Jan Hájek

  • Článek
V tomto článku bychom čtenáře rádi seznámili s úskalími a specifiky zjednodušeného dodání formou třístranného obchodu. V oblasti daně z přidané hodnoty jde o jednu z možných forem uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek zboží, která byla implementována do směrnice Rady č 77/388 a následně č. 112/2006/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice“) jako způsob dodání zboží odstraňující nadbytečnou povinnost registrace jednotlivých subjektů v tomto druhu obchodu.
Vydáno: 21. 11. 2013
  • Článek
Vzhledem aktuálnosti tématu bychom rádi v tomto článku čtenáře seznámili s daňovými specifiky pohledávek za subjekty, u nichž došlo k rozhodnutí o úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“). Poněkud netradičně se pokusíme zaměřit na možnosti, které nabízí zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOR“), v jejich návaznosti na chronologii úpadkového procesu.
Vydáno: 22. 08. 2013
  • Článek
V tomto článku bychom chtěli čtenáře seznámit s problematikou stanovení nepeněžního příjmu zaměstnanců ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), v případě, že jim z pracovní či jiné smlouvy plynou nároky na poskytnutí naturálního plnění ve formě možnosti použití majetku ve vlastnictví zaměstnavatele, jiných smluvních partnerů zaměstnavatele, jejich zakoupení či užití za zvýhodněnou cenu.
Vydáno: 20. 06. 2013
  • Článek
V tomto článku bychom čtenáře rádi seznámili se základními ustanoveními souvisejících právních předpisů a podzákonných norem, z kterých lze jednoznačně vyvodit povinnost stálé provozovny zahraniční osoby1) vést účetnictví a její rozsah. Z důvodu odlišné úpravy stálé provozovny v jednotlivých smlouvách o zamezení dvojímu zdanění bude pro účely celého článku použito znění ustanovení modelové smlouvy OECD, ze které většina uzavíraných smluv vychází.2)
Vydáno: 24. 05. 2013
  • Článek
V tomto článku bychom čtenáře rádi seznámili s dopadem rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie na osvobození zprostředkování finančních a pojišťovacích služeb1) od daně z přidané hodnoty. Problematika zprostředkovatelské činnosti shora uvedených plnění plyne již z chybějící definice tohoto pojmu v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH "), neboť takto není daňový subjekt s to stanovit, zda například činnosti podpůrného charakteru v rámci pozičních či provizních struktur finančně-poradenských společností je možné považovat za činnosti osvobozené či nikoliv. Alespoň rámcově se na tyto otázky snažil odpovědět Soudní dvůr Evropské unie (dále jen "SDEU"), nejobsáhleji v rozsudku Volker Ludwig, Andersen či Card Protection Plan.
Vydáno: 21. 03. 2013
  • Článek
V tomto příspěvku bychom čtenáře chtěli seznámit se základními podmínkami pro uplatnění oprávnění zahraničních neevropských subjektů na vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené za zdanitelná plnění.
Vydáno: 13. 12. 2012