Ing. Stanislav Suchan

Společnost má jako hlavní činnost nákup a prodej nemovitostí, o kterých účtuje jako o dlouhodobém majetku, nikoliv jako o zboží (neprodává většinou hned, obvykle je i rekonstruuje nebo v období mezi nákupem a prodejem také pronajímá). Primárně předem neví, kdy jakou nemovitost a za jakou cenu prodá, proto je problematické nastavení odpisů do zůstatkové hodnoty a reálně nemovitosti spíše stoupají na hodnotě, než že by jejich hodnota klesala. Jak byste doporučoval(a) nastavit v tomto případě účetní odepisování tohoto dlouhodobého hmotného majetku, aby byla dodržena zásada poctivého zobrazení? 
Vydáno: 31. 12. 2022
Jsme s.r.o. V roce 2014 jsme pořídili FVE a uhradili příspěvek na likvidaci solárních panelů - zálohu nějaké a.s. REMA PV Systém. Částku cca Kč 20.000,- mám stále na účtu 314. Kdy, na základě čeho a jak to mohu dostat do nákladů? (popř. na jaký účet).
Vydáno: 07. 12. 2022
Firma zakoupila starší vozidlo na úvěr. K vozidlu byla vystavena také faktura s položkami: 1. pojistné - prodloužená záruka DasWeltAuto Gold+ na 12 měsíců, 2. náklady spojené s registrací vozu. Budou tyto dvě položky vstupovat do pořizovací ceny vozidla pro zařazení do majetku? Zaměstnanec bude auto používat pro soukromé účely - z jaké hodnoty se bude vycházet pro stanovení 1% do mzdy zaměstnance?
Vydáno: 21. 11. 2022
Cizí státní příslušník (občan Ruské federace) - byl zaměstnavatelem jaksi automaticky oproti roku 2020 přehodnocen z daňového rezidenta na daňového nerezidenta, a tudíž mu z jeho brigády byla sražena srážková daň. Byl ochoten daňové rezidentství doložit, ale zaměstnavatel se s ním odmítl bavit. Známý posílal zaměstnavateli i dopis přes datovou schránku, že s přeřazením na daňového nerezidenta nesouhlasí, a s informací, že je ochoten daňové rezidentství doložit. Ale zaměstnavatel nereaguje. Vím, že problematiku daňového rezidentství upravuje zákon o daních z příjmů a pokyn Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických osob ... - č. j. 50098/12-3130-11042. Např. podle zákona o daních z příjmů jsou daňový rezidenty ČR poplatníci, kteří se zde obvykle zdržují nebo mají na území ČR bydliště. Podle Pokynu Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických osob ... - č. j. 50098/12-3130- 11042 dále uvádí možnosti, jakým způsobem prokázat daňové rezidentství. Vím také, že existuje možnost získat potvrzení o daňovém domicilu od finančního úřadu. Ale to se platí, a navíc se váže pouze k určitému datu. Takže v průběhu roku by bylo zapotřebí více potvrzení, takže by se to výrazně prodražilo. Známý tedy preferuje jiné varianty, jak prokázat daňový domicil, např. smlouvu o nájmu bytu, potvrzení o zaměstnání na hlavní pracovní poměr, příp. čestné prohlášení. Ale problém je v tom, že problematiku daňového rezidentství zaměstnavatel se zaměstnancem odmítá řešit. Všechny občany třetích zemí, kteří v ČR nemají trvalý pobyt, automaticky hází do jednoho pytle, asi z důvodu administrativního zjednodušení. Co dělat se zaměstnavatelem, který nekomunikuje? Je možné podat stížnost na finanční úřad kvůli nekomunikaci? Jak má zaměstnanec doložit zaměstnavateli daňové rezidentství, když k tomu nemá možnost? Předpokládám, že finanční úřad se zastane zaměstnavatele, jelikož mu asi vadit nebude, že (papírově) odvádí srážkovou daň.
Vydáno: 07. 11. 2022
Podnikatel je fyzická osoba, vede daňovou evidenci. Jeho manželka je spolupracující osoba, dne 5. 9. 2022 zemřela. Je správně, když podáme daňové přiznání DPFO k datu 4. 9. 2022 do 3 měsíců, kde rozdělíme příjmy a výdaje připadající na tuto spolupracující osobu? A další daňová přiznání již nebudeme podávat? Můžeme uplatnit základní slevu na poplatníka za 9 měsíců nebo na celý rok?
Vydáno: 21. 10. 2022
Je možné u vlastního vozidla (vlastní ho s. r. o.) uplatňovat realné náklady na pohonné hmoty, ale při výpočtu náhrady, kterou chceme po jednateli, který používá auto pro osobní účely, použít vyhláškovou cenu pohonných hmot?
Vydáno: 20. 10. 2022
Je povinnost u mikroúčetní jednotky (s. r. o.) vést denní pokladní knihu? Firma dodává účetní firmě měsíční soupis tržeb, kterou vygeneruje jejich software a účetní ji zaúčtuje následně jednou položkou v daném měsíci. Je tento postup možný?
Vydáno: 17. 10. 2022
Jsme zapsaný spolek, který bude pořádat taneční soutěž na území ČR, kdy soutěžící budou hodnocení odbornou porotou, kdy jednotliví porotci jsou fyzické osoby nepodnikatelé a dáme jim odměnu za daný výkon na třídenní soutěži. Odměnu dáme do výše 10 000 Kč na základě smlouvy o dílo a tento příjem je pro porotce zdanitelným příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Tito porotci jsou lidé z ČR, z EU a ze třetích zemí. Lze takto postupovat a neplyne nám daňová povinnost u porotců z EU a třetích zemí jako např. srážková daň atd.?
Vydáno: 14. 10. 2022
Společnost s r. o. má auto v nájmu od svého společníka, platí mu měsíční (obvyklé) nájemné. Pronajímá si ho na celý měsíc/rok. Společník (a zároveň jednatel) auto používá k osobním účelům. Firma je plátce DPH. Jak toto řešit? 1. Jak vypočítat náhradu kterou má společník zaplatit do s. r. o.? Je možno použít vyhláškovou cenu i když s. r. o. má v účetnictví reálné náklady na benzín? 2. Předpokládám že z ceny vypočtené v bodu 1 je potřeba odvést DPH. Je vyhlášková cena včetně DPH? 3. Řeší se zde dodanění 1 % pořizovací ceny vozu?
Vydáno: 14. 10. 2022
Jednatel vykonává funkci ve firmách A - plátce DPH a firmě B - neplátce DPH. Firma A má v obchodním majetku automobil - pracovní účel, bez uplatňování DPH, nevede knihu jízd, využívá měsíční paušál. Auto jednatel využívá, resp. začne jezdit pro účely firmy B, která potřebuje náklady pro daň z příjmu. Jednatel by rád situaci řešil nájemní smlouvou, nebo bezplatnou zápůjčkou. Prosím o posouzení daňového dopadu:  1) nájemní smlouva byť za symbolickou částku by znamenala pro firmu A příjem a odvod DPH z ceny obvyklé a ztrátu možnosti uplatňovat měsíční paušál;   2) bezplatná zápůjčka by také znamenala pro firmu A ztrátu uplatnění paušálu, ale paušál by si nemohla uplatnit ani firma B, navíc hrozí že majetkový prospěch přesáhne 100 000 Kč v dalším roce 2023.  V obou variantách firma A odpisuje auto. Ano, šlo by samozřejmě auto přepsat na firmu B, ale je tu zase odvod DPH z ceny obvyklé. Chápeme situaci správně?  
Vydáno: 12. 10. 2022
Společnost s r. o. koupila osobní automobil, který poskytla bezplatně zaměstnanci k používání pro služební i pro soukromé účely. Zaměstnanci bude ve mzdě zdaňováno 1 % vstupní ceny vozidla. Vím, že odpisování i veškeré ostatní náklady týkající se vozidla (samozřejmě kromě PHM za soukromé jízdy), tzn. opravy, výměna pneumatik, pojištění atd. se pro daň z příjmů nekrátí. Nemůžu ale najít v zákoně paragraf, který toto řeší. Jde mi pouze o daň z příjmů. Neřeším DPH, kde je situace úplně jiná.
Vydáno: 11. 10. 2022
OSVČ se v roce 2022 registrovala jako plátce DPH. Na finančním úřadě byla informována, že se nemusí registrovat jako plátce silniční daně a náklady osobního auta může uplatňovat v účetnictví. Nemusí se opravdu registrovat jako plátce silniční daně, do kterého zdaňovacího období je to platné - do kdy se neplatí silniční daň? Jako majitel osobního auta má ve velkém technickém průkazu svoje rodné číslo. Může si uplatnit odpočet DPH z PHM i dalších nákladů, i když auto není majetkem firmy - OSVČ? Auto uplatňuje z 80 % v podnikání, 20 % soukromé účely. Měla by být sepsána nájemní smlouva auta mezi občanem A.B. a OSVČ A.B.?
Vydáno: 07. 10. 2022
Fyzická osoba, podnikatel, autodopravce měl nehodu, kterou zavinilo jiné vozidlo. Náhradu škody za vozidlo pojišťovna proplatila, toto plnění se zdaňuje. Nyní, po roce, pojišťovna proplatila ušlý zisk za dobu neprovozování vozidla. Podléhá toto plnění dani z příjmů?
Vydáno: 06. 10. 2022
Rád bych se zeptal na následující problematiku – jedná se vyřazení osobních automobilů, které jsou v majetku (majetcích) OSVČ, vedou daňovou evidenci, jsou plátci DPH, auta používaná 100% pro ekonomickou činnost/podnikání.  1) Vyřazení osobního automobilu, rok pořízení 2013, plně odepsaný, DPH uplatněno v r. 2013 na vstupu 100% - záměrem podnikatele je vyřadit tento automobil z majetku – stačí zápis na kartě majetku – vyřazeno + datum? Dle mého názoru se při vyřazení majetku neodvádí DPH na výstupu – více jak 5 let po odpočtu DPH. Jak se bude dále postupovat, pokud je automobil dále darován – u dárce a u obdarovaného, a jak v případě prodeje – předpokládám, že se bude jednat o příjem dle § 10 a zůstatková cena = 0 bude výdajem pro účely § 10 ZDP. Obdarovaný bude nejspíše fyzická osoba nepodnikatel.  2) Vyřazení osobního automobilu, rok pořízení 2020, ZC=200 tis. Kč, DPH uplatněno 2021 – leden – nebyl k dispozici daňový doklad. Vyřazení – 10/2022, čtvrtletní plátce DPH. Bude se odvádět DPH na výstupu? Bude to 3/5 z DPH uplatněné na vstupu – pomocí dokladu o použití? Na kterém ř. přiznání bude tato částka. Jak se bude dále postupovat, pokud se automobil dále prodá – např. ve 12/2022, nebo daruje? Jedná se o dva různé podnikatele, dvě různé situace, avšak se stejným základem.   3) Pokud si podnikatelé pořídí nové vozy, pak budou běžně zařazeny do majetku (obchodního) a pro účely ZDPH, uplatněna DPH na vstupu a započato odpisování. V případě ad 2) budou uplatněny u starého vozu odpisy v 1/2 výši?  
Vydáno: 05. 10. 2022
Společnost r. o. si koupila osobní automobil na naftu, který bude používán k ekonomické činnosti, a zároveň bude používán zaměstnancem pro soukromé účely. Zaměstnanci bude ve mzdě zdaňováno 1 % z pořizovací ceny vozu (včetně DPH) včetně sociálního a zdravotního pojištění. PHM u soukromých jízd si bude zaměstnanec hradit sám. Společnost 5 let bude sledovat účel užívání automobilu, a bude krátit DPH poměrem. Zároveň bude krátit odpisy. Je to v pořádku? A jak to bude s opravami vozu, technickým zhodnocením vozu, novými pneumatikami atd. ohledně daně z příjmů a ohledně DPH? Bude se i toto krátit poměrem mezi firemními jízdami a osobním použitím?
Vydáno: 04. 10. 2022
Firma má vystavenou fakturu na prodej zboží, které odeslala poštou. Pošta zásilku ztratila a zásilka nebyla pojištěna. Firma nedostala od pošty žádnou náhradu. Pohledávka visí v účetnictví jako nezaplacená, jak účetně a hlavně daňově postupovat?
Vydáno: 03. 10. 2022
Jak zaúčtovat dohadnou položku vratky spotřební daně? V roce 2021 jsme uplatňovali vratku spotřební daně „čtvrtletně“. Zaúčtování bylo následovné: MD 345/D 501, MD 221/D 345. Souvisí to s výší spotřebované nafty (evidence vyskl.nafty). Jsme zemědělské obchodní družstvo, základní podmínkou pro vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje je, že podnikají podle zákona upravujícího zemědělství a provozují: zemědělskou prvovýrobu. V letošním roce jsme přešli na roční normativy, a tedy podání DAP za r. 2022 v termínu do 3/2023. Kvůli objektivitě hospodářského výsledku zadávám každou ¼ dohadu vrácení spotřební daně tak, že zaúčtuji MD 388/D 501, ale nejsem si jistá, zda je to v pořádku. Tento dohad dělám 4× do konce roku v hodnotě loňské přiznané částky vrácení spotřební daně: 1,4 mil. Kč / 4 = 350 000 Kč čtvrtletně. Před podáním přiznání bych dohad rušila MD 345/D 388 a platba MD 221/D 345. Je tento postup v pořádku? 
Vydáno: 03. 10. 2022
Zaměstnanec využívá vozidlo také pro soukromé účely. Je mu tedy ve mzdě dodaněno 1 % vstupní ceny vozidla. Používá se v tomto případě také poměrný nárok na odpočet DPH při pořízení vozidla? Mysleli jsme si, že pokud to má zaměstnanec "přidaněno" ve mzdě, poměrný nárok na odpočet DPH u nákupu vozidla zde neplatí.
Vydáno: 27. 09. 2022
Zaměstnanec má nové vozidlo za cenu s DPH 405 400 Kč, k tomu ještě byl přikoupen paket komfort (USB, opěrka pro řidiče) za 4 500Kč s DPH, budu počítat jedno procento do mezd 4 054 Kč, nebo 4099 Kč i s paketem? Vše je na jedné faktuře. 
Vydáno: 27. 09. 2022
FO vede DE. V roce 2018 si zakoupila do majetku osobní automobil. Pořizovací cena vč. DPH 248 000,- + navýšení o poplatky. Auto se používá k podnikání z 80 %. Odpočet DPH byl ponížen a uplatněno 80 %. Odpisy se uplatňují také ve výši 80%. Odpisy: rok 2018 - 18 129,- rok 2019 - 36 670,- rok 2020 - 36 670,- rok 2021 odpisy přerušeny, rok 2022 bude uplatněn odpis 36 670,- a zbývá ještě uplatnit na rok 2023 36 668,- Kč. Auto bylo koupeno na úvěr (zajišť. převod - sml. o výpůjčce). Úvěr končí 25.9.2023 (měs. spl. 4 298,-Kč). FO chce od 1.1.2023 přejít do paušální daně. Jak se s tím vypořádat v posledním přiznání k DPH za 12/2022 a jak v daňovém přiznání za rok 2022?
Vydáno: 21. 09. 2022