Ing. Zuzana Pšeničková - strana 3

Na jaký účet se bude účtovat tržba za zubní korunku? Jako vstup na výrobu je materiál a práce. Bude se účtovat na 601 nebo 602?
Vydáno: 17. 02. 2021
Firma má v účtové osnově účet nehmotného majetku, i oprávky k nehnotnému majetku. V Časopisu Účetnictví v praxi č. 12/2020 a č. 1/2021 je informace, že takto evidovaný nehmotný majetek se od 31. 12. 2021 se ruší. Mohu zrušit takto evidovaný nehmotný majetek již k 31. 12. 2020? V nehmotném majetku má firma evidovaný software, který je již odepsán, to by se jednalo je o vyřazení z evidence, to znamená MD oprávky/Dal hmotný majetek. Potom firma má evidovány ochranné známky, které ještě nejsou plně odepsány. Zůstatek ochranných známek mohu převést do 31. 12. 2020 na režijní účet 518 nebo 548/Dal Oprávky. A vyřadit je z evidence DAL Ochranné známky/Má dáti Oprávky. Jak bychom tento nehmotný majetek dále evidovali, stačila by jen inventura tohoto majetku 1x ročně? Bylo by dáno do vnitřního předpisy firmy. 
Vydáno: 15. 02. 2021
Firma využila program COVID-úvěr. Každé pololetí platí úrok, který časově rozlišuje do nákladu na účet 562 dle období, ze kterého úrok vznikl. Při splnění podmínek záruční banka zašle firmě tzv. finanční příspěvek v hodnotě zaplacených úroků se zpožděním nazpátek, konkrétně v roce 2020 bylo účtováno o 562 a v lednu 2021 přišel příspěvek. Jak má firma o tomto finančním příspěvku ve výší úroků účtovat? Jako o dotaci - na účet 648 do výnosů roku 2020 (kde je souvztažně náklad 562) nebo jiným způsobem?
Vydáno: 06. 02. 2021
Firma pláte DPH má obchod. Denní tržbu v hotovosti z kasy dle prodejny podepíše jednatel (případně pověřená osoba z firmy) jako sumu celkovou sumu prodejek za danou kasu (prodejnu) na konci dne. Dílčí účtenky nikdo fyzicky nepodepisuje (a účtenky se vyhazují), pokladní systém uchovává jaký prodavač prodejku vystavil a zároveň firma používá v 2021 nadále EET. Tato denní tržba se však skládá nejen z plusových prodejek, ale jsou tam i vratky (záporné prodejky). Občas zákazník (fyzická osoba nepodnikatel) něco vrátí. K těmto záporným prodejkám neexistuje podpis zákazníka, že si peníze převzal nazpátek. Je to chyba z pohledu účetnictví nebo DPH?
Vydáno: 06. 02. 2021
Zaměstnanec dostal zálohu 100 EUR 10. 1. 2021. Na pracovní cestu nastoupil 11. 1. a vrátil se 14. 1. Má nárok na 135 EUR za zahraniční stravné. Směrnicí jsme si stanovili jako den uskutečnění účetního případu den, kdy se vrátí ze služební cesty. Vyúčtování služební cesty tedy vyúčtuji kurzem ze dne 14. 1. 2021, tj. 26,19 * 135 = 3535,65 bude zaúčtováno na MD 512/D 333, ale jakým kurzem zúčtuji zálohu v účetnictví? Kurzem ze dne poskytnutí zálohy nebo kurzem vyúčtování? 
Vydáno: 04. 02. 2021
Společnost se zabývá pronájmem textilu zákazníkům. Vyřazený textil (oděvy) má možnost dodávat zpracovatelské firmě k likvidaci. Je možné z pohledu DPPO i DPH toto dodávat odběrateli textilu bezplatně s tím, že my zaplatíme pouze odvoz? V minulosti jsme naopak za likvidaci textilu platili, takže tato varianta je pro nás výhodnější. 
Vydáno: 03. 02. 2021
Cestovní kancelář nakupuje a prodává letenky. Jedná se o letenky se zpátečními lety např. odlet v prosinci a návrat v červnu dalšího roku. Řešíme dilema, jak v účetnictví letenky uchopit. Zda se jedná o prodej jednorázový a neprovádět časové rozlišení nebo provádět časové rozlišení na období na celou dobu s ohledem na zpáteční let. Může se stát, že klient čas příletu změní a poté se mu doúčtovávají náklady spojené se změnou letu.
Vydáno: 01. 02. 2021
Společnost se rozhodla nakupovat koblihy - pečivo. Na jakých účtech bude sledovat nákup pečiva a k tomu výnos? Bude se na transakci pohlížet jako na nákup a prodej zboží nebo jako na službu s potravinami (poskytování stravovací služby)?
Vydáno: 26. 01. 2021
Ke konci roku 2020 končím s vedením účetnictví firmy s. r. o. Od 1. 1. 2021 přechází na jinou účetní. Mám přijatou fakturu vystavenou 5. 1. 2021, ale DUZP je 31. 12. 2020. Je správné zařadit fakturu do roku 2020? Jaký účet bude použit k zaúčtování?
Vydáno: 13. 01. 2021
Společnost A má závazek vůči třetí osobě. Jiná společnost B tento závazek vůči třetí osobě za společnost A uhradí ze svého účtu. Společnost A má za společností B pohledávky ( za vykonané práce), společnost A a B jsou spojené osoby. Jak zaúčtovat v účetnictví u společnosti A tuto transakci. Může to být pokladnou: úhrada pohledávky od společnosti B a současně výdej - úhrada závazku třetí osobě?
Vydáno: 30. 10. 2020
Někteří naši zaměstnanci mohou využívat služební vozidlo pro soukromé účely. Vzhledem k tomu, že máme tankovací karty, tak zaměstnanec vede tabulku, resp. knihu jízd, kde zapisuje detailně odkud kam a kdy jel a zda se jednalo o soukromé km nebo služební. Pokud se jedná o soukromé km, započte se mu to jako nepeněžní příjem a je stržena záloha 15% na DPFO. Může zaměstnanec uvést jen sumárně, kolik km projezdil soukromě a nemusí uvádět odkud kam a kdy jel? Zaměstnanec tvrdí, že je to jeho soukromá věc, kam jezdí a nechce sdělovat detail, já se ovšem domnívám, že v rámci nějakého budoucího prokazování je třeba vést knihu jízd detailně jak pro soukromé, tak pro firemní účely, nebo vyplývá dokonce taková povinnost ze zákona? 
Vydáno: 29. 10. 2020
Ve vnitropodnikové směrnici máme zadáno, že drobný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou od 1 000 do 9 999 Kč budeme účtovat na účet 501, drobný majetek s pořizovací cenou od 10 000 Kč do 39 999 Kč budeme účtovat na účet 042 s analytikou. Nyní došlo k prodeji drobného majetku z obou těchto skupin. Na jaký účet máme účtovat prodej - 642 v první skupině a 641 ve druhé skupině?
Vydáno: 23. 10. 2020
Společnost má dvouměsíční splatnost. Pokud odběratel zaplatí do měsíce, poskytuje 5% skonto. Někteří odběratelé toho využívají a platí o 5 % méně. Musí dodavatelská společnost vždy vystavit dobropis na rozdílovou částku 5 %?
Vydáno: 21. 10. 2020
Nově založená společnost má jediného jednatele a společníka. Společnost musela nakoupit nějaký hmotný majetek + zboží. Společník vložil do banky celkem 1 000 000 Kč - (vklady cca kolem 100 000 Kč). Jak zaúčtovat tento vklad a jaké to má daňové dopady pro společnost a i pro společníka?
Vydáno: 22. 09. 2020
Potřebuji zásobu nacenit reprodukční pořizovací cenou (obchodní vzorek, který jsme dostali zdarma a bude plně využit, jako klasický materiál), naceňuji podle jiných takovýchto běžně nakupovaných zásob? Řídím se ale jejich běžnou cenou bez DPH nebo s DPH? V případě, že používáme koeficient cenou bez DPH + neuplatněná část DPH nebo cenou včetně DPH?
Vydáno: 17. 09. 2020
Kontrolou jsme zjistili, že jsme špatně dali do nákladů roku 2020 fakturu přijatou, která měla být v nákladech roku 2019 (fakturováno bylo v lednu 2020, ale plnění proběhlo v roce 2019). Částka je z hlediska firmy významná, cca 300 000 Kč. Jak prosím zaúčtovat v roce 2020? Za rok 2019 bychom měli udělat dodatečné DAP, klient ale nechce měnit daňovou povinnost kterou již zaplatil, je nějaká možnost jak toto opravit? Lze pro rok 2019 ještě měnit odpisy? Klient má celkem 3 auta a bylo by možné neuplatnit daňové odpisy za rok 2019, opravit již uzavřený rok? Tím, že by neuplatnil, tak by se mu daňová povinnost nezmenšila. 
Vydáno: 11. 09. 2020
  • Článek
U rozpracované zakázky (služby) na přelomu roku, na kterou vznikly náklady, se tvoří nedokončená výroba (účet č. 121) ve výši vynaložených nákladů, tak aby byl zachován akruální princip a věcná a časová souvislost nákladů a výnosů s obdobím. Jak postupovat v novém roce? V účetních předpisech je naznačena úprava nedokončené výroby, u metody B skladů, ponechat ji do konce následujícího roku a teprve dle inventury upravit? Ale nedokončená výroba z roku 2019 bude začátkem roku vyfakturována odběratelům. Může se tedy nedokončená výroba (služby) za rok 2019, ihned začátkem roku 2020 přeúčtovat do nákladů a na konci roku 2020 vytvořit nová (aktuální) nedokončená výroba, nebo je správné počkat a až koncem roku 2020 upravit nedokončenou výrobu dle provedené inventury?
Vydáno: 30. 06. 2020
Jaký je přesný výpočet salda? Příklad účet 321: počáteční stav v HK_2019                1 000, konečný stav v HK_2019                  5 000 (neboli rozdíl hodnot účtů 321 na MD-D), hodnota zaplacených dokladů v roce 2020: 4 000 Kč. Jak velká bude hodnota salda (nezaplacených dokladů), budou to ty 4 000 Kč (zaplacené v r. 2020) nebo do toho ještě vstupuje počáteční stav účtu 321 – 1 000 Kč, tedy celkem 5 000 Kč.
Vydáno: 04. 06. 2020
Jak se mají správně účtovat náhrady od Úřadu práce za karanténu zaměstnanců a případně náhrady za mzdy (60 %) - Antivirus?
Vydáno: 29. 04. 2020
Firmě byl přiznán příspěvek z cíleného programu Antivirus za měsíc březen. Jak prosím zaúčtovat? 
Vydáno: 27. 04. 2020