Mgr. Ing. Daniela Radikovská

  • Článek
V českém právním prostředí nepředstavuje institut svěřenského fondu již žádnou novinku, přesto se však praxe spojená s jeho využíváním a jakási tradice vytváří velmi pomalu. Inspiraci k nalezení odpovědí na otázky, které český právní řád jednoznačně zodpovědět prozatím nedokáže, lze však hledat v zahraničí, kde se institut trustu těší značné oblibě. V první řadě je vždy záhodno nahlédnout do trustové úpravy obsažené v občanském zákoníku kanadské provincie Quebec, která českým zákonodárcům posloužila jako inspirační vzor. Quebecká právní úprava prošla mnohými změnami, než v devadesátých letech minulého století ustálila institut trustu do současné podoby. Jedním z důvodů byla potřeba vhodné a dostatečné modifikace tradičního common law trustu tak, aby mohl být implementován do prostředí kontinentálního práva. Ačkoliv trust, jak je upraven v anglosaských zemí, se vzhledem k rozdílnosti samotného právního systému vyznačuje odlišným koncepčním pojetím vlastnictví k majetku vyčleněného do trustu, lze se i touto úpravou do jisté míry inspirovat. Konec konců původem quebecké trustové úpravy, a tedy i české úpravy svěřenských fondů je právě původní common law trust. V evropských zemích dochází k pozvolnému zavádění trustů a trust-like struktur do právních řádů, čemuž měla napomoci i Haagská úmluva o právu uplatnitelném na trusty a jejich uznávání z roku 1985. Vedle Velké Británie jsou evropskými průkopníky trustů zejména Lichtenštejnsko a Francie.
Vydáno: 10. 11. 2022
  • Článek
Ode dne, kdy nabyly účinnosti právní předpisy implementující do českého právního řádu institut svěřenského fondu, včetně souvisejících daňových předpisů, uplynulo již více než 8 let. Svěřenské fondy se během té doby staly oblíbeným nástrojem při strukturaci majetku a mezigeneračních obměnách. I přesto při zdanění svěřenských fondů či výplat z nich stále vyvstávají otázky, s nimiž se daňoví poplatníci musí vypořádat, ačkoli na ně právní předpisy ani soudní praxe nedávají jednoznačnou odpověď. Výkladovým vodítkem v těchto situacích tak mohou daňovým poplatníkům být alespoň zápisy z Koordinačních výborů s komorou daňových poradců, k nimž je zveřejňováno stanovisko Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ).
Vydáno: 12. 04. 2022