JUDr. Irena Fleischmanová - strana 2

 • Článek
Správní orgán zahájil řízení s obchodní společností za porušení právních povinností v reklamní činnosti. Tento případ se netýká zaměstnance zmíněné společnosti, ten byl ale pozván jako svědek z důvodu doplnění některých skutečností důležitých pro další postup úřadu. Jaké postihy hrozí svědkovi, pokud se nedostaví ke svědecké výpovědi, jaké jsou jeho další povinnosti a práva. Jak musí ve vztahu ke svědkovi postupovat správní orgán, co je třeba učinit ve vztahu k účastníkovi řízení?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Vzhledem k tomu, že návykové látky mají velmi škodlivé účinky na lidské zdraví, je nutné věnovat zvýšenou pozornost reklamě a prodeji tabákových výrobků včetně elektronických cigaret. Lze se stručně zmínit o této problematice (jaká je například praxe v oblasti reklamy a prodeje elektronických cigaret a lze v této oblasti vůbec provozovat živnost, o jaký předmět podnikání by v kladném případě šlo?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Hazardní hry jsou velkým nebezpečím zejména pro mladistvé, přesto jsou často prezentovány prostřednictvím nejrůznějších reklam. Který orgán má v dozorové pravomoci hazardní hry, jsou to živnostenské úřady?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
V dnešní době je rozšířena péče o zdraví a tělo, k čemu slouží různé činnosti v oblasti sportu, mimo jiné různá fitness centra. Je někde tento pojem specifikován a lze provozovat nějakou „sportovní“ živnost?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Správní orgán uložil podnikateli (fyzické osobě) ve správním řízení pokutu za uvedení nepravdivého údaje v reklamní prezentaci, která nabízela přehoz na pohovku. Je finanční postih nějak limitován, aby povinnou osobu existenčně „nelikvidoval?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Obchodní společnosti byla uložena pokuta tzv. „příkazem“, aniž by bylo zahájeno nějaké řízení. Je takový postup úřadu správný?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Přesto, že kouření škodí lidskému zdraví a ohrožuje život člověka, často se mluví nejen o klasických cigaretách, ale také cigaretách „elektronických“. Co to je elektronická cigareta a je nějakým způsobem definována? Je v současné době zakázána reklama na elektronické cigarety?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Důchodkyně má zájem o výdělek za hlídání dětí lidem v domácnosti; jednalo by se o občasnou činnost, ale prováděnou v pravidelných časových intervalech. Je možné tuto činnost vykonávat jako živnost, pokud ano, za jakých podmínek?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Reklamní činnost je častým předmětem legislativních úprav, platí tento stav také v současné době? Pokud ano, o jaké změny se v právní úpravě regulace reklamy jedná?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Zahraniční právnické osobě se sídlem v Anglii bylo zrušeno živnostenské oprávnění, a to na základě návrhu správy sociálního zabezpečení. Vztahují se na tuto osobu překážky provozování živnosti podle platné právní úpravy živnostenského podnikání?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
V denním tisku byla opakovaně šířena reklama, která svým obsahem vzbuzovala dojem, že nabízený kosmetický přípravek vyléčí kožní onemocnění. Umožňuje platná právní úprava reklamní činnosti postih vydavatele novin, v nichž byla tato klamavá reklama šířena, příp. lze v tomto případě vůbec někoho postihnout?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Problematika živnostenského podnikání a reklamní činnosti JUDr. Irena Fleischmanová Zrušení oprávnění k provozování živnosti Podnikatel nesplnil povinnost uhradit pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a...
Vydáno: 23. 02. 2017
 • Článek
Problematika živnostenského podnikání a reklamní činnosti JUDr. Irena Fleischmanová Reklama a elektronické cigarety Stále se vedou polemiky o tzv. "elektronických cigaretách", a to v souvislosti s jejich škodlivostí. Je...
Vydáno: 18. 08. 2016
 • Článek
Problematika reklamy a živnostenského podnikání JUDr. Irena Fleischmanová Provozování živností je s reklamní činností úzce propojeno, resp. jedno bez druhého nemůže prakticky existovat. Z toho důvodu není dostačující sledovat...
Vydáno: 19. 05. 2016
 • Článek
Regulace reklamy a živnostenské podnikání JUDr. Irena Fleischmanová 1. Při provozování živnosti je podnikatel povinen plnit povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a z právních předpisů, které s ním souvisí,...
Vydáno: 18. 02. 2016
 • Článek
Reklamní činnost a živnostenské podnikání JUDr. Irena Fleischmanová Bývalý manžel jako spoluvlastník nemovitosti poukázal v podnětu na reklamní prezentaci realitní kanceláře, která na webové stránce nabízela k prodeji nemovitost...
Vydáno: 25. 08. 2015
 • Článek
Reklamní činnost a živnostenské podnikání – praxe a teorie v dotazech a odpovědích JUDr. Irena Fleischmanová Přišlo jaro, takže je opět načase přinést několik nových informací, které se týkají...
Vydáno: 26. 05. 2015
 • Článek
Živnostenské podnikání a reklama v dotazech z praxe JUDr. Irena Fleischmanová Čas opět tradičně pokročil, neboť stále platí, že je „běžcem dlouhých kroků“. Rovněž tradičně se opět objevily otázky...
Vydáno: 18. 02. 2015
 • Článek
Je známou skutečností, že působení reklamy je každý z nás vystaven téměř denně. Lze dokonce konstatovat, že vliv reklamy se nevyhýbá ani dětem, že do „reklamního procesu“ jsou zapojovány děti nejmladších věkových kategorií, z toho důvodu je na místě a velmi žádoucí právní regulace reklamy, a to prostřednictvím odpovídající zákonné úpravy. Existující základní norma upravující působení reklamy, resp. zabývající se regulací reklamy, kterou je zákon č. 40/1995 Sb. , o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se snaží postihnout všechna úskalí každodenního života. Z toho důvodu byl jmenovaný zákon již téměř dvacetkrát novelizován, upravován a měněn, nicméně přes tuto skutečnost je i nadále třeba stále reagovat na nové situace, které přináší praxe např. v podobě používání zakázané reklamy. Následující řádky přiblíží zkušenosti získané při aplikaci zákona o regulaci reklamy v praxi, a to prostřednictvím dotazů a odpovědí týkajících se konkrétních případů.
Vydáno: 24. 06. 2011
Zákon o daních z příjmů umožňuje za zdaňovací období roku 2009 uplatnit paušální výdaje 80 % u živností řemeslných a zemědělské činnosti a dále 60 % u živností ostatních. Vzhledem k tomu, že u některých profesí mně není jasné jejich zařazení, žádám o radu. 1. Většina stavebních prací je zařazena jako řemeslo a 80 % výdajů. Klasické elektrikářské práce u novostaveb, tzn. vysekání otvorů pro dráty, krabice, montáž elektrorozvodů, skříní, světel, zásuvek, vzduchotechniky apod. je řemeslo nebo jiná živnost? Na živnostenckém listu je většinou uvedeno elektromontážní práce. 2. Obchodní zprostředkovatel, účetní - mající živnostenský list si mohou odečíst 60 % výdajů? 3. V případě, že podnikající řemeslník má na živnostenském listě uvedeny jiné práce, než ve skutečnosti vykonává a fakturuje, co je pak rozhodující pro stanovení paušálních výdajů?
Vydáno: 24. 02. 2010