Ing. Zdeněk Burda - strana 4

 • Článek
Daňové subjekty mají zájem dozvědět se, jaké informace o nich finanční orgány shromažďují. Ty však ne vždy ochotně vyhoví. Sporům z této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury. V časopise Daně a právo v praxi jsme se problematikou judikatury k nahlížení do spisu zabývali již v č. 5/2015. V úvodu tedy nejprve shrneme judikaturu z předcházejícího příspěvku a poté se budeme věnovat rozsudkům dalším.
Vydáno: 16. 05. 2018
 • Článek
V posledních letech doznává základní pravidlo místní příslušnosti k finančnímu úřadu – trvalé bydliště u fyzických osob či sídlo zapsané v obchodním rejstříku u právnických osob – postupných změn, které se projevují v různých oblastech. Soudním rozhodnutím z této oblasti je věnován dnešní přehled judikatury.
Vydáno: 09. 04. 2018
 • Článek
V praxi se setkáváme s diskusemi nad pravidly pro ukončování daňové kontroly většinou v případech, kdy daňový subjekt s jejími výsledky nesouhlasí a snaží se ještě před ukončením kontroly její výsledek zvrátit. Zajímavým rozsudkům správních soudů z této oblasti se budeme věnovat v dnešním výběru z judikatury.
Vydáno: 12. 02. 2018
 • Článek
Správce daně je oprávněn provádět místní šetření. V některých případech však překračuje jeho meze dané daňovým řádem a dochází tak ke sporům s daňovými subjekty. Rozhodnutím správních soudů na toto téma je věnován dnešní výběr z judikatury. Místním šetřením je postup správce daně, v jehož rámci zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, kde je to vzhledem k účelu místního šetření nejvhodnější.
Vydáno: 23. 01. 2018
 • Článek
V posledních letech začaly finanční úřady šířeji prověřovat nároky daňových subjektů na odpočty DPH. V řadě případů pak kontrolování trvalo dlouhou dobu a na přetřes se dostaly otázky úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů. Státní správa se dlouho bránila názoru, že by měla daňovým subjektům nějak kompenzovat skutečnost, že finanční prostředky, na které mají nárok, jsou jim vypláceny až se značným časovým odstupem. Soudním rozhodnutím na toto téma je věnován dnešní výběr z judikatury.
Vydáno: 11. 12. 2017
 • Článek
Skutečnost, že správce daně může bez předchozího upozornění zabavit majetek daňového subjektu ještě předtím, než je mu daň pravomocně vyměřena či doměřena, či dokonce ještě dříve, než uplyne lhůta pro podání daňového přiznání, je mocnou zbraní v rukou finančních úřadů. Při jejím necitlivém či ukvapeném použití pak může Finanční správa přivodit „ekonomickou smrt“ daného subjektu. V časopise Daně a právo v praxi jsme se judikaturou s touto problematikou zabývali v č. 4/2010 v článku „Zajišťovací příkaz“ a v článku „Nad judikaturou v oblasti zajištění daně“ v č. 11/2015. Na úvod tradičně shrneme rozhodnutí soudů z předchozích článků a pokusíme se vybrat z rozsudků nových. Za poslední dobu jich přibylo opravdu hodně, proto se nedostane na všechny a u některých budeme muset z prostorových důvodů krátit jejich text ještě více než obvykle.
Vydáno: 02. 10. 2017
 • Článek
V některých případech není efektivní, aby finanční úřad, který prověřuje tvrzení daňových subjektů, veškeré poznatky shromažďoval sám. Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb. ) mu umožňuje dožádat jiný finanční úřad, aby požadované informace zjistil za něj (např. kontaktováním obchodních partnerů, výslechem svědků apod.). Zajímavým rozsudkům správních soudů z této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.
Vydáno: 11. 09. 2017
 • Článek
V řízeních před státními orgány se občas stává, že daňový subjekt nabyde přesvědčení, že pracovníci příslušného úřadu vůči němu nepostupují objektivně a nezaujatě. V dnešním přehledu judikatury se podíváme na zajímavé rozsudky z této oblasti. Na úvod lze zmínit, že daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb. ) se touto problematikou zabývá v § 77 – Vyloučení úřední osoby. Zakotvuje též právo osoby zúčastněné na správě daní podat námitku podjatosti a dotčená úřední osoba do vyřešení této námitky může provést jen neodkladné úkony. O podjatosti rozhodne úřední osoba stojící v čele správce daně (tedy obvykle ředitel finančního úřadu), pokud by byla namítána právě její podjatost, pak nejblíže nadřízený správce daně. Samostatným druhem podjatosti může být též porušení zásady dvojinstančnosti.
Vydáno: 14. 08. 2017
 • Článek
Zákony znají celou řadu sankcí za prohřešky daňových subjektů. V dnešním výběru judikatury se budeme věnovat situacím, kdy jedno provinění umožňuje uložit více trestů, a otázkám, do jaké míry je přípustné souběžné ukládání více sankcí. Jednou ze základních východisek práva je uplatňování zásady „ne bis in idem“, tedy skutečnosti, že nelze rozhodovat dvakrát o téže věci (a tedy ani dvakrát trestat za totéž provinění). Toto právo vyplývá z čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod i z čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (publikováno pod č. 209/1992 Sb. ).
Vydáno: 12. 06. 2017
 • Článek
Po čase se opět vracíme k příjmům ze závislé činnosti. Vzhledem k tomu, že definice závislé činnosti v zákoně o daních z příjmů je širší než pouhé vymezení pracovního poměru v zákoníku práce , přináší praktická aplikace zdaňování sporné otázky, které se netýkají jen vztahu zmiňovaných dvou zákonů, ale v některých případech i jednotlivých daňových zákonů navzájem.
Vydáno: 15. 05. 2017
 • Článek
Dodatečné daňové přiznání napravuje chyby, ke kterým došlo v přiznání řádném. S jeho podáním však mohou být spjaty i další důsledky, na které se zaměříme v dnešním výběru z judikatury.
Vydáno: 19. 04. 2017
 • Článek
Pokud mezi sebou spojené daňové subjekty uskutečňují obchodní transakce za neobvykle nízké či neobvykle vysoké ceny, hrozí jim „dodanění“ do obvyklých cen. Sporům se správci daně v této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.
Vydáno: 23. 03. 2017
 • Článek
Některé tuzemské daňové subjekty podnikají v České republice (ČR) za pomoci zaměstnanců jiné firmy se sídlem mimo území ČR. Protože hrozí možnost, že tato najatá firma neodvede v ČR daň ze závislé činnosti za své zaměstnance, zavedl zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb. ) pojem „ekonomický zaměstnavatel“, který znamená, že v určitých případech bude povinen odvést tuto daň nikoli zaměstnavatel, se kterým mají pracovníci pracovní smlouvy, ale ten subjekt, který jejich práci využívá, i když s nimi žádné pracovní smlouvy uzavřené nemá. Sporům z této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.
Vydáno: 24. 01. 2017
 • Článek
V dnešním výběru z judikatury správních soudů se budeme věnovat daňovým dopadům neplatných a zaniklých pohledávek a závazků a též možnými osudy pohledávek vůči finančnímu úřadu.
Vydáno: 24. 11. 2016
 • Článek
Daňoví poplatníci se často setkávají se sankcemi ze strany správce daně za prohřešky, které způsobí. V praxi může ale nastat situace zcela opačná, tedy pochybit může naopak finanční úřad. V dnešním výběru z judikatury se budeme věnovat rozsudkům správních soudů týkajících se § 254 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb. ) – úroků z neoprávněného jednání správce daně.
Vydáno: 27. 10. 2016
 • Článek
Daňové subjekty jsou zvyklé daně spíše platit. Může však nastat situace, kdy naopak mají peníze od státu dostat zpět. Sporům z této oblasti je věnován následující příspěvek. Problematikou přeplatků se zabývá § 154 a násl. daňového řádu . Spory z této oblasti se dají shrnout zejména do následujících okruhů: a) Vznikl přeplatek? b) Je možno přeplatek vrátit nebo je nutno jej započíst na jiný dluh u správce daně? c) Byl přeplatek vrácen včas? d) Bylo o vrácení přeplatku správně a včas požádáno?
Vydáno: 21. 09. 2016
 • Článek
Omluvenky a jejich dopad na daňové řízení Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. V praxi se často stává, že se některé osoby z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit...
Vydáno: 30. 06. 2016
 • Článek
Nad judikaturou k zahájení daňové kontroly Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s. r. o. Finanční úřady někdy s kontrolou nespěchají a provádějí ji i po dlouhé době....
Vydáno: 26. 05. 2016
 • Článek
Zneužití práva v procesní oblasti Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. Pojem „zneužití práva“ je určitou poslední záchranou správce daně, pokud nechce daňově uznat skutečnosti, které mu...
Vydáno: 28. 04. 2016
 • Článek
V poslední době výrazně narostl počet střetů mezi daňovými subjekty a správci daně v případech, kdy obvykle dodavatel nezaplatí či nepřizná daň a finanční úřad nechce uznat u odběratele nárok na odpočet DPH. Jedním z důvodů nepřiznání nároku bývá skutečnost, že finanční úřad má pocit, že oba subjekty byly na podvodu na DPH buď přímo domluveny, či alespoň odběratel nedostatečně prověřil svého dodavatele. Sporným otázkám z této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.
Vydáno: 31. 03. 2016