Ing. Zuzana Pšeničková - strana 2

V listopadu 2021 došlo k poškození vozidla ( spadlá větev ze stromu na střechu vozidla ). Vozidlo bylo opraveno autoservisem v lednu 2022 a zároveň byla oslovena pojišťovna s žádostí o náhradu škody s tím, že pojišťovna měla hradit přímo autoservisu a firma měla uhradit autoservisu pouze DPH. Jak nyní postupovat, pokud: a) pojišťovna uhradila pojistnou náhradu v únoru 2022, b) pojišťovna odmítla uhradit pojistnou náhradu. Vytvoří se dohadné položky 511/383 v úrovni nákladů opravy a 385/648 v úrovni pojistné náhrady od pojišťovny do roku 2021, nebo vše bude až nákladem a výnosem roku 2022?
Vydáno: 12. 04. 2022
Dne 15. 10. 2021 došlo v ČR k havárii služebního vozidla, která byla zaviněna řidičem jiného vozidla - cizincem. Vozidlo bylo opraveno 3. 11. 2021. Byla vystavena faktura za opravu vozidla s tím, že pojišťovna má zaplatit přímo autoservisu částku bez DPH a majitel vozidla zaplatí autoservisu DPH. K 31. 12. 2021 škoda nebyla vyřízena. Majitel zaplatil DPH, autoservis plnění od pojišťovny ještě neobdržel. V roce 2021 je oprava zachycena na účtu 511 a evidována jako daňově uznatelný náklad a současně je vytvořena dohadná položka MD 388/D 648 na plnění od pojišťovny (prozatím v úrovni netto částky z faktury). K 31. 12. 2021 je zachycen v účetnictví závazek vůči autoservisu v úrovni netto částky z faktury (po splatnosti). Je to správně?
Vydáno: 08. 04. 2022
Firma se stala plátcem DPH a v prvním přiznání uplatnila odpočet z majetku, zásob a drobného inventáře nakoupeného 12 měsíců před registrací a které byly v té době součástí jejího OM. Jak se prosím takto uplatněná DPH zaúčtuje, když jde o následující období, než byly věci pořízeny?
Vydáno: 08. 04. 2022
Od dodavatele - plátce DPH jsme obdrželi opravný daňový doklad s datem vystavení ve 2/2022 k faktuře z r. 2021. Důvodem opravy byla početní chyba, na dokladu byla uvedena nižší částka DPH. Tzn. že jsme si uplatnili z FaP nižší odpočet. Nyní dodavatel dopočítal na ODD dokladu částku DPH 1 712 Kč. Základ daně byl na původní faktuře v pořádku. Jak správně zaúčtovat, pokud se oprava týká pouze DPH? V přiznání DPH v r. 2022 nebude sedět základ daně na vypočtenou DPH na ř. 40. Totéž v KH. A účtovat v roce 2022? Dodavatel uvedl na opravném DD DUZP 30. 11. 2021. Domnívám se, že by toto datum mělo být v r. 2022 - jedná se o samostatné zdanitelné plnění? 
Vydáno: 07. 04. 2022
Účetní jednotka má na účtu 042 evidovanou přístavbu. Přístavba není zkolaudována, ale je užívána. Z pohledu účetního je možné zařadit a účetně odpisovat?
Vydáno: 05. 04. 2022
V pokynu GFŘ D-22 k § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů je v bodě 6 uvedeno, že daň z přidané hodnoty je v uvedeném případě daňově uznatelným výdajem pouze za podmínky, že o tuto daň poplatník nezvýší vstupní cenu majetku. Znamená to, že majetek zařadím v ceně bez DPH a DPH, kterou si nechci nárokovat, bude daňově neuznateným výdajem nebo mohu DPH zaúčtovat zvlášť do nákladů?
Vydáno: 05. 04. 2022
S. r. o. nakoupila oblečení, potraviny, zdravotnický a hygienický materiál za cca 30 000 Kč jako dar pro uprchlíky z Ukrajiny. Máme k tomu pouze účtenky z jednotlivých obchodů. Máme nárok na odpočet DPH? Jak správně zaúčtovat? Účtujeme způsobem B. Můžeme pak od základu daně odečíst hodnotu tohoto daru podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů? Předání daru není nijak doloženo, vše se odneslo na místo sbírky. 
Vydáno: 05. 04. 2022
Prosím o potvrzení správnosti postupu: s.r.o., plátce DPH koupila nový firemní automobil, na který si vzala úvěr financovaný v EUR. Po úhradě zálohy na vozidlo zůstala k úhradě vozidla částka 1.936.434 Kč, kterou platila dodavateli vozidla úvěrová společnost. úvěrová smlouva (jistina) zní na částku 80.684,76 euro. Společnost používá denní kurzy dne ČNB. úvěrová smlouva byla zaúčtována: 1.936.434 Kč (nedoplatek faktury vozidla) MD 321/D 461, 38.325,- Kč (kurzová ztráta) MD 563/D 461. Celkem součet těchto dvou částek je po přepočtení kurzem cena úvěru, t.j. 80.684,76 euro. Účet 321 byl vynulován, na účtu 461 je zůstatek cena úvěru 80.684,76 euro (1.974.759 Kč). Je uvedený postup správný?
Vydáno: 24. 03. 2022
Žena je na rodičovské dovolené a mimo to má i příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP asi ve výši 36 000 Kč za rok. Manžel si na ni uplatňuje slevu na dani (sleva na manželku, která nemá vyšší příjmy než 68 000 Kč). Může si i žena na RD uplatnit základní slevu na poplatníka (v roce 2021 to bylo 27 840 Kč) i na ten pronájem podle § 9 ZDP, takže by v podstatě žádnou daň neplatila? Bylo tomu tak i v roce 2020? V případě, že ano, může si udělat nějakou opravu daňového přiznání?
Vydáno: 24. 03. 2022
Firma má dva účty, korunový a eurový, často převádí peníze z eurového účtu na korunový účet. Je možné tyto převody, které jsou uváděny jako SPOT v účetnictví účtovat dle kurzu, který dá banka při konkrétním převodu a nepoužívat denní kurz ČNB? Pokud je to možné, máme to nějak uvádět ve vnitropodnikové směrnici? 
Vydáno: 21. 03. 2022
Společnost pořádá několikrát do roka akci pro zaměstnance - teď uspořádala rybářské závody, zaplatila rybářské stanoviště a občerstvení. Lze účtovat tyto náklady nedaňově na účet 548, nebo jak správně účtovat? 
Vydáno: 07. 06. 2021
Jak účtovat u FO vedoucí daňovou evidenci úroky ze zaručovaného úvěru? Jedná se o úroky z úvěru hrazené každý měsíc bance (výdaj FO) a následně úroky vyplacené (příjem FO) při splnění podmínek ČMZRB. Pro FO je výsledná výše úroku 0.
Vydáno: 03. 06. 2021
Společnost s r. o. má na účtu 381-Náklady příštích období na straně MD ke konci roku 2020 zůstatek, který v roce 2021 převede na stranu D a k němu vybere příslušný nákladový účet. K jakému datu se má v roce 2021 interní doklad s rozpuštěním nákladů příštích období zaúčtovat? Zda zpětně k 1. 1. 2021 nebo až po datu uzávěrky, která byla zpracována a na FÚ odeslána 29. 4. 2021, nebo je to jedno a jde jen o to, aby byly rozpuštěny v roce 2021? Nejedná se o komplexní náklady, pouze o běžné jako pojištění, domény apod.
Vydáno: 29. 04. 2021
V roce 2019 firma uhradila fakturu za akci pro zákazníky, tuto fakturu zaúčtovala na účet 513 jako náklady na reprezentaci a v přiznání k dani z příjmů PO vykázala na řádku č. 40 jako daňově neuznatelný náklad. Během roku 2020 přišel k této faktuře dobropis. Jak tento dobropis zaúčtovat a jak ho vykázat do daňového přiznání?
Vydáno: 10. 03. 2021
Firma pořádá semináře a vzdělávací kurzy. Jedná se jednotlivé kurzy nebo o komplexní kurzy, které se skládají někdy až z 8 kurzů. Všechny kurzy jsou placeny předem zálohou. Do nákladů během roku vstupují fakturace od školitelů za jednotlivé kurzy. Na konci roku máme většinu komplexních kurzů jen částečně odškolené, ale fakturace za komplexní kurz s odečtem zálohy probíhá až po splnění všech kurzů. Jak správně zaúčtovat z hlediska daně z příjmu na konci roku časové rozlišení a zohlednit již proběhlé kurzy, které nejsou vyúčtovány?
Vydáno: 04. 03. 2021
Peněžitý příspěvek na stravování ve výši 75,60 Kč za odpracovanou směnu, je maximální možná částka, která je nedaňovým příjmem zaměstnance. Jak zaokrouhlit nárok při odpracování 8 směn? Výpočet příspěvku při odpracování 8 směn: 75,60 Kč x 8 = 604,80 Kč. Mám zaokrouhlit na 605 nebo na 604 Kč?
Vydáno: 04. 03. 2021
Zaměstnanec si chce v ročním zúčtování uplatnit úroky z hypotečního úvěru poskytnutého na koupi bytu a dvou pozemků. Jeden z nich je v katastru označen jako ostatní plocha (jiná plocha) a druhý jako orná půda. Dle všeho se jedná v prvním případě o parkovací místo a v druhém o předzahrádku k bytu. Je možné úroky z úvěru uplatnit, když byl úvěr poskytnut kromě koupě bytové jednotky i na koupi těchto dvou dalších pozemků?
Vydáno: 04. 03. 2021
OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Celou dobu účtuji přijaté faktury za telefony a internet těmto OSVČ na 75 % do režie a 25 % do osobní spotřeby. Teď jsem převzala účetnictví po jiné paní účetní a ta zadávala celé faktury normálně do režie, bez rozdělení. Je správné rozdělovat tyto faktury? 
Vydáno: 02. 03. 2021
Zaměstnavatel při ukončení pracovního poměru nevyplatil odstupné zaměstnanci, protože měl za to, že na odstupné nemá nárok. Mzdu spočítal bez odstupného, vyplatil mu mzdu. Zaměstnanec šel na úřad práce, úřad práce nařídil vyplatit zaměstnavateli odstupné, na základě platebního výměru toto zaměstnavatel uhradil. Jak toto vyplacené odstupné zaúčtovat? Do nákladů jako mzdu?
Vydáno: 17. 02. 2021
Zubní laboratoř vyrábí a prodává zubní náhrady. Na tyto náhrady spotřebovává materiál, který kupuje ve větším množství a pak postupně spotřebovává na výrobky. Lze toto účtovat v průběhu roku do spotřeby a na konci roku udělat inventuru materiálu (způsob B účtování)?
Vydáno: 17. 02. 2021