Ing. František Louša - strana 2

Stavební společnost ukončila a předala investorovi (ŘSD) dílo k 31. 12. 2022. Součástí předání byly i provedené vícepráce, které ještě nebyly fakturovány. Na tyto vícepráce jsme vytvořili dohadnou položku MD 388/D 602. Podle názoru kolegů se jedná o nedokončenou výrobu. Neměla by se nedokončená výroba měla účtovat u rozpracovaných zakázek? 
Vydáno: 17. 04. 2023
Jaké je správné účtování tuzemských záloh na energie v roce 2022, 2023? Mělo by se podle interpretace I-43 bod 18 účtovat o zaplacených zálohách na energie během roku přímo do nákladů (MD 502/D 321)? K 31. 12. 2022 potom vytvořit dohadnou položku MD 502/D 389? Jak bychom měli účtovat, když zálohy zaúčtované během roku na 502 jsou vyšší, než je náš dohad? Účtovat MD 502/D 389 s minusem?
Vydáno: 17. 04. 2023
Jak správně zaúčtovat přeúčtování energií nájemci? Dostaneme fakturu 1× ročně, tzn. že se vyúčtování týká dvou kalendářních let. Přeúčtování řešíme přes účet MD 315/D 321 a následně vystavenou fakturu MD 311/D 315, ale je vhodné účtovat do předchozího roku ještě zápisem MD 315/D 383 a MD 385/D 315, tzn. přes časové rozlišení, nebo je tento zápis zbytečný?
Vydáno: 11. 04. 2023
Společnost s r. o. zahájila na základě příkazu jednatele ze dne 20. 12. 2022 inventarizaci k 31. 12. 2022. Fyzická inventura byla provedena 2. 1. 2023, dokladová do konce ledna 2023. Vzhledem k rozesílce dopisů k odsouhlasení pohledávek a závazků až po zaúčtování všech položek roku 2022 až koncem ledna 2023 některé odpovědi došly až s březnovým datem odeslání. Musí být konečná inventurizační zpráva vyhotovena nejpozději do 28. 2. 2023, nebo stačí provedení inventur do této doby a zprávu je možné vyhotovit i později?
Vydáno: 06. 04. 2023
Musí účetní jednotka účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. bezpodmínečně provést dokladovou inventuru všech používaných účtů ve svém účtovém rozvrhu v účtových třídách 0 až 4? Nebo je povinný rozsah ještě širší?
Vydáno: 03. 04. 2023
Jak se má správně přistupovat k přijatým fakturám za nájem kancelářských prostor v případě, kdy v části kanceláří sídlí naše firma a část těchto prostor dále podnajímáme plátcům i neplátcům. Domnívám se, že jsou dvě možnosti účtování: a) přijatou fakturu účtovat celou do nákladů 518/321+343/321 (krácený odpočet) a vystavené faktury následně 311/602+311/343 (DPH pouze u plátců); nebo b) přijatou fakturu účtovat do nákladů pouze v hodnotě poměru m2 našich kanceláří 518/321+343/321 (krácený odpočet) a část připadající na podnajaté kanceláře účtovat 315/321+343/321 (krácený odpočet) a následně vystavené faktury účtovat 311/315+311/343 (DPH pouze u plátců). Která varianta je správnější? 
Vydáno: 03. 04. 2023
Dle uzavřených nájemních smluv společnosti platí nájemníci nájemné dopředu v cizí měně, tudíž vznikají budoucí otevřené pohledávky přes účet 384 k 31. 12. daného roku (tj. k rozvahovému dni). Musí se tyto pohledávky přepočítávat kurzem k rozvahovému dni? Z interpretace Národní účetní rady I-37 vyplývá, že není nutné provést k rozvahovému dni kurzový přepočet a proúčtovat kurzové rozdíly, protože v tomto případě nehrozí kurzové riziko, v souvislosti s tím, že k platbě dojde v budoucnu?
Vydáno: 23. 03. 2023
Společnost v souvislosti s načerpaným úvěrem na výstavbu investičního objektu zaplatila bankovní poplatek za vyřízení dokumentace úvěrové smlouvy a poplatek za závazkovou provizi - jsou tyto poplatky přímých nákladem pro společnost nebo jsou součástí účtu 042? Úroky z úvěru účtujeme přímo do nákladů dle rozhodnutí účetní jednotky.
Vydáno: 23. 03. 2023
Firma používá roční pevný kurz - zvažuje, že změní roční kurz na čtvrtletní nebo měsíční. Je možné ve vnitropodnikové směrnici stanovit podmínku, že v případě nepatrného pohybu kurzu např. o 0,1 nebude kvartální/měsíční kurz měnit?
Vydáno: 06. 03. 2023
Společnost prodává licence na software, které jsou zpravidla na rok. Je nutné tento výnos časově rozlišovat nebo je možné účtovat o výnosech z prodeje těchto licencí bez časového rozlišení?
Vydáno: 03. 03. 2023
V roce 2021 jsme pořídli novou technologii krmení kde byla možnost zažádat na část ceny dotaci z PRV v rámci MAS. S dotací jsme nakonec nepočítali jelikož se vyskytli nějaké problémy. Majetek jsme celý zaúčtovaly podle pořizovací ceny. V roce 2022 došlo ke změně a dotace nám byla na konci roku 2022 poskytnuta, a teď nevím, jak zaúčtovat dotaci v rámci majetku a co s odpisy za rok 2021? 
Vydáno: 03. 03. 2023
Jak postupovat v situaci, kdy firma, plátce DPH, v průběhu měsíce února bude vystavovat fakturu do EU v eurech? Může si stanovit jako kurz pevný kurz k 15. 2. 2023, tzn. bude například používat po celý zbytek roku kurz ČNB stanovený dne 14. 2. 2023, nebo jak musí postupovat a jaký kurz ze kterého dne musí využívat v daném roce?
Vydáno: 13. 02. 2023
Firma-plátce DPH dostala výhru – osobní auto. Z účetního hlediska hodnota výhry se účtuje na účet 643? 
Vydáno: 19. 01. 2023
V létě 2022 rozhodla mateřská společnost na valné hromadě, že schvaluje účetní závěrku za rok 2021 ve své dceřiné společnosti (vlastní celých 100%) a dále rozhodla, že celý disponibilní zisk dceřiné společnosti schválený valnou hromadou má být převeden na bankovní účty mateřské společnosti. Lhůta pro převod je 3 měsíce ze zákona. Dceřiná společnost však na účty své mateřské společnosti v roce 2022 odeslala jen část - 1/3 svého disponibilního zisku a zbývající část (2/3 závazku) mateřské společnosti bude k 31. 12 2022 ještě dlužit. Mateřská společnost má v roce 2022 zaúčtování výnos ve výši 100% pohledávky takto 35x/665. Je správné účtovat u mateřské společnosti o předpisu s datem konání valné hromady ohledně „přijaté dividendy“, tj. MD 35x / D 665 100% zisku, nebo je správné účtovat pouze při přijetí peněz (1/3) na bankovním účtu MD 221 /D 665? Tak by se stalo, že výnos stanovený valnou hromadou v roce 2022 bude účtován částečně až v roce 2023. Který postup je správný? 
Vydáno: 16. 01. 2023
Firma vyrobí kuchyňskou linku a provede i její montáž. Na který účet v účtové osnově se tato faktura zaúčtuje - 601 nebo 602?
Vydáno: 16. 01. 2023
Společnost s r. o. vyvíjí software určený k opakovanému prodeji. Jak správně zaúčtovat/vykázat k 31. 12. náklady na vývoj pro případ, kdy je software hotov, ale nebyl zahájen prodej, jak v případě, že byl zahájen prodej a jak v případě, že doposud software dokončen nebyl.
Vydáno: 03. 01. 2023
Společnost v 12/2022 chce zařadit technické zhodnocení (v podobě stavebních úprav) domu. V rámci stavebních úprav byli již dodány interiérové prvky v podobě nábytku, které však dodavatel nevyfakturoval a protože je s danou společností ve sporu je možné, že ani faktura nebude vystavena, navíc není ani žádný předávací protokol. Nicméně nábytek, který je dodán je plně funkční a nebrání řádnému užívání daných prostor k podnikání. Proto, aby mohla společnost tyto náklady zařadit do ceny technického zhodnocení a toto zhodnocení zařadit musí určit cenu těchto dodaných interiérových prvků na základě cenového rozpočtu s daných dodavatelem a sepíše nějakého vyjádření v podobě protokolu, čestného prohlášení?? Jak budeme o určení ceny nevyfakturované dodávky účtovat, návrh: 042/389?
Vydáno: 30. 12. 2022
Zákazník chce vystavit fakturu za zboží, které se pravděpodobně nestihne již letošní rok odeslat z našeho skladu - zboží bude teprve expedováno ze zahraničí. jedná se o zákazníka ze Slovenska. Jaké budou dopady, když k nám zboží stihne přijít od dodavatele, ale nestihne se fyzicky již letos předat přepravní společnosti a dojde pouze k vystavení faktury a vytvoření výdejky ze skladu? Bude faktura účtována na účt,u výnos příštího období? Jak to bude s DPH - bude faktura patřit do 12/2022, nebo do období 1/2023?
Vydáno: 30. 12. 2022
Česká s.r.o., 1 společník, plátce DPH. Mám dotaz ohledně kritérií pro povinný audit, konkrétně dotaz ohledně čistého obratu 80 mil. Do tohoto obratu se zahrnují všechny účty třídy 6? Jsou některé, ke kterým se nepřihlíží? Konkrétně se mi jedná o účet 663 - kursové zisky. Do konce roku 2021 s.r.o. nepřekročila 2 kritéria, za rok 2022 překročí aktiva 40 mil., čistý obrat 80 mil. možná ano, možná ne. Ale nemůžu se dopátrat, zda se účet 663 do čistého obratu zahrnuje. 
Vydáno: 07. 12. 2022
S.r.o., účetnictví, plátce DPH. S.r.o. měla zaplatit zálohu na materiál v částce 7 617,71,- EUR. Protože má jen korunový účet, zaplatila tuto částku eur z korunového účtu, ve výši 194 052,78 Kč, banka použila pro přepočet kurz 25,4739. S.r.o. používá v účetnictví pevný kurz po celý rok 24.86. Na účet záloh 314 zaúčtuji 194 052,78 Kč nebo 184404,27 a vyúčtuji kurzový rozdíl mezi 194 052,78 a 184 404,27? Dle naší účetní směrnice používáme pevný kurz. Dle mého názoru bych měla zaplacenou zálohu zaúčtovat dle kurzu 24,86 a vyúčtovat kurzový rozdíl, i když se jedná o zálohu, je to tak?   
Vydáno: 07. 12. 2022