Majetek, odpisy, rezervy - strana 1

Naše firma přešla z papírových stravenek na elektronické. U papírových stravenek šla faktura na účet 213 ceniny, v účetním dokladu rozúčtujeme na náklady firmy, pohledávku za zaměstnanci a část je uhrazena z FKSP. Jak máme zaúčtovat fakturu za elektronické stravenky? To už není cenina, dle rady máme dodavatelskou fakturu účtovat na účet 379. Je to v pořádku? Ostatní účtování v účetním dokladu zůstane stejné až na ty ceniny. 
Vydáno: 16. 05. 2023
Společnost dle uzavřené kupní smlouvy o převodu nemovitých věcí uzavř. dne 31.10.2022 prodala pozemek jiné právnické osobě, vklad do KN byl učiněn 25.11.2022 s právními účinky k datu 1.11.2022. 2.12.2022 byla právnická osoba vyrozuměna o provedení vkladu ze strany katastru. K předání prodaného pozemku došlo 2.12.2022. Kdy vyřadit pozemek z majetku z důvodu prodeje - 1.12.2022?
Vydáno: 15. 05. 2023
Jsme s. r. o., plátce DPH, a v roce 2022 jsme převzali účetnictví. V roce 2021 firma pořídila automobil, který bývalá paní účetní zařadila do odpisové skupiny 2. mimořádná. Jelikož je automobil pořízen z Německa a datum první registrace je 19. 10. 2017 a my nevíme, kdo byl první majitel, tak dle mého mimořádné odpisy neměly být použity. Je to, prosím, tak? (Dle technického průkazu je prvním vlastníkem prodejce aut, my jsme druhým vlastníkem, a ještě datum první registrace vozidla v ČR je 27. 9. 2021). Za rok 2021 byly zaúčtovány mimořádné odpisy (účetní = daňové) ve výši 78 514 Kč. V případě, že bych zvolila rovnoměrné odepisování, tak by byly odpisy v roce 2021 ve výši 86 364 Kč. Může tedy rozdíl těchto mimořádných a rovnoměrných odpisů (ve výši 7 850 Kč) zaúčtovat v roce 2022 jako nedaňový náklad MD 548/D 082? 
Vydáno: 11. 05. 2023
  • Článek
V textu se zaměříme na posouzení rozdílu mezi opravou a technickým zhodnocením z hlediska uplatnění daňových výdajů a s využitím příkladů si ukážeme možnosti daňového odpisování technického zhodnocení v různých situacích poplatníka daně z příjmů.
Vydáno: 11. 05. 2023
Máme kanceláře v pronajaté budově, kde minulý rok došlo k rekonstrukci a byly vybudovány nové kancelářské prostory, které nahradily původní. Celou rekonststrukci hradil pronajímatel. V režii pronajímatele bylo i přepažení kanceláří za pomoci skleněných příček. My jsme na své vlastní náklady provedli bezpečnostní polep těchto skleněných příček v hodnotě 38 000 Kč. Máme odepisovat jako technické zhodnocení budovy, nebo zařadit přímo do nákladů? Dále byla námi uhrazena dřevěná mříž , v hodnotě 49 000 Kč, která esteticky odděluje prostor. Tato mříž byla fakturována v přenesené daňové povinnosti a o jejím předání existuje zápis o předání a dokončení staveb a jejich částí. Máme opět stejný dotaz, odepisovat jako budovu, nebo zařadit jednorázově do majetku? Souhlas s případným technickým zhodnocením a odpisováním od pronajímatele máme. 
Vydáno: 10. 05. 2023
Občan pronajímá byt, který zdědil. Dědictví proběhlo v roce 2021 a od roku 2022 byt pronajímá. Může pro účely odpisů jako vstupní cenu využít cenu uvedenou v notářském zápisu z dědictví, nebo musí nechat zpracovat znalecký posudek?
Vydáno: 04. 05. 2023
Společnost potřebuje dočasně po dobu dvou let zajistit stravování zaměstnanců. K tomuto účelu se rozhodla pronajmout si mobilní kontejnery. Pro tyto kontejnery bude nutné vyhotovit základy vč. přístřešku, budou připojeny ke kanalizaci, vodovodní přípojce, elektřině vč. zabudování světel. Z důvodu přípravy jídel bude součástí také zařízení pro ventilaci vzduchu. Jak naložit s těmito nemalými výdaji, které se budou pohybovat v milionech Kč, z pohledu zařazení? Kdyby byly kontejnery (jejich sestava) majetkem společnosti, byly by z důvodu základů a přípojek stavebním dílem a ostatní výdaje by tedy byly součástí investice. Jak postupovat v případě, kdy kontejnery jsou pouze pronajaté? Je možné aplikovat postup jako při technickém zhodnocení najaté věci? Předpokládám však, že pronajímatel bude kontejnery odpisovat v jiné odpisové skupině (zřejmě 3), než v jaké by měly být odpisovány v případě stavby, která v rámci celé investice vznikne.
Vydáno: 03. 05. 2023
  • Článek
Slovník spisovné češtiny rozlišuje tři druhy vkladů. Peněžitou částku uloženou v peněžním ústavu, např. termínovaný vklad na 3 roky. Peněžitý vklad coby sázka vložená do hazardní hry, třeba zakoupení herního losu. Hodnota vložená do společného podnikání jako účastnický podíl, kupříkladu auto, které Pepa dá do vínku své firmy Taxík, s. r. o. Nás budou zajímat posledně zmíněné vklady, protože jen ty mohou být nepeněžité. Abychom nechytali mnoho zajíců, omezíme se na v praxi nejčastější nepeněžité vklady do obchodních korporací, kterými jsou nepochybně daňově a/nebo účetně odpisovaný (dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek alias investice.
Vydáno: 02. 05. 2023
Do kterého řádku DPPO patří daňový odpis oceňovacího rozdílu? Smí se daňové odpisy oceňovacího rozdílu přerušit?
Vydáno: 28. 04. 2023
Musím vyřadit obchodní majetek, který je už účetně odepsán? Jedná se o firemní automobil, který firma chce a bude nadále používat, i když je už účetně odepsán, jelikož si chce nadále uplatňovat DPH z PHM, oprav atd. 
Vydáno: 28. 04. 2023
Firma spol. s r. o. v dubnu 2023 zakoupila nový osobní automobil na úvěr na 60 měsíců. V technickém průkazu je zapsaná jako vlastník úvěrová firma, naše společnost s r. o. je zapsaná jako provozovatel. S úvěrovou firmou máme uzavřenou na automobil smlouvu o výpůjčce, v této smlouvě je také potvrzeno, že vypůjčitel je oprávněn provádět odpisy automobilu v souladu se zákonem o dani z příjmu. Můžeme použít mimořádné odpisy na vůz dle § 30a ZDP? Vůz slouží jako firemní.
Vydáno: 27. 04. 2023
  • Článek
Tohle dilema nás v běžném civilním životě ani nenapadne, natož abychom v tom viděli nějaký problém. Po roce vítězoslavně uvítáme v domě/bytě vyprošeného řemeslníka, který nám přišel zvelebit koupelnu. Vymění vanu za sprchu, záchod s nohou nahradí praktičtější zavěšený, bílé kachličky na zdi zastoupí duhové, podlahové lino vystřídá velkoplošná dlažba, popraskané malé umyvadlo uvolní místo většímu a centrální osvětlení vystřídá nepřímé lištové. Poděkujeme, zaplatíme roční průměrnou mzdou a hotovo. Pokud by ale šlo o koupelnu sloužící podnikatelské činnosti nebo k nájmu, bylo by nutno pečlivě posoudit, zda došlo k tzv. technickému zhodnocení, které se coby investice daňově uplatní postupně formou odpisů, nebo o opravu, která je ihned daňově uznatelná.
Vydáno: 26. 04. 2023
Náboženská obec dostala darem nemovitost. Má tuto nemovitost zdanit jednorázově v roce přijetí daru, nebo ji může zdaňovat postupně, resp. dát každý rok do výnosu vždy částku ročního odpisu?
Vydáno: 25. 04. 2023
Podnikatel OSVČ vede daňovou evidenci, má majetek, který odepisuje většinou zrychleně. V roce 2022 by z důvodu vzniku ztráty odpisy neuplatnil- posun do roku 2023. V roce 2023 pořídil nový majetek, u kterého by chtěl uplatnit mimořádné odpisy. V roce 2023 by tedy uplatnil odpisy z roku 2022 + mimořádný odpis časový na novém majetku?
Vydáno: 24. 04. 2023
Fyzická osoba, OSVČ, plátce DPH vkládá do obchodního majetku os. automobil, který pořídila před 3 lety. U prodejce aut si nechala udělat ocenění ojetého vozidla. Částka - obvyklá cena vozidla po korekci je vyčíslena bez DPH a s DPH. Předpokládáme, že když si nebudeme nárokovat odpočet DPH (který nelze), tak vstupní cenou bude částka s DPH a z této částky začneme odepisovat. Je naše úvaha správná?
Vydáno: 21. 04. 2023
Akciová společnost zakoupila v Rakousku apartmán (tzn. jednu bytovou jednotku) v budově hotelu. Tento apartmán je využíván pro rekreaci, obchodní jednání a případně pro obchodní partnery. Do jaké odpisové skupiny zařadit? Je správné zařazení v 5. odpisové skupině jako všechny jednotky?
Vydáno: 20. 04. 2023
Máme v obchodním majetku automobil, u něhož jsme použili od 1. 6. 2021 mimořádný odpis 24 měsíců. Ke 31. 1. 2022 však došlo k vyřazení automobilu z obchodního majetku, a dále je pronajímán (příjem zdaňovaný v § 9 ZDP) a pokračuje se v odpisování. Podle ZDP nesmí být mimořádný odpis přerušen, tzn. že bude u OSVČ za leden 2022 uplatněn odpis za leden a u RČ pak oproti příjmům z nájmu od 2/2022 po ukončení odpisů ve 2023 bude uplatněn zbytek odpisů? Nebo OSVČ může za 2022 uplatnit při vyřazení ke 31. 1. 2022 i u mimořádných odpisů 1/2 ročního odpisu a RČ pak oproti nájmu zbývající 1/2?
Vydáno: 20. 04. 2023
Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci podle § 7 má i příjmy z nájmu § 9 (kde uplatňuje skutečné výdaje). Je možné přerušit odpisy v roce 2022 u § 7 a u nájmu § 9 v odpisech pokračovat (uplatněním odpisů bude vykázána u § 9 ztráta)? Případně je možné přerušit odpisy pouze u vybraného majetku?
Vydáno: 17. 04. 2023
1. Právnická osoba s.r.o. obdržela v roce 2021 dotaci na audiovizuální dílo (AVD) ze Státního fondu kinematografie (SFK) na kompletní vývoj českého animovaného filmu. Jedná se o investiční dotaci, dotační okruh: vývoj českého kinematografického díla, účel dotace je kompletní vývoj AVD, podklady pro zahájení výroby, scénář, návrhy výtvarného řešení, animatiky. Dotace činila 400 000 Kč, vlastní finanční prostředky s.r.o. 321 000 Kč. Výsledek vývoje může být použit jako podklad pro výrobu AVD - animovaného kinematografického díla. Pokud bude vyrobeno - bude se promítat na filmových festivalech a nebudou z něho plynout žádné zdanitelné příjmy. V červnu 2022 byl dokončený vývoj AVD a vyúčtována dotace. Může společnost toto dílo zařadit v červnu 2022 jako dlouhodobý nehmotný majetek a odepisovat např. 18 měsíců? Nebo se nejedná o dlouhodobý nehmotný majetek, když z něho nebudou plynout žádné zdanitelné příjmy? 2. V prosinci 2022 společnost obdržela další dotaci od SFK a to již na výrobu AVD. Jak dále účtovat?
Vydáno: 17. 04. 2023
Podnikatel FO, neplátce DPH pronajímá 2 spojené garáže dle § 9 a odepisuje v 5. odpisové skupině. Na garáže proběhla nástavba, kde vznikly 2 apartmány. Kolaudací vznikla jedna budova, jako víceúčelová stavba s číslem popisným. Podnikatel zrušil pronájem garáží a provozuje v apartmánech ubytovací služby. Jak prosím převést kartu DHM-garáže+nástavba z § 9 do OM § 7. Do jaké odpisové skupiny zařadit apartmány, nebo-li víceúčelovou stavbu, může zůstat v 5. odpis. skupině a nadále pokračovat v odpisech bez změny nebo se zařadí do 6. odpis. skupiny a odpisy se změní? Zařazení apartmánů bude pod kódem CZ-CC 112111-budovy dvoubytové nebo CZ-CC 1212-budovy ostatní pro krátkodobé ubytování?
Vydáno: 14. 04. 2023