Ing. Jan Matějka - strana 5

Poplatník si dělal sám daňové přiznání a v letech 2014 - 2018 vykazoval ztrátu v § 7 ZDP. Jiné příjmy neměl. Nyní se obrátil na účetní a požádal o zpracování DPFO za rok 2019. Je možné, aby se zřekl uplatnění ztrát minulých let a tím snížil možnost kontroly z 8 let na 3 roky?
Vydáno: 31. 01. 2021
Vzhledem k možnosti podat daňové přiznání za rok 2020 elektronicky o měsíc později, tedy k 1. 5. 2021, lze takto postupovat i v případě, že OSVČ podávají daňová přiznání prostřednictvím své účetní, která má generální zmocnění za tyto subjekty ke všem úkonům na FÚ a podává běžně daňová přiznání (DPH, silniční daň, DPFO atd.) přes její datovou schránku? I takto podané elektronicky daňové přiznání lze podat k datu 1. 5. 2021. 
Vydáno: 31. 01. 2021
Otec chce dceři darovat finanční částku nad 5 mil. Kč. Smlouvu o převzetí částky nesjednávají. Dcera použije peníze na nákup nemovitosti. Podléhá tento převod peněz z otce na dceru ohlašovací povinnosti finančnímu úřadu?
Vydáno: 29. 01. 2021
Je možné podávat dodatečné daňové přiznání za období, které je předmětem postupu k odstranění pochybností? 
Vydáno: 28. 01. 2021
Našemu zaměstnanci jsme v minulých letech uplatňovali odpočet úroků z hypotečního úvěru v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti. Nyní po revizi podkladů jsme ale zjistili, že na tento odpočet neměl nárok (jednalo se o atelier). Je potřeba provést opravu v ročním zúčtování, případně jakým způsobem nebo si musí zaměstnanec podat dodatečná daňová přiznání?
Vydáno: 27. 01. 2021
Fyzická osoba - podnikatel, čtvrtletní plátce DPH, požádal o zrušení registrace k DPH (nedosahoval obratu 1 mil. Kč). Finanční úřad mu vyhověl a vystavil Rozhodnutí o zrušení registrace. Podnikatel od 15. 1. 2021 není plátce DPH. První dotaz: do jakého data má povinnost podat poslední přiznání za období 1. 1. – 14. 1. 2021? Druhý dotaz: pokud chce mít poslední přiznání podané co nejdříve, může tak učinit ještě v lednu 2021?
Vydáno: 15. 01. 2021
Společnost chybně poslala peníze na cizí účet (měla zaplatit přijatou fakturu dodavateli, bohužel si spletla účet a zaslala peníze jinam). Tuto chybu oznámila bance a policii, je to ve vyšetřování. Pokud nebudou peníze vráceny, je možno tuto částku např. daňově odepisovat jako pohledávku? (víme, komu byly peníze zaslány, víme částku - cca 250 000 Kč, zřejmě nevymůžeme zpět).
Vydáno: 15. 01. 2021
Jednatel právnické osoby uložil do Sbírky listin za rok 2015 - 20188 Rozvahu a VZZ v plném rozsahu, bez přílohy. Naopak za rok 2019 vložil do Sbírky listin správně rozvahu ve zkrácené versi, VZZ v plném rozsahu, opět bez přílohy a naopak zaslal do Sbírky listin celé daňové přiznání k DPPO. Když si to uvědomil, položil účetnímu otázku, jak by měl postupovat, aby daňové přiznání nebylo do Sbírky listin uloženo (nebo aby bylo vyjmuto?). Dále ho zajímá, když jsou výkazy uloženy bez přílohy, zda je možné, resp. povinné přílohu uložit dodatečně nebo zda se v takovém případě musí ukládat celá účetní závěrka, i když po termínu, znovu.
Vydáno: 15. 01. 2021
Společnost je prvním rokem auditovaná, daňové přiznání bude podávat daňový poradce. Do kdy se musí plná moc na daňového poradce doručit na FÚ? Zasílá tuto plnou moc svou datovou schránkou na FÚ daňový poradce nebo společnost?
Vydáno: 14. 01. 2021
Občan Slovenska vstoupil do paušální daně. Od počátku podnikání v ČR má občan přidělený od Finanční správy přidělen zvláštní variabilní symbol. Paušální daň se platí pod variabilním symbolem přiděleným FS nebo rodným číslem (slovenským)?
Vydáno: 13. 01. 2021
Paušální daň se platí v měsíci, na který je určená, pouze lednová je splatná až v únoru. V únoru tedy zaplatím paušální daň 2x a pak už každý měsíc pravidelně? Jakým způsobem se bude řešit prodlení nebo nezaplacení paušální daně? Jaké jsou tam sankce? Bude třeba sankcí i zrušení paušálního režimu?
Vydáno: 13. 01. 2021
Co se stane, pokud nově vzniklá s. r. o. (vznik ve 2020) nepodá vůbec daň z příjmu PO, ani po vyzvání finančním úřadem? Pokud je to relevantní, tak firma měla během roku 2020 pouze asi 10 přijatých faktur v celkové výši 50 000 Kč, jinak žádný příjem. (Ale toto se asi FU nedozví, pokud přiznání nepodáme).  Doplňující otázka: Jak u nově vzniklé společnosti může fin. úřad "doměřit daň podle pomůcek". Co to vlastně znamená a jak to udělá, když nemá vůbec žádnou minulou historii podaných přiznání?
Vydáno: 13. 01. 2021
Fyzická osoba, neplátce DPH, vystavuje faktury ale neuvádí všech 8 číslic IČO, protože vynechává nuly na začátku. Je v pořádku to akceptovat, nebo by to měl opravit? 
Vydáno: 04. 01. 2021
Fyzická osoba zaslala v prosinci 2020 oznámení o vstupu do paušálního režimu na FÚ. Dostane na to nějakou odpověď? Když fyzická osoba kontaktovala správce daně s otázkou, zdali to FÚ akceptoval a zdali to má platit nebo zdali to nějak potvrdí, ale žádné odpovědi se jí nedostalo. Stačí tedy oznámit a pod stejným VS (rodné číslo), na nové předčíslí pro paušální daň 2866, poprvé za leden 2021 zaplatit do 20. 1. 2021? 
Vydáno: 04. 01. 2021
Od r. 2021 bude platit, že při využití odkladu podání DPFO přes daňového poradce bude poradce zasílat na FÚ plnou moc včetně přiznání maximálně 1. 7. Dříve se plná moc na FÚ odesílat nebude. Předpokládáme, že při využití odkladu může OSVČ podat za r. 2020 DPFO do 1. 7. 2021. Bude ale muset podávat plnou moc podepsanou daňovým poradcem v termínu 1. 4. 2020 na SP a ZP, nebo platí to samé i pro pojištění?
Vydáno: 16. 12. 2020
Zjistila jsem, že účetní - podnikající podle živnostenského zákona, tj. živnost "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" nemá oprávnění zpracovat a podávat za klienta žádná daňová tvrzení. Hrozí takové účetní postih ze strany živnostenského úřadu za provozování živnosti bez oprávnění? Může toto živnostenský úřad postihovat, když činnost daňových poradců, kterou musí mít ten, kdo chce podávat daňová přiznání, není podnikáním podle živnostenského zákona? Pokud daňový subjekt dá plnou moc účetní k podání daňového přiznání datovou schránkou účetní, tuto plnou moc finanční úřad přijme, znamená to tedy, že účetní podepisuje a tedy přijímá zodpovědnost za správnost daňového přiznání místo daňového subjektu? Nebo jde pouze o odpovědnost za podání/odeslání přiznání. Jde o přiznání k dani silniční, daň z příjmu fyz. osob a DPH. Účetní podává daňové přiznání jako zmocněnec.
Vydáno: 21. 11. 2020
Je povinnost u řádného daňového dokladu u názvu a DIČ odběratele uvedení rovněž adresy odběratele, aby byly splněny podmínky § 29 zákona o DPH? Pokud ano, může být touto adresou i provozovna (pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy), nikoliv sídlo firmy? Dříve byl ze strany pracovníků FÚ umožněn odběrateli odpočet DPH z daňového dokladu, kde byla adresa provozovny jen za podmínky, že tato adresa byla na FÚ nahlášena formou oznámení.
Vydáno: 18. 11. 2020
Za dar dle zákona o daních z příjmů se nepovažuje reklamní předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu. Co se rozumí "jménem" poskytovatele tohoto předmětu? Je to obchodní název společnosti, pod kterým je společnost zapsaná v obchodním rejstříku? Musí být na reklamním předmětu tedy celý název společnosti (např. Novák a syn, s. r. o.) nebo stačí jen "hlavní část" jména (např. Novák a syn, nebo pouze Novák)?
Vydáno: 16. 11. 2020
Po podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení v řádném termínu plátce zjistil, že do něj nezahrnul jednu vystavenou fakturu, která do zdaňovacího období patřila. Podal tedy dodatečné daňové přiznání a následné kontrolní hlášení, čímž svou chybu napravil. Zároveň doplatil rozdíl v DPH. Dva dny po podání tohoto následného kontrolního hlášení obdržel z FÚ výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů, s tím, že onu "zapomenutou" fakturu v kontrolním hlášení nevykázal. Následné kontrolní hlášení a výzva se očividně minuly. Musí plátce reagovat na výzvu (i když už je vše opravené) a znovu podat následné kontrolní hlášení (vlastně stejné, jen s uvedením čísla jednacího výzvy?).
Vydáno: 12. 11. 2020
Společnost s r. o. obdržela úrok ze zadrženého nadměrného odpočtu podle § 155 odst. 5 daňového řádu a úrok z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 odst. 1 daňového řádu. Od právní kanceláře obdržela fakturu za konzultace související s vyplacením těchto úroků. Jedná se u společnosti o daňově uznatelný náklad s nárokem na odpočet DPH?
Vydáno: 05. 11. 2020