Bohumil Král

  • Článek
Příspěvek navazuje na stejnojmenný článek, uveřejněný v minulém čísle našeho časopisu (Účetnictví v praxi č. 2/2016, s. 4), jehož cílem bylo srovnat legislativní požadavky na ocenění zásob vlastní činnosti, podle kterých se bude naposledy postupovat při předkládání účetních závěrek zpracovaných k 31. prosinci 2015, s nově koncipovanými požadavky, které se budou uplatňovat pro předkládání účetních závěrek, zpracovaných k pozdějšímu datu. Cílem tohoto příspěvku je srovnání požadavků „staré“ a „nové“ české účetní legislativy s obdobnými požadavky mezinárodně respektovaných účetních standardů tak, jak jsou dnes vymezeny zejména Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS a požadavky Všeobecně uznávaných účetních zásad, uplatňovaných ve Spojených státech amerických US GAAP, a to s ohledem na jejich eventuální možnost aplikace v českém prostředí.
Vydáno: 24. 02. 2016
  • Článek
Povinnost transponovat do české účetní legislativy Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU1) (dále jen „Směrnice 2013/34/EU“) vedla k řadě obsahových, ale také jen formulačních změn, které vyvolávají otázky, do jaké míry je třeba měnit způsoby vymezení a ocenění různých složek aktiv, závazků a vlastního kapitálu a vykazování informací pro externí uživatele finančního účetnictví, které účetní jednotky používaly do konce roku 2015. Jednou z takových oblastí je problematika ocenění zásob vytvořených vlastní činností - tedy nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a výrobků. Základním cílem předkládaného příspěvku je z tohoto hlediska srovnat legislativní požadavky na ocenění těchto zásob, podle kterých se bude naposledy postupovat při předkládání účetních závěrek zpracovaných k 31. prosinci 2015, s nově koncipovanými požadavky, které se budou uplatňovat pro předkládání účetních závěrek, zpracovaných k pozdějšímu datu. Návazným cílem, který bude rozpracován v příštím čísle, bude srovnání požadavků „staré“ a „nové“ české účetní legislativy s obdobnými požadavky mezinárodně respektovaných účetních standardů tak, jak jsou dnes vymezeny zejména Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS a požadavky Všeobecně uznávaných účetních zásad, uplatňovaných ve Spojených státech amerických US GAAP, a to s ohledem na jejich eventuální možnost aplikace v českém prostředí.
Vydáno: 27. 01. 2016