Lenka Hrstková Dubšeková

  • Článek
Dnem 1. 1. 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „daňový řád“). V průběhu roku 2011 došlo k tomu, že ve Sbírce zákonů byly vyhlášeny dvě novely daňového řádu. První neboli „technická" novela daňového řádu byla publikována ve Sbírce zákonů dne 18. 2. 2011 jako zákon č. 30/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, a další související zákony, a nabyla účinnosti dnem 1. 3. 2011. Technickou novelou daňového řádu bylo provedeno celkem 28 změn s cílem napravit technické nedostatky zákona z důvodu zamezení vzniku mezer v aplikační praxi. Druhá novela daňového řádu byla schválena jako součást zákona č. 280/2009 Sb. , o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který byl vyhlášen v částce 158 Sbírky zákonů dne 30. 12. 2011. Zákon č. 280/2009 Sb. nabývá účinnosti až dnem 1. 1. 2015, s výjimkou změn některých ustanovení vybraných zákonů, u nichž účinnost nastala dnem 1. 1. 2012 nebo 1. 4. 2012. Návrh tohoto zákona byl projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 473/0, ve kterém je obsažena také důvodová zpráva (vše dostupné na www.psp.cz).
Vydáno: 25. 04. 2012
  • Článek
Předpokladem postupu správce daně a odvolacího orgánu v odvolacím řízení je, že bylo podáno odvolání proti rozhodnutí správce daně. Odvolání je řádný opravný prostředek, kterým se daňový subjekt může bránit proti nepravomocnému rozhodnutí správce daně, pokud to zákon nevylučuje. Cílem tohoto článku je seznámit daňové subjekty s postupem správce daně prvního stupně a odvolacího orgánu v řízení o odvolání podle zákona č. 30/2011 Sb. , daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (dále jen „daňový řád“). V daňovém řádu je tato problematika upravena v části druhé, hlava VII, díl 2.
Vydáno: 20. 10. 2011
  • Článek
Cílem tohoto článku je seznámit daňové subjekty s prostředky, které mohou využít podle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), z nichž některé slouží také na ochranu jejich práv před správcem daně. Daňový řád upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní (§ 1 odst. 1 daňového řádu). Daňové subjekty a třetí osoby jsou považovány za osoby zúčastněné na správě daní (§ 5 odst. 3 daňového řádu). Článek je zaměřen zejména na ty prostředky, které je daňový subjekt oprávněn podat formou podání, které daňový řád považuje za úkon osoby zúčastněné na správě daní směřující vůči správci daně (§ 70 odst. 1 daňového řádu).
Vydáno: 01. 09. 2011
  • Článek
Správa daně je s účinností od 1. 1. 2011 upravena zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (dále jen „daňový řád“), tak, že se jedná o postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Ke stanovení daně dochází v nalézacím řízení a je třeba tak učinit správcem daně ve lhůtě pro stanovení daně. K zabezpečení úhrady daně dochází při placení daní, a pokud má daňový subjekt nedoplatek, tak správce daně je oprávněn jej vybrat a vymáhat ve lhůtě pro placení daně. Lhůta pro stanovení daně a lhůta pro placení daně jsou lhůtami prekluzívními, což znamená, že po jejich uplynutí zaniká správci daně oprávnění stanovit daň nebo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek.
Vydáno: 04. 08. 2011
  • Článek
Správa daní je v České republice postavena na principu, že každý daňový subjekt má nejprve povinnost sám daň přiznat neboli tvrdit a dále má povinnost toto své tvrzení prokázat. S účinností od 1. 1. 2011 zavedl zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), dva nové pojmy, a to řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení, která jsou základem pro správné zjištění a stanovení daně (§ 1 odst. 3 daňového řádu). V tomto článku se budeme věnovat řádnému daňovému tvrzení a zejména lhůtám pro jeho podání.
Vydáno: 24. 06. 2011
  • Článek
Daňová kontrola v sobě spojuje dva pojmy, a to daně a kontrolu. Daňový subjekt přiznává a platí daně a správce daně kontroluje, zda byly daně přiznány ve správné výši. Daňová kontrola je tak nástrojem státu sloužícímu k tomu, aby bylo ověřeno, že ze strany daňových subjektů byly splněny daňové povinnosti.
Vydáno: 22. 06. 2011
  • Článek
Dnem 1. 1. 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „daňový řád“), který nahradil 18 let platný zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“). Daňový řád byl publikován ve Sbírce zákonů již v roce 2009, a to v částce č. 87 dne 3. 9. 2009.
Vydáno: 02. 06. 2011
  • Článek
Ve vztahu mezi správcem daně a daňovým subjektem došlo od 1. ledna 2011 k významným změnám v souvislosti s novou právní úpravou správy daní podle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (dále jen „daňový řád“), kterým byl současně zrušen zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“). V tomto článku se zaměříme na písemnosti, které může obdržet daňový subjekt od správce daně podle daňového řádu.
Vydáno: 05. 05. 2011