Ing. František Louša - strana 1

Společnost s r. o. vznikla 1. 7. 2023 a sestavila zahajovací rozvahu 100 000 Kč MD 353/D 411. Jak bude vypadat rozvaha k 31. 12. 2023? Budou čísla zahajovací rozvahy uvedena v posledním sloupci 4 „Minulé účetní období“?
Vydáno: 13. 09. 2023
OSVČ vedoucí podvojné účetnictví, nakoupila 7. 8. 2023v Německu zboží za 6 500 EUR a faktura byla ve stejný den zaplacena v hotovosti. OSVČ má ve vnitřním předpise stanoveno, že pro přepočet cizí měny na českou používá pevný měsíční kurz vyhlášený ČNB vždy k 1. v měsíci. Závazek bude tedy přepočten kurzem k 1. 8. 2023. Lze tímto kurzem k 1. 8. 2023 přepočítat i hotovostní úhradu ve valutové pokladně?
Vydáno: 29. 08. 2023
Rádi bychom se dotázali, zda se na společnosti poskytující služby účetní, daňové a mzdové agendy vztahují nějaké povinnosti v oblasti archivace a skladování dokumentů jejich klientů (pracovněprávní dokumety, daňové)? Standardně je tato služba zahrnuta ve smlouvě, ve které se poradenská společnost zavazuje tyto dokumenty uchovat a na žádost klienta, případě při ukončení spolupráce jí je vrátit. Poznámka: Jsme přesvědčeni, že nebudeme skladovat žádné archiválie plnící funkci kulturního dědictví, jak uvádí zákon o archivnictví.
Vydáno: 07. 08. 2023
Firma s r. o. se zabývá dodávkami oken, rolet, žaluzií, garážových vrat nebo bran včetně příslušenství a montáže. Také fakturují pouze montážní službu nebo opravu. Mimořádně prodají již zmíněné bez vlastní služby. Jaká je nejsprávnější varianta účtování? Je správné chápat poskytnuté plnění jako službu? Vše potřebné k zakázce + ostatní drobný materiál = účet 501 (případně 542). Mimořádný prodej materiálu = účet 642. Plnění pak celé přes = 602. Hodnota faktury je tvořena z velké části právě hodnotou materiálu - není tedy nutné plnění nějak rozdělovat? Ne vždy je rozdělení zřejmé. Našla jsem v odpovědích obě varianty, prosím o upřesnění.
Vydáno: 18. 07. 2023
Firma s r. o. nakoupí (dovoz) starší automobil již s cílem jej prodat. V tomto případně je to pro nás zboží a jeho prodej. V některých situacích dojde před prodejem k opravě vozu a máme náklady na materiál (díly), případně službu použitou k této opravě. Jak nejlépe účtovat nákupy a prodej. Můžeme situaci stále považovat za prodej zboží, i když nezůstane v kompletně nezměněném stavu, a účtovat na účty 504 a 604? Kam by se pak účtovala služba na prodej? Nebo je vhodné jiné účtování a stává se automobil výrobkem? Bohužel se jako účetní většinou nedozvím, zda bude automobil prodán tak, jak je, nebo opraven. Nyní se nakoupil automobil a bylo řečeno, že na díly. Situace je pro mne velmi nejednoznačná a informace kusové.
Vydáno: 18. 07. 2023
Společnost s ručením omezeným vystavila fakturu v korunách a po dohodě jí byla uhrazena v eurech. Při úhradě vznikne rozdíl - lze tento rozdíl zaúčtovat jako kursový rozdíl 563?
Vydáno: 17. 07. 2023
Zaměstnanci s. r. o. mají nárok na 25 dní dovolené, po vyčerpání tohoto limitu může zaměstnanec požádat o další dovolenou navíc (máme tedy v podstatě neomezenou dovolenou). Zajímá mě, jak postupovat v případě účtování rezervy na nevybranou dovolenou. Máme počítat jen s těmi 25 dny nebo do toho nějak zahrnovat odhad, kolik by mohlo být čerpáno nad rámec 25 dní (to může být ale velmi nepřesné číslo)?
Vydáno: 14. 07. 2023
Zaměstnanec zaplatil firemní platební kartou zboží, od něhož nemá doklad. Jak tuto platbu v bance správně zaúčtovat - jako nedaňový náklad nebo pohledávku za zaměstnancem?
Vydáno: 26. 06. 2023
Účetní jednotka má ve vlastnictví několik obrazů - umělecká díla. Platí pro obrazy účetní zásada opatrnosti, to znamená, že reálnou cenu obrazů zohledním formou opravných položek výhradně pro případ, že reálná cena klesá? Co v případě obrazů, že reálná cena stoupá, je nutné obrazy přecenit a pokud ano, jakým způsobem? 
Vydáno: 19. 06. 2023
Jak správně zaúčtuji platbu 2 mil. Kč za přenechání/převod pronajaté věci na nového nájemce (z pozice tohoto nájemce)? Jde o platbu mezi nájemci. Původní nájemce si pronajal nemovitost od města a dále jí pronajímá novému nájemci a za tento převod požaduje 2 mil Kč. Vše je ošetřeno smluvně. 
Vydáno: 06. 06. 2023
Společnost s r. o. (plátce DPH) vystavila fakturu v únoru, jednalo se o předplatné služby na 3 měsíce dopředu (služba byla předplacena předem), výnos byl časově rozlišen do jednotlivých měsíců. Po 2 měsících bylo nakonec dohudnuto s klientem skončení spolupráce a vystaveno storno vydané faktury, služba nebyla dočerpána kompletně. Jak nyní naložit se stornem faktury, když se na něj váže časové rozlišení? Část služby již byla vyčerpána, část ještě měla běžet v rámci předplatby, ale již neproběhne. Z důvodu reportu firma klade důraz na měsíční výstupy výnosů. Je možné storno faktury časově rozlišit zpětně? 
Vydáno: 05. 06. 2023
Klient si postavil vlastní činností stavební halu. Tu v současné době kolauduje a budeme jí v roce 2023 přeřazovat do majetku a budeme odpisovat. Za 2 roky stavby je účetní hodnota včetně mezd a odvodů ve výši cca 29 milionů. Nyní mi klient přinesl znalecký posudek této haly, který si nechal vypracovat pro pojišťovnu. Tam je uvedena cena cca 38 milionů. A chcea, aby v účetnictví byla hala uvedena v této vyšší ceně, a z ní odpisy. Přiznám se, že jsem se s tím ještě nikdy nesetkala. Je to možné udělat?
Vydáno: 05. 06. 2023
Společnost s r. o. (A) se zabývá vývojem mobilní aplikace. Má tři společníky: jeden z nich je občan s 88 % základního kapitálu, další dva jsou s. r. o. (B a C), každý po 6 % základního kapitálu. Ve VR je u 6 % podílu vyjádřen hodnotou 600 Kč, podíl 88 % ve výši 8 800 Kč. Společnosti B a C nejsou spojené osoby se společností A. Společnosti B a C se staly společníky na základě smlouvy o poskytnutí investice do společnosti A. Ve smlouvě je uvedeno, že vkládají do A investici na vývoj aplikace (každý zašle na účet 5 mil.) a za poskytnutí investice každému náleží podíl 6 % ve společnosti A. Předpokládáme, že na účtu 411 musí být částka 10 000 Kč. Na jaké účty se zaúčtují vklady á 5 mil. společností B a C, případně mají tyto vklady nějaký vliv na daň z příjmů v roce vložení či budoucnu?
Vydáno: 25. 05. 2023
Společnost získala dotaci na ochrannou známku v EU. 1) Jakým způsobem má tuto dotaci zaúčtovat? 2) Na jaký účet zaúčtovat ochrannou známku? 3) Jaký vliv má na daně pořízení ochranné známku s využitím dotace?
Vydáno: 16. 05. 2023
Naše firma přešla z papírových stravenek na elektronické. U papírových stravenek šla faktura na účet 213 ceniny, v účetním dokladu rozúčtujeme na náklady firmy, pohledávku za zaměstnanci a část je uhrazena z FKSP. Jak máme zaúčtovat fakturu za elektronické stravenky? To už není cenina, dle rady máme dodavatelskou fakturu účtovat na účet 379. Je to v pořádku? Ostatní účtování v účetním dokladu zůstane stejné až na ty ceniny. 
Vydáno: 16. 05. 2023
S. r. o. zrušila k 31. 12. 2022 plátcovství DPH. Odvedla DPH ze zásob na skladě. Jaké jsou možnosti účtování a daňové dopady z této transakce ohledně daně z příjmů? Účtovat k 31. 12. 2022 MD 538/D 343 a nenavýšit hodnotu zásob k 31. 12. 2022, nebo účtovat MD 501/D 343 k 31. 12. 2022 a následně navýšit hodnotu zásob na skladě o zaplacenou daň MD 112/D 501 (metoda B)? Jsou oba postupy správné?
Vydáno: 10. 05. 2023
Firma X s. r. o. (sklady - účtování způsob B) nakoupí vlastní sudy. Sudy jsou drobný majetek, tzn. že se rovnou zaúčtují do nákladů (o stavu tohoto majetku se vede podrozvahová evidence). Následně sudy odveze k výrobci nápojů, který tyto sudy naplní. Firma X pak prodává nápoj svým zákazníkům a tady už sudy prodává jako vratný obal zálohovaný (tzn. s 0% DPH) s tím, že mu bude vrácen. Nápoj účtujeme do výnosů zboží (náplň sudu) a zálohu za sud na 324. Je správné účtovat nákup sudů jako drobný majetek přímo do nákladů, když posléze bude opakovaně sloužit jako vratný obal (účet 324)? Zároveň firma X nakupuje další zboží včetně jiných vratných obalů (palety) a palety jsou v tomto případě účtovány na nákladový účet 504. Měly by se i tyto vratné obaly účtovat spíše na účet 314?
Vydáno: 02. 05. 2023
Na každý přijatý doklad ručně píšeme číslo dokladu a u přijatých a vydaných faktur, pokud jsou ze zadní strany listu faktury prázdné, tak na zadní stranu faktury tiskneme z účetního programu tabulku - zaúčtování dokladu (tzv. košilku z účetního dokladu), kde jsou uvedena data vystavení, zdanitelného plnění a účtování faktury. Známá mě na základě kontroly od finančního úřadu upozornila, že na fakturu vůbec nic psát nesmím, že cokoli napsaného na dokladu jim bylo při kontrole vytčeno. Tak bych se chtěla zeptat, zda je správný postup, když: 1) tiskneme na zadní stranu faktury zmíněnou tabulku s daty a zaúčtováním, 2) si ručně dopíšeme na doklad jeho číslo a například u plateb kartou si označím, který zaměstnanec platbu provedl.
Vydáno: 28. 04. 2023
Jednatel nakoupil eura od prostředníka za daný kurz 24,52 Kč/EUR. Nejsem si jistá, jak účtovat příjem eur v bance. K přepočtu cizí měny na českou používá účetní jednotka aktuální kurz ČNB. V den příjmu do banky tedy účtuji jako obvykle denním kurzem? Je možné účtovat přes účet 261 z CZK na EUR a poté interním dokladem zaúčtovat kurzový rozdíl (kurz denní vs kurz nákupu) na účty 563, 663?
Vydáno: 25. 04. 2023
Stavební firma zakoupila pro svého zaměstnance společenský oblek. Zaúčtovali bychom jako daňově neúčinný náklad (oblek není využíván k denní činnosti, byl použit na firemní raut), řešíme zda zaúčtovat na účet 501 nebo 513? 
Vydáno: 24. 04. 2023