Pavel Pravda

  • Článek
Dochází-li k převodu majetku mezi akciovou společností či společností s ručením omezeným na jedné straně a spřízněnou osobou1 na straně druhé a hodnota převáděného majetku dosahuje alespoň výše jedné desetiny základního kapitálu společnosti, musí hodnotu (cenu) tohoto majetku určit znalec jmenovaný soudem (§ 196a odst. 3 obchodního zákoníku). V praxi je tento požadavek relevantní zejména při převodech majetku mezi společností a některým ze společníků či jinou koncernovou společností. Pokud cena převáděného majetku nebyla určena znalcem jmenovaným soudem, byla taková smlouva o převodu podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu České republiky vždy absolutně neplatná. Tyto závěry nyní Nejvyšší soud ve svém rozsudku spis. zn. 31 Cdo 3986/2009 částečně revidoval.
Vydáno: 24. 05. 2012
  • Článek
Dne 18. 8. 2011 nabyla účinnosti novela energetického zákona (zákon č. 211/2011 Sb. ). Hlavním důvodem pro přijetí novely byla zejména povinnost implementovat tzv. třetí energetický balíček, tj. zejména směrnice EU upravující pravidla pro vnitřní trh s plynem a elektrickou energií (2009/72/ES a 2009/73/ES). Lhůta pro implementaci těchto směrnic do národního právního řádu uplynula 3. 3. 2011.
Vydáno: 27. 09. 2011