Markéta Špičková

  • Článek
Podle zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), je inventarizace povinná pro všechny účetní jednotky. V praxi se můžeme setkat s různými přístupy provádění inventarizací ze strany vedení účetních jednotek. Vedení, které dbá na správné provedení inventarizace, sklízí ovoce v podobě průkazného účetnictví a během prověrek účetních výkazů auditoři neshledají žádné nedostatky. Zatímco v případech, kdy vedení na průběh inventarizací příliš nedbá a inventarizace probíhá jen sporadicky, aby byla splněna zákonná povinnost, mívají účetní jednotky potíže se schválením roční účetní závěrky. Jsou-li zjištěny významné závady a nedostatky v účetních výkazech, může být účetní jednotce dokonce nařízena nová - mimořádná inventarizace, čímž vedení zatíží účetní jednotku zbytečnými a nemalými náklady (v podobě času i hmotných prostředků). Celý článek je provázán tzv. zlatou nití, která akcentuje správné provádění inventarizací, a proto má příspěvek za úkol připomenout všem čtenářům důležitost správného, poctivého a důsledného provádění inventarizací majetku a závazků.
Vydáno: 19. 09. 2012
  • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopise Účetnictví v praxi č. 1/2012 na s. 35. Budeme se opět věnovat účtování dotací podnikatelskými subjekty nefinančního typu a tzv. nevýdělečnými organizacemi. Tentokrát se zaměříme na konkrétní příklady z praxe.
Vydáno: 22. 02. 2012
  • Článek
V současné době se zvyšuje četnost účetních případů, které se týkají dotací, a to i u subjektů soukromého sektoru, zejména v souvislosti s operačními programy, které umožňují čerpat prostředky fondů Evropské unie. Za posouzení v této souvislosti stojí česká právní úprava účtování, která není jednotná. V tomto příspěvku je pozornost věnována účtování dotací podnikatelskými subjekty nefinančního typu a tzv. nevýdělečnými organizacemi. Jde zejména o účtování dotací na pořízení dlouhodobých aktiv, na úhradu úroků spojených s jejich pořízením, na úhradu provozních nákladů, ale rovněž o problematiku vracení dotace v případě nedodržení stanovených dotačních podmínek.
Vydáno: 20. 12. 2011
  • Článek
Péče o majetek patří k základním úkolům podnikatele, jeho dobrý stav umožňuje dobře plnit podnikatelské funkce, naplňovat vytyčené cíle. Zvelebování majetku je zpravidla výrazem úspěšnosti podnikání. Cest jak dosahovat žádoucího stavu je řada, mezi základní patří bezesporu řádné udržování, opravy a úpravy, ale také technické zhodnocení. Právě technické zhodnocení dlouhodobého majetku je specifickým problémem nejen věcným, ale také účetním a daňovým. Následující příspěvek se pokouší shrnout současný stav úpravy problematiky technického zhodnocení z účetního hlediska včetně souvisejících daňových aspektů.
Vydáno: 25. 05. 2011