Odpočet DPH a jeho vracení - strana 4

Mohu do účetnictví přijmout daňový doklad, na kterém je u našich fakturačních údajů místo oficiálního názvu uveden pouze zkrácený název naší organizace za předpokladu, že všechny ostatní náležitosti (adresa sídla, IČ, DIČ) jsou uvedeny správně?
Vydáno: 01. 08. 2022
Jsme s. r. o., plátce DPH, a dnes nám došla faktura za služby z roku 2021. Rok 2021 již máme uzavřený. Nejedná se o významnou částku. Můžu tuto fakturu zaúčtovat do letošního roku jako nedaňový náklad MD 518/D 321? A jak je to s DPH, mám nárok na odpočet? 
Vydáno: 28. 07. 2022
OSVČ uplatňující paušální výdaje si před 5 lety koupila auto využívané výhradně k podnikání a uplatnila si u něj odpočet DPH. Po 5 letech ho chce začít používat pouze pro soukromé účely. Plynou jí z toho nějaké povinnosti? Auto by pak OSVČ chtěla prodat. Jsou s tím spojeny nějaké povinnosti ohledně DPH? 
Vydáno: 28. 07. 2022
Při objednání ubytování v PL přes portál Booking jsme zaplatili předem 550,16 PLN. Jde o pracovní cestu na dva dny. Doklad z Booking.com potvrdil rezervaci s cenou 598 PLN a dodatkem, že Booking.com platí 47,84 PLN. V textu rezervace je uvedeno "Společnost Booking.com za vás zaplatila 47,84 PLN z ceny rezervace. Pokud od ubytování obdržíte fakturu, nebude na ní tato částka uvedena. Fakturu od ubytování a potvrzení rezervace od Booking.com můžete použít pro daňové účely." Následně jsme opravdu obdrželi fakturu na částku celkem 598 PLN. Na faktuře figuruje částka 553,70 + 44,30DPH. Ubytování nám fakturu na nižší částku (550,16 PLN) nevystaví. Mohu účtovat 550,16 PLN v režimu ReversCharche? Jak postupovat v případě, že ubytování je v ČR? Máme po ubytování chtít fakturu na zaplacenou nižší částku? V jaké výši v tomto případě uplatnit DPH?
Vydáno: 28. 07. 2022
Fyzická osoba vložila do svého obchodního majetku v roce 2016 starší zkolaudovanou nemovitost - rodinný dům (nebyl nárok na odpočet DPH - kolaudace více jak 5 let před vkladem do podnikání - kupní cena nezatížena DPH). FO měla v úmyslu přestavět vloženou nemovitost na penzion, v němž by podnikala- (tj. příjmy v § 7 ZDP). V roce 2017 a 2018 vynaložila náklady na projektovou dokumentaci ( z přijatých plnění za projektové dokumentace uplatnila plný nárok na odpočet DPH, projektová dokumentace zaevidována jako nedaňový výdaj - nezařazené technické zhodnocení na vložené nemovitosti). Na konci roku 2019 stavební úřad přestavbu dané nemovitosti na penzion nepovolil v požadovaném rozsahu. Fyzická osoba se rozhodla nemovitost k 1. 1. 2020 (31. 12. 2019) vyjmout z obchodního majetku a převést ji do svého soukromého užívání. Je povinna z přijatých zdanitelných plnění,u kterých si uplatnila odpočet DPH odvést tuto DPH zpět státu z důvodu převodu vložené nemovitostí zpět do osobního vlastnictví (viz § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 ZDPH)? Náklady na projekty nejsou přiřazeny k nemovitosti jako technické zhodnocení, protože přestavba - rekonstrukce nemovitosti nebyla provedena. Proto nevím zda toto nezařazené technické zhodnocení je považováno za hmotný majetek ve smyslu § 78 odst. 5 ZDPH a vztahuje se na něho úprava příp. dle § 77 a následně dle § 78 a následujících ZDPH (viz koordinační výbor 62/08.06.05, dále 274/20.05.09). Současně přemýšlím, zda přijatá plnění – tj. projektové dokumentace na přestavbu, jenž nebyla povolena stavebním úřadem jsou technickým zhodnocením, nebo je to pouze zmařená investice? Prosím o radu, jak postupovat. V případě, že by byla povinnost odvést DPH z nezařazeného technického zhodnocení (pokud projekty jsou technickým zhodnocením), tak podle kterého § ZDPH a v jaké výši (zda ve 100%, nebo v poměrné výši x/10).
Vydáno: 28. 06. 2022
Příspěvková organizace města, plátce DPH. Koeficient 4%. Nákup SW používaný jak pro činnosti s nárokem na odpočet, tak bez nároku, za 100 000 Kč bez DPH. Je správně úvaha, že vstupní cena zahrnuje cenu bez DPH + neuplatněné DPH, tedy vstupní cena bude 121 000 - 840 Kč (4% koef.)? Investiční fond pak bude čerpaný ve výši vstupní ceny tedy 120160. Co se stane s cenou majetku v případě, že se změní vypořádací koeficient na konci roku? A jaký to bude mít vliv na investiční fond? Pokud změna koeficientu bude znamenat změnu pořizovací ceny, pak pravděpodobně by mělo dojít buď k dočerpání IF nebo naopak jeho tvorbě při navýšení koeficientu. Jak v takovém případě řešit hraniční situaci, kdy majetek bude vč.neuplatněné DPH v blízkosti hranice 40 000 a bude reálně hrozit, že buď majetek nezařadíme a na konci roku díky změně koeficientu hodnota vzroste na 40 000 Kč+, nebo naopak se bude jednak o majetek za 40 001 Kč a zvýšením koeficientu pořizovací cena majetku klesne pod hranici 40 000 Kč?
Vydáno: 28. 06. 2022
Klient si od společnosti MXX pronajal nový automobil. MXX jako pronajímatel uzavřel s mým klientem jako nájemcem „smlouvu o opčním leasingu". Je zde stanovený splátkový kalendář na 48 měsíců - pořizovací cena vozidla je 899 000 Kč bez DPH. Souhrn všech budoucích zaplacených splátek je 801 000 Kč bez DPH (cca 98 000 Kč by zbývalo k doplatku a klient by si za tuto cenu mohl následně automobil odkoupit). Dále mám fakturu na samotné vozidlo, kde jako objednavatel je můj klient a zákazník je firma MXX. Jak se k této smlouvě postavit z hlediska DPH? Mám účtovat měsíční splátky a odpočty DPH, nebo se řeší 1× jako nákup majetku na ř. 47 (na faktuře je uveden zákazník MXX). Na helpdesku MXX mi bylo sděleno, že si mám účtovat měsíční splátky s odpočty DPH.
Vydáno: 24. 06. 2022
  • Článek
Společnost s r. o. pronajímá ve svém bytovém domě fyzickým osobám neplátcům bytové prostory –osvobozené nájemné. Nájemníci mají elektřinu v bytě napsanou na sebe a při odstěhování si zruší platbu záloh a společnost s r. o. si elektřinu na dobu, než je byt znovu pronajat, přepíše zálohy na sebe. Může si společnost s r. o. z uhrazených záloh uplatnit DPH?
Vydáno: 23. 06. 2022
  • Článek
SD EU ve věci C-334/20 Amper Metal ze dne 25. 11. 2021 zabývající se nárokem na odpočet DPH u reklamních služeb poskytnutých za nepřiměřeně vysokou cenou.
Vydáno: 23. 06. 2022
  • Článek
Možnost vzniku chyb nelze úplně vyloučit v žádné firmě. Nemělo by však jít o standardní či systémové chyby nebo pravidelně se opakující situace. Nastavením vnitřních pravidel a jejich dodržováním lze chybám výrazným způsobem předejít. Základní a nezastupitelnou složkou vnitřního kontrolního systému je účetnictví za předpokladu, že je vedeno správně a v souladu s právními předpisy. Je to zejména proto, že obsahuje vlastní kontrolní mechanismy vycházející z účetních zásad a principů. Zejména jde o zásadu správnosti a úplnosti účetnictví, akruální princip, princip podvojnosti a souvztažnosti, dokladovosti a inventarizace, zákazu kompenzace, stálosti metod, bilanční kontinuitu. Chyby mohou zahrnovat omyly ve výpočtech, nesprávnou aplikaci účetních metod, přehlédnutí nebo chybnou interpretaci faktů a podvody. Při posuzování otázky, zda se jedná, či nejedná o chybu, je třeba především posoudit, zda bylo možno účtovat o dotčené skutečnosti do okamžiku sestavení účetní závěrky za aktuální účetní období nebo zda se jedná o novou skutečnost následujícího účetního období.
Vydáno: 14. 06. 2022
Firma pořádá den otevřených dveří s prohlídkou vlastních prostor a zábavou pro děti. Jak je to s daňovou uznatelností nákladů souvisejících s danou akcí, např. pronájem kolotoče, mzdy zaměstnanců zabezpečujících chod dané akce, ostraha objektů, natáčení firemního videa, prospekty, které budou následně sloužit k prezentaci firmy? Lze uplatnit odpočet DPH? Hlavním cílem akce je zvýšení povědomí o společnosti jako o kvalitním zaměstnavateli.
Vydáno: 13. 06. 2022
Fyzická osoba vlastní bytový dům ve kterém je 10 bytů a tyto byty pronajímá fyzickým osobám neplátcům DPH. Jedná se tedy o osvobozený nájem. Dům byl zkolaudován v roce 2016, uplatněn odpočet DPH z celé částky nákladů na výstavbu, protože celý bytový dům byl pronajat plátci DPH a ten dále byty pronajímal. V roce 2021 se situace změnila a byty jsou pronajímány přímo. Za 4. čtvrtletí 2021 proto musela provést úpravu odpočtu DPH a vrátit poměrnou část uplatněného odpočtu DPH z výstavby domu. Z hlediska DPH je toto v pořádku. Poměrná část vráceného DPH z úpravy odpočtu DPH činí 200 000 Kč - lze toto zahrnout do daňově uznatelných výdajů z hlediska daně z příjmů? Pokud ano, za které období - rok 2021, kdy byla provedena úprava, nebo rok 2022, kdy byla tato DPH z úpravy odpočtu uhrazena?
Vydáno: 09. 06. 2022
Jsme firma a. s., plátci DPH. Náš zaměstnanec nás požádal o zakoupení online kurzu ze třetí země (USA). Avšak v systému nešly nastavit údaje naší firmy, a tak dodavatel vystavil fakturu jmenovitě na našeho zaměstnance, o firmě tu není zmínka (kromě koncové e-mailové adresy zaměstnance). Jak prosím máme postupovat v případě DPH? Můžeme zde uplatnit reverse charge? (řádky 12, 43 přiznání DPH, KH oddíl A.2.) Můžeme si dát tento kurz klasicky do nákladů firmy? Druhá situace - stejný případ, ale neobdržíme klasickou fakturu (invoice), ale pouze "Receipt" (potvrzení o platbě). Jak postupovat v těchto případech ohledně DPH? Lze uplatnit klasický reverse charge (řádky 12, 43 DPH, oddíl KH A.2.) na "Receipt"? Můžeme si kurz zařadit v tomto případě do nákladů?
Vydáno: 08. 06. 2022
Dodavatel nám dodává zboží, které má umístěné v celním skladu ve Francii a sjednává i přepravu (jsme v přímém vztahu tento dodavatel dodává nám). Po obdržení uvádíme toto zboží do volného oběhu. Jakým způsobem máme toto pořízení vlastně vykazovat? Nejsme v situaci, kdy je to pro nás jako pořízení zboží z JČS, tak dovoz? Můžete uvést více příkladů takového souběhu?
Vydáno: 03. 06. 2022
Stavební firma, plátce DPH (dále plátce A), fakturuje měsíčně jinému plátci DPH (dále plátce B) pronájem naftového topidla. Na faktuře je základ + DPH 21%. Plátce B staví výrobní halu částečně dodavatelsky a občas i svépomocí. Topení si pronajal, jakmile byly odlity v hale podlahy, aby tam společníkům nebyla zima, když tam občas pracují svépomocí. A také pro další stavební firmy - např. elektrikáře (další plátce). Stavba se tím také vysouší, což je také potřeba. Může si plátce B odečíst DPH z tohoto pronájmu?
Vydáno: 03. 06. 2022
  • Článek
Dnešní soudnička nepotěší asi žádného plátce DPH, resp. jeho interní nebo externí daňaře a účetní. Inu, považte, finanční správě a posléze soudům nestačil pro uznání nároku na odpočet DPH z nákupů zboží obvyklý důkaz fakturou dodavatele, dodacími listy a rámcovou kupní smlouvou. Důvodem bylo pár zdánlivě „drobných“ pochybností, které – což je hlavní – odběratel neodstranil. Přitom nešlo o daňový podvod, do něhož by byl plátce zapojen aktivně nebo pasivně, „pouze“ hodnověrně neprokázal, že k tvrzenému přijetí zboží došlo. Nepomohlo dobrozdání jednatele ani jeho dotyčného dodavatele, ani to, že faktura byla uhrazena. A ruku na srdce, jak jsou na tom vaše firmy, dokážou opravdu hodnověrně prokázat uskutečnění všech přijatých zdanitelných plnění? Pokud ano, nezbývá, než pogratulovat a připlatit personálu, obávám se však, že většina si důkazy až tak jistá nebude…
Vydáno: 02. 06. 2022
  • Článek
Je to již více jak pět let, co jsem sepsal podrobný článek o prokazování podvodů na DPH. Již při psaní článku jsem byl v přesvědčení, že na tento bude doktrína či judikatura reagovat a myšlenky v něm uvedené podrobí kritice či dále rozvede. Z pro mě neznámého důvodu k tomu však došlo jen ojediněle. Naštěstí k určitému vývoji v této oblasti došlo, a tak tento příspěvek bude pojednávat o změnách, které se za onu dobu několika let udály. Pozornost bude věnována především přetrvávajícím bílým místům a šedým zónám.
Vydáno: 25. 05. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. 12. 2021 ve věci C-154/20 Kemwater ProChemie
Vydáno: 25. 05. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 9. 2021 ve věci C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Vydáno: 25. 05. 2022
Je možné do daňových nákladů uplatnit nákup piva a čokolády, které je opatřeno logem naší firmy a dáme ho našim obchodním partnerům? A co DPH za tyto reklamní předměty, je možné ji uplatnit na vstupu?
Vydáno: 19. 05. 2022