Majetek, odpisy, rezervy - strana 2

Společnost koupila nemovitost, součástí jsou i samostatné pozemky. Je pochopitelné, že pozemky se musí vyloučit z kupní ceny aby se stanovila hodnota pro odepisování, otázka co s pozemkem zastavěným, na kterém nemovitost stojí, je také nutné ho vyloučit z kupní ceny? Jelikož kupní smlouva se položkově tímto nezabývá je nutný odhad.  Musí se jednat o znalecký posudek, nebo si vystačíme s cenovou mapou pozemků, případně posudkem realitní kanceláře?
Vydáno: 14. 04. 2023
Obecně prospěšná společnost - základní umělecká škola je účetní jednotkou, která účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro nevýdělečné organizace. S účinností Od 1. 1. 2021 došlo ke zvýšení limitu dlouhodobého hmotného majetku ze 40 tis. na 80tis. Kč a ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Tato změna se týká pouze podnikatelských subjektů, jež se řídí prováděcí vyhláškou k účetnictví č. 500/2002 Sb.? Nebo se tyto změny týkají i účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání?
Vydáno: 13. 04. 2023
Firma, plátce DPH, v 11/2022 zaplatila zálohu na nové auto (nárokovala si DPH v 11/2022), na zbytek kupní ceny si vzala v 12/2022 úvěr (smlouva o výpůjčce, 1. splátka v lednu), auto bylo v 12/2022 zaregistrováno a začalo se používat. Konečná faktura byla sice vystavena prodejcem také v 12/2022, ale faktura se ve firmě někam "zatoulala" a byla předána zpracovateli účetnictví až v únoru 2023 (DPH bylo nárokováno za 1/2023). 1) Můžeme uplatnit daňový odpis v roce 2022 – auto bylo způsobilé a používalo se? 2) Je správné účtování: 2022 dohad na doplatek auta dle konečné faktury (tím dostaneme kupní cenu do majetku), úvěr zaúčtovat až v roce 2023 a „uhradit“ úvěrem konečnou fakturu (vystavená a doručená prodejcem již v 12/2022)? Nebo je nějaké jiné řešení?
Vydáno: 13. 04. 2023
OSVČ chce v roce 2023 začít podnikat ve svém malinkém domečku se zahradou. Tento domek koupila v roce 2013 a nevyužívala ho. Pro svou podnikatelskou činnost využívá ke zdanitelným příjmům daňové skutečné výdaje (materiál, spotřeba atd.). Nyní by OSVČ chtěla začít ve svém domku podnikat a využívat tento prostor ke svému podnikání včetně přilehlého pozemku, a proto musí nechat domek a pozemek ocenit znalcem pro správné stanovení odpisů. Je nutné ve znaleckém posudku rozdělit nacenění na samotný pozemek (dle katastrálního úřadu se jedná o zastavěnou plochu a nádvoří a zahradu) a stavbu, tj. stavbu domku včetně pozemku pod ním (je jeden vlastník a byť tedy stavba dle NOZ splynula s pozemkem), tj. ve znaleckém posudku budou dvě nacenění a nacenění stavby včetně pozemku pod ním bude OSVČ odpisovat? Nebo se musí nacenit tři věci zvlášť, tj. pozemek okolo domu, samotná stavba - domek a pozemek pod domkem, tj. v nacenění by byly tři položky? Kde v zákoně nejdeme oporu, aby daňové odpisy byly stanoveny správně?
Vydáno: 13. 04. 2023
Nákup rekreační chaty v r. 2022 pro ubytování, chata je zděná, menší cca pro 4-6 osob s jednou kuchyní a příslušenstvím. Odhad je rozdělen na chatu včetně terasy, zahradní altán, který je dřevěný (pergola) a 3 pozemky. Do jaké odpisové skupiny mám zařadit chatu 5. odpis. skupina nebo 6. odpis. skupina? Kód CZ-CC bude 111022-chata pro rekreaci jednobytová nebo CZ-CC 121111-budovy ostatní pro krátkodobé ubytování? Zahradní altán bude zařazený v 2. odpis. skupině? Mám také zařadit oplocení (drátěný plot), který není nikde uvedený, ani v odhadu, ani v kupní smlouvě?
Vydáno: 11. 04. 2023
Fyzická osoba mající příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP si na střeše rodinného domu, který v plné míře slouží k příjmům z pronájmu, nechala postavit v roce 2022 FVE. Fyzická osoba má nemovitost v obchodním majetku již léta a uplatňuje z ní roční odpisy. Současně uplatňuje u příjmů z pronájmu skutečné výdaje. Solární elektrárna slouží primárně ke snížení spotřeby elektřiny v domě (nájemníci platí pronajímateli nájem i výdaje na energie paušálem, a tak je snížení spotřeby elektřiny v zájmu pronajímatele). Současně ale vznikají při provozu FVE přebytky elektřiny, které jsou prodávány dál. Pronajímatel za prodeje přebytků inkasuje příjmy.  Dotazy vzniklé v této souvislostí zní: - Rozdělí se pořízení FVE rozdělí na technologickou část, která se bude odpisovat samostatně 240 měsíců (panely, střídač) a konstrukce, rozvaděč, elektromateriál bude součástí technického zhodnocení budovy vložené do obchodního majetku? - Baterie (pořizovací hodnota baterie je cca 113 000 Kč) je součástí technologie FVE (tedy odpis 240 měsíců), nebo zařízení budovy, nebo se odpisuje samostatně v jiné odpisová skupině? - V případě, kdy následně dostane FO dotaci 205 000 Kč na vytvořenou FVE, sníží se o poskytnutou dotaci cena celkové FVE? Jak zaúčtovat výdaje na pořízení FVE, když poplatník dokončil FVE v roce 2022 (zprovozněná do sítě) ale dotace mu fyzicky došla až v roce 2023? Ve kterém roce snížím hodnotu majetku, tedy jednotlivých částí FVE? Následně vzniká zajímavá situace při prodeji přebytků, na kterou bych se chtěl zeptat: FO na prodej elektřiny nemá licenci (výkon FVE je 10 KWp). Podle mě dostupných informací by tedy příjmy z prodeje elektřiny měl zdaňovat v rámci příjmů dle § 10 ZDP – Ostatní příjmy. Je tomu tak i v tomto případě, kdy primárně FVE je v obchodním majetku dle § 9 ZDP a sloužila ke snížení výdajů FO dle § 9 ZDP. Neměl by tedy i příjem z prodeje přebytků být součástí příjmů dle § 9 ZDP? Pokud ne, tak jak prakticky nebude FO ošizena o část výdajů v případě, kdy příjmy z prodeje přebytků by zdanila v rámci § 10 ZDP, ale k těmto nelze uznat odpisy? Tedy výdaje na odpisy FVE by nemohla uplatnit vůbec, nebo by všechny výdaje na odpis FVE uplatnila v rámci skutečných výdajů dle § 9 ZDP (přeci jen mu FVE snižuje náklady dle § 9 ZDP) a v rámci § 10 ZDP by tedy zdanil příjmy z prodej přebytků, ale neuplatnil žádné výdaje? Koneckonců stejně pak dílčí základ daně dle § 9 i dle § 10 ZDP se pak sčítají v celkovém základu daně v daňovém přiznání. Jak je to v současnosti s tím, že dle původních starších článků šlo odpisovat FVE až 6 rokem (5 + 1) – platí to pořád, nebo už mohu začat odepisovat FVE hned po uvedení do provozu (připojení k síti)?
Vydáno: 06. 04. 2023
  • Článek
Každá obchodní společnost vstupuje do smluvních vztahů se svými obchodními partnery. Z těchto vztahů vznikají pohledávky na jedné straně a závazky na straně druhé. Při dodání výkonů (materiál, zboží nebo služba) odběratelům vzniká dodavateli pohledávka s určitou předem stanovenou dobou splatnosti. Po tuto dobu poskytuje dodavatel odběrateli tzv. obchodní úvěr. Odběratel a dodavatel jsou obchodní partneři, kteří by měli dodržovat zásady poctivého obchodního vztahu, čímž je mj. řádné a včasné plnění. Odběratelé se obecně snaží co nejvíce protahovat termíny splatnosti svých závazků, a dodavatelé ve snaze zajistit si odbyt a udržet si partnera se snaží jim vyhovět. Ovšem takový styl řízení pohledávek mohou praktikovat jen do určité míry, jinak ohrozí i svou vlastní existenci. Neplacení pohledávek má pro věřitele i daňové dopady, protože účetní jednotka musí zdanit svůj výnos a u plátců odvést i DPH, a to bez ohledu na to, zda dostane či nedostane zaplaceno od svého odběratele. Každý dodavatel se musí řádně starat o své pohledávky, které se stávají předmětem řízení s cílem omezit nebezpečí vzniku jejich nedobytnosti. Řízení problematických či přímo nedobytných pohledávek je časově i finančně velice náročné, a samozřejmě nepřináší takové užitky, které by přineslo jejich včasné uhrazení. V první řadě je důležité včas se zaměřit na prevenci vzniku problémů při hrazení faktur od odběratelů. Před uzavřením obchodního vztahu je třeba prověřit důvěryhodnost odběratele, monitorovat jeho platební morálku a následně uzavřít podrobnou obchodní smlouvu s navrženými dodacími a platebními podmínkami. Způsob placení by měl být nastaven tak, aby poskytl dodavateli maximální možnou záruku uhrazení jeho pohledávky. Avšak i sebelépe zajištěná pohledávka ještě zdaleka nedává dodavateli stoprocentní jistotu, že dostane řádně a včas zaplaceno. Významným nástrojem prevence nezaplacení pohledávek jsou zajišťovací instrumenty.
Vydáno: 05. 04. 2023
  • Článek
Podnikající fyzické osoby alias osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zpravidla nevedou pracné účetnictví, ale daleko snazší daňovou evidenci upravenou pěti odstavci § 7b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Tato je postavena na „hotovostním principu“, kdy příjmy a výdaje ovlivní základ daně při úhradě, až na výjimky, jako je odpisovaný hmotný majetek a finanční leasing. Ohledně obsahového vymezení složek majetku v daňové evidenci se však použijí účetní předpisy, nestanoví-li ZDP speciálně jinak. Proto i v daňové evidenci mohou být zbožím (zásobou) pozemky, pokud je předmětem činnosti dotyčné OSVČ nákup a prodej nemovitých věcí. Na rozdíl od účetních jednotek však OSVČ s daňovou evidencí jsou podle zmíněného „hotovostního principu“ výdaje za zboží daňově uznatelné již při úhradě. Dnešní soudnička ale vyjeví, že i z tohoto pravidla existuje významná výjimka. I v daňové evidenci se totiž daňový účinek výdajů za zásoby pozemků (zboží) odkládá až do okamžiku jejich prodeje, a navíc je omezen výší příjmů.
Vydáno: 04. 04. 2023
Rodinný dům vlastní již několik let (9 let) dvě osoby - maminka a dcera (každá má polovinu rodinného domu). Nyní se rozhodli, že celý dům pronajmou. Ve smlouvě je uveden jako pronajímatel maminka i dcera. Datum zahájení nájmu je k 1. 5. 2023. 1) Je možné nechat nacenit RD k 1. 4. a využít tak odpisy (odpisy na 30 let)? 2) Ve smlouvě je uveden účet maminky, tj. na něj budou chodit peníze z nájmu, ale všechny peníze by chtěla zdanit ve svém přiznání dcera - je to možné (maminka dceři peníze za nájem předá)? 3) Je možné využít ke zdanění pouze přijatý nájem a k tomu do výdajů pouze odpisy (jiný náklady jako energie - ty budou zúčtovány) nebudou, možná až v budoucnu malé opravy, vymalování atd.? 4) Pokud by odpisy přesáhly příjmy, pak se využije nižší sazba u rovnoměrných odpisů, tj. dcera by nechtěla jít do daňové ztráty a bude minimalizovat svůj základ daně z nájmu - je toto v pořádku?
Vydáno: 03. 04. 2023
V roce 2022 jsem koupil lázeňský dům, který je zároveň kulturní památkou. Do jakéodpisové skupiny ho mám zatřídit, když lázeňský dům je v 5. odpisové skupině a kulturní památka v 6. V § 30 odst. 1 se konstatuje, že stavební dílo se zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se zvláštním předpisem.
Vydáno: 31. 03. 2023
Fyzická osoba pořídila v roce 2022 budovu, která je v katastru nemovitostí vedena jako objekt občanské vybavenosti. Budovu FO dlouhodobě pronajímá ostatním subjektům dle par. 9 ZDP. V objektu v současné době provozují ekonomickou činnost 3 podnikatelské subjekty s různými předměty činnosti - restaurační zařízení, sportovní centrum (squash, stolní tenis, wellness) a společnost poskytující krátkodobé ubytovací služby prostřednictvím aplikace booking.com. Podlahová plocha je rozložena téměř rovnoměrně mezi všechny 3 subjekty. Lze tuto budovu zatřídit do 5. odpisové skupiny dle přílohy č. 1 ZDP?
Vydáno: 30. 03. 2023
Penzion do kuchyně pořídil nový sporák za 40 000 Kč a nerezovou podestavbu pod sporák za 9 000 Kč (podestavba byla přišroubována k zemi). Mohu obě tyto věci brát dle pokynu D-22 k § 26 jako samostatné movité věci (zařízení kuchyní pro veřejné stravování), a dát do nákladů? 
Vydáno: 29. 03. 2023
Do jaké odpisové skupiny prosím zařadit majetek s CZ CPA 26.51.62 ? Je logika v zákoně, že u 1. odpisové skupiny se myslí 26.51 a všechny následující třetí dvojčíslí? 2. A nebo pokud tam poslední dvojčíslí nejsou uvedena, tak je to 2. odpisová skupina, která je zvolena, když nenajdeme něco jiného? (1. odpisová skupina - (1-21)26.51Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy. 2. odpisová skupina - příloha: (2-23)26.51.3 Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky.)
Vydáno: 29. 03. 2023
Společnost s r. o. zřizuje novou pobočku v ČR. Do pronajatých prostor nakupuje nový nábytek, reklamní bannery, výzdobu dle projektu bytové návrhářky. Je možno všechny tyto náklady (nejedná se o stavební úpravy) uplatnit v roce pořízení? Jedná se o cca 200 000 Kč.
Vydáno: 29. 03. 2023
Firma pořizuje stroj od mateřské společnosti. Demontáž a montáž je zajištěna vlastními zaměstnanci. Je potřeba mít znalecký posudek na cenu stroje od spojené osoby? Budou cestovní náhrady zaměstnanců součástí pořizovací ceny stroje? Z důvodu pořízení tohoto stroje dojde k přesunu dvou stávajících strojů v hale. Jsou náklady na přesun těchto strojů náklady daného účetního období (mimo rozvody plynu, elektřiny, základy ke stroji apod.). Jde hlavně o nájem jeřábu, práce technika externí firmy pro znovu zprovoznění,elektroinstalace, stavební úpravy (betonová patka jeřábu), montáž a demontáž vlastními i externími zaměstnanci atd. Původní elektroinstalace od rozvaděče ke stroji byla součástí poř.ceny. Ta byla nyní odstraněna a je udělána nová, jak v tomto případě postupovat? Pokud vzniklo v minulosti technické zhodnocení, např. přístavek v rohu hal, který je nyní odstraněn, jaký je správný postup. Zůstává toto technické zhodnocení nadále v majetku? Shrnutí: Které náklady při přesunu již zařazeného majetku na jiné místo lze považovat za daňové náklady běžného účetního období a které by měly být popř. zohledněny jako technické zhodnocení? Jaký je postup při pořízení majetku od spojené osoby, jsou nějaká omezení? Vstupují cestovní náhrady do pořizovací ceny majetku? Jak postupovat u technického zhodnocení (najatého majetku budovy), pokud je odepisováno a dojde ke změně a toto technické zhodnocení je odstraněno?
Vydáno: 27. 03. 2023
V jaké výši uplatní OSVČ daňové odpisy z majetku, který má v podnikání, a přeruší živnost v daném zdaňovacím období na 3 měsíce (únor–duben)? Má nárok na 100 % odpisů?
Vydáno: 21. 03. 2023
OSVČ, plátce DPH, nakoupil v lednu osobní automobil v Německu ve zvláštním režimu, a nemá tak nárok na odpočet. Cena automobilu 300 000 Kč, faktura za přepravu automobilu 15 000 Kč. Dále v lednu před registrací a před technickou prohlídkou pořídil náhradní díly na opravu automobilu, kterou provedl svépomocí, ve výši 7 000 Kč. Za technickou prohlídku a emise zaplatil 2 100 Kč. Dne 3. 2. došlo k registraci vozidla a k zařazení do užívání. Co vše se zahrne do pořizovací ceny majetku pro účely odpisování?
Vydáno: 15. 03. 2023
Osoba 1 potřebuje vyměnit nebo prodat pole osobě 2. U osoby 1 došlo v obci k pozemkové úpravě - toto pole dostal přidělené letos v rámci pozemkové úpravy (předtím vlastnil jiná pole 40 let - ale ne toto). Osoba 2 vlastní pole 20 let. Osoba 1 a osoba 2 se domluvily na výměně těchto polí. Z hlediska daně z příjmů je výhodnější udělat směnnou smlouvu nebo dvě kupní smlouvy? Výměna polí by byla bez doplatku. Musí být odhad polí? Osoba 1 by musela nově nabytý prodej nebo směnu zdanit daní z příjmů? Může si uplatnit nějakou částku do nákladů? V případě směny - jaká částka by šla do příjmů ke zdanění a jaká do nákladů? Osoba 2 by byla od daně z příjmů osvobozená - jelikož vlastní pole 20 let?
Vydáno: 15. 03. 2023
Klient koupil bytovou jednotku za 1 200 000 Kč. Jeho podíl v SVJ je 7,1 %. Tento byt pronajímá - § 9. Na domě byla provedena revitalizace v hodnotě 4 000 000 Kč. Je možno zahrnout tuto částku v hodnotě 7,1 % do technického zhodnocení bytu?
Vydáno: 15. 03. 2023
Společnosti vznikla pojistná událost na rozestavěné nemovitosti, která ještě není zkolaudována a zařazena do dlouhodobého majetku. Mají se náklady na opravu v souvislosti s touto pojistnou událostí účtovat přímo do nákladů (účet 511) nebo do ceny pořízení této budovy (účet 042)? Plnění od pojišťovny v souvislosti s opravou účtovat na účet 648?
Vydáno: 15. 03. 2023