Ing. František Louša - strana 5

  • Článek
Zápočet mezi firmami Dotaz č. 807/11 František Louša Společnost s ručením omezeným vytvořila zápočet s jinou s. r. o následovně. Pohledávky 7 154 Kč, 12 880 Kč (vydané faktury)...
Vydáno: 09. 09. 2011
  • Článek
Pod pojmem „výrobek“ si můžeme představit jakýkoliv hmotný či nehmotný výsledek činnosti účetní jednotky, který je určen k prodeji nebo ke spotřebě (vyhláška č. 500/2002 Sb., § 9 odst. 3 ). Účtování a oceňování výrobků vychází především ze zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a z Českých účetních standardů pro podnikatele. V následujícím příspěvku se budeme problematice výrobků podrobně věnovat.
Vydáno: 22. 06. 2011
Společnost s ručením omezeným vytvořila zápočet s jinou s. r. o následovně. Pohledávky 7 154 Kč, 12 880 Kč (vydané faktury) 18 299 Kč hotovost za prodané zboží v den zápočtu. (Bohužel bylo namarkováno na pokladnu, ale je uvedeno v zápočtu.) Závazky 72 000 Kč a 72 194 Kč. Firmě, bylo hotově vyplaceno 105 861 Kč a zápočet vyrovnán. Zápočet je z dubna - dodán k zaúčtování v červnu. Nevím si rady s částkou 18 299 Kč, která byla namarkována a DPH tedy bylo odvedeno v termínu (za duben) a částka je v příjmu v pokladně. Jak s tímto naložit?
Vydáno: 17. 06. 2011
Dodavatel nám vyčíslil za naši úhradu faktury po termínu splatnosti úrok z prodlení. Na tomto úroku jsme se smluvně nedohodli, ani výše úroku není dle obchodního zákoníku. Přesto souhlasíme s částkou, je naším daňovým nákladem na účtu 544?
Vydáno: 08. 06. 2011
  • Článek
Rekonstrukce účetnictví Dotaz č. 515/11 František Louša Firma si najala novou účetní firmu. Ta zjistila, že v minulých létech nebyla v účetní jednotce prováděna inventarizace a zcela chybí stavy...
Vydáno: 07. 06. 2011
Společnost A má podíl na společnosti B představující podstatný vliv. Podíl měl být u společnosti A přeceněn k 31.12.2010 ekvivalencí (protihodnotou), což nenastalo, protože nebyla k dispozici informace o výši vlastního kapitálu společnosti B. Nyní již výše vlastního kapitálu společnosti B k 31.12.2010 známa je, společnost A by tedy ráda podíl ocenila ekvivalencí, nechce však již zasahovat do uzavřeného účetního období 2010. Může tedy společnost A ocenit podíl v ekvivalenci i k jinému okamžiku, než je rozvahový den, aniž by byla porušena platná účetní legislativa? Tj. může se ocenění v ekvivalenci aplikovat i v průběhu účetního období 2011?
Vydáno: 27. 05. 2011
Společnost s r. o. (plátce DPH, PÚ) má vytvořen fond 427-Ostatní fondy. Z něj hradí např. rekreace ve výši max. 20 000 Kč na zaměstnance ročně. Je to tedy v tomto případě náklad, který nezvyšuje výsledek hospodaření a nemusí být uváděn v přiznání na ř. 40?
Vydáno: 09. 05. 2011
a) reklamní agentura nakoupí přes internet ze zahraničí fonty písma v hodnotě do 10 tis. Kč. Nákup zaúčtuje na účet 518 a dále vede v operativní evidenci. Po skončení zakázky fotn písma (licenci) prodá zákazníkovi. Jak zaúčtovat tento prodej - na účet 648? b) dále vytvoří vlastní písmo, které použije na zakázku a také po skončení zakázky prodá licenci na toto písmo zákazníkovi. Jak účtovat o tomto software?
Vydáno: 09. 05. 2011
Firma používá vypůjčené vozidlo (vozidlo si vypůjčila firma, nikoliv zaměstnanec). Podle § 24/2/k) zákona o daních z příjmů (ZDP) bod 3) může u vypůjčeného vozidla uplatnit do daňových nákladů pouze náhradu za spotřebované PHM, buď vypočtenou nebo doloženou doklady. Protože však auto poskytla firma, neproplácí náhrady za PHM zaměstnancům, ale přímo hradí nákupy pohonných hmot. Ve výsledku se ale projeví rozdíl oproti uznatelným nákladům dle ZDP. Jak účtovat o nákupu PHM a nákladech a rozdílu pokud: 1) cena nakoupených PHM převyšuje vypočtenou náhradu za PHM? 2) cena nakoupených PHM je nižší než vypočtená náhrada za PHM?
Vydáno: 27. 04. 2011
  • Článek
OPRAVNÁ POLOŽKA K POHLEDÁVKÁM Dotaz 357/11 František Louša K 31. 12. 2009 byla v účetnictví pohledávka ve výši 70 805 Kč, splatná 17. 2. 2009. Vytvořila jsem k ní...
Vydáno: 20. 04. 2011
Jsme SRO, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. Vytváříme-vyrábíme mapy do GPS navigací. Dosud jsme je prodávali tak, že jsme je nahráli na nosič dat a expedovali zákazníkům. Toto jsme prodávali, fyzicky inventovali a účtovali jako zboží. Nyní mapy budeme prodávat po internetu a to tak, že pouze zákazníkovi udělíme licenční číslo a on si na jeho základě mapu stáhne-nahraje. Nebudeme tedy posílat žádný nosič. Vyplývá z toho, že při takovém prodeji budeme účtovat službu a inventovat již nebudeme? Co bude proti tomuto výnosu jako náklad?
Vydáno: 07. 04. 2011
Prosím o pomoc se sestavení likvidační rozvahy s následujícími daty. Pokladna: 211 = 21 595 Kč Kapitál: 411 = 200 000 Kč Rezervní fond : 421 = 20 000 Kč Neuhrazené ztráty: 429 = 465 811 Kč Nerozd. zisk: 428 = 264 778 Kč Nevím jestli to mám správně, ale měl by tam být v konečné fázi zaúčtován závazek vůči společníkům sice malý, ale nějaký mi vychází. Jak se to řeší, kdyby finance v pokladně žádné nebyly? Pořád jsou ještě náklady spojené s likvidací. Rozvaha k ukončení musí být nulová? Nebo tam ten závazek zůstane? Předpokládám, že v případě vyrovnání je částka od daně osvobozená do výše vkladu.
Vydáno: 05. 04. 2011
Firma si najala novou účetní firmu. Ta zjistila, že v minulých létech nebyla v účetní jednotce prováděna inventarizace a zcela chybí stavy hmotného a nehmotného majetku (účetní jednotka vůbec neúčtovala na majetkových účtech). Karty majetku jsou zcela ztraceny. Jak má nyní účetní jednotka postupovat? Vzhledem k tomu, že se jedná o budovy, které jsou staré víc jak 50 let, nevíme, zda již byly účetně a daňově odepsány. Jak nyní postupovat abychom mohli majetek znovu zaevidovat na majetkových účtech (pozemky, budovy, hmotný majetek)? Dohledat chybějící doklady nebude možné. Minulá účetní vůbec nekomunikuje. Je to tedy obdobný případ, jako by se účetnictví zcela ztratilo.
Vydáno: 05. 04. 2011
  • Článek
Účetnictví o nákladech vlastní výroby je velmi důležitou součástí vnitropodnikového informačního systému, protože zjištění nákladů na výrobu, tedy zjištění toho co stála výroba toho kterého výrobku, je pro účetní jednotku velmi důležité. V následujícím příspěvku se budeme zabývat převážně problematikou nedokončené výroby.
Vydáno: 23. 03. 2011
Prosím o radu - k 31. 12. 2009 byla v účetnictví pohledávka 70 805 Kč spl. 17. 2. 2009, vytvořila jsem k ní opravnou položku ve výši 20 % 14 161 Kč, jakou výši opravné položky mám vytvořit k 31. 12. 2010 ? Z jaké částky nyní budu vycházet?
Vydáno: 11. 03. 2011
Firma s. r. o., plátce DPH vyřadila staré obrazy, které byly v účetnictví zařazeny na účtu 032 - Umělecká díla a sbírky v částce 31 800 Kč. Obrazy si rozebrali domů společníci firmy. Je nutný znalecký posudek na nynější hodnotu, kterou by měli zřejmě za obrazy firmě zaplatit a bude se muset z dané částky odvést DPH? Jaké bude účtování při prodeji a následném vyřazení?
Vydáno: 15. 02. 2011
V roce 2007 jsme pro zahraničního zákazníka (Egypt) začali vyrábět strojní zařízení. Před dokončením realizace se rozhodl zákazník strojní zařízení neodebrat. Strojní zařízení je nyní ve stavu rozpracované výroby a firma hledá nového zákazníka, který by zařízení zakoupil. Na konci roku 2010 by jsme chtěli přeceněním trvale snížit cenu této rozpracované výroby, protože za vlastní náklady, za které bylo strojní zařízení v roce 2007 oceněno, není nyní prodejné, a to z důvodu nasycenosti trhu a uplynutím dlouhé doby od výroby zařízení (zastaralosti některých součástek). Dotaz zní, zda v tomto případě je trvalé snížení ceny nedaňovým nákladem, které se zaúčtuje na účet manka a škody a zda z ceny o kterou bude snížena hodnota rozpracované výroby se odvádí Finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty.
Vydáno: 28. 01. 2011
Firma má velké množství pokladních dokladů od zaměstnanců. Pokladní firmy vystavuje jeden souhrnný výdajový doklad s různými dodavateli, většinou denně. Zaměstnanec předá pokladní firmy třeba 5 dokladů na benzin, na materiál, na parkovné a pokladní firmy udělá jeden doklad. Mě jako dodavateli účetních prací pak předá vše sešívačkou spojené se svým výdajovým dokladem. Musím jako dodavatel účetních prací účtovat o každém paragonu samostatně nebo lze udělat souhrnný doklad, kde by byl ZD+DPH, cena celkem a do software by nebyl zadáván dodavatel, ale jméno zaměstnance, který si za doklad zodpovídá? Vím, že je to dost primitivní dotaz, ale je to opravdu hrozná a neúměrně málo honorovaná práce s ohledem na množství stráveného času, tak hledám radu.
Vydáno: 24. 01. 2011
Firma si půjčila v roce 1998 peníze od společníka, manželky jednatele a zaměstnance. Smlouvou jsou určeny úroky, které jsou nyní výhodnější pro FO a ne pro firmu. Smlouvy však nebyly nikdy měněny, pouze u zaměstnance došlo k dodatku smlouvy v roce 2003. Dodatkem byly sjednány nové úroky po zaplacení části půjčky a to ve výši, která odpovídala úrokům banky v místě. Věřitelům jsou vypláceny půjčky každý rok, ve firmě účtováno do daňových nákladů, Fo podávají DP k DPFO ve stejném roce. Půjčka byla vrácena z části zaměstnanci, ostatní půjčky v plné výši trvají. 1) Je třeba účtovat do účetních nákladů o úrocích (věrný obraz) a daňově vyloučit, kdyby nebyly úroky zaplaceny? 2) Jsou ve správné výši vypláceny a tedy daněny u FO (v nákladech PO) úroky podle smlouvy z roku 1998 nebo je povinností ze zákona takovou smlouvu přepracovat? Úroky banky jsou v této chvíli menší, ale banka by firmě z různých důvodů nepůjčila. 3) Mohou být úroky vyplaceny pokladnou na konci roku až dle možností?
Vydáno: 21. 01. 2011
Jsme stavební firma, vedeme účetnictví, právnická osoba, plátci DPH. Na podzim roku 2010 jsme začali provádět celkem větší stavbu (cca 20.mil.). Jeden z našich největších dodavatelů - práce i materiál, nám vždy vystavil zálohovou fakturu, po naší úhradě ihned vystavil fakturu-daňový doklad. My jsme jej zaevidovali do účetnictví, uplatnili odpočet DPH. Při poslední fakturaci to uděl také tak, ale problém je v tom, že dílo už je hotové - viz předávací protokol z 12/2010 a on nám na zbytek opět vystavil zálohovou fakturu, že až ji uhradíme, vystaví daňový doklad. My jsme již celou stavbu v prosinci 2010 museli vyfakturovat našemu odběrateli a zaplatit DPH - daňový doklad na odpočet nemáme. Zajímalo by nás, jestli má na to náš dodavatel nárok vystavit daňový doklad až po zaplacení zálohy, když je dílo hotovo-převzato odběratelem. Dále by nás zajímalo účtování na konci roku 2010: 518 - 383 částka podle smlouvy, až vystaví dodavatel daňový doklad , provedu odpočet DPH a zaúčtuji 383-321.
Vydáno: 21. 01. 2011