Ing. Kateřina Kurková

Na který účet se účtuje členský vklad v družstvu, je to účet 413 nebo nějaký jiný? Jaké jsou specifika v účetní osnově družstva proti například účetní osnově s. r. o.? 
Vydáno: 28. 06. 2022
Bytové družstvo pronajímá nebytový prostor podle smlouvy za 100 jednotek měsíčné. Nájemce dlouhodobě nepodniká, neplatí nájem. Družstvo vedlo jednání k obnovení pokojného stavu, ale bez výsledku. Za rok 2021 nebyl zaplacen nájem za poslední tři měsíce roku 2021. Zahrnuto do daňového základu 2021, zdaněno, nebude zřejmě uhrazeno. Družstvo dalo nájemci výpověď k 30. 6. 2022 a nyní řešíme, zda existuje legální postup, nájem dle smlouvy o nájmu v roce 2022 neúčtovat nebo výrazně snížit nájem. Nájemce provozovnu neprovozuje, pravděpodobně nic neuhradí, obáváme se převodů obchodního podílu „do neznáma“, tedy i složitého insolvenčního řízení.
Vydáno: 23. 06. 2022
Jak se budou rozdělovat náklady vzniklé s montáží kamerového systému v domě a následného provozu, kde je založeno SVJ? Budou se tyto náklady rozdělovat mezi vlastníky dle podílu jednotlivých vlastníků nebo se rozpočtou dle počtu jednotek? 
Vydáno: 24. 05. 2022
Jak postupovat u úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ? Úrok je příjmem společenství vlastníků, ale nejsem si jistý jak lze správně využít tyto prostředky. Na které nákupy a na jaké služby lze tyto prostředky využít? 
Vydáno: 16. 05. 2022
Poplatník by chtěl za rok 2021 přejít z paušálních výdajů na skutečné. Má ve vlastnictví pouze jeden byt, který pronajímá. SVJ platí každý měsíc dle předpisu plateb k 20. měsíci - platby na úklid, účetnictví, do fondu atd. Nájemné inkasuje vždy k 20. v měsíci na následující měsíc, tj. nájemné za prosinec inkasuje již v listopadu. Má nějakou povinnost poplatník upravit základ daně, případně jakou? Pokud by inkasoval nájemné v měsíci na ten měsíc např. za prosinec platba 20. prosince, byla by situace stejná? Jiné výdaje ani příjmy s jedním bytem nemá - klasický nájem bytu a platby pro SVJ.
Vydáno: 30. 03. 2022
Bytový dům pronajímá část společných prostor. Výnos z nájemného se rozdělí mezi majitele bytových jednotek tím, že se připíše na účet fondu oprav SVJ. V březnu následujícího roku dostanou jednotliví spolumajitelé informaci o výši podílu na výtěžku nájemného. Je tento výtěžek zdanitelným příjmem jednotlivých spolumajitelů? Pokud ano, tak v kterém roce. Výtěžek se neposílá na účet jednotlivých spolumajitelů, ale rovnou do fondu oprav SVJ.
Vydáno: 30. 03. 2022
Pokud poplatník podá daňové přiznání k dani z příjmů FO k jinému FÚ - např. má povinnost podat ho k FÚ Královehradeckého kraje územnímu pracovišti v Trutnově a podá ho FÚ pro Liberecký kraj - bere se to, jako by přiznání poplatník vůbec nepodal a může ho jednoduše paní úřednice zmačkat a vyhodit nebo si ho musí úředníci mezi sebou předat tak, aby nakonec došlo k správnému příjemci?
Vydáno: 24. 03. 2022
Poplatník koupil v roce 2021 byt. Nyní by ho chtěl k 01. 07. 2022 pronajímat. Na rok 2022 dostal od společenství vlastníků předpis měsíčních plateb, které již platí. Jsou tam mj. položky na úklid domu, účetnictví, zabezpečení, topení, ohřev vody atd. a je tam i položka - dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu domu. Poplatník by chtěl uplatnit k příjmům skutečné výdaje, tedy i ty, které nyní platí. Dostane na konci roku, resp. na začátku roku poplatník od společenství vlastníků nějaký přesný výpis, na co byly dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu domu využity nebo si o to může požádat (resp. společenství vlastníků mu musí vystavit na žádost potvrzení), aby věděl, zda má dát tyto výdaje přímo do daňových výdajů či se výdaje budou shromažďovat na tech. zhodnocení. Jak může získat, resp. zda vůbec může poplatník získat nějaký přesnější výpis, kde bude patrné - jak má tuto položku daňově ošetřit. Případně být raději opatrný a tuto položku do daňových výdajů raději nedávat pouze z hlediska té opatrnosti (nikdy ji třeba neuplatnit), aby neměl pak problém s dokazováním a doměřením daně od FÚ?
Vydáno: 23. 03. 2022
Dobrý den. Ráda bych si jen ověřila správnost řešené situace, kdy syn zdědí od matky družstevní byt/podíl, následně ho prodá a může příjem osvobodit od daně z příjmů. Matka byt (družstevní podíl) nabyla v červenci 2013. Následně v červnu 2018 zemřela. Usnesením v témže roce bylo rozhodnuto, že byt/podíl zdědil syn. Syn se nyní rozhodl byt/podíl prodat a převod bytu/podílu na nového majitele se uskutečnil k měsíci listopadu 2019. Můžeme příjem z takto prodaného bytu/podílu osvobodit od daně z příjmů? Domnívám se, že jsme splnili 5letý test pro osvobození. Jsou s prodejem bytu/podílu spojeny nějaké jiné daňové povinnosti? Děkuji za odpověď.
Vydáno: 09. 12. 2019
Fyzická osoba - občan chce převést bezúplatně členská práva v bytovém družstvu na svou matku, ta by si chtěla v budoucnu byt převést do osobního vlastnictví. Vzniknou z těchto transakcí nějaké daňové povinnosti?
Vydáno: 08. 12. 2019
Povedou úroky připsané SVJ na BÚ nebo na spořicím účtu k tomu, že SVJ bude mít povinnost podat daňové přiznání? 
Vydáno: 08. 11. 2019
Stavební bytové družstvo provedlo opravu bytového domu, za kterou mu byla vyúčtována dodavatelem částka ve výši 200 000 Kč, jednalo se o družstevní dům a oprava byla účtována na MD 475 (fond oprav). Protože dodavatel byl v prodlení s předáním díla, uplatnilo družstvo smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Ta byla dodavatelem uznána a zaplacena zápočtem s jeho fakturou za provedené dílo. Je smluvní pokuta 50 000 Kč výnosem družstva (DAL 644) nebo ji lze účtovat jako zvýšení fondu oprav bytového domu (DAL 475)?
Vydáno: 09. 10. 2019
Právnická osoba pronajímá bytovou jednotku. V ceně nájmu jsou zahrnuty mj. platby do fondu oprav. Platby do fondu oprav jsou nevratné (nepodléhají vyúčtování). Každý rok společnost obdrží informaci, kolik bylo z fondu oprav vyčerpáno. Jakým způsobem účtovat o těchto platbách do fondu oprav? Budeme k nim přistupovat jako k zálohovým platbám, které budeme postupně účtovat do nákladů v závislosti na skutečném čerpání, nebo budou součástí daňově uznatelných nákladů v okamžiku vynaložení?
Vydáno: 08. 10. 2019
Je možné vyplácet odměnu předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise nebo mzdu tak, aby se neodvádělo sociální ani zdravotní pojištění? Oba dva jsou již důchodci. Je možné na jejich činnost pro společenství udělat dohodu o provedení práce?
Vydáno: 02. 05. 2019
Společenství vlastníků pravidelně hradí zálohy na vodu za vlastníky jednotek, které následně vyúčtovává vlastníkům jednotek. Vyúčtování vody probíhá v dubnu jedenkrát ročně. K 31. 12. společenství vlastníků eviduje zaplacené zálohy na vodu, které dosud nebyly vyúčtovány. SVJ poskytnuté zálohy vykázalo v rozvaze jako poskytnuté zálohy na zásoby. Je to vykázáno chybně? Vycházeli jsme z předpokladu, že voda je komodita, která byla v průběhu roku dodána, ale dosud nebyla fakturována, proto to bylo zahrnuto v části zálohy na zásoby.
Vydáno: 02. 05. 2019
SVJ dostalo od obce bezúročnou půjčku na opravu domu ve výši 300 000 Kč. Tato částka byla převedena od obce na účet SVJ. Následně byla z účtu SVJ zaplacena faktura za opravu domu. Jak tuto půjčku zaúčtovat?
Vydáno: 21. 03. 2019
Společenství vlastníků jednotek rozeslalo svým členům rozpočítaný příjem z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě připadající na jednotlivé jednotky. Fyzická osoba dostala potvrzení, že příjem za rok 2018 činí 1 912 Kč. Na potvrzení je dále uvedeno, že se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů a v případě, že zaměstnaná nebo podnikající fyzická osoba nemá jiné příjmy za zaměstnání nebo podnikání, které by v součtu přesahovaly 6 000 Kč, nemusí tuto částku zdaňovat - § 38g zákona o daních z příjmů (Osoby bez zaměstnání a důchodci do 15 000 Kč). Dnes na přednášce daňové poradkyně mi bylo odpovězeno, že fyzická osoba podávající přiznání nemusí nájem do 6 000 Kč ročně zahrnovat... Stále se však domnívám, že tomu tak ve skutečnosti není. Dle mého názoru, pokud se jedná o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v domě společenství vlastníků a příjemce (fyzická osoba) je z nějakého důvodu povinen podat daňové přiznání (podniká, má více zaměstnavatelů atd.), pak je vždy povinen tuto částku 1 912 Kč zahrnout do svého daňového přiznání bez ohledu na limit 6 000 Kč v § 38g zákona o daních z příjmů. Tento limit 6 000 Kč se uplatní pouze, pokud fyzická osoba není povinna podávat daňové přiznání, a tím pádem pak kvůli příjmu z pronájmu ve výši 1 912 Kč nemusí daňové přiznání podávat. Můžete mi prosím potvrdit, že můj názor je správný, případně vysvětlit proč není?
Vydáno: 13. 02. 2019
Bytový dům je ve vlastnictví několika fyzických osob. Dům není rozdělen na jednotky. Bytové jednotky v domě jsou pronajímány některým vlastníkům a třetím osobám. Veškeré příjmy a výdaje jsou realizovány na jeden bankovní účet, který je veden na jméno majoritního spoluvlastníka. Na konci roku se zpracuje evidence veškerých skutečných příjmů a výdajů a vznikne zisk, který se rozdělí mezi spoluvlastníky dle výše spoluvlastnických podílů. Dle rozhodnutí vlastníků se nerozdělí zisk celý, ale část zisku se ponechá na bankovním účtu pro účely případných oprav atd. a) Jednotliví vlastníci obdrží svou část zisku až v roce následujícím. Ve kterém období jsou vlastníci povinni dát zisk do svého daňového přiznání - v roce, kdy podíl obdrží, nebo v roce, kdy příjmy obdrží majoritní vlastník na svůj účet od nájemců? b) Částku, kterou spoluvlastníci neobdrží, protože je majoritní většinou vlastníků rozhodnuto, že se ponechá pro případ budoucích oprav, lze považovat za výdaj, nebo jsou i tuto část vlastníci povinni zdanit? c) Pokud by spoluvlastník chtěl tvořit rezervu na opravy majetku, může tuto rezervu každý spoluvlastník tvořit dle zákona o rezervách individuálně, nebo je nutno tuto rezervu vytvořit za celý dům, tzn. každý spoluvlastník bude mít ve výdajích část rezervy dle spoluvlastnického podílu?
Vydáno: 03. 02. 2019
SVJ odvezlo do kovošrotu železo z opravy domu, za které na účet obdrželo finanční částku. Kdo bude tu to částku zdaňovat - spoluvlastníci nebo SVJ? 
Vydáno: 03. 02. 2019
Fyzická osoba (Jan Novák) koupil od jiné fyzické osoby v roce 2018 starší byt (jednotku) jako podíl na družstvu za 3 mil. Kč. Ještě v roce 2018 podal žádost na družstvo o převod do osobního vlastnictví. Ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky je uvedena kupní cena ve výši 200 000 Kč, která byla uhrazena zápočtem členského vkladu v bytovém družstvu (datum původní platby není znám, pravděpodobně před více než 5 lety). Převod proběhl a byt byl zapsán do katastru nemovitostí v roce 2018. Jan Novák tento byt pronajímá a uvádí v příjmech z § 9 a uplatňuje náklady ve skutečné výši. Z jaké částky bude počítán odpis? Z částky 3 mil. Kč nebo 3 200 000 Kč nebo z částky 200 000 Kč, které byly uhrazeny zápočtem?
Vydáno: 07. 01. 2019