Mgr. Petra Šmirausová

  • Článek
Příspěvek se věnuje problematice tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty, tedy jejímu uplatnění ve zdaňovacích obdobích, která předcházejí zdaňovacímu období, ve kterém je daňová ztráta pravomocně stanovena. Možnost odečíst vzniklou daňovou ztrátu nejen od základu daně stanoveného v budoucích zdaňovacích obdobích je novým institutem zákona o daních z příjmů , který má přispět ke zmírnění negativních ekonomických dopadů epidemie COVID-19. Do tohoto zákona bylo opatření zakotveno prostřednictvím tzv. protikrizového daňového balíčku, který byl Parlamentem České republiky schválen dne 16. 6. 2020 a který je použitelný pro poplatníky daní z příjmů již pro zdaňovací období skončená od 30. 6. 2020.
Vydáno: 30. 07. 2020
  • Článek
Článek komentuje novelizaci právní úpravy oznamovací povinnosti, kterou zákon o daních z příjmů ukládá plátci daně v případech, kdy vyplácený příjem plyne do zahraničí. Změna je účinná od 1. 4. 2019 a je součástí daňového balíčku 2019 připraveného Ministerstvem financí v průběhu minulého roku. Článek se věnuje srovnání již novelizované právní úpravy oznámení s jejím dosavadním zněním a dále důsledkům, které z této změny vyplývají zejména pro plátce daně z příjmů. 1)
Vydáno: 04. 09. 2019
  • Článek
Výslovné zakotvení principu zákazu zneužití práva v daňovém řádu – dokončení doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., * Mgr. Petra Šmirausová ** Ve druhé části příspěvku se autoři zaměřují na...
Vydáno: 12. 06. 2019
  • Článek
Legislativní proces, na jehož konci má být do daňového řádu zakotven princip zákazu zneužití práva, je u konce. Prezident České republiky dne 15. března 2019 podepsal novelu daňového řádu poté, co Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky setrvala na původním návrhu zákona, který postoupila Senátu Parlamentu České republiky. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem č. 80/2018 Sb. Následující příspěvek shrnuje legislativní proces a analyzuje argumenty pro a proti přijetí výslovného zakotvení principu zneužití práva v daňovém řádu , které byly v průběhu tohoto procesu opakovaně vzneseny.
Vydáno: 24. 04. 2019
  • Článek
Článek se věnuje klíčovým otázkám pravidelně se objevujícím v rámci odborných diskuzí v souvislosti s navrhovaným zakotvením zákazu zneužití práva v oblasti daní do daňovém řádu , a to jako jedné ze základních zásad správy daní. Při zohlednění záměru předkladatele novely daňového řádu a vyjádření zástupců odborné veřejnosti k navrhovanému zakotvení této zásady je cílem článku představit některé z budoucích možných výkladových a aplikačních přístupů k institutu zákazu zneužití práva v oblasti daní.
Vydáno: 04. 12. 2018
  • Článek
Poznámka: Tento text byl zpracován v rámci projektu studentského vědeckého výzkumu „Finance a informační technologie jako hybatelé právní regulace v zemích Evropské unie a jejich trestněprávní aspekty“ realizovaného v letech 2017–2019 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, SVV 260 360/2017. orcid.org/0000-0002-9864-6947 a orcid.org/0000-0002-7443-4157 Článek přibližuje návrh obecného pravidla proti zneužití práva v oblasti daní, které je součástí daňového balíčku 2019 předloženého Ministerstvem financí vládě. Článek shrnuje důvody vedoucí k navržení tohoto pravidla a následně se zabývá jeho konstrukcí a koncepcí navržené právní úpravy tohoto pravidla, která má být zakotvena mezi základními zásadami správy daní vyjádřenými v daňovém řádu .
Vydáno: 06. 08. 2018