28/132 377/2010-282 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Schválený:
28/132 377/2010-282
České účetní standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ze dne 31. 12. 2010
Změna: 28/109524/2011-284, 28/109524/2011-284
Změna: MF-94954/2012/28a, MF-94954/2012/28b
Změna: FZ01/2014
Změna: FZ14/2014, FZ15/2014, FZ16/2014, FZ17/2014
Změna: MF-57032/2015/5407, MF-57032/2015/5407, MF-57032/2015/5407
Referent:
JUDr. David Bauer,
tel.: 257 044 180
Ing. Michal Svoboda,
tel.: 257 043 129
Jaroslava Svobodová,
tel.: 257 044 163
Ing. Jana Mašková,
tel.: 257 044 218
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí
a) zrušení Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 - Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném ke dni 31. prosince 2009 a
b) vydání Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky:
číslo Název
---------------------------------------------
703  Transfery
705  Rezervy
706  Opravné položky a vyřazení pohledávek
707  Zásoby
---------------------------------------------

České účetní standardy, jejichž vydání se oznamuje v tomto Finančním zpravodaji, použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2011.
c) změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném ke dni 31. prosince 2009, kdy se v bodu 2.2. písm. d) za slova „223 - Zvláštní výdajový účet“ vkládají slova „a v případě Ministerstva financí konečného zůstatku účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu,“. Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih ve znění této změny použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2010.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703
Transfery
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování transferů za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými účetními jednotkami v položkách
-------- ----------------------------------------------- ---------------
Číslo položky  Název položky rozvahy           Syntetický
rozvahy                          účet
-------- ----------------------------------------------- ---------------
C.IV.1.  Příjmový účet organizačních složek
     státu                      222
C.IV.2.  Zvláštní výdajový účet             223
B.III.13. Běžné účty státních fondů            224
B.III.11. Základní běžný účet územních          
     samosprávných celků               231
B.III.9. Běžný účet                   241
B.II.16. Pohledávky za osobami mimo           
     vybrané vládní instituce            344
D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané          
     vládní instituce                345
B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními       
     vládními institucemi              346
D.III.19. Závazky k vybraným ústředním          
     vládním institucím               347
B.II.18. Pohledávky za vybranými místními        
     vládními institucemi              348
D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním       
     institucím                   349
B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy          
     na transfery                  373
D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy            
     na transfery                  374
B.II.29. Krátkodobé zprostředkování         
     transferů                    375
D.III.33. Krátkodobé zprostředkování          
     transferů                    375
D.III.36. Výnosy příštích období             384
B.II.32. Dohadné účty aktivní              388
D.III.37. Dohadné účty pasivní              389
C.I.1.  Jmění účetní jednotky              401
C.I.3.  Transfery na pořízení dlouhodobého       
     majetku                     403
A.IV.6.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy          
     na transfery                  471
D.II.8.  Dlouhodobé přijaté zálohy            
     na transfery                  472
A.IV.7.  Zprostředkování dlouhodobých          
     transferů                    475
D.II.9.  Zprostředkování dlouhodobých          
     transferů                    475
-------- ----------------------------------------------- ---------------
Číslo položky Název položky výkazu zisku a ztráty    Syntetický účet
výkazu zisku
a ztráty
-------- ----------------------------------------------- ---------------
A.III.1.    Náklady vybraných ústředních
        vládních institucí na transfery      571
A.III.2.    Náklady vybraných místních vládních
        institucí na transfery           572
A.III.3.    Náklady vybraných ústředních
        vládních institucí na předfinancování
        transferů                 575
B.IV.1.    Výnosy vybraných ústředních vládních
        institucí z transferů           671
B.IV.2.    Výnosy vybraných místních vládních
        institucí z transferů           672
B.IV.3.    Výnosy vybraných ústředních vládních
        institucí     z předfinancování transferů   675
-------- ----------------------------------------------- ---------------
vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
Bod 3. Vymezení pojmů
Bod 4. Obecné postupy účtování o transferech
Bod 5. Některé postupy účtování
Bod 5.1. Účtování u zprostředkovatele
Bod 5.2. Účtování transferů s povinností vypořádání - poskytovatel
Bod 5.3. Účtování transferů s povinností vypořádání - příjemce
Bod 5.4. Účtování transferů bez povinnosti vypořádání - poskytovatel
Bod 5.5. Účtování transferů bez povinnosti vypořádání - příjemce
3. Vymezení pojmů
3.1. Pro účely tohoto standardu se rozumí
a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary; za transfer se nepovažuje poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, informace o otevření limitu výdajů v případě organizačních složek státu, daně, obdobné poplatky a dávky, pokuty, penále, odvody sankčního charakteru a obdobné platby; za transfer se také nepovažují peněžní prostředky poskytnuté zřizovatelem a určené na pořízení dlouhodobého majetku s výjimkou drobného dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci, pokud tato nebyly poskytnuty z peněžních prostředků z transferu přijatého zřizovatelem za tímto účelem , a také odvod těchto peněžních prostředků příspěvkovou organizací zpět zřizovateli,
b) poskytovatelem subjekt, který poskytuje transfer jeho příjemci na základě svého rozhodnutí nebo dohody s příjemcem, včetně organizační složky státu poskytující předfinancování transferu zejména z rozpočtu Evropské unie z příslušné kapitoly státního rozpočtu, nebo na základě jiného právního předpisu2,
c) příjemcem subjekt, který přijímá transfer s cílem zejména úhrady závazku nebo pořízení aktiva,
d) průtokovým transferem transfer, u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu, a účetní jednotka nemá možnost ovlivnit jeho výši ani příjemce a je povinna jej poskytnout příjemci1),
e) zprostředkovatelem vybraná účetní jednotka, která přijímá a poskytuje průtokový transfer,
f) investičním transferem transfer, který je určen k financování dlouhodobého majetku příjemce, který tento dlouhodobý majetek pořizuje, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku.
3.2. Na poskytnutí peněžních prostředků jinému subjektu k přímému čerpání na určené bankovní účty, kdy z titulu smluvního ujednání s bankou nebo z titulu podmínek poskytnutí prostředků dochází k uvolnění peněžních prostředků bankou, a to na základě doložení účelu čerpání, se hledí jako na transfer.
3.3. Stanoví-li Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky odlišný postup účtování o některém transferu, postupuje účetní jednotka podle příslušného ustanovení Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky. V případě účtování podle bodu 7. Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky o skutečnostech, které jsou transferem, účetní jednotka zároveň postupuje podle tohoto standardu.
3.4. V případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání (dále jen „vypořádání“), se o takových peněžních částkách účtuje jako o zálohách.
3.5. V případech, kdy bude od okamžiku poskytnutí nebo přijetí zálohy podle bodu 3.4. tato záloha vypořádána za období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé.
3.6. Informace o otevření limitu výdajů nebo o blokovaných prostředcích v případě organizačních složek státu se nepovažuje za významnou.
4. Obecné postupy účtování o transferech
4.1. Zjistí-li poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná3, že zakládá možnost poskytnutí transferu, jehož příjemcem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtů 912 - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů, 914 - Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů, 952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů nebo 954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.2. Zjistí-li poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná3), že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v bodu 4.1., účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů nebo 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.3. Zjistí-li poskytovatel transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, účtuje o vzniku daného závazku prostřednictvím příslušného závazkového účtu se souvztažným zápisem na příslušném nákladovém účtu, pokud již neúčtoval prostřednictvím účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
4.4. Pokud k rozvahovému dni běžného účetního období nebudou známy skutečnosti dokládající oprávněnost výše transferu ve věcné a časové souvislosti s běžným účetním obdobím, a proto může být zpochybněna jeho výše, účtuje poskytovatel transferu například na základě informace vyžádané od příjemce.
4.5. Příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů nebo 953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.6. Zjistí-li příjemce, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná2), že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v bodu 4.5., účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů nebo 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.7. Zjistí-li příjemce transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, a není známa výše transferu nebo je tato výše zpochybnitelná, účtuje prostřednictvím účtu 388 - Dohadný účet aktivní.
4.8. Zjistí-li příjemce transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, účtuje o vzniku dané pohledávky k tomuto okamžiku se souvztažným zápisem na příslušném syntetickém účtu účtové skupiny 67 nebo 40, pokud již neúčtoval prostřednictvím účtu 388 - Dohadný účet aktivní.
4.9. Organizační složka státu, která poskytuje předfinancování transferů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie z příslušné kapitoly státního rozpočtu, účtuje v souladu s bodem 3.1. písm. b) o poskytnutí příslušného transferu prostřednictvím účtu 575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů a o přijetí příslušného transferu zejména z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím účtu 675 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů.
4.10. K okamžiku účtování o záloze podle bodu 3.4. a k okamžiku účtování o skutečnostech, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí nebo přijetí transferu a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta jeho poskytnutí, se provádí příslušný související zápis v knize podrozvahových účtů.
4.11. V případě použití účetní metody časového rozlišení podle § 69 vyhlášky lze při účtování o transferech použít tuto metodu též pro kratší období v průběhu účetního období.
4.12. Příjemce transferu určeného na pořízení zásob, které v účetním období přijetí transferu nejsou spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku, účtuje o příslušné výši tohoto transferu prostřednictvím účtu 384 - Výnosy příštích období.
4.13. V případě transferu, jenž je poskytován nebo přijímán v cizí měně, se případné oceňovací rozdíly plynoucí z přepočtu částky transferu z cizí měny na peněžní jednotky české měny považují za kursový rozdíl.
4.14. Pokud u organizační složky státu dochází v případě transferu k vyúčtování a inkasu přeplatku či úhradě doplatku jiné organizační složce státu nežli poskytovateli
a) poskytovatel použije v případě inkasa přeplatku nebo úhrady doplatku jiné organizační složce státu místo účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu nebo 223 - Zvláštní výdajový účet syntetický účet 401 - Jmění účetní jednotky a
b) jiná organizační složka státu v případě inkasa přeplatku od příjemce transferu účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky a v případě úhrady doplatku příjemci transferu účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 223 - Zvláštní výdajový účet.
4.15. Organizační složka státu účtuje o podmíněné pohledávce prostřednictvím účtu 911 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů nebo 951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů, a to
a) v případech podle bodu 3.4. k okamžiku účtování o poskytnutí zálohy na transfer v případě transferů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie předfinancovaných z příslušné kapitoly státního rozpočtu,
b) v ostatních případech než podle bodu 3.4. k okamžiku účtování o poskytnutí transferu prostřednictvím účtu 575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů, a to ve výši, která odpovídá celkové výši příslušného transferu poskytovaného zejména z rozpočtu Evropské unie.
4.16. Zprostředkovatel transferu podle bodu 3.1. písm. e) účtuje o zprostředkování průtokového transferu prostřednictvím účtů 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů nebo 475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů.
4.17. Pokud příjemce transferu účtoval prostřednictvím účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku o transferu, který nebyl použit na financování dlouhodobého majetku, účtuje v této výši na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67. Tento postup použije zejména příspěvková organizace k okamžiku účtování podle bodů 7.2. písm. a) v případě drobného dlouhodobého majetku, 7.2. písm. b) věty první, 7.4. písm. b) a 7.4. písm. c) věty první Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky.
5. Některé postupy účtování
5.1. Účtování u zprostředkovatele
5.1.1. O přijetí průtokového transferu na bankovní účet účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů nebo 475 - Dlouhodobé zprostředkování transferů. O poskytnutí tohoto průtokového transferu dalšímu zprostředkovateli nebo příjemci z bankovního účtu účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Stejným způsobem účtuje zprostředkovatel též o přeplatcích či doplatcích transferů.
5.2. Účtování transferů s povinností vypořádání - poskytovatel
5.2.1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtuje poskytovatel o poskytnutí zálohy podle bodu 3.4. na stranu MÁ DÁTI účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.2.2. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, účtuje poskytovatel o skutečné výši transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky. O zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. O úhradě doplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. O inkasu přeplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery.
5.2.3. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.2.2., a proto může být zpochybněna jeho výše, účtuje poskytovatel v souladu s bodem 4.3. nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 389 - Dohadné účty pasivní. K okamžiku vypořádání účtuje poskytovatel o zúčtování dohadného účtu na stranu MÁ DÁTI účtu 389 - Dohadné účty pasivní se souvztažným zápisem o skutečné výši transferu podle vyúčtování na stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 a se souvztažným zápisem na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57. O zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Poskytnuté zálohy na transfery. O úhradě doplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. O inkasu přeplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery.
5.2.4. V případě, že poskytovatel před okamžikem vypořádání transferu podle bodu 5.2.2. zobrazuje věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, účtuje o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
5.2.5. K okamžiku provedení úhrady doplatku ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem účtuje příslušná organizační složka státu, která byla poskytovatelem příslušného transferu, o této úhradě na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 245 - Jiné běžné účty. K okamžiku přijetí úhrady doplatku od organizační složky státu, která byla poskytovatelem příslušného transferu, na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem účtuje Ministerstvo financí o této úhradě na stranu MÁ DÁTI účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky. V případech podle věty první i věty druhé může organizační složka státu účtovat také prostřednictvím příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
5.3. Účtování transferů s povinností vypořádání - příjemce
5.3.1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtuje příjemce o přijetí zálohy podle bodu 3.4. na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.
5.3.2. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, tak a) nejedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který je organizační složkou státu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
c) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
a) o inkasu doplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo
b) o úhradě přeplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.3.4. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.3.2., a proto může být zpochybněna jeho výše, tak
a) nejedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67, a to nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání,
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který je organizační složkou státu, na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky, a to nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání nebo
c) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu, na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to k datu zařazení tohoto dlouhodobého majetku do užívání, nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání.
5.3.5. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.3.2., a proto může být zpochybněna jeho výše, tak
a) nejedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce k okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 a o zúčtování dohadného účtu účtuje příjemce na stranu DAL účtu 388 - Dohadné účty aktivní,
b) jedná-li se o investiční transfer, jehož příjemcem je organizační složka státu, účtuje příjemce k okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 401 - Jmění účetní jednotky a o zúčtování dohadného účtu účtuje příjemce na stranu DAL účtu 388 - Dohadné účty aktivní nebo
c) jedná-li se o investiční transfer, jehož příjemcem není organizační složka státu, účtuje příjemce k okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a o zúčtování dohadného účtu účtuje příjemce na stranu DAL účtu 388 - Dohadné účty aktivní.
5.3.6. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.3.3., a proto může být zpochybněna jeho výše, o zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 a
a) o inkasu doplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo
b) o úhradě přeplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.3.7. V případě, že příjemce před okamžikem vypořádání transferu podle bodu 5.3.2. nebo 5.3.4. a 5.3.5 zobrazuje věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, účtuje o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 388 - Dohadné účty aktivní.
5.4. Účtování transferů bez povinnosti vypořádání - poskytovatel
5.4.1. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje poskytovatel o vzniku závazku z titulu poskytnutí transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
5.4.2. O poskytnutí transferu účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.5. Účtování transferů bez povinnosti vypořádání - příjemce
5.5.1. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje příjemce o předpisu pohledávky z titulu poskytnutého transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem ve výši částky transferu, která věcně a časově nesouvisí s běžným účetním obdobím na stranu DAL účtu 384 - Výnosy příštích období a ve výši částky transferu, která věcně a časově souvisí s běžným účetním obdobím,
a) nejedná-li se o investiční transfer, na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který je organizační složkou státu, na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
c) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu, na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
5.5.2. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje příjemce o přijetí transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
_______________
1) Včetně případů poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem podle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem z titulu účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích, do zastupitelstev v krajích, do Parlamentu ČR, do Evropského Parlamentu a s prezidentskými volbami a finančních prostředků vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí krajským úřadem podle Přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
2) Např. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
3 Např. ustanovení bodu 6.2. písm. c) a d) a 6.7. Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 705
Rezervy
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o tvorbě, zvýšení, snížení, použití a zrušení rezerv za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami v položkách
---------------------- ------------------------------------------
Číslo položky rozvahy Název položky rozvahy   Syntetický
                         účet
---------------------- ------------------------------------------
B.III.5.        Jiné běžné účty      245
B.III.9.        Běžný účet         241
B.III.11.       Základní běžný účet    231
            územních samosprávných
            celků
D.I.1.         Rezervy          441
---------------------- ------------------------------------------                         
Číslo položky     Název položky výkazu zisku Syntetický
výkazu zisku      a ztráty          účet
a ztráty
---------------------- ------------------------------------------
A.I.32.        Tvorba a zúčtování rezerv 555
---------------------- ------------------------------------------
vykazovaných za podmínek stanovených v § 30 a § 67 vyhlášky.
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
Bod 3. Obecná pravidla k postupům účtování o rezervách
Bod 4. Postup účtování
Bod 5. Přechodná ustanovení
3. Obecná pravidla k postupům účtování o rezervách
3.1. Rezerva se vytváří v případě, že v běžném účetním období nastane skutečnost, jejímž pravděpodobným následkem je významné zvýšení nákladů účetní jednotky v budoucích účetních obdobích (dále jen „riziko“), a to k okamžiku zjištění této skutečnosti účetní jednotkou.
3.2. Tvorbou rezervy dochází ke snížení výsledku hospodaření běžného účetního období při předpokládaném snížení dopadu do výsledku hospodaření budoucích účetních období, ve kterých dochází k následku rizika, v jehož souvislosti byla rezerva tvořena, a proto je rezerva k danému účelu použita. O použití rezervy se účtuje v okamžiku vzniku dluhu vyplývajícího ze skutečného následku rizika.
3.3. Pokud k předpokládanému následku rizika nedojde, rezerva je zrušena pro nepotřebnost. O zrušení rezervy se účtuje v okamžiku, kdy pominuly důvody, pro které byla vytvořena.
3.4. V případě, že účetní jednotka zjistí nezbytnost zvýšení rezervy, postupuje přiměřeně podle bodu 3.1. V případě, že účetní jednotka zjistí nezbytnost snížení rezervy, postupuje přiměřeně podle bodu 3.3.
3.5. Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, výši rezervy stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem, a to
a) odhadem výše předpokládaného následku rizika,
b) procentem z odhadované výše předpokládaného následku rizika, nebo
c) jiným vhodným způsobem.
3.6. Pokud jiný právní předpis stanoví způsob tvorby1), zvýšení, snížení, použití či zrušení rezervy, použije účetní jednotka ustanovení tohoto standardu přiměřeně.
3.7. Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 zákona zejména vnitřním předpisem upravujícím především
a) hranici významnosti pro účtování o rezervách2),
b) tituly pro tvorbu rezerv, například soudní spory, prováděné a neuzavřené kontroly v účetní jednotce nebo sanace ekologických zátěží,
c) způsob jejich tvorby, zvýšení, snížení, použití a zrušení, včetně inventarizace a
d) způsob tvorby, zvýšení, snížení, použití či zrušení rezervy podle bodu 3.6.
3.8. O riziku, u kterého není splněna podmínka významnosti v souladu s bodem 3.7. písm. a) nebo následek je pouze spíše pravděpodobný než nepravděpodobný, účtuje účetní jednotka prostřednictvím příslušných podrozvahových účtů s přihlédnutím k ustanovením bodů 5. a 6.7. Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech.
3.9. V případě, že dojde ke splnění podmínky významnosti v souladu s bodem 3.7. písm. a) u rizika zachyceného na podrozvahových účtech podle bodu 3.8., účtuje účetní jednotka k tomuto okamžiku o tvorbě příslušné rezervy.
3.10. Členění syntetického účtu 441 - Rezervy na analytické účty vytváří účetní jednotka zpravidla podle titulu rezervy nebo podle hlediska vztahu k základu daně z příjmů, není-li pro ni efektivnější zajistit identifikaci jednotlivých rezerv jiným způsobem.
3.11. Při inventarizaci rezerv se posuzuje alespoň jejich výše a odůvodněnost.
4. Postup účtování
4.1. O tvorbě či zvýšení rezervy účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 555 - Tvorba a zúčtování rezerv se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 441 - Rezervy. O použití, snížení či zrušení rezervy účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 441 - Rezervy se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 555 - Tvorba a zúčtování rezerv.
4.2. V případě, že účetní jednotka z vlastního rozhodnutí nebo podle jiného právního předpisu3) převádí peněžní prostředky odpovídající tvořené rezervě na zvláštní bankovní účet, účtuje o těchto prostředcích na příslušnou stranu účtu 231 - Základní běžný účet, nebo 241 - Běžný účet v případě příspěvkových organizací, nebo rezerv tvořených v rámci hospodářské činnosti územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti a organizačních složek státu, s výjimkou rezerv vytvářených podle § 49 a 50 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kdy se o prostředcích na zvláštním účtu účtuje na příslušné straně účtu 245 - Jiné běžné účty.
5. Přechodná ustanovení
5.1. Účetní jednotka, která k 31. prosinci 2010 postupovala odlišně od bodu 4.2., postupuje podle bodu 4.2. v případě realizovaných převodů peněžních prostředků odpovídajících tvorbě rezervy od 1. ledna 2011. Zůstatek na bankovním účtu k 31. prosinci 2010 je povinna vykázat v souladu s postupem uvedeným v bodu 4.2. nejpozději k 31. prosinci 2011.
5.2. Účetní jednotka, která k 31. prosinci 2010 postupovala odlišně od bodu 4.2., a provádí čerpání peněžních prostředků ze zvláštního bankovního účtu v průběhu roku 2011, účtuje o tomto čerpání na stranu DAL účtu, na kterém má k okamžiku provedení čerpání zachyceny prostředky odpovídající zůstatku k 31. prosinci 2010 v souladu s bodem 5.1. Po vyčerpání těchto peněžních prostředků účtuje účetní jednotka na stranu DAL účtu, na kterém bylo účtováno o převáděných prostředcích souvisejících s tvorbou rezervy v roce 2011.
_______________
1) Například tvorba rezervy v průběhu více účetních období.
2) Například stanovením procentní hranice z aktiv celkem nebo nákladů celkem účetní jednotky za účetní období.
3) Například § 7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706
Opravné položky a vyřazení pohledávek
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o opravných položkách a vyřazení pohledávek za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými účetními jednotkami zejména v položkách
------------------------------------------------ -------------------
Číslo položky Název syntetického účtu         Syntetický 
rozvahy                        účet 
------------------------------------------------ -------------------
A.IV.1.,   Opravné položky k poskytnutým návratným    142
sl. korekce  finančním výpomocem dlouhodobým 

A.I.1.,    Opravné položky k nehmotným          151
sl. korekce  výsledkům výzkumu a vývoje

A.I.2.,    Opravné položky k software          152

A.I.3.,    Opravné položky k ocenitelným         153
sl. korekce  právům

A.I.4.,    Opravné položky k povolenkám na        154
sl. korekce  emise a preferenčním limitům

A.I.6.,    Opravné položky k ostatnímu          156
sl. korekce  dlouhodobému nehmotnému majetku

A.I.7.,    Opravné položky k nedokončenému        157
sl. korekce  dlouhodobému nehmotnému
       majetku

A.II.1.,   Opravné položky k pozemkům          161
sl. korekce       

A.II.2.,   Opravné položky ke kulturním         162
sl. korekce  předmětům

A.II.3.,   Opravné položky ke stavbám          163
sl. korekce 

A.II.4.,   Opravné položky k samostatným         164
sl. korekce  hmotným movitým věcem a souborům
       hmotných movitých věcí

A.II.5.,   Opravné položky k pěstitelským        165
sl. korekce  celkům trvalých porostů

A.II.7.,   Opravné položky k ostatnímu          167
sl. korekce  dlouhodobému hmotnému majetku

A.II.8.,   Opravné položky k nedokončenému        168
sl. korekce  dlouhodobému hmotnému
       majetku

A.III.1.,   Opravné položky k majetkovým         171
sl. korekce  účastem v osobách s rozhodujícím
       vlivem

A.III.2.,   Opravné položky k majetkovým         172
sl. korekce  účastem v osobách s podstatným
       vlivem

A.III.3.,   Opravné položky k dluhovým          173
sl. korekce  cenným papírům drženým do
       splatnosti

A.III.4.,   Opravné položky k dlouhodobým         175
sl. korekce  půjčkám

A.III.7.,   Opravné položky k ostatnímu          176
sl. korekce  dlouhodobému finančnímu majetku

A.III.8.,   Opravné položky k pořizovanému        177
sl. korekce  dlouhodobému finančnímu majetku

B.I.2.,    Opravné položky k materiálu          181
sl. korekce

B.I.4.,    Opravné položky k nedokončené         182
sl. korekce  výrobě

B.I.5.,    Opravné položky k polotovarům         183
sl. korekce  vlastní výroby

B.I.6.,    Opravné položky k výrobkům          184

B.I.8.,    Opravné položky ke zboží           185
sl. korekce

B.I.10.,       Opravné položky k ostatním          186
sl. korekce  zásobám

B.II.2.,   Opravné položky k směnkám k inkasu      191
sl. korekce

B.II.5.,   Opravné položky k jiným pohledávkám      192
sl. korekce  z hlavní činnosti

B.II.6.,   Opravné položky k poskytnutým         193
sl. korekce  návratným finančním výpomocem
       krátkodobým

A.IV.2.,   Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám   144
sl. korekce  z postoupených úvěrůsl. korekce    

A.IV.4.,   Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám   146
sl. korekce  z ručení 

A.IV.5.,   Opravné položky k ostatním dlouhodobým    149
sl. korekce  pohledávkám 

B.II.1.,   Opravné položky k odběratelům         194

B.II.7.,   Opravné položky ke krátkodobým        195
sl. korekce  pohledávkám z postoupených úvěrů

B.II.23.,   Opravné položky   
sl. korekce  ke krátkodobým                198
       pohledávkám z ručení 

B.II.19.,   Opravné položky ke krátkodobým        198
sl. korekce  pohledávkám z ručení

B.II.33.,   Opravné položky k ostatním  
sl. korekce  krátkodobým pohledávkám            199

C.I.3.,    Transfery na pořízení dlouhodobého      403
sl. korekce  majetku
------------------------------------------------ -------------------
Číslo položky Název položky výkazu zisku a    Syntetický účet
výkazu zisku ztráty
a ztráty
------------------------------------------------ -------------------
A.I.33.    Tvorba a zúčtování opravných položek     556
s. korekce

A.I.34.    Náklady z vyřazených pohledávek       557
sl. korekce

B.I.11.    Výnosy z vyřazených pohledávek        643
sl. korekce
------------------------------------------------ -------------------
vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
Bod 3. Obecná pravidla k postupům účtování o opravných položkách
Bod 4. Postup účtování o opravných položkách
Bod 5. Obecná pravidla k postupům účtování o vyřazení pohledávek
Bod 5. Obecná pravidla k postupům účtování o vyřazení pohledávek
Bod 6. Postup účtování o vyřazení pohledávek
Bod 7. Přechodná ustanovení
3. Obecná pravidla k postupům účtování o opravných položkách
3.1. Opravné položky se vykazují podle § 4 odst. 3 vyhlášky v rozvaze ve sloupci „Korekce“.
3.2. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku podle § 26 odst. 3 zákona za podmínek uvedených v § 13, 16, 18, 21, 23 a 65 vyhlášky.
3.3. Přechodné snížení hodnoty majetku se zobrazuje v účetnictví účetní jednotky průběžně k okamžiku zjištění, nejpozději však k rozvahovému dni s vazbou na inventarizaci majetku.
3.4. Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.
3.5. Opravné položky k neodpisovanému dlouhodobému majetku a k zásobám se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.
3.6. V případě, že účetní jednotka zjistí, že dočasné snížení hodnoty majetku je vyšší nebo nižší, než již dříve vytvořená opravná položka, upraví výši opravné položky. Zvyšuje-li se tímto výše ocenění majetku v účetnictví, včetně případných oprávek, může účetní jednotka provést pouze snížení opravné položky tohoto majetku; opravná položka nemůže mít aktivní zůstatek.
3.7. Opodstatněnost tvorby opravných položek a jejich výše účetní jednotka zjišťuje nejpozději k rozvahovému dni.
3.8. Při účtování o tvorbě, zvýšení, snížení či zrušení opravné položky k dlouhodobému majetku se nepřipouští kompenzace s oprávkami k tomuto majetku. Skutečnosti týkající se opravných položek k dlouhodobému majetku účtované podle bodů 4.1. a 4.2. jsou zohledňovány v odpisovém plánu.
3.9. V případě dlouhodobého majetku, jehož pořízení je zcela nebo částečně financováno z investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery, účetní jednotka, s výjimkou organizační složky státu, účtuje současně s okamžikem účtování o
a) tvorbě nebo zvýšení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to ve výši tvorby či zvýšení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku a
b) snížení nebo zrušení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši snížení či zrušení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.
3.10. K okamžiku vyřazení majetku, ke kterému je vytvořena opravná položka, s výjimkou úbytku pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí, účtuje účetní jednotka o zrušení této opravné položky podle bodu 4.2.
3.11. Postupem podle bodu 4.1. účtuje účetní jednotka také k okamžiku, ke kterému se stane osobou povinnou z věcného břemene k pozemku a stavbě, s výjimkou užívacího práva, kterým byly pozemek nebo stavba zatíženy, a to v souladu s § 65 odst. 2 vyhlášky a body 3.4. a 3.5.
4. Postup účtování o opravných položkách
4.1. O tvorbě a zvýšení opravných položek účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 až 19.
4.2. O snížení a zrušení opravných položek účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 až 19 se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek.
5. Obecná pravidla k postupům účtování o vyřazení pohledávek
5.1. Ustanovení bodů 5. a 6. tohoto standardu se nevztahují na inkaso pohledávky, započtení pohledávky, splynutí osoby dlužníka a věřitele a na vyřazení pohledávek z titulu bezúplatného pozbytí podle § 25 odst. 6 zákona.
5.2. V případě zániku pohledávky z jiných důvodů než uvedených v bodě 5.1., např. z důvodu prekluze pohledávky nebo postoupení pohledávky v jiných případech než podle § 25 odst. 6 zákona, účtuje účetní jednotka postupem uvedeným v bodě 6.1.
5.3. Postupem uvedeným v bodě 6.1. účtuje účetní jednotka také o částkách pohledávek
a) na základě příkazu správce daně k odpisu dané pohledávky podle jiného právního předpisu1),
b) u nichž účetní jednotka upustila od vymáhání podle jiného právního předpisu2),
c) u nichž náklady na jejich vymáhání by pravděpodobně přesáhly výtěžek z dané pohledávky,
d) u nichž došlo k jejich promlčení,
e) které jsou účetní jednotkou považovány za nedobytné v souladu s jejími vnitřními předpisy.
5.4. V případě účtování o vyřazení pohledávek podle bodu 5.2. nebo 5.3. účetní jednotka současně zaúčtuje zrušení, případně snížení opravné položky k této pohledávce podle bodu 4.2., a to nejpozději do konce příslušného čtvrtletí kalendářního roku.
5.5. V případě vyřazení pohledávky z dělené správy z titulu nedobytnosti této pohledávky účtuje organizační složka státu k tomuto okamžiku o vyřazení příslušného souvisejícího závazku z dělené správy na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického závazkového účtu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti. Současně tato organizační složka státu účtuje o tomto vyřazeném dluhu na stranu MÁ DÁTI účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 906 - Vyřazené závazky.
6. Postup účtování o vyřazení pohledávek
6.1. O vyřazení pohledávek v případech uvedených v bodech 5.2. a 5.3. účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 557 - Náklady z vyřazených pohledávek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu pohledávek.
6.2. O pohledávkách2), o kterých bylo účtováno podle bodu 5.3., účtuje účetní jednotka v souladu s § 48 a § 49 písm. c) vyhlášky zároveň na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 905 - Vyřazené pohledávky se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
6.3. O přijaté úhradě vyřazené pohledávky účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtových skupin 22, 23, 24 nebo 26 se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek. O částku provedené úhrady se sníží hodnota pohledávky na podrozvahových účtech.
6.4. V případě pohledávky, o které bylo účtováno podle bodu 6.2., a poté došlo k jejímu zániku nebo odpadly důvody pro její vykazování v souladu s § 49 písm. c) vyhlášky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 905 - Vyřazené pohledávky.
_______________
1) § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
2) Např. § 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
7. Přechodná ustanovení
7.1. Postup podle bodu 3.11. účetní jednotka uplatní v případě věcných břemen, kterými byl zatížen příslušný majetek 1. ledna 2014 a později. V případě věcných břemen, kterými byl zatížen příslušný majetek před 1. lednem 2014 účetní jednotka uplatní postup podle bodu 3.11., pokud je tato informace významná pro uživatele účetní závěrky podle § 19 odst. 6 zákona; ustanovení bodu 6.2. Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech tímto nejsou dotčena.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707
Zásoby
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o zásobách za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami zejména v položkách
-------- --------------------------------------------------- --------------------
Číslo   Název položky rozvahy                 Syntetický účet
položky
rozvahy
-------- --------------------------------------------------- --------------------
B.I.1.  Pořízení materiálu                  111
B.I.2.  Materiál na skladě                  112
B.I.3.  Materiál na cestě                   119
B.I.4.  Nedokončená výroba                  121
B.I.5.  Polotovary vlastní výroby               122
B.I.6.  Výrobky                        123
B.I.7.  Pořízení zboží                    131
B.I.8.  Zboží na skladě                    132
B.I.9.  Zboží na cestě                    138
B.I.10.  Ostatní zásoby                    139
B.III.17. Pokladna                       261
D.III.37. Dohadné účty pasivní                 389
-------- --------------------------------------------------- --------------------                                
Číslo   Název položky výkazu zisku a ztráty          Syntetický účet
položky
výkazu
zisku a
ztráty
-------- --------------------------------------------------- --------------------
A.I.1.  Spotřeba materiálu                  501
A.I.4.  Prodané zboží                     504
A.I.6.  Aktivace oběžného majetku               507
A.I.7.  Změna stavu zásob vlastní výroby           508
A.I.10.  Náklady na reprezentaci                513
A.I.11.  Aktivace vnitroorganizačních služeb          516
A.I.25.  Prodaný materiál                   544
A.I.26.  Manka a škody                     547
B.I.1.  Výnosy z prodeje vlastních výrobků          601
B.I.4.  Výnosy z prodaného zboží               604
B.I.8.  Jiné výnosy z vlastních výkonů            609
B.I.16.  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku        624
B.I.12.  Výnosy z prodeje materiálu              644
B.I.17.  Ostatní výnosy z činnosti               649
-------- --------------------------------------------------- --------------------
vykazovaných za podmínek stanovených v § 20 a § 57 vyhlášky.
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
Bod 3. Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách
Bod 4. Oceňování
Bod 5. Postup účtování
Bod 5.1. Způsob A
Bod 5.2. Způsob B
3. Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách
3.1. O zásobách účtuje účetní jednotka průběžným způsobem (dále jen „způsob A“), nebo periodickým způsobem (dále jen „způsob B“). Při obou způsobech musí úbytky zásob vykázané v účetní závěrce odpovídat skutečnému úbytku zásob.
3.2. V případě účtování o zásobách způsobem A používá účetní jednotka účty 111 - Pořízení materiálu a 131 - Pořízení zboží. K rozvahovému dni se vykazují tyto účty s nulovým zůstatkem; postup účtování k rozvahovému dni stanoví bod 5.1.18.
3.3. Při účtování o zásobách způsobem B účtuje účetní jednotka na účty zásob k rozvahovému dni; účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem účtování i k jinému okamžiku.
3.4. V případě, že účetní jednotka zajišťuje náklady, které souvisejí s pořízením zásob, renovací náhradních dílů nebo úpravou zásob, ve vlastní režii (vnitroorganizační služby), účtuje o jejich aktivaci.
3.5. O zjištěném manku do výše normy přirozených úbytků zásob účtuje účetní jednotka jako o spotřebě těchto zásob.
3.6. Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 zákona zejména vnitřním předpisem upravujícím především
a) normu přirozených úbytků zásob,
b) druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad materiálu,
c) pravidla pro členění syntetických účtů zásob na analytické účty v oblasti oceňování pro vnitroorganizační potřeby včetně cen stanovených pro tyto účely a pro sledování cenových odchylek a způsob jejich zúčtování.
3.7. Pokud účetní jednotka vede analytické účty k syntetickým účtům zásob, například podle míst uskladnění nebo odpovědných osob, uplatňuje pro příslušný analytický účet zásob pouze jeden ze způsobů účtování o zásobách uvedených v bodu 3.1.
3.8. V případě účtování o opravných položkách k zásobám postupuje účetní jednotka podle příslušných ustanovení Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek.
4. Oceňování
4.1. Zásoby se oceňují podle zákona, a to
a) zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
b) zásoby vytvořené vlastní činností včetně příchovků zvířat vlastními náklady,
c) zásoby v případech bezúplatného nabytí, reprodukční pořizovací cenou; v případech nabytí zásob v případech uvedených v § 25 odst. 6 zákona účetní jednotka navazuje na výši jejich ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala.
4.2. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumějí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených účetní jednotkou.
4.3. Úbytek zásob lze též ocenit
a) cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z ocenění při pořízení,
b) způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob, nebo
c) předem stanovenou cenou účetní jednotkou (pevnou cenou).
4.4. Vážený aritmetický průměr podle bodu 4.3. písm. a) účetní jednotka stanoví nejméně jednou měsíčně.
4.5. V případě jednoho analytického účtu zásob nelze kombinovat použití ocenění podle bodu 4.3.
5. Postup účtování
5.1. Účtování o zásobách způsobem A
5.1.1. V průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob na stranu MÁ DÁTI účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušných syntetických účtů účtové třídy 3, 4 nebo účtu 261 - Pokladna.
5.1.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 11 až 13 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
5.1.3. O převzetí materiálu na sklad účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 112 - Materiál na skladě se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 111 - Pořízení materiálu.
5.1.4. O převzetí zboží na sklad účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 132 - Zboží na skladě se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 131 - Pořízení zboží.
5.1.5. O spotřebě materiálu účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 112 - Materiál na skladě.
5.1.6. O úbytku materiálu z důvodu jeho prodeje účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 544 - Prodaný materiál se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 112 - Materiál na skladě.
5.1.7. O úbytku zboží z důvodu jeho prodeje účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 132 - Zboží na skladě.
5.1.8. O zvýšení stavu zásob vlastní výroby účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby. O snížení stavu zásob vlastní výroby účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12.
5.1.9. S výjimkou případů uvedených v bodě 5.1.8. účtuje účetní jednotka o vytvoření zásob vlastní činností, včetně příchovků zvířat podle § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu zásob se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 507 - Aktivace oběžného majetku.“.
5.1.10. O použití zásob pro účely reprezentace účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 513 - Náklady na reprezentaci se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob.
5.1.11. O manku nad normu přirozených úbytků vyplývajícího z inventarizace v případě zásob účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 547 - Manka a škody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob. O přebytcích zásob vyplývajících z inventarizace účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu zásob se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
5.1.12. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch jiné vybrané účetní jednotky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob.
5.1.13. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 543 - Dary se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob.
5.1.14. O výnosu z prodeje materiálu účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 644 - Výnosy z prodeje materiálu.
5.1.15. O výnosu z prodeje polotovarů účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů.
5.1.16. O výnosu z prodeje výrobků účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků.
5.1.17. O výnosu z prodeje zboží účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 604 - Výnosy z prodaného zboží.
5.1.18. K rozvahovému dni v souvislosti s vyúčtováním zůstatku účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží účtuje účetní jednotka o zásobách na cestě, které dosud nepřevzala, na stranu MÁ DÁTI účtu 119 - Materiál na cestě nebo 138 - Zboží na cestě, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží. O nevyfakturovaných dodávkách účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
5.2. Účtování o zásobách způsobem B
5.2.1. V průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 261 - Pokladna nebo příslušných syntetických účtů účtové třídy 3 nebo 4.
5.2.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
5.2.3. K okamžiku podle bodu 3.3. účtuje účetní jednotka o stavu materiálu na skladě nebo ostatních zásob k prvnímu dni daného účetního období nebo jiného období podle bodu 3.3. na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 112 - Materiál na skladě nebo 139 - Ostatní zásoby a o zjištěném stavu materiálu nebo ostatních zásob na stranu MÁ DÁTI účtu 112 - Materiál na skladě nebo 139 - Ostatní zásoby se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu.
5.2.4. K okamžiku podle bodu 3.3. účtuje účetní jednotka o stavu zboží na skladě k prvnímu dni daného účetního období nebo jiného období podle bodu 3.3. na stranu MÁ DÁTI účtu 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 132 - Zboží na skladě a o zjištěném stavu zboží na stranu MÁ DÁTI účtu 132 - Zboží na skladě se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 504 - Prodané zboží.
5.2.5. Je-li zjištěný stav zásob vlastní výroby k rozvahovému dni vyšší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby. Je-li zjištěný stav zásob vlastní výroby k rozvahovému dni nižší, než byl k prvnímu dni daného účetního období, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu na stranu MÁ DÁTI účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12. Obdobně postupuje účetní jednotka též v případě, že stanoví účtování k jinému okamžiku než k rozvahovému dni.
5.2.6. S výjimkou případů uvedených v bodě 5.2.5. účtuje účetní jednotka o vytvoření zásob vlastní činností včetně příchovků zvířat podle § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 507 - Aktivace oběžného majetku.“.
5.2.7. O výnosu z prodeje materiálu účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 644 - Výnosy z prodeje materiálu.
5.2.8. K okamžiku úbytku materiálu z titulu prodeje účtuje účetní jednotka o nákladech na prodaný materiál na stranu MÁ DÁTI účtu 544 - Prodaný materiál se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu, a to ve výši ocenění podle bodu 4.3.
5.2.9. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch jiné vybrané účetní jednotky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží.
5.2.10. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 543 - Dary se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží.
5.2.11. O výnosu z prodeje materiálu účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 644 - Výnosy z prodeje materiálu.
5.2.12. O výnosu z prodeje polotovarů účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů.
5.2.13. O výnosu z prodeje výrobků účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků.
5.2.14. O výnosu z prodeje zboží účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 604 - Výnosy z prodaného zboží.