoj v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a nově i financování šíření zbraní hromadného ničení.
Vydáno: 19. 12. 2016
 • Článek
Návrh zákona o prokazování původu majetku V Poslanecké sněmovně se v prvním čtení projednává vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, mediálně známý jako zákon o prokazování původu majetku. Předmětem návrhu je v části první začlenění nových ustanovení § 38x až § 38ze do zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), v části druhé pak změna § 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve zpřísnění postihu za trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, kdy dochází ke zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody až na tři léta a nově je zaveden i peněžitý trest. Tento článek jednak stručně pojednává o historických snahách legislativně zakotvit povinnost prokazovat výši a původ majetku v České republice, a dále se zaměřuje na změny, které by přineslo případné schválení návrhu zákona o prokazování původu majetku.
Vydáno: 07. 01. 2016
 • Článek
S účinností od 1.1.2014 došlo ke změnám v právní úpravě daně darovací. Daň darovací je nově označena jako bezúplatný příjem1) a je spolu s ostatními zdanitelnými příjmy upravena ZDP 2). Zásadní změnou je stanovení jednotné sazby daně darovací. Dále došlo ke změnám podmínek osvobození od daně darovací. Cílem tohoto článku je shrnutí hlavních změn, kterých doznala právní úprava daně darovací s účinností od 1.1.2014.
Vydáno: 04. 06. 2014