Obchodní právo - strana 3

Jednatel má se společností, v níž je jednatelem, uzavřenu pracovní smlouvu na výkon práce ředitele a za tuto práci dostává mzdu. Smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou nemá. Jaké mu hrozí postihy? Má to na společnost nějaké daňové dopady?  
Vydáno: 12. 08. 2021
Právnická osoba prodává fyzické osobě automobil, který měla ve svém obchodním majetku. Celková prodejní cena auta je 400 000 korun. Smluvní strany se dohodly, že cena bude uhrazena v hotovosti ve dvou splátkách a to tak, že první splátka ve výši 200 000 Kč do 31. 8. 2021 a druhá splátka ve výši 200 000 Kč do 30. 10. 2021. Myslím si, že splátky budou muset být uhrazeny bankovním převodem a společnost nemůže ani částečně přijmout hotovostní úhradu, protože celá kupní cena převyšuje limit pro hotovostní úhrady a společnost by porušila zákon o omezení plateb v hotovosti. Je tento závěr správný?
Vydáno: 04. 08. 2021
Společnost s. r. o. má 6 společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Nevím, koho zapsat jako skutečného majitele společnost.
Vydáno: 29. 07. 2021
Probíhá rozdělení zisku minulých let z účtu 428 ve stavebním družstvu, kde je 1 předseda družstva, který jedná samostatně, stejně jako u s. r. o., tzn. zápis z valné hromady a 15% srážková daň na účet 7720? 
Vydáno: 14. 07. 2021
Fyzická osoba odkoupila podíl v s. r. o. ve 100 % výši, faktura je vystavena od původního s. r. o. (prodávajícího), odběratelem je fyzická osoba (kupující), na faktuře ještě nejsou údaje pro nové s. r. o., teprve proběhne převod původní společnosti na nového jednatele s novým názvem společnosti, IČO zůstane stejné. Může se tato faktura dát již do účetnictví a jak se koupě tohoto s. r. o. zaúčtuje? Cena za nové s. r. o. byla 9 900 Kč.
Vydáno: 08. 07. 2021
Nová společnost s r. o. dostala fakturu přijatou s textem Využití sídla společnosti na 24 měsíců, v částce 7 500 Kč. Jak prosím novou společnost s r. o. zaúčtuje?
Vydáno: 08. 07. 2021
Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?
Vydáno: 06. 07. 2021
Česká společnost chce nakupovat a následně prodávat PHM, obojí mimo území ČR (nákup mimo státy EU, prodej v EU). Jakou by si měla vyřídit přesně živnost? Bude se tato společnost řídit zákonem o pohonných hmotách, případně jakým dalším zákonem? A pokud ano, stane se „distributorem“ pohonných hmot? V tomto zákoně je distributor ten, kdo má právo prodávat pohonné hmoty v Česku, ale tato společnost by prodávala v jiných státech Evropské unie.
Vydáno: 30. 06. 2021
E-shop podle zákona o DPH není povinen vystavovat daňový doklad při prodeji osobám nepovinným dani (českým občanům) nebo nově od 1. 7. 2021 v režimu OSS (slovenským občanům nepovinným k dani). Je nutné z pohledu jiných zákonů (ochraně spotřebitele, občanský zákoník...), vystavit doklad o prodeji (či dodací list apod.) nebo stačí zaslat potvrzení objednávky, kde byl souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami? Zjišťujeme, zda je nutné tedy posílat z účetního SW fakturu vystavenou těmto zákazníkům (osobám nepovinným k dani) kvůli jiným zákonům než je zákon o DPH.
Vydáno: 28. 06. 2021
Jsme a. s., náš obchodní partner (OSVČ) v únoru 2021 zemřel. Máme vůči němu závazek - neuhrazenou fakturu za leden. Můžeme ji uhradit na účet uvedený na faktuře, i když v době úhrady faktury již náš partner nežije? Nebude účet již zablokovaný? Nebo máme čekat, že se pohledávka OSVČ vůči naší společnosti bude řešit v rámci dědického řízení a obrátí se na nás notář? Tento obchodní partner nám poskytl na základě smlouvy nějaké služby ještě v únoru, než zemřel. Fakturu nám neposlal. Jak postupovat u tohoto závazku?
Vydáno: 07. 06. 2021
Osvč vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, zemřel 24. 5. 2021. Jeho manželka byla spolupracující osoba, příjmy a výdaje si dělili 50:50. Manželka bude zřejmě dál pokračovat v činnosti. Jaký bude následující postup u spolupracující manželky? Musí i ona podat daňové tvrzení stejně jako OSVČ (resp. osoba spravující pozůstalost)? Tedy do dne předcházejícímu úmrtí, dále pak ode dne úmrtí do konce kalendářního roku a pak po skončení daňového řízení? Ve kterém daňovém přiznání se zvyšuje základ daně o neuhrazené závazky? Jaký je postup z hlediska DPH? Může spolupracující manželka pokračovat v činnosti manžela a odvádět DPH a uplatňovat nárok na odpočet na DIČ zemřelého manžela? Nebo se musí sama registrovat jako plátce DPH? Jaký je postup u přehledů OSVČ? 
Vydáno: 26. 05. 2021
Může jedna fyzická osoba být: 1) členem výboru ve 2 různých SVJ, 2) v 1 SVJ členem a zároveň předsedou a ve druhém SVJ není členem, ale jen předsedou, 3) na jedné adrese je předsedou DB i SVJ a na jiné adrese je jen předsedou SVJ. Jaký je výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech v této souvislosti? Tento paragraf zní: „(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. (3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. (4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3.“
Vydáno: 23. 05. 2021
Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, eviduje několik pohledávek a má zároveň také závazek z obchodního styku – tj. dodání a poskytnutí služby vůči právnické osobě - s. r. o. z roku 2015. Zjistili jsme, že tato právnická osoba nevedla účetnictví, tak jak ukládá zákon, měli dluhy vůči finančnímu úřadu a zřejmě i vůči dalším institucím. Finanční úřad provedl daňovou kontrolu a za roky 2015 a 2016 vyměřil daňové povinnosti dle pomůcek. Tato firma tyto své problémy ustála a dál je aktivní, provozuje svou činnost. Nebyla a není v insolvenci, nezanikla, nebyl prohlášen konkurz. Jednatel odmítá se vůbec bavit o svých závazcích z těchto let, zřejmě vůbec tyto závazky neeviduje. Vyměřením daňových povinností ex-offo tuto kapitolu uzavřel. Pohledávky fyzické osoby za touto firmou nebudou nikdy uhrazeny a fyzická osoba (logicky) nechce uhradit svůj závazek. Jak postupovat dál u fyzické osoby v daňové evidenci?
Vydáno: 10. 05. 2021
Společnost s r. o. (skládka) má 20 společníků - jednotlivé obce. Nemá proveden zápis do evidence skutečných majitelů. V červnu 2021 bude valná hromada. Může být schválena účetní závěrka za rok 2020? Lze vyplatit podíl na zisku? Jestliže bychom provedli zápis do evidence, kdo bude skutečný majitel - jednatel?
Vydáno: 04. 05. 2021
Na základě kupní smlouvy prodává klient dle předmětu smlouvy závazek např. „Rekonstrukce statku“ a dělí ve smlouvě dodání volně stojícího nábytku s 21% DPH a jako stavební práce vestavěný nábytek včetně montáže v přenesení daňové povinnosti – zpracovala právní kancelář. Dle mého názoru by se mělo jednat o jedno plnění. Problém je, že v některých smlouvách je více stavebních prací, v jiných více volně stojícího nábytku. Lze na základě kupní smlouvy prodávat stavební práce? Jak určit, co je hlavní plnění? Klient s předchozí účetní vystavoval jednu fakturu na oba režimy, je to možné? Není problém s kontrolním hlášením?
Vydáno: 28. 04. 2021
Společnost A s. r. o. vlastní 100% podíl u společnosti B s. r. o. (matka, dcera), Společnost B s. r. o. vykazuje zisk minulých let a chce převézt část nerozděleného zisku na společnost A s. r. o. Samozřejmě o tom rozhodne valná hromada. Bude společnost B s. r. o. příjem zdaňovat srážkovou daní a bude se jednat o srážkovou daň právnických osob? Pro společnost A s. r. o. bude tento příjem osvobozený od daně? Jak tyto účetní operace zaúčtovat u obou společností?  
Vydáno: 26. 04. 2021
Umělec, herec, OSVČ, si chce založit pro své podnikání s. r. o. Chce pod hlavičkou s. r. o. fakturovat své výkony umělce. Může takto podnikat a ze zisku s. r. o. si odvádět podíl ze zisku? 
Vydáno: 15. 04. 2021
Tuzemská společnost s ručením omezeným poskytovala služby společnosti, která je nyní v konkurzu. Pohledávky vzniklé před insolvencí řádně přihlásila do insolvenčního řízení. Po prohlášení konkursu nadále se společností spolupracuje a vznikají vzájemné pohledávky a závazky. Je možno provést zápočet vzájemných pohledávek a závazků?
Vydáno: 14. 04. 2021
Provozujeme výrobu jídla na živnostenské oprávnění kolegy, který má výuční list v oboru kuchař. Nyní by chtěl rozšířit své podnikání o cukrárnu. Pekl by dorty, zákusky. Může toto podnikání provozovat pod výučním listem v oboru kuchař? V kuchyni také občas peče dorty. 
Vydáno: 02. 04. 2021
Jaké platí letos termíny a povinnosti pro schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ s ohledem na pokračující COVID? 
Vydáno: 22. 03. 2021