Ing. Antonín Jeřábek

Na základě roční inventarizace skladu bylo rozhodnuto, že budou vyřazeny z důvodu nepoužitelnosti (zastaralosti) některé zásoby. Jednalo se převážně o nepoužitelné náhradní díly na již vyřazené automobily. Tyto zásoby budou vyřazeny buď odvozem a prodejem do Kovošrotu nebo likvidací na skládce odpadů. Jakým způsobem účetně zlikvidovat tyto zásoby. Můžeme účtovat přímo na účty MD 501/D 112 nebo jako manka na účet č. 548? Dále prosíme o sdělení, zda musíme tuto likvidaci zásob dodanit platnou sazbou DPH. Jedná se o zásoby, při jejichž pořízení odpočet DPH byl uplatněn. Zásoby jsou uloženy ve skladu více než 5 let.
Vydáno: 14. 03. 2022
  • Článek
Účtování softwaru Ing. Antonín Jeřábek Společnost s r. o. má s dodavatelem uzavřenou objednávku na programátorské práce na období listopad 2015 až červen 2016. V podmínkách objednávky je, že...
Vydáno: 26. 05. 2016
  • Článek
Účetnictví Ing. Antonín Jeřábek 1. Lze vytvořit daňovou dohadnou položku na výplatu prémií za rok 2015 vyplacených v roce 2016 až po úplném doúčtování roku 2015 a zjištění hospodářského...
Vydáno: 18. 02. 2016
Pokud obdržím 10 přijatých faktur od jednoho dodavatele, neplátce DPH, faktury jsou všechny jednotlivě v hodnotách kolem 50 000 Kč, platím je převodem, mohu je navést do účetnictví (jsme s. r. o., plátci DPH) jednou částkou - tzn. udělám si jejich soupis?
Vydáno: 27. 01. 2016
Máme pronajaty prostory, nájemné nám je účtováno bez DPH. Protože jsme se dohodli ještě s jednou firmou potřebujeme přeúčtovávat 1/2 nájemného na jiný subjekt. Jaký je nejlepší postup?
Vydáno: 25. 01. 2016
Jak zaúčtovat nevyčerpané pojistné na automobil (placeno dopředu pololetně), který byl zaplacen do 12.2.2016, pojištění zaniklo ke dni 13.1.2016 z důvodu likvidace vozidla. Přeplatek pojistného nám pojišťovna převede na náš účet.
Vydáno: 25. 01. 2016
Vyjde "Převodový můstek" z r. 2015 do r. 2016, který usnadní práci účetním ve výkazech Rozvaha a Zisky a ztráty. Tím budou výkazy správně nastaveny. Jsou úplně nové formuláře, převodový můstek byl vždycky vydán při těchto velkých změnách.
Vydáno: 15. 01. 2016
S. r. o. prochází poslední fází likvidace a k 31. 12. 2015 bude podávat poslední (konečnou) mimořádnou účetní závěrku. Firma byla několik let v nečinnosti a v rozvaze zbyly tyto účty: aktiva: pokladna 72 Kč, neuhrazená ztráta minulých let 404 928 Kč, celkem 405 000 Kč, pasiva: účet 365 ve výši 300 000 Kč (půjčka se vracet nebude, vznikla před rokem 2003), účet 411 ve výši 100 000 Kč a účet 421 ve výši 5000 Kč, celkem 405 000 Kč.  Je potřeba zaúčtovat ještě nějakou účetní operaci? Jak zúčtovat účet 421? Jaký je likvidační zůstatek této firmy?  
Vydáno: 13. 01. 2016
S.r.o. má s dodavatelem uzavřenou objednávku na programátorské práce na období 11/2015-6/2016. V podmínkách objednávky je, že odměna bude fakturována měsíčně na základě předávacího protokolu. Na přijatých fakturách je v textu také, že se jedná o programátorské práce, ale v označení dodávky je: vývoj software trading platform. Tak nevím, jestli mám účtovat jednotlivé dodávky do nákladů nebo zda jako software, který se bude odepisovat 36 měsíců. Pak bych tedy účtovala 041 a po dokončení převedla na 013 a začala odepisovat?
Vydáno: 17. 12. 2015
  • Článek
Účetnictví Ing. Antonín Jeřábek 1. Dlužník vstoupil do konkurzu a pohledávka byla přihlášena dle § 175 v Kč, a to v částce 300 839 Kč. Je správné účtování? 1/...
Vydáno: 01. 12. 2015
  • Článek
Prosím o posouzení správnosti postupu rozpočítání nákladů z mimořádné leasingové splátky mezi jednotlivá účetní období. Jedná se o operativní leasing u osobního vozidla, přičemž splátkový kalendář obsahuje celkem 25 splátek včetně mimořádné. Nájem začíná dnem účinnosti leasingové smlouvy, mimořádná splátka je splátkou na celou dobu nájmu a bude časově rozlišována. Mimořádná splátka byla zaplacena v červnu 2014 (základ 206 611,60 Kč + 43 388,40 Kč DPH). Dále byla v červnu zaplacena rovněž i splátka řádná (základ 21 944,90 Kč + 4 608,40 Kč DPH), a dále měsíčně následují další. Je správně tento výpočet? Celkový nájem bez DPH je 733 289,20 Kč / / 25 leasingových splátek Z 29 331,57 Kč, tj. měsíční splátka (z čehož 21 944,90 Kč je řádná splátka a 7 386,67 Kč je poměrná částka z mimořádné splátky, která bude účtována navíc s řádnou splátkou). Účtování: - mimořádná splátka MD 381/D 321, MD 343/D 321; - měsíční předpis: MD 518/D 321; MD 343/D 321; - podíl nájemného z mimořádné splátky na rok 2014 interním dokladem: MD 518/D 381.
Vydáno: 11. 11. 2015
Společnost provozuje nákladní dopravu a kromě faktur za naftu a ostatní spotřební materiál se účtuje velké množství pokladních zjednodušených daňových dokladů. Vezmu si třeba za tři dny lístky za naftu a zaúčtuji je jedním účetním dokladem, protože účtovat po jednom by bylo zdlouhavé. Bude možné takto účtovat částky do 10 000 Kč vč. DPH kvůli kontrolnímu hlášení k DPH i nadále? U každého dokladu nebude uvedeno při zaúčtování DIČ, jen datum a částky, název třeba nákup nafta. Bude to možné?
Vydáno: 08. 09. 2015
  • Článek
Účetnictví Ing. Antonín Jeřábek Ing. Václav Benda ODPOVĚĎ z hlediska DPH Ing. Vlastimil Bachor ODPOVĚĎ z hlediska DPPO Společnost s r. o. uhradila fakturu dodavateli až na základě rozhodnutí...
Vydáno: 26. 05. 2015
Má otázka zněla zcela jinak, než mi bylo odpovězeno. Klient žádné výhry ani vsazené částky nevyplácí, to vše provádí společnost Sazka, s kterou máme uzavřenou smlouvu o používání terminálů. Můj klient pouze vyjede výjez, který je proveden společností Sazka je zde uvedena částka, kterou společnost Sazka si inkasuje z běžného účtu klienta, tato částka je ponížena o provizi klienta. Jedná se mi o účtování příjmu peněz do pokladny (peníze jsou společnosti Sazky), včetně provize klienta (klient vlastně má výnos pouze z té provize) a zároveň sražená částka z běžného účtu ponížená o provizi klienta.
Vydáno: 04. 05. 2015
Můj klient s. r. o., plátce DPH, uzavřel se společností Sazka smlouvu o užívání terminálů, klient společnosti Sazka musel povolit inkaso z běžného účtu, zákazníci tam sázejí a zároveň vybírají výhry, vždy k neděli se vyjede výjezd, kde je souhrnná částka, snížená o výhry, vytvořen daňový doklad na provizi s 21% DPH a celková částka k úhradě ponížená o provizi a výhry, Prosím, jak mám tyto operace zaúčtovat?
Vydáno: 30. 04. 2015
Prosím o posouzení správnosti postupu rozpočítání nákladů z mimořádné leasingové splátky mezi jednotlivá účetní období. Jedná se o operativní leasing u osobního vozidla, přičemž splátkový kalendář obsahuje celkem 25 splátek včetně mimořádné. Nájem začíná dnem účinnosti LS, mimořádná splátka je splátkou na celou dobu nájmu a bude časově rozlišována. Mimořádná splátka zaplacena v červnu 2014 (základ 206 611,60+DPH 43 388,40). Dále byla taktéž v červnu zaplacena rovněž i splátka řádná (základ 21944,90+DPH 4 608,40) a dále měsíčně následují další. Je správně tento výpočet? Celkový nájem bez DPH 733 289,20 Kč / 25 leas. splátek = 29331,57-tj. měsíční splátka (z čehož 21944,9 je řádná splátka a 7386,67 je poměrná částka z mimořádné splátky, která bude účtována navíc s řádnou splátkou) a účtování? - mimořádná splátka 381/321; 343/321 - měsíční předpis: 518/321; 343/321 -podíl nájemného z mimoř. splátky na rok 2014 interním dokladem: 518/381.
Vydáno: 19. 04. 2015
Firma účtovala sklady metodou B, přestoupila na metodu A, která však účetní jednotce nevyhovuje. Může po ukončení účetního roku opět přejít na účtování skladů metodou B?
Vydáno: 19. 04. 2015
V roce 2013 nebyl vytvořen dohad na spotřebu el. energie a daňový doklad k přijaté platbě byl proúčtován v roce 2013 přímo do nákladů na 502/321. V roce 2014 byl zjištěn přeplatek el. energie, tudíž v roce 2013 byl v podstatě zaúčtován cca o 1 000 Kč vyšší náklad než odpovídá skutečné spotřebě. Je nutné kvůli tomu podávat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013? Jaká je správná oprava? V roce 2014 záporně 502/321 o vzniklý rozdíl?
Vydáno: 15. 04. 2015
Firma vlastní pozemek o rozloze 3 000 m. V loňském roce se rozhodla, že 1 500 m prodá a aby zvýšila šanci na prodej, tak na něm nechala vybudovat inž. sítě a přípojku plynu (cena prací 45 000 Kč) a vodoměrnou šachtu s přípojkou vody (cena prací 188 000 Kč). Jak máme správně o těchto investicích účtovat? Zařadit je do majetku a odepisovat? Předpokládáme, že k prodeji pozemku dojde v letošním roce, ale může se to samozřejmě protáhnout.
Vydáno: 08. 04. 2015
Máme v oběhu 2 druhy kovových palet za 12 000 a 11 000 Kč, je možné fakturovat zákazníkům kauci, kde by se účtovalo zápisem při dodání 311.../ 132... analytika dle druhu a při vrácení 132.../ 311... také analytikou dle druhu palet. Není nám jasné vyúčtování na konci roku, když se vrátí více palet, zaúčtujeme dokladem o použití pro výpočet DPH 343.../538 ..., méně palet 538.../ 343.... Prosíme o sdělení způsobu účtování.
Vydáno: 31. 03. 2015