Ing. Jan Matějka - strana 4

Pokud je prodloužen termín pro podání „papírového" přiznání k dani z příjmů FU do konce dubna, je prodloužen i termín pro vrácení přeplatku na dani od FÚ do konce května? Např. Již v únoru podala studentka přiznání k dani z příjmů FO za rok 2020, kde vykazovala tři dohody o provedení práce a bude jí vrácen přeplatek 8 000 Kč, musí jít být vrácen do dubna jak by měl či je termín posunut? A kdo odevzdal nyní v březnu či teprve přiznání odevzdá v dubnu, budu mu vrácen případný přeplatek v květnu nebo do jiného termínu? 
Vydáno: 09. 03. 2021
K jakému dni musí malé s. r. o., které bude podávat daňové přiznání za rok 2020 přes datovou schránku, zaslat nejpozději daňové přiznání za rok 2020? Firma nemá audit ani daňového poradce.
Vydáno: 05. 03. 2021
Poplatník vstoupil do paušální daně. A už teď obdržel plnění, které bude muset zdaňovat dle § 10 zákona o daních z příjmu. Jak by měl správně postupovat? Oznámit a vystoupit pro tento rok z paušální daně nyní anebo až na konci roku? 
Vydáno: 27. 02. 2021
Pokud zaměstnavatel neudělal zaměstnanci roční zúčtování daně, má zaměstnanec povinnost podat si daňové přiznání sám, i když nemá vůbec žádné jiné příjmy? vím, že může požádat o zúčtování, ale jde mi o situaci, kdy to neudělal, i když mohl.
Vydáno: 24. 02. 2021
Společnost předložila uchazeči nabídku o zaměstnání. Uchazeč ji akceptoval, ale budoucí zaměstnavatel nakonec v důsledku organizačních změn pozici neotevřel. Dohoda o náhradě škody vzniklé v důsledku nezahájení spolupráce - Spadá to pod ZDP § 4 odst. 1 písm. d) bod 1 - náhradu za ztrátu příjmu? Tzn. nelze osvobodit a musí se zdanit? 
Vydáno: 12. 02. 2021
Podléhá ošetřovné pro OSVČ zdanění?
Vydáno: 12. 02. 2021
Daňový subjekt, právnická osoba, vykazoval ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2007 až do roku 2014 daňové ztráty. Od roku 2015 již vykazuje kladné daňové základy. K jakému datu končí prekluzivní lhůty pro vyměření daně za zdaňovací období let 2007 až 2014? 
Vydáno: 12. 02. 2021
Záleží na tom, o jakým typ úvěru se jedná, když posuzujeme, zda jsou zaplacené úroky uznatelné jako nezdanitelná část základu daně? Dle § 15 odst. 3 ZDP jsou uznatelné jen úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Pokud jediné, co je na smlouvě uvedené, je „spotřebitelský úvěr“ bez další specifikace (ať už v samotném názvu smlouvy o úvěru nebo dále v textu), je takový úvěr za splnění dalších podmínek uznatelný, když se nejedná o jeden z výše uvedených „typů“ úvěru? Jen pro úplnost doplním, že smlouva o úvěru byla podepsána před nabytím účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., který obecně i hypoteční úvěry a obdobné úvěry zařadil pod pojmem „spotřebitelský úvěr“, a jako účel úvěru je ve smlouvě uvedeno „bydlení“.
Vydáno: 10. 02. 2021
Firma, s. r. o. tvořila v předchozích letech OP dle § 8c ZoR k pohledávkám z roku 2016 a 2017. Dlužník ještě před jejich promlčením začal obě pohledávky splácet v roce 2019. V 2020 opět nesplácí. Jak se počítá nyní doba promlčení?
Vydáno: 05. 02. 2021
Právnické osoby dosud odesílaly závěrku na veřejný rejstřík. V případě, že tak neučinily, vystavovaly se hrozbě, že je soud nejprve vyzve k doplnění do určité lhůty, a pokud tuto lhůtu nesplní, vyměří jim pokutu. Slyšeli jsme, že nyní bude závěrky odesílat do veřejného rejstříku FÚ. Zároveň jsme slyšeli, že může zveřejnění závěrky kontrolovat i správce daně a ten může bez jakékoliv výzvy rovnou udělit pokutu. Spojení těchto dvou informací nám nedává smysl. Co je tedy na těchto dvou tvrzeních pravda?
Vydáno: 04. 02. 2021
Jak to bude se zdaněním, pokud občan prodal v roce 2020 rozestavěný dům z důvodů nedostatku finančních prostředků a v roce 2021 si koupí byt? Pokud by využil peníze z prodeje rozestavěného domu v roce 2021 na koupi bytu, bylo by možné tyto prostředky osvobodit od zdanění v roce 2020? Pokud je to možné, jaká je tam lhůta a počíta se tato na měsíce nebo na zdaňovací období? 
Vydáno: 03. 02. 2021
Fyzická osoba začala podnikat 2. 3. 2020, platí pro ni, že je povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 25. 1. 2021 dle § 136 odst. 4 daňového řádu? Jestliže podá daňové přiznání ještě 1. 2. 2021, dostane postih?
Vydáno: 01. 02. 2021
Poplatník si dělal sám daňové přiznání a v letech 2014 - 2018 vykazoval ztrátu v § 7 ZDP. Jiné příjmy neměl. Nyní se obrátil na účetní a požádal o zpracování DPFO za rok 2019. Je možné, aby se zřekl uplatnění ztrát minulých let a tím snížil možnost kontroly z 8 let na 3 roky?
Vydáno: 31. 01. 2021
Vzhledem k možnosti podat daňové přiznání za rok 2020 elektronicky o měsíc později, tedy k 1. 5. 2021, lze takto postupovat i v případě, že OSVČ podávají daňová přiznání prostřednictvím své účetní, která má generální zmocnění za tyto subjekty ke všem úkonům na FÚ a podává běžně daňová přiznání (DPH, silniční daň, DPFO atd.) přes její datovou schránku? I takto podané elektronicky daňové přiznání lze podat k datu 1. 5. 2021. 
Vydáno: 31. 01. 2021
Otec chce dceři darovat finanční částku nad 5 mil. Kč. Smlouvu o převzetí částky nesjednávají. Dcera použije peníze na nákup nemovitosti. Podléhá tento převod peněz z otce na dceru ohlašovací povinnosti finančnímu úřadu?
Vydáno: 29. 01. 2021
Je možné podávat dodatečné daňové přiznání za období, které je předmětem postupu k odstranění pochybností? 
Vydáno: 28. 01. 2021
Našemu zaměstnanci jsme v minulých letech uplatňovali odpočet úroků z hypotečního úvěru v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti. Nyní po revizi podkladů jsme ale zjistili, že na tento odpočet neměl nárok (jednalo se o atelier). Je potřeba provést opravu v ročním zúčtování, případně jakým způsobem nebo si musí zaměstnanec podat dodatečná daňová přiznání?
Vydáno: 27. 01. 2021
Fyzická osoba - podnikatel, čtvrtletní plátce DPH, požádal o zrušení registrace k DPH (nedosahoval obratu 1 mil. Kč). Finanční úřad mu vyhověl a vystavil Rozhodnutí o zrušení registrace. Podnikatel od 15. 1. 2021 není plátce DPH. První dotaz: do jakého data má povinnost podat poslední přiznání za období 1. 1. – 14. 1. 2021? Druhý dotaz: pokud chce mít poslední přiznání podané co nejdříve, může tak učinit ještě v lednu 2021?
Vydáno: 15. 01. 2021
Společnost chybně poslala peníze na cizí účet (měla zaplatit přijatou fakturu dodavateli, bohužel si spletla účet a zaslala peníze jinam). Tuto chybu oznámila bance a policii, je to ve vyšetřování. Pokud nebudou peníze vráceny, je možno tuto částku např. daňově odepisovat jako pohledávku? (víme, komu byly peníze zaslány, víme částku - cca 250 000 Kč, zřejmě nevymůžeme zpět).
Vydáno: 15. 01. 2021
Jednatel právnické osoby uložil do Sbírky listin za rok 2015 - 20188 Rozvahu a VZZ v plném rozsahu, bez přílohy. Naopak za rok 2019 vložil do Sbírky listin správně rozvahu ve zkrácené versi, VZZ v plném rozsahu, opět bez přílohy a naopak zaslal do Sbírky listin celé daňové přiznání k DPPO. Když si to uvědomil, položil účetnímu otázku, jak by měl postupovat, aby daňové přiznání nebylo do Sbírky listin uloženo (nebo aby bylo vyjmuto?). Dále ho zajímá, když jsou výkazy uloženy bez přílohy, zda je možné, resp. povinné přílohu uložit dodatečně nebo zda se v takovém případě musí ukládat celá účetní závěrka, i když po termínu, znovu.
Vydáno: 15. 01. 2021