28/37684/2011-282 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
28/37684/2011-282
Český účetní standard
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 30. 3. 2011
Změna: 28/93428/2011-282
Změna: FZ01/2014
Změna: FZ18/2014
Změna: MF-57032/2015/5407
Referent:
JUDr. David Bauer,
tel.: 257 044 180
Ing. Michal Svoboda,
tel.: 257 043 129
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů:
 
------- ----------------------------------- 
číslo  Název
------- -----------------------------------
708   Odpisování dlouhodobého majetku
------- -----------------------------------
 
Český účetní standard, jehož vydání se oznamuje v tomto Finančním zpravodaji, nabývá účinnosti dne 31.12.2011.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708
Odpisování dlouhodobého majetku
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek a dále postupy pro změnu metody za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami v položkách
--------------------- ----------------------------------- -------------------
Číslo položky rozvahy Název položky rozvahy        Syntetický účet
--------------------- ----------------------------------- -------------------
A.I.1., sl. korekce  Oprávky k nehmotným výsledkům    72
            výzkumu a vývoje
A.I.2., sl. korekce  Oprávky k software          73
A.I.3., sl. korekce  Oprávky k ocenitelným právům     74
A.I.6., sl. korekce  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému   79
            nehmotnému majetku
A.II.3., sl. korekce  Oprávky ke stavbám          81
A.II.4., sl. korekce  Oprávky k samostatným hmotným    82
            movitým věcem a souborům hmotných
            movitých     věcí            
A.II.5., sl. korekce  Oprávky k pěstitelským celkům    85
            trvalých porostů
A.II.7., sl. korekce  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému   89
            hmotnému majetku
C.I.1.         Jmění účetní jednotky        401
C.I.3.         Transfery na pořízení dlouhodobého  403
            majetku
C.I.5         Oceňovací rozdíly při prvotním    406
            použití metody
--------------------- ----------------------------------- -------------------                              
Číslo položky výkazu  Název položky výkazu zisku a ztráty Syntetický účet
zisku a ztráty
--------------------- ----------------------------------- -------------------
A.I.28.        Odpisy dlouhodobého majetku     551
--------------------- ----------------------------------- -------------------                              
vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
Bod 3. Vymezení pojmů
Bod 4. Obecná pravidla pro odpisování
Bod 5. Způsoby odpisování
Bod 6. Obecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisování
Bod 7. Postup při změně metody k 31. prosinci 2011
Bod 8. Postup účtování
Bod 9. Přechodná ustanovení
3. Vymezení pojmů
3.1. Pro účely tohoto standardu se rozumí
a) kategorizací dlouhodobého majetku přiřazení odpovídajícího číselného kódu podle přílohy č. 1,
b) nově pořízeným použitým dlouhodobým majetkem takový dlouhodobý majetek, který je pořízen již jako užívaný a nachází se ve stavu, který odpovídá opotřebení minimálně z jedné třetiny celkové předpokládané doby používání nebo z jedné třetiny celkového předpokládaného výkonu za dobu životnosti,
c) nově pořízeným dlouhodobým majetkem takový majetek, který nesplňuje podmínky uvedené v písm. b),
d) komponentou určená část majetku nebo souboru majetku, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž předpokládaná doba používání se významně liší od předpokládané doby používání celého majetku nebo souboru majetku.
e) transferovým podílem podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku; v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku, který je odpisován, se k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání nově stanoví transferový podíl jako podíl dosud časově nerozlišené výše přijatého investičního transferu na pořízení příslušného dlouhodobého majetku i na jeho technické zhodnocení, k pořizovací ceně zvýšené o technické zhodnocení a snížené o výši oprávek a opravných položek k tomuto majetku k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání,
f) zbytkovou hodnotou majetku účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících; při stanovení zbytkové hodnoty se přihlíží též k plánovaným odpisům v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky.
4. Obecná pravidla pro odpisování
4.1. Tento standard se vztahuje na dlouhodobý majetek a soubory tohoto majetku, které se odpisují podle zákona a vyhlášky.
4.2. Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek z výše ocenění v účetnictví podle § 25 zákona, a to jen do výše tohoto ocenění.
4.3. V případě nabytí dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení se zahajuje jeho odpisování 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání. V případě pozbytí dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení se tento majetek odpisuje včetně měsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení.
4.4. V případě dlouhodobého majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy z ocenění majetku podle velikosti spoluvlastnického podílu.
4.5. Nestanoví-li tento standard jinak, účtuje účetní jednotka o odpisech nejpozději k rozvahovému dni, případně k jinému okamžiku podle jiného právního předpisu.
4.6. Částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
4.7. V případě uvedení dlouhodobého majetku do užívání v průběhu účetního období stanoví účetní jednotka poměrnou výši odpisů v tomto účetním období.
4.8. V případě, že dojde k odvodu dotace, například pro porušení smluvních podmínek, podíl přijatého investičního transferu1) na pořizovací ceně majetku v případech uvedených v bodech 8.3. a 8.4. se neupravuje.
4.9. Účetní jednotka může sestavit odpisový plán, případně stanovit předpokládanou dobu používání dlouhodobého majetku, nejen pro jednotlivé věci, ale také pro předem určenou množinu věcí, a to s přihlédnutím k principu významnosti.
4.10. Účetní jednotka při sestavení odpisového plánu v souvislosti s provedením technického zhodnocení dlouhodobého majetku zohlední veškeré skutečnosti v souladu se zákonem a vyhláškou.
4.11. Účetní jednotky sestavují a aktualizují odpisový plán podle § 28 odst. 6 zákona s ohledem na předpokládaný průběh používání majetku a se zohledněním změn, k nimž došlo v průběhu používání majetku účetní jednotkou. Účetní jednotka může při sestavení nebo aktualizaci odpisového plánu pro majetek zohlednit jeho zbytkovou hodnotu, přičemž se součet jeho oprávek, plánovaných odpisů a zbytkové hodnoty musí rovnat výši ocenění tohoto majetku. Ustanovení bodu 3.8. Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek tímto není dotčeno.
4.12. V případě dlouhodobého nehmotného majetku použije účetní jednotka ustanovení bodů 4. až 7. přiměřeně, a to zejména při sestavení odpisového plánu.
5. Způsoby odpisování
5.1. Volba a změna způsobu odpisování
5.1.1. Účetní jednotka pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona zvolí způsob odpisování rovnoměrný, výkonový nebo komponentní. Kombinace způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není vyloučena. Změnu způsobu odpisování lze provést vždy pouze s účinností od prvního dne následujícího účetního období.
5.1.2. Pokud účetní jednotka provádí změnu způsobu odpisování, s výjimkou postupu podle bodu 7.3., upraví pro již odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán s přihlédnutím ke zbývající době používání. V tomto případě účetní jednotka neprovádí dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a odpisovala.
5.2. Pro účely odpisování provede účetní jednotka kategorizaci dlouhodobého majetku podle přílohy č. 1, z níž vyplývá účetní odpisová skupina. Dlouhodobý majetek, který není uveden v kategorizaci dlouhodobého majetku, zařadí účetní jednotka s přihlédnutím k charakteru majetku uváděného v účetních odpisových skupinách nebo podle srovnatelné doby jeho používání. V případě souborů dlouhodobého majetku postupuje účetní jednotka obdobně.
5.3. zrušen
5.4. Rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisování
5.4.1. Nenaplní-li účetní jednotka podmínky podle bodu 5.6.1. pro použití výkonového způsobu nebo nerozhodne-li se pro použití komponentního způsobu podle bodu 5.7., odpisuje dlouhodobý majetek rovnoměrným způsobem. Ustanovení bodu 5.1.1. není tímto dotčeno.
5.5. Rovnoměrný způsob
5.5.1. Po provedení kategorizace dlouhodobého majetku účetní jednotka stanoví předpokládanou dobu používání příslušného dlouhodobého majetku, a to pro účely sestavení odpisového plánu. Předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku se stanoví v letech a v souladu s bodem 4.3.
5.5.2. Při stanovení předpokládané doby používání dlouhodobého majetku zohlední účetní jednotka zejména
a) charakteristiku dlouhodobého majetku, například materiálovou podstatu a její trvanlivost,
b) charakter prostředí, ve kterém bude dlouhodobý majetek využíván, například vystavení povětrnostním podmínkám, nadzemní uložení či nezastřešení,
c) stupeň intenzity užívání dlouhodobého majetku,
d) rychlost morálního zastarávání dlouhodobého majetku,
e) opotřebení dlouhodobého majetku, jehož není účetní jednotka prvním uživatelem, ale jeho stav odpovídá opotřebení v první třetině jeho předpokládané doby používání,
f) další specifické podmínky používání dlouhodobého majetku nebo jeho individuální vlastnosti.
5.5.3. V případě nově pořízeného použitého dlouhodobého majetku, s výjimkou případu podle bodu 6.3., účetní jednotka sestaví odpisový plán pro zbývající předpokládanou dobu používání. V takto sestaveném odpisovém plánu účetní jednotka nezobrazuje předchozí dobu používání majetku.
5.6. Výkonový způsob
5.6.1. Výkonový způsob použije účetní jednotka
a) pro výpočet odpisů skládky2),
b) pokud účetní jednotka posoudí, že pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona je vhodné použít výkonový způsob,
c) vyplývá-li jeho použití z jiného právního předpisu.
5.6.2. Při sestavování odpisového plánu účetní jednotka určí měřitelnou jednotku, případně další skutečnosti, které mají vliv na výpočet výše částky odpisu na jednu stanovenou jednotku, například kus výrobku, kilometr, tuna nebo hektolitr, a částku odpisu související s touto jednotkou.
5.6.3. Účetní jednotka účtuje o odpisu, který zjistí jako součin částky odpisu na jednu jednotku stanovenou odpisovým plánem a počtu těchto jednotek uskutečněných v průběhu příslušného období.
5.7. Komponentní způsob
5.7.1. Komponentní způsob může použít účetní jednotka u dlouhodobého majetku podle § 14 odst. 3 písm. a), d) až g) a odst. 4 vyhlášky.
5.7.2. Při sestavování odpisového plánu účetní jednotka zohlední, že komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku uvedeného v bodu 5.7.1. nebo od souboru tohoto majetku.
5.7.3. Při prvním použití komponentního způsobu u majetku podle bodu 5.7.1., který byl uveden do užívání před účinností tohoto standardu, se na komponenty rozděluje celkové ocenění majetku a celková výše oprávek k majetku, případně výše oprávek majetku vyplývající z ustanovení bodů 6. a 7., přičemž součet zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty nesmí být vyšší než zůstatková cena celého majetku.
5.7.4. Při výměně komponenty se ocenění majetku podle bodu 5.7.1. upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty, včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty, a o náklady související s výměnou této komponenty podle ustanovení § 55 vyhlášky. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, účtuje účetní jednotka o zůstatkové ceně vyřazované komponenty do nákladů.
5.7.5. Odpisy komponenty se v průběhu užívání majetku sledují odděleně od ostatních komponent a od zbylé části majetku, případně souboru majetku.
5.7.6. O majetku podle bodu 5.7.1. a jeho oprávkách se účtuje jako o celku; majetek se též jako celek vykazuje.
5.7.7. Podle jednotlivých komponent vytváří účetní jednotka členění příslušných syntetických účtů na analytické účty, a to pro syntetické účty účtové skupiny 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku.
6. Obecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisování
6.1. Dlouhodobý majetek, včetně jeho technického zhodnocení, se odpisuje v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání.
6.2. Pokud účetní jednotka zjistí, například při inventarizaci dlouhodobého majetku, že předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku neodpovídá odpisovému plánu, zejména v souvislosti s technickým zhodnocením, zohlední tuto skutečnost při úpravě odpisového plánu.
6.3. V případě bezúplatné změny dispozice nebo bezúplatného zcizení dlouhodobého majetku mezi vybranými účetními jednotkami, se kterou souvisí změna účetní jednotky provádějící odpisování tohoto majetku, navazuje účetní jednotka přebírající tento majetek na výši ocenění a výši oprávek.
7. Postup při změně metody k 31. prosinci 2011 nebo při uplatnění ustanovení čl. II bodu 3. vyhlášky č. 435/2010 Sb.
7.1. Postup při změně metody odpisování dlouhodobého majetku u účetních jednotek, které nepoužívaly metodu odpisování před účinností tohoto standardu a odpisují dlouhodobý majetek rovnoměrným, výkonovým nebo komponentním způsobem
7.1.1. V případě, že účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek rovnoměrným, výkonovým nebo komponentním způsobem, provede kategorizaci dlouhodobého majetku podle přílohy č. 1 a kvalifikovaný odhad zbývající doby používání majetku.
7.1.2. V případě, že účetní jednotce je znám okamžik zařazení dlouhodobého majetku do užívání a výše ocenění tohoto majetku, sestaví účetní jednotka odpisový plán s přihlédnutím k období, po které účetní jednotka dlouhodobý majetek užívala a neodpisovala, a ke zbývající době používání majetku. Pro naplnění ustanovení § 66 odst. 9 vyhlášky účetní jednotka s ohledem na odpisový plán provede dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a neodpisovala, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku.
7.1.3. V případě, že účetní jednotce není známa výše ocenění dlouhodobého majetku, ocení tento majetek reprodukční pořizovací cenou a sestaví odpisový plán s přihlédnutím k období, po které účetní jednotka dlouhodobý majetek užívala, a neodpisovala, a ke zbývající době používání majetku. Pro naplnění ustanovení § 66 odst. 9 vyhlášky účetní jednotka s ohledem na odpisový plán provede dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a neodpisovala, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku.
7.1.4. V případě, že účetní jednotce není znám okamžik zařazení dlouhodobého majetku do užívání, stanoví výši oprávek za období, po které účetní jednotka dlouhodobý majetek užívala a neodpisovala, ve výši 40 % z ocenění tohoto majetku a sestaví odpisový plán s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku.
7.1.5. V případě, že účetní jednotka není schopna k okamžiku změny metody provést kvalifikovaný odhad zbývající doby používání tohoto majetku, stanoví zbývající dobu používání tohoto majetku podle přílohy č. 4 a sestaví odpisový plán s přihlédnutím k období, po které účetní jednotka dlouhodobý majetek užívala a k takto stanovené zbývající době používání majetku. Pro naplnění ustanovení § 66 odst. 9 vyhlášky účetní jednotka s ohledem na odpisový plán provede dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a neodpisovala.
7.1.6. O zjištěné výši oprávek podle bodů 7.1.2. až 7.1.5. účtuje účetní jednotka podle bodu 8.2.
7.2. Postup při změně metody odpisování dlouhodobého majetku u účetních jednotek, které nepoužívaly metodu odpisování před účinností tohoto standardu a odpisují dlouhodobý majetek zjednodušeným způsobem
7.2.1. Při sestavení odpisového plánu provede účetní jednotka kategorizaci dlouhodobého majetku podle přílohy č. 1 a stanoví:
a) zbývající dobu používání tohoto majetku podle přílohy č. 4, a
b) dobu pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci 2011 podle přílohy č. 4.
7.2.2. Pro naplnění ustanovení § 66 odst. 9 vyhlášky účetní jednotka s ohledem na odpisový plán provede dopočet oprávek a o zjištěné výši oprávek účtuje podle bodu 8.2.
7.2.3. V případě, že účetní jednotce není známa výše ocenění dlouhodobého majetku, ocení tento majetek reprodukční pořizovací cenou.
7.3. Postup u účetních jednotek, které používaly metodu odpisování před účinností tohoto standardu pro již odpisovaný dlouhodobý majetek
7.3.1. Účetní jednotka, která používala metodu odpisování dlouhodobého majetku před účinností tohoto standardu, sestaví pro již odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán, a to postupem podle bodů 7.1.1. a 7.1.2. s přiměřeným použitím bodů 7.1.4. a 7.1.5. nebo postupem podle bodů 7.2.1. a 7.2.2. Současně účetní jednotka zohlední výši oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala.
7.3.2. V případě, že výše oprávek zjištěná podle bodu 7.3.1 je vyšší než skutečně vykázané oprávky k předmětnému majetku, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu podle bodu 8.2.
7.3.3. V případě, že výše oprávek zjištěná podle bodu 7.3.1 je nižší než skutečně vykázané oprávky k předmětnému majetku, účetní jednotka o tomto rozdílu neúčtuje.
8. Postup účtování
8.1. O odpisech účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo účtové skupiny 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.
8.2. O oprávkách dopočtených podle bodu 7. účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo účtové skupiny 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.
8.3. V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účetní jednotka s výjimkou organizační složky státu účtuje současně s odpisem tohoto majetku podle bodu 8.1. o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem.
8.4. V případě oprávek dlouhodobého majetku podle bodu 8.2. účetní jednotka účtuje v částce těchto oprávek násobené transferovým podílem na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky.
9. Přechodná ustanovení
9.1. V případě, že účetní jednotka použila pro účtování o odpisech dlouhodobého majetku v účetním období roku 2011 nebo 2012 zjednodušený způsob odpisování, upraví k 1. lednu následujícího účetního období, nejpozději však k 1. lednu 2013 pro takto odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku.
9.2. V případech, kdy účetní jednotka před okamžikem účinnosti tohoto standardu stanovila hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při jeho vyřazení v souladu se zněním bodu 4.11. platným k 31. prosinci 2013, považuje se s účinností od 1. ledna 2015 takto stanovená hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny příslušného dlouhodobého majetku za zbytkovou hodnotu podle bodu 3.1. písm. f). Tuto skutečnost zohlední účetní jednotka v odpisovém plánu příslušného dlouhodobého majetku nejpozději k 1. lednu 2015, a to v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky.
__________________
1) Například hodnota práva stavby při vyřazení stavby nebo hodnota stavby při jejím vyřazení podle § 66 odst. 10 vyhlášky.
Příloha 1
Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                 Část A Účetní odpisová skupina I                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I Účetní I CZ-CPA  I                                         I
I odpisová I      I                                         I
I skupina I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 01    I Produkty zemědělství a myslivosti a související služby              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 01.49.12 I Hospodářské ptactvo, živé, j. n.                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 13    I Textilie, vč. souvisejících služeb a prací                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 13.92.22 I Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty, plachty pro   I
I     I      I prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a kempinkové výrobky (vč.     I
I     I      I nafukovacích matrací)                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 13.92.23 I Padáky (vč. řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 13.92.29 I Ostatní konfekční textilní výrobky (vč. hadrů na podlahu, na nádobí, prachovek a I
I     I      I podobných čisticích hadrů, záchranných vest a záchranných pásů)         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 16    I Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky,  I
I     I      I vč. souvisejících služeb a prací                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 16.29.22 I Výrobky z přírodního korku                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 16.29.24 I Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23    I Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.12.12 I Bezpečnostní sklo                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.12.13 I Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika tabulí skla)             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.13.13 I Užitkové sklo používané ke stolování nebo ke kuchyňským účelům, jako toaletní  I
I     I      I nebo kancelářské předměty, jako pokojová dekorace apod.             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.19.24 I Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné   I
I     I      I ukazatele a podobné výrobky                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.19.26 I Skleněné výrobky j. n.                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.41.11 I Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní  I
I     I      I předměty z porcelánu                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.41.12 I Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty převážně pro domácnost a toaletní  I
I     I      I předměty z jiných materiálů než porcelánu                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.41.13 I Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.44.11 I Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z     I
I     I      I porcelánu                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.49.11 I Keramické výrobky používané pro zemědělské účely, dopravu nebo k balení výrobků I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 23.49.12 I Ostatní nestrukturované keramické výrobky j. n.                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 25    I Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 25.73.10 I Ruční nástroje a nářadí používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 25.73.30 I Ostatní ruční nástroje a nářadí                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 25.73.40 I Vyměnitelné příslušenství pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné, I
I     I      I nebo pro obráběcí stroje                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 26    I Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb I
I     I      I a prací                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 26.20.11 I Přenosná zařízení     pro automatizované zpracování dat o hmotnosti <= 10 kg, např. I
I     I      I přenosné počítače (notebooky); osobní digitální asistenti a podobné počítače   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 26.20.12 I Pokladní terminály, peněžní automaty, bankomaty a podobné stroje s možností   I
I     I      I připojení k zařízení nebo síti pro zpracování dat                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 26.20.13 I Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat obsahující pod společným  I
I     I      I krytem nejméně základní jednotku, vstupní a výstupní jednotku, též kombinované  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 26.20.14 I Digitální zařízení pro automatizované zpracování dat předkládané ve formě    I
I     I      I systémů                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 26.20.15 I Ostatní digitální zařízení pro automatizované zpracování dat, mohou též     I
I     I      I obsahovat pod společným krytem jednu nebo dvě z následujících jednotek:     I
I     I      I paměťové, vstupní, výstupní jednotky                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 26.20.16 I Vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, mohou též obsahovat pod společným  I
I     I      I krytem paměťové jednotky                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 26.20.17 I Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 26.20.18 I Jednotky vykonávající dvě nebo více z těchto funkcí: tisk, skenování,      I
I     I      I kopírování, faxování                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 28    I Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 28.24.11 I Ruční elektromechanické nástroje s vestavěným elektrickým motorem        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 28.24.12 I Ostatní ruční mechanizované nástroje                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 32    I Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 32.50.21 I Léčebné nástroje a přístroje; dýchací přístroje                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 32.99.51 I Výrobky pro slavnosti, karnevaly nebo jiné zábavy, vč. kouzelnických rekvizit a I
I     I      I žertovných výrobků                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  I   I 32.99.53 I Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I                 Část B Účetní odpisová skupina II                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I Účetní I CZ-CPA  I                                         I
I odpisová I      I                                         I
I skupina I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01    I Produkty zemědělství a myslivosti a související služby              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.41.10 I Živý mléčný skot                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.42.11 I Jiný skot a buvoli, živí, kromě telat                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.42.12 I Telata skotu a buvolů, živá                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.43.11 I Koně, živí                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.43.12 I Osli, muly a mezci, živí                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.44.10 I Velbloudi a velbloudovití, živí                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.45.11 I Ovce, živé                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.45.12 I Kozy, živé                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.46.10 I Prasata, živá                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.49.13 I Hospodářští plazi (vč. hadů a želv), živí                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 01.49.19 I Ostatní hospodářská zvířata, živá, j. n.                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13    I Textilie, vč. souvisejících služeb a prací                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.92.11 I Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.92.12 I Prádlo ložní                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.92.13 I Prádlo stolní                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.92.14 I Prádlo toaletní a kuchyňské                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.92.15 I Záclony (vč. závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové draperie     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.92.16 I Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro výrobu      I
I     I      I koberečků, tapiserií apod.                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.93.11 I Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.93.12 I Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, jiné než všívané nebo     I
I     I          I povločkované                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.93.13 I Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.93.19 I Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (vč. plstěných)           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.96.12 I Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí j. n.      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.96.13 I Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze a pásy      I
I     I      I impregnované nebo potažené pryží nebo plasty                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.96.14 I Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.96.15 I Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných   I
I     I      I polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 13.96.16 I Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na  I
I     I      I plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k  I
I     I      I prosévání a filtračních plachetek)                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 14    I Oděvy, vč. subdodavatelských prací                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 14.11.10 I Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 14.20.10 I Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 15    I Usně a související výrobky, vč. subdodavatelských prací             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 15.12.11 I Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoliv materiálu    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 15.12.12 I Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních usní, plastových  I
I     I      I fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky; cestovní    I
I     I      I soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 15.12.19 I Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (vč. výrobků pro strojní   I
I     I      I nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické použití) j. n.       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 16    I Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky,  I
I     I      I vč. souvisejících služeb a prací                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 16.29.13 I Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na klenoty nebo   I
I     I      I příbory a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné dřevěné předměty    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 16.29.14 I Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty a jiné dřevěné I
I     I      I výrobky                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 22    I Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 22.19.72 I Podlahové krytiny a předložky, z nelehčené vulkanizované pryže          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 22.19.73 I Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž ve všech formách a    I
I     I      I výrobky z ní; podlahové krytiny a předložky z vulkanizované lehčené pryže    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 22.22.19 I Ostatní plastové obaly                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 22.23.13 I Plastové zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby o objemu > 300 litrů      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 22.23.14 I Plastové dveře, okna a jejich rámy a dveřní prahy, okenice, rolety a podobné   I
I     I      I výrobky a jejich díly                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 22.23.19 I Plastové výrobky pro stavebnictví j. n.                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 22.29.24 I Plastové díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné   I
I     I      I ukazatele a podobné výrobky, j. n.                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 22.29.29 I Ostatní výrobky z plastů                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 23    I Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 23.42.10 I Keramické sanitární výrobky                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 23.62.10 I Sádrové výrobky pro stavební účely                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 23.65.11 I Panely, tabule, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy a dřevěných I
I     I      I odpadů aglomerovaných minerálními pojivy                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 23.69.11 I Ostatní výrobky ze sádry nebo směsí na bázi sádry j. n.             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 23.91.11 I Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly,  I
I     I      I bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv   I
I     I      I nebo z keramiky                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 25    I Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 25.71.13 I Jiné nožířské výrobky; soupravy a nástroje na manikúru nebo pedikúru       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 25.71.15 I Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich díly      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26    I Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb I
I     I      I a prací                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.11.22 I Polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; zamontované piezoelektrické   I
I     I      I krystaly; jejich díly                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.30.11 I Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.30.12 I Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.30.13 I Televizní kamery                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.30.21 I Telefonní přístroje pro pevnou telekomunikační síť s bezdrátovými sluchátky   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.30.22 I Telefony pro celulární síť (mobilní telefony) nebo jiné bezdrátové sítě     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.30.23 I Ostatní telefonní přístroje a zařízení pro přenos nebo příjem zvuku, obrazu nebo I
I     I      I jiných dat, vč. přístrojů pro komunikaci v pevné nebo bezdrátové síti (např.   I
I     I      I sítě LAN a WAN)                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.30.40 I Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů I
I     I      I rozhlasových nebo televizních a televizních kamer                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.30.50 I Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.12 I Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem napájení, druhů    I
I     I      I používaných v motorových vozidlech                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.20 I Televizní přijímače, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji  I
I     I      I pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.31 I Gramofony, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční  I
I     I      I přístroje                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.32 I Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.33 I Videokamery a ostatní videorekordéry nebo reprodukční přístroje         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.34 I Monitory a projektory, které neobsahují televizní přijímací zařízení a nejsou  I
I     I      I určeny především pro zařízení pro automatizované zpracování dat         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.41 I Mikrofony a jejich stojany                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.42 I Reproduktory; sluchátka všech druhů a kombinované řečnické soupravy       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.43 I Elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.44 I Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.40.60 I Videohry (použitelné s televizním přijímačem nebo s vlastní obrazovkou) a    I
I     I      I ostatní hry náhody nebo dovednosti s elektronickým displejem           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.11 I Buzoly (kompasy); jiné navigační nástroje a přístroje              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.12 I Teodolity a tachymetry (tacheometry); ostatní zeměměřické, hydrografické,    I
I     I      I oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a    I
I     I      I přístroje                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.20 I Radiolokační a radionavigační přístroje                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.31 I Váhy o citlivosti nejméně 5 cg nebo citlivější                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.41 I Nástroje a přístroje pro měření nebo detekci ionizujícího záření         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.42 I Katodové osciloskopy a oscilografy                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.43 I Nástroje a přístroje pro měření velikosti elektrických veličin, bez       I
I     I      I registračního zařízení                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.44 I Nástroje a přístroje určené pro telekomunikace                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.45 I Nástroje a přístroje pro měření nebo kontrolování velikosti elektrických veličin I
I     I      I j. n.                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.52 I Nástroje pro měření a kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných  I
I     I      I charakteristik kapalin nebo plynů                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.53 I Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory j. n.          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.61 I Mikroskopy (jiné než optické) a difraktografy                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.62 I Stroje a přístroje na zkoušení mechanických vlastností materiálů         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.63 I Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.64 I Otáčkoměry a počítadla pro různá výrobní odvětví, taxametry; indikátory     I
I     I      I rychlosti a tachometry; stroboskopy                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
    I  II  I 26.51.65 I Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje, hydraulické nebo   I
I     I      I pneumatické                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.66 I Měřicí nebo kontrolní přístroje a nástroje j. n.                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.51.70 I Termostaty, manostaty (presostaty) a jiné automatické regulační nebo kontrolní  I
I     I      I přístroje a zařízení                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.52.11 I Náramkové, kapesní a jiné hodinky s pouzdrem z drahých kovů nebo kovu      I
I     I      I plátovaných drahými kovy                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.52.12 I Ostatní náramkové, kapesní a podobné hodinky, vč. stopek             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.52.13 I Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.52.14 I Hodiny s hodinkovým strojkem; budíky a nástěnné hodiny; ostatní hodiny      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.52.21 I Hodinové a hodinkové strojky                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.52.22 I Pouzdra, kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich díly          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.52.23 I Ostatní hodinářské díly                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.52.24 I Kontrolní registrační hodiny; hodiny zaznamenávající datum a čas, parkovací   I
I     I      I hodiny; časové spínače, s hodinovým nebo hodinkovým strojkem           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.60.11 I Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.60.12 I Lékařské elektrodiagnostické přístroje                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.60.13 I Přístroje s ultrafialovým nebo infračerveným zářením používané v lékařských,   I
I     I      I chirurgických, dentálních nebo veterinárních vědách               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.60.14 I Srdeční stimulátory; sluchové pomůcky                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.70.11 I Objektivy pro fotografické přístroje, kamery, promítací přístroje, zvětšovací  I
I     I      I nebo zmenšovací fotografické přístroje                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.70.12 I Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků nebo válců;     I
I     I      I fotografické přístroje k záznamu dokumentů na mikrofilmy, mikrofiše apod.    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.70.13 I Digitální kamery                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.70.14 I Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování a ostatní fotoaparáty I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.70.15 I Kinematografické kamery                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.70.16 I Kinematografické promítací přístroje                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.70.19 I Ostatní fotografické přístroje; díly a příslušenství fotografických přístrojů  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.70.21 I Polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky, hranoly, zrcadla a jiné   I
I     I      I optické články (jiné než z opticky neopracovaného skla), též nezasazené, jiné  I
I     I      I než určené pro fotografické přístroje, promítací přístroje, zvětšovací nebo   I
I     I      I zmenšovací fotografické přístroje                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.70.23 I Zařízení s tekutými krystaly; lasery (kromě laserových diod); ostatní optické  I
I     I      I přístroje a zařízení j. n.                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.80.11 I Magnetická média, nenahraná, jiná než karty s magnetickým proužkem        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.80.12 I Optická média, nenahraná                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.80.13 I Ostatní záznamová média, vč. matric a galvanických otisků pro výrobu disků    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 26.80.14 I Karty s magnetickým proužkem                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 27    I Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 27.40.30 I Ostatní svítidla a jejich příslušenství                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 27.90.11 I Elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 28    I Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 28.23.10 I Účtovací a podobné stroje vybavené počítacím zařízením              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 28.23.21 I Kancelářské stroje                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 28.23.22 I Díly a příslušenství kancelářských strojů                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 28.30.40 I Sekačky na trávu pro úpravu trávníků, parků nebo sportovních ploch        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 28.30.60 I Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků I
I     I      I pro zemědělství nebo zahradnictví                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 28.30.86 I Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo  I
I     I      I včelařství j. n.                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 28.94.40 I Šicí stroje převážně pro domácnost                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
    I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 30    I Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 30.12.11 I Rekreační a sportovní plachetnice (kromě nafukovacích), též s pomocným motorem  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 30.12.12 I Nafukovací rekreační a sportovní čluny                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 30.12.19 I Ostatní rekreační a sportovní plavidla; veslařské čluny a kánoe         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 30.92.10 I Jízdní kola a jiná kola bez motoru                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 30.92.40 I Dětské kočárky a jejich díly                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32    I Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.13.10 I Bižuterie a příbuzné výrobky                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.30.16 I Rybářské pruty, ostatní výrobky pro lov na udici; lovecké a rybářské potřeby j. I
I     I      I n.                                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.40.11 I Panenky a loutky představující lidské bytosti                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.40.12 I Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.40.20 I Vláčky (hračky) a jejich příslušenství; jiné zmenšené modely nebo stavebnice a  I
I     I      I stavebnicové hračky                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.40.31 I Dětská vozidla a vozítka; kočárky pro panenky                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.40.39 I Hry a hračky j. n.                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.40.42 I Kulečníky a jejich příslušenství; potřeby pro lunaparkové, stolní a společenské I
I     I      I hry; ostatní hry fungující po vhození mince nebo hrací známky          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.50.11 I Dentální nástroje a přístroje                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.50.12 I Sterilizační přístroje pro lékařské nebo laboratorní účely            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.50.13 I Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky;      I
I     I      I oftalmologické a ostatní nástroje a přístroje j. n.               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.50.30 I Lékařský, chirurgický, stomatologický nebo veterinární nábytek; křesla pro    I
I     I      I holičství a kadeřnictví a podobná křesla a jejich díly              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 32.50.50 I Ostatní výrobky pro lékařské nebo chirurgické účely               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 58    I Vydavatelské služby                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 58.11.12 I Odborné, technické a vědecké knihy v tištěné podobě               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 58.11.14 I Slovníky a encyklopedie v tištěné podobě                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 58.11.15 I Atlasy a jiné knihy obsahující mapy v tištěné podobě               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 58.11.16 I Zeměpisné, hydrografické a podobné mapy v tištěné podobě, v jiné formě než    I
I     I      I knižní                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  II  I 58.11.19 I Ostatní knihy, brožury apod. v tištěné podobě                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I                 Část C Účetní odpisová skupina III                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I Účetní I CZ-CPA  I                                         I
I odpisová I      I                                         I
I skupina I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 25    I Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 25.40.12 I Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 25.72.12 I Ostatní zámky z obecných kovů                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 25.72.13 I Závěry a závěrové rámy, s vestavěnými zámky; jejich díly             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 25.92.12 I Sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby z hliníku pro jakékoliv   I
I     I      I materiály (kromě plynu) o objemu <= 300 l                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 25.99.11 I Výlevky, umyvadla, vany a ostatní sanitární výrobky a jejich díly ze železa,   I
I     I      I oceli, mědi nebo hliníku                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 25.99.12 I Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky převážně pro domácnost a jejich díly, ze   I
I     I      I železa, oceli, mědi nebo hliníku                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 26    I Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb I
I     I      I a prací                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 26.70.22 I Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy; ostatní     I
I     I      I astronomické přístroje; optické mikroskopy                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
    I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27    I Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.31.11 I Optické kabely vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.31.12 I Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z  I
I     I      I jednotlivých opláštěných vláken)                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.40.22 I Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací lampy               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.40.23 I Neelektrická svítidla a jejich příslušenství                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.40.24 I Světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.51.15 I Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.51.21 I Elektromechanické spotřebiče převážně pro domácnost s vestavěným elektrickým   I
I     I      I motorem                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.51.23 I Elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy a vysoušeče rukou; elektrické žehličky I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.51.24 I Ostatní elektrotepelné spotřebiče                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.51.25 I Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.51.26 I Elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy (zeminy)            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.51.27 I Mikrovlnné trouby a pece                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.51.28 I Ostatní trouby a pece; vařiče, varné desky, varná tělíska; grily a opékače    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.51.29 I Elektrické topné rezistory                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.52.14 I Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.90.41 I Invertory, usměrňovače, měniče                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.90.42 I Palivové články                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.90.43 I Omezovače proudu, pro napětí > 1 000 V                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.90.44 I Přívodní kabely, prodlužovací kabely a jiné sady elektrických kabelů s      I
I     I      I izolovanými dráty a konektory                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.90.45 I Elektromagnety; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvihací   I
I     I      I hlavy; elektrické urychlovače částic; elektrické generátory signálů a ostatní  I
I     I      I elektrická zařízení j. n.                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 27.90.70 I Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení    I
I     I      I železniční, tramvajové, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, pro parkovací   I
I     I      I zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 28    I Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 28.21.11 I Hořáky pro topeniště; mechanická přikládací zařízení a mechanické rošty;     I
I     I      I mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 28.29.12 I Přístroje na filtrování nebo čištění kapalin                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 28.29.22 I Hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry I
I     I      I a podobné tryskací přístroje, kromě používaných v zemědělství          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 28.29.31 I Váhy pro průmyslové účely; váhy pro průběžné vážení výrobků na dopravnících;   I
I     I      I váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množství I
I     I      I materiálů                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 28.29.39 I Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 28.29.41 I Odstředivky j. n.                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 28.29.42 I Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 28.29.43 I Prodejní automaty                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 29    I Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských   I
I     I      I prací                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 29.10.52 I Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 29.10.59 I Motorová vozidla pro zvláštní účely j. n.                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 30    I Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 30.30.20 I Balony a vzducholodě; větroně, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro    I
I     I      I létání                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 30.91.11 I Motocykly a jízdní kola s pomocným vratným spalovacím pístovým motorem s     I
I     I      I vnitřním spalováním a s obsahem válců <= 50 cm3                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 30.91.12 I Motocykly s vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s    I
I     I      I obsahem válců > 50 cm3                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 30.91.13 I Motocykly j. n.; postranní vozíky                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 30.92.20 I Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 30.99.10 I Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 31    I Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  III  I 31.09.14 I Nábytek z plastů nebo z jiných materiálů (např. z indického rákosu, vrbového   I
I     I      I proutí nebo bambusu)                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I                Část D Účetní odpisová skupina IV                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I Účetní I CZ-CPA  I                                         I
I odpisová I      I                                         I
I skupina I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 16    I Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky,  I
I     I      I vč. souvisejících služeb a prací                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 16.23.19 I Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 23    I Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 23.69.19 I Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene j. n.               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 23.70.11 I Mramor, travertin a alabastr, opracované, a výrobky z nich (kromě dlažebních   I
I     I      I kostek, obrubníků, dlažebních desek, dlaždic, kostek a podobných výrobků); uměle I
I     I      I barvená zrna, odštěpky a prach z mramoru, travertinu a alabastru         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 23.70.12 I Ostatní opracované kameny pro výtvarné a stavební účely a výrobky z nich;    I
I     I      I ostatní uměle barvená zrna a prach z přírodního kamene; výrobky z aglomerované  I
I     I      I břidlice                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 25    I Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 25.21.11 I Radiátory k ústřednímu topení nevytápěné elektricky a jejich díly, ze železa   I
I     I      I nebo oceli                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 25.21.12 I Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou  I
I     I      I páru                                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 25.29.11 I Zásobníky, nádrže, kádě a podobné nádoby (jiné než pro stlačený nebo zkapalněný I
I     I      I plyn) ze železa, oceli nebo hliníku, o objemu > 300 l, nevybavené mechanickým  I
I     I      I nebo tepelným zařízením                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 25.29.12 I Kovové nádoby pro stlačený nebo zkapalněný plyn                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 25.30.11 I Parní kotle; kotle zvané "na přehřátou vodu"                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 25.30.12 I Pomocné přístroje a zařízení pro kotle; kondenzátory pro parní stroje      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 25.99.26 I Lodní vrtule a jejich lopatky                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 25.99.29 I Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27    I Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.10 I Motory s výkonem <= 37,5 W; ostatní stejnosměrné motory; stejnosměrné generátory I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.21 I Univerzální střídavé a stejnosměrné motory s výkonem > 37,5 W          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.23 I Střídavé vícefázové motory s výkonem <= 750 W                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.24 I Střídavé vícefázové motory s výkonem > 750 W, avšak <= 75 kW           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.25 I Střídavé vícefázové motory s výkonem > 75 kW                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.26 I Střídavé generátory (alternátory)                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.31 I Generátorová soustrojí s pístovými vznětovými motory s vnitřním spalováním    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.32 I Generátorová soustrojí se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním    I
I     I      I spalováním; ostatní generátorová soustrojí; elektrické rotační měniče      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.41 I Transformátory s kapalinovým dielektrikem                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.42 I Ostatní transformátory s výkonem <= 16 kVA                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.11.43 I Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
    I  IV  I 27.11.50 I Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice; ostatní induktory        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.12.10 I Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů pro  I
I     I      I napětí > 1 000 V                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.12.21 I Jisticí přístroje pro napětí <= 1 000 V                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.12.31 I Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k   I
I     I      I vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1 000 V   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.40.21 I Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (např. na   I
I     I      I suché články, akumulátory, magnety)                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.40.25 I Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla a jejich příslušenství      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.51.11 I Chladicí a mrazicí zařízení převážně pro domácnost                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.51.12 I Myčky nádobí převážně pro domácnost                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.51.13 I Pračky a sušičky převážně pro domácnost                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.52.11 I Neelektrické spotřebiče pro vaření a ohřívače talířů převážně pro domácnost ze  I
I     I      I železa, oceli nebo mědi                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.52.12 I Ostatní spotřebiče převážně pro domácnost na plyn, plyn a jiná paliva, na    I
I     I      I kapalná nebo pevná paliva                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.52.13 I Neelektrické ohřívače vzduchu a rozvodná zařízení horkého vzduchu, ze železa   I
I     I      I nebo oceli, j. n.                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 27.90.31 I Elektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo      I
I     I      I svařování; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo slinutých    I
I     I      I kovových karbidů za tepla                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28    I Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.11.11 I Závěsné motory pro pohon lodí                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.11.12 I Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.11.13 I Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.11.21 I Parní turbíny                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.11.22 I Vodní turbíny a vodní kola                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.11.24 I Větrné turbíny                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.12.11 I Hydraulické a pneumatické pohony s lineárním pohybem (válců)           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.12.12 I Rotační hydraulické a pneumatické pohony                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.12.13 I Hydraulická čerpadla                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.12.14 I Hydraulické a pneumatické ventily                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.12.15 I Hydraulické sestavy                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.12.16 I Hydraulické systémy                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.11 I Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla, chladicí kapaliny a beton          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.12 I Ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem na kapaliny             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.13 I Ostatní objemová rotační čerpadla na kapaliny                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.14 I Ostatní odstředivá čerpadla na kapaliny; ostatní čerpadla            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.21 I Vývěvy                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.22 I Vzduchová čerpadla na ruční nebo nožní ovládání                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.23 I Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.24 I Vzduchové kompresory na podvozku, pro tažení                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.25 I Turbokompresory                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.26 I Vratné objemové kompresory                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.27 I Rotační objemové kompresory s jednou nebo více hřídelemi             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.13.28 I Ostatní kompresory                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.14.11 I Redukční, regulační, zpětné, pojistné nebo odvzdušňovací ventily         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.14.13 I Regulační, uzavírací (šoupátka), kulové (přímé) a jiné ventily          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.21.12 I Neelektrické průmyslové nebo laboratorní pece, vč. spaloven, avšak kromě     I
I     I      I pekárenských pecí                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.21.13 I Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece a kamna; zařízení s dielektrickým  I
I     I      I nebo indukčním ohřevem                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.22.11 I Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.22.12 I Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky  I
I     I      I speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.22.13 I Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.22.14 I Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné  I
I     I      I vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.22.15 I Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních   I
I     I      I stanicích                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.22.17 I Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a   I
I     I      I materiálu                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.22.18 I Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.25.11 I Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.25.12 I Klimatizační zařízení                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.25.13 I Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro    I
I     I      I domácnost)                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.25.14 I Stroje a zařízení na filtrování a čištění j. n.                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.25.20 I Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo  I
I     I      I střešních)                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.29.50 I Myčky nádobí průmyslového charakteru                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.29.60 I Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve  I
I     I      I změně teploty j. n.                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.29.70 I Neelektrické stroje a přístroje pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo     I
I     I      I svařování a jejich díly; plynové stroje a přístroje pro povrchové kalení     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.10 I Jednonápravové malotraktory                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.21 I Traktory s výkonem motoru <= 37 kW                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.22 I Traktory s výkonem motoru > 37 kW, avšak <= 59 kW                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.23 I Traktory s výkonem motoru > 59 kW                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.31 I Pluhy                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.32 I Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prutové brány a plečky      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.33 I Secí, sázecí a jednoticí stroje                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.34 I Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.39 I Ostatní stroje k přípravě nebo obdělávání půdy                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.51 I Žací stroje (vč. žacích lišt k připevnění na traktory) j. n.           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.52 I Stroje a přístroje na zpracování sena a píce                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.53 I Stroje na lisování nebo balení slámy a píce, vč. sběracích lisů         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.54 I Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.59 I Stroje a přístroje pro sklizeň a výmlat j. n.                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.70 I Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.81 I Stroje pro čištění a třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů,   I
I     I      I kromě semen, zrn a sušených luštěnin                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.82 I Dojicí stroje                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.83 I Stroje a přístroje pro přípravu krmiv pro zvířata                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.84 I Inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.30.85 I Stroje a přístroje pro drůbežářství                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.11 I Obráběcí stroje na zpracování kovů úběrem materiálu pomocí laserů, ultrazvuku,  I
I     I      I vodního paprsku apod.                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.12 I Obráběcí centra, jednopolohové a vícepolohové stavebnicové obráběcí stroje na  I
I     I      I obrábění kovů                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.21 I Soustruhy na obrábění kovů                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.22 I Obráběcí stroje na vrtání, vyvrtávání nebo frézování kovů; obráběcí stroje na  I
I     I      I řezání vnitřních nebo vnějších závitů pro kovové materiály j. n.         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.23 I Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení nebo k   I
I     I      I jiné konečné úpravě kovových materiálů                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.24 I Obráběcí stroje     k hoblování, strojní pily, odřezávací stroje a jiné stroje na  I
I     I      I řezání kovů                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.31 I Stroje k ohýbání, drážkování a rovnání kovů                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.32 I Stroje k děrování a vrubování kovů                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.33 I Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce a buchary; hydraulické a jiné I
I     I      I lisy pro tváření kovových materiálů j. n.                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.41.34 I Ostatní tvářecí stroje na opracování kovů, slinutých kovových karbidů nebo    I
I     I      I cermetů, jinak než úběrem materiálu                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.49.11 I Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, betonu a podobných nerostných  I
I     I      I materiálů nebo pro opracovávání skla za studena                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.49.12 I Obráběcí stroje pro opracovávání dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže, tvrdých    I
I     I      I plastů nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro galvanické pokovování  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.49.21 I Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy, pro obráběcí stroje       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.49.22 I Upínací zařízení pro obráběcí stroje                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.49.23 I Dělicí hlavy nebo jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím strojům      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.91.11 I Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.11 I Výtahy a dopravníky pro plynulý provoz, konstruované pro používání pod zemí   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.12 I Brázdicí nebo zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje pro ražení   I
I     I      I tunelů, chodeb a štol; ostatní vrtací nebo hloubicí stroje            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.21 I Buldozery nebo angldozery s vlastním pohonem                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.22 I Stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu (grejdry a nivelátory) s vlastním   I
I     I      I pohonem; motorové skrejpry                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.23 I Dusadla a silniční válce s vlastním pohonem                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.24 I Čelní lopatové nakladače s vlastním pohonem                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.25 I Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním pohonem a nástavbou  I
I     I      I otočnou o 360stupňů, kromě čelních lopatových nakladačů             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.26 I Ostatní mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače s vlastním pohonem;   I
I     I      I ostatní stroje pro těžbu a dobývání s vlastním pohonem              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.27 I Radlice buldozerů nebo angldozerů                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.28 I Terénní vyklápěcí vozy (dampry)                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.30 I Ostatní stroje pro zemní a stavební práce                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.40 I Stroje a přístroje pro třídění, mletí, míchání nebo jiné zpracování zeminy,   I
I     I      I kamenů, rud a ostatních nerostných hmot                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.92.50 I Pásové traktory                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.93.11 I Odstředivky mléka                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.93.12 I Mlékárenské stroje a zařízení                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.93.13 I Stroje a přístroje používané v mlynářství a při zpracování obilí nebo sušené   I
I     I      I zeleniny j. n.                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.93.14 I Stroje a přístroje na výrobu vína, jablečných moštů a ovocných šťáv a podobných I
I     I      I nápojů                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.93.15 I Pece pekárenské neelektrické; průmyslové stroje a přístroje na vaření nebo    I
I     I      I ohřívání jídel                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.93.16 I Sušicí stroje na sušení zemědělských produktů                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.93.17 I Stroje a přístroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin (vč. tuků a   I
I     I      I olejů) a nápojů j. n.                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.93.18 I Stroje a přístroje na přípravu nebo zpracování tabáku j. n.           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.93.20 I Stroje na čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.11 I Stroje na vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických      I
I     I      I textilních materiálů; stroje na přípravu textilních vláken            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.12 I Textilní spřádací a dopřádací stroje; stroje na zdvojování nebo kroucení vláken, I
I     I      I stroje na navíjení nebo soukání                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.13 I Tkalcovské stavy                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.14 I Pletací stroje; stroje na zpevnění prošitím apod.; všívací stroje        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.15 I Přídavná (pomocná) strojní zařízení k textilním strojům; stroje na potisk    I
I     I      I textilních materiálů                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.21 I Stroje a přístroje na praní textilních přízí nebo tkanin, jejich čištění,    I
I     I      I ždímání, žehlení, barvení, navíjení apod.; stroje a přístroje na konečnou úpravu I
I     I          I plsti                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.22 I Pračky pro prádelny; stroje pro chemické čištění; sušičky s obsahem suchého   I
I     I      I prádla > 10 kg                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.23 I Odstředivé ždímačky prádla                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.24 I Šicí stroje, kromě strojů na sešívání knih a šicích strojů převážně pro     I
I     I      I domácnost                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.94.30 I Stroje a přístroje na přípravu, vyčiňování a zpracování kůží nebo usní a na   I
I     I      I výrobu nebo opravy obuvi apod.                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.95.11 I Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky, kromě jejich dílů         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.96.10 I Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto     I
I     I      I materiálů j. n.                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.99.11 I Stroje a přístroje na brožování a vázání knih, vč. strojů na sešívání knih    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.99.12 I Stroje, přístroje a zařízení na sázení písma, na přípravu nebo zhotovování    I
I     I      I tiskařských štočků, desek apod.                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.99.13 I Ofsetové tiskařské stroje, kromě kancelářských                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.99.14 I Ostatní tiskařské stroje, kromě kancelářských                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.99.20 I Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových    I
I     I      I materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných  I
I     I      I obvodů nebo plochých panelových displejů                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.99.31 I Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí   I
I     I      I stroje j. n.                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.99.32 I Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 28.99.39 I Letecké katapulty; přístroje a zařízení pro přistání na letadlové lodi; zařízení I
I     I      I na vyvažování pneumatik; ostatní stroje pro speciální účely j. n.        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29    I Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských   I
I     I      I prací                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.11 I Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a s obsahem válců I
I     I      I <= 1 000 cm3                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.12 I Vratné zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním a s obsahem válců I
I     I      I > 1 000 cm3                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.13 I Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním, používané k pohonu vozidel    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.21 I Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců <= 1 500 cm3     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.22 I Automobily se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců > 1 500 cm3      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.23 I Automobily s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým   I
I     I      I motorem nebo motorem s žárovou hlavou)                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.24 I Ostatní automobily pro přepravu osob                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.30 I Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.41 I Motorová vozidla pro nákladní dopravu s pístovým vznětovým motorem s vnitřním  I
I     I      I spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou)         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.42 I Motorová vozidla pro nákladní dopravu se zážehovým spalovacím pístovým motorem s I
I     I      I vnitřním spalováním; ostatní nákladní motorová vozidla              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.43 I Silniční návěsové tahače                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.44 I Podvozky motorových vozidel s motory (šasi)                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.10.51 I Jeřábové automobily                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.20.21 I Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro jeden nebo více druhů dopravy  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.20.22 I Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 29.20.23 I Ostatní přívěsy a návěsy                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 30    I Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 30.30.11 I Letecké zážehové spalovací motory                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 30.30.12 I Proudové motory a turbovrtulové pohony                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 30.30.13 I Reaktivní motory (kromě proudových)                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 30.30.14 I Pozemní přístroje pro letecký výcvik, jejich díly                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 30.30.31 I Vrtulníky                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
    I  IV  I 30.30.32 I Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti <= 2 000 kg            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 30.30.33 I Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 2 000 kg, avšak <= 15 000 kg  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 30.30.34 I Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti > 15 000 kg            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 31    I Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 31.01.11 I Kovový nábytek                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 31.01.12 I Kancelářský nábytek dřevěný                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 31.01.13 I Nábytek do obchodů dřevěný                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 31.02.10 I Kuchyňský nábytek                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 31.09.11 I Kovový nábytek j. n.                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 31.09.13 I Dřevěný nábytek j. n.                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32    I Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32.12.11 I Kultivované perly, drahokamy a polodrahokamy, syntetické nebo rekonstituované,  I
I     I      I opracované, avšak nezasazené                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32.12.12 I Průmyslové diamanty opracované; drť a prach z přírodních nebo syntetických    I
I     I      I drahokamů a polodrahokamů                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32.12.13 I Klenoty a jejich díly; zlatnické nebo stříbrnické výrobky a jejich díly     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32.12.14 I Ostatní výrobky z drahých kovů; výrobky z přírodních nebo kultivovaných perel,  I
I     I      I drahokamů nebo polodrahokamů                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32.20.11 I Klavíry a ostatní strunné hudební nástroje s klaviaturou             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32.20.12 I Ostatní strunné hudební nástroje                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32.20.13 I Píšťalové varhany s klaviaturou; harmonia a podobné nástroje; tahací harmoniky a I
I     I      I podobné nástroje; foukací harmoniky; dechové hudební nástroje          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32.20.14 I Hudební nebo klávesové nástroje, jejichž zvuk je tvořen nebo musí být zesilován I
I     I      I elektricky                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 32.20.15 I Ostatní hudební nástroje                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 9999012  I Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I CZ-CC   I Jen: Osvětlení venkovní a osvětlovací sítě u staveb               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 21.11.92 I Osvětlovací síť dálnic a silnic                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 21.11.93 I Signalizační a zabezpečovací zařízení dálnic a silnic              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 21.12.92 I Osvětlovací síť staveb                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 21.12.93 I Signalizační a zabezpečovací zařízení staveb                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 21.30.92 I Osvětlovací síť letišť                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  IV  I 21.30.93 I Signalizační a zabezpečovací zařízení letišť                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I                 Část E Účetní odpisová skupina V                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I Účetní I CZ-CPA  I                                         I
I odpisová I      I                                         I
I skupina I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 25    I Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 25.99.21 I Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky  I
I     I      I pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a I
I     I      I podobné výrobky, z obecných kovů                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 27    I Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 27.11.43 I Ostatní transformátory s výkonem > 16 kVA                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 27.12.32 I Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízení k   I
I     I      I vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí > 1 000 V    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 28    I Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících     služeb a prací            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 28.11.23 I Plynové turbíny, jiné než proudové a turbovrtulové                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 28.22.16 I Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30    I Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.10 I Vojenské lodě                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.21 I Rekreační lodě, výletní čluny a podobná plavidla převážně pro přepravu osob;   I
I     I      I trajektové lodě všech druhů                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.22 I Tankery pro přepravu ropy, ropných produktů, chemických látek, zkapalněného   I
I     I      I plynu                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.23 I Chladírenská plavidla, kromě tankerů                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.24 I Lodě pro přepravu suchého nákladu                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.31 I Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování I
I     I      I produktů rybolovu                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.32 I Vlečná a tlačná plavidla                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.33 I Plovoucí bagry; majákové lodě, plovoucí jeřáby; ostatní plavidla         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.40 I Pobřežní plavidla a infrastruktura                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.11.50 I Ostatní plavidla (vč. prámů, nádrží, kesonů, přístavních můstků, bójí a     I
I     I      I pobřežních výstražných plováků)                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.20.11 I Železniční lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.20.12 I Dieselelektrické lokomotivy                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.20.13 I Ostatní železniční lokomotivy; zásobníky (tendry)                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.20.20 I Železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem pro přepravu osob; nákladní vozy I
I     I      I a podvozky s vlastním pohonem, kromě údržbových, vyprošťovacích a odtahových   I
I     I      I vozidel                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.20.31 I Železniční a tramvajová údržbová, vyprošťovací a odtahová vozidla        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.20.32 I Železniční a tramvajové vozy, bez vlastního pohonu, pro přepravu osob;      I
I     I      I zavazadlové vozy a jiné vozy pro zvláštní účely                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  V   I 30.20.33 I Železniční a tramvajové vozy a vagony, bez vlastního pohonu, pro přepravu    I
I     I      I nákladu                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I                Část F Účetní odpisová skupina VI                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I CZ-CC  I Jen: Všechny budovy a stavby ze dřeva a plastů                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I Účetní I CZ-CPA  I                                         I
I odpisová I      I                                         I
I skupina I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 16    I Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky,  I
I     I      I vč. souvisejících služeb a prací                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 16.23.20 I Montované stavby ze dřeva                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22    I Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejících služeb a prací           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.23.20 I Montované stavby z plastů                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I Účetní I CZ-CC  I                                         I
I odpisová I      I                                         I
I skupina I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 12    I Skleníky a fóliovníky pro pěstování rostlin                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 12.71.13 I Skleníky pro pěstování rostlin                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 99.99.02 I Skleníky v botanických zahradách                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 12    I Jen: Oplocení staveb                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 12.52.91 I Oplocení staveb                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 11    I Jen: Oplocení budov                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 11.10.91 I Oplocení budov                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 12    I Budovy nebytové                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 12.52.22 I Sila samostatná                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 12.71.22 I Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21    I Dopravní díla                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.11.11 I Dálnice a silnice dálničního typu                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.11.12 I Silnice I., II., III. a IV. třídy                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.11.23 I Parkoviště u dálnic a silnic                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.12.11 I Komunikace v obcích                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.12.19 I Komunikace pozemní místní a účelové j. n.                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.12.23 I Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.21.11 I Spodek drah železničních dálkových                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.21.21 I Svršek drah železničních dálkových - tratě                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.21.22 I Svršek drah železničních dálkových - stanice                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.21.23 I Svršek drah železničních dálkových - výhybky                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.21.24 I Svršek drah železničních dálkových - vlečky                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.22.11 I Spodek drah kolejových městských a ostatních                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.22.21 I Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.22.29 I Svršek drah kolejových j. n.                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.22.51 I Dráhy visuté                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.30.11 I Dráhy vzletové a přistávací                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.30.19 I Ostatní plochy letišť                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.41.11 I Mosty silničních komunikací vč. estakád                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.41.12 I Mosty drážních komunikací                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.41.13 I Mosty sdružené                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.41.14 I Mosty průmyslové a lávky pro pěší                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.41.21 I Visuté dálnice                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.42.11 I Tunely                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.42.13 I Podchody                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.42.31 I Štoly (kromě důlních)                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.42.38 I Šachty (kromě důlních a šachet u podzemních vedení)               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.51.11 I Přístavy                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.51.21 I Plavební kanály                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.51.22 I Objekty sportovní plavební, loděnice                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.51.23 I Plavební komory                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.51.24 I Zdvihadla lodní a žlaby nakloněné                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.51.31 I Mola, doky, vlnolamy apod.                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.51.49 I Ostatní vodní díla                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.52.11 I Přehrady a nádrže na tocích                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.52.21 I Hráze, jezy a stupně na tocích                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.52.31 I Vodní elektrárny (spodní stavba)                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.52.41 I Úpravy vodních toků (regulace)                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.53.11 I Mosty vodohospodářské (akvadukty)                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.53.41 I Vodní díla pro zavlažování                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 21.53.42 I Vodní díla pro odvodnění                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
    I  VI  I 22    I Vedení trubní, telekomunikační a elektrická                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.11.11 I Ropovody                                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.11.12 I Plynovody                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.11.13 I Vedení ostatních chemických produktů dálková trubní               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.11.19 I Vedení dálková trubní j. n.                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.11.29 I Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu, ropy a ostatních produktů j. n. I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.11.38 I Šachty trubních vedení                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.11.41 I Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.11 I Řady vodovodní přívodní a zásobovací                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.12 I Řady násoskové                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.13 I Sítě prameništní sběrné                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.14 I Řady parovodní                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.15 I Řady teplovodní a horkovodní                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.16 I Řady vzduchovodní, vzduchovody                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.19 I Vedení vody dálková trubní j. n.                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.21 I Vedení kanalizační dálková trubní                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.32 I Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemní (kromě budov)      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.38 I Šachty trubních vedení                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.41 I Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě   I
I     I      I budov)                                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.12.79 I Podzemní stavby vodního hospodářství j. n.                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.13.11 I Vedení dálková telekomunikační nadzemní (meziměstská, mezistátní)        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.13.19 I Vedení dálková telekomunikační nadzemní j. n.                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.13.21 I Vedení dálková kabelová telekomunikační podzemní (meziměstská, mezistátní)    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.13.29 I Vedení dálková telekomunikační podzemní j. n.                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.13.31 I Chráničky vedení dálkových telekomunikačních podzemních             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.13.38 I Šachty podzemních vedení                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.13.41 I Věže pro vysílání, retranslační věže a telekomunikační stožáry          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.13.49 I Stavby provozní telekomunikační j. n. (kromě budov)               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.14.11 I Vedení dálková VVN venkovní nadzemní                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.14.12 I Vedení dálková VN venkovní nadzemní                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.14.13 I Vedení železnic dálkových a vleček trakční                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.14.19 I Vedení dálková elektrická nadzemní j. n.                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.14.21 I Vedení dálková VVN podzemní                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.14.22 I Vedení dálková VN podzemní                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.14.29 I Vedení dálková elektrická podzemní j. n.                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.14.38 I Šachty podzemních vedení                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.14.41 I Transformovny, měnírny a rozvodny vedení dálkových                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.21.12 I Sítě místní plynovodní                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.21.19 I Vedení ostatních plynů místní trubní                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.21.29 I Stavby pro místní přepravu a distribuci plynu a ostatních produktů j. n.     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.21.38 I Šachty místních podzemních vedení                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.11 I Sítě místní vodovodní rozvodné                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.12 I Sítě průmyslové vody cirkulační                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.13 I Vodovody požární                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.14 I Sítě místní parovodní                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.15 I Sítě místní teplovodní a horkovodní                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.16 I Sítě místní vzduchovodní                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
    I  VI  I 22.22.19 I Vedení vody místní trubní j. n.                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.32 I Nádrže vod pozemní                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.38 I Šachty místních vodovodních vedení                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.41 I Věžové zásobníky vody                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.51 I Vrty čerpací (studny vrtané)                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.52 I Studny j. n. a jímání vody                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.22.53 I Fontány, hydranty, kašny                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.23.11 I Vedení kanalizace místní trubní                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.23.21 I Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.23.32 I Nádrže, jímky místních vedení kanalizace                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.23.38 I Šachty místních vedení kanalizace                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.11 I Vedení místní VN venkovní nadzemní                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.12 I Vedení místní NN venkovní nadzemní                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.13 I Vedení místních železnic a drah kolejových trakční (trolejová)          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.14 I Vedení místních drah nekolejových trakční (trolejová)              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.19 I Vedení a rozvody místní nadzemní j. n.                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.21 I Vedení místní VN podzemní                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.22 I Vedení místní NN podzemní                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.23 I Sítě kabelové osvětlovací samostatné j. n.                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.29 I Vedení místní elektrická podzemní j. n.                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.31 I Chráničky vedení místních podzemních                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.38 I Šachty vedení místních podzemních                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.41 I Transformovny, rozvodny, měnírny vedení místních                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.51 I Vedení místní telekomunikační nadzemní traťová, síťová              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.52 I Vedení místní telekomunikační nadzemní spojovací                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.53 I Vedení místní telekomunikační nadzemní zprostředkovací              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.54 I Vedení místní telekomunikační nadzemní účastnická                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.55 I Vedení rozhlasu po vedení                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.58 I Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích - nadzemní       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.59 I Vedení místní telekomunikační nadzemní j. n.                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.61 I Vedení kabelová místní podzemní traťová, síťová                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.62 I Vedení kabelová místní podzemní spojovací                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.63 I Vedení kabelová místní podzemní zprostředkovací                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.64 I Vedení kabelová místní podzemní účastnická                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.65 I Sítě pro informatiku (kabelová TV, datové sítě apod.) - podzemní         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.66 I Řídicí sítě slaboproudé (jednotný čas, veřejné požární hlásiče, napájecí sítě  I
I     I      I rozhlasu, návěštní apod.) - podzemní                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.67 I Vedení kabelová místní podzemní speciální                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.68 I Telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích - podzemní       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.69 I Vedení telekomunikační místní podzemní j. n.                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.71 I Ostatní díla pro energetiku - základy apod. energetických zařízení        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 22.24.79 I Podzemní stavby pro energetiku                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23    I Soubory staveb pro průmyslové účely                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.01.11 I Díla důlní - vrty a jámy                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.01.12 I Díla důlní - šibíky, překopy, chodby, štoly                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.01.19 I Díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.01.21 I Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
    I  VI  I 23.01.31 I Objekty úpravy surovin                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.01.32 I Objekty výroby stavebních hmot                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.01.41 I Věže, stožáry, věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovin          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.01.51 I Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.01.71 I Základy technologických výrobních zařízení                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.11 I Objekty jaderných elektráren (kromě budov)                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.18 I Objekty jaderných elektráren provozní pomocné a speciální            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.21 I Objekty jaderných neenergetických reaktorů provozní               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.31 I Objekty elektráren tepelných, větrných, vodních a spaloven            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.39 I Ostatní stavby elektrárenské pomocné a podobné                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.41 I Věže chladicí pro energetiku                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.49 I Stavby výrobní pro energetiku j. n.                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.51 I Komíny a kouřové kanály pro energetiku                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.71 I Základy energetických technologických výrobních zařízení             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.02.79 I Podzemní stavby elektrárenské                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.03.11 I Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.03.18 I Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.03.41 I Věže, stožáry, věžové zásobníky chemických podniků                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.03.49 I Stavby výrobní chemických podniků j. n.                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.03.51 I Průmyslové komíny chemických podniků                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.03.79 I Podzemní stavby chemických podniků                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.04.11 I Stavby hutního a těžkého průmyslu                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.04.18 I Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.04.41 I Věže, stožáry, věžové zásobníky - pro ostatní průmysl              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.04.49 I Stavby výrobní pro ostatní průmysl j. n.                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.04.51 I Průmyslové komíny pro ostatní průmysl                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.04.71 I Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 23.04.79 I Podzemní stavby pro ostatní průmysl                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24    I Ostatní inženýrská díla                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.11.11 I Plochy stadionů                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.11.12 I Plochy hřišť a cvičišť                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.11.13 I Golfová hřiště                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.11.31 I Nekrytá koupaliště                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.11.32 I Venkovní střelnice                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.11.51 I Dostihové dráhy                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.11.69 I Nekryté plochy sportovišť j. n.                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.12.11 I Parky a zahrady                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.12.12 I Dětská a školní hřiště                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.12.21 I Plochy lyžařských tratí                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.12.22 I Plochy nekrytých kluzišť                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.12.31 I Přístavní příslušenství pro plachetnice, jachty a sportovní lodě         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.12.49 I Ostatní stavby pro sport a rekreaci (kromě budov)                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.20.11 I Stavby inženýrské vojenské (kromě budov)                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.20.21 I Odpalovací rampy a základny pro satelity                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.20.41 I Skládka odpadů                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.20.51 I Pomníky a jiná drobná architektura                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.20.52 I Zdi a valy samostatné                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.20.61 I Konstrukce chmelnic                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.20.62 I Konstrukce vinic                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.20.79 I Podzemní stavby vojenské                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 24.20.89 I Ostatní inženýrské stavby j. n.                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VI  I 25.11.10. I Kovové montované stavby                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I                Část G Účetní odpisová skupina VII                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I Účetní I CZ-CC  I                                         I
I odpisová I      I                                         I
I skupina I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11    I Budovy bytové                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.10.11 I Budovy jednobytové                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.10.12 I Budovy jednobytové se služebním vybavením                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.10.21 I Chalupy pro rekreaci jednobytové                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.10.22 I Chaty pro rekreaci jednobytové                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.21.11 I Budovy dvoubytové                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.21.12 I Budovy dvoubytové se služebním vybavením                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.21.21 I Chalupy pro rekreaci dvoubytové                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.21.22 I Chaty pro rekreaci dvoubytové                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.22.11 I Budovy tří a vícebytové                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.22.21 I Chalupy pro rekreaci tří a vícebytové                      I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.22.22 I Chaty pro rekreaci tří a vícebytové                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.30.11 I Budovy se službami sociální péče                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.30.12 I Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 11.30.19 I Budovy bytové ostatní j. n.                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I     I      I                                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12    I Budovy nebytové                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.11.11 I Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.11.12 I Budovy restaurací, barů, kaváren                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.12.11 I Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování (kromě chat bez bytu)          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.12.12 I Chaty bez bytu                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.20.11 I Budovy peněžních ústavů                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.20.12 I Budovy veřejné správy                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.20.13 I Budovy pošt                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.20.19 I Budovy administrativní ostatní                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.30.11 I Budovy obchodních domů                              I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.30.12 I Budovy pro obchod a služby                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.30.79 I Podzemní obchodní střediska                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.41.11 I Nádraží, terminály a budovy k nim příslušející                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.41.12 I Budovy pro telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.41.14 I Budovy letišť                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.41.15 I Budovy (věže) majáků                               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.41.79 I Podzemní budovy pro telekomunikace, nádraží a terminály             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.42.11 I Garáže nadzemní                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.42.79 I Garáže podzemní                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.51.11 I Budovy pro průmysl                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.51.12 I Budovy výrobní pro energetiku                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.51.13 I Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
    I  VII  I 12.51.79 I Podzemní budovy pro průmysl                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.52.11 I Budovy skladů                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.61.11 I Budovy divadel                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.61.21 I Budovy kin                                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.61.31 I Budovy zoologických a botanických zahrad                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.61.49 I Budovy pro společenské a kulturní účely j. n.                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.61.79 I Podzemní budovy pro společenské a kulturní účely                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.62.11 I Budovy muzeí, knihoven, galerií, archivů                     I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.63.11 I Budovy škol a univerzit                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.63.21 I Budovy pro vědu a výzkum                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.63.79 I Podzemní budovy pro vzdělávání, výzkum, vědu apod.                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.64.11 I Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.64.12 I Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.64.13 I Budovy léčebných ústavů a lázeňských léčeben                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.64.14 I Budovy hygienicko - epidemiologické služby                    I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.64.15 I Budovy středisek péče o matku a dítě                       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.64.79 I Podzemní budovy pro zdravotnictví                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.65.11 I Budovy pro halové sporty                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.65.21 I Zastřešené tribuny, stadiony                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.65.31 I Kryté bazény                                   I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.65.41 I Budovy tělocvičen                                I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.65.51 I Budovy jízdáren                                 I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.65.69 I Budovy pro sport a rekreaci j. n.                        I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.71.11 I Budovy pro rostlinnou produkci                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.71.21 I Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů               I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.71.31 I Budovy pro živočišnou produkci                          I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.72.11 I Chrámy, kostely, synagogy apod.                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.72.21 I Krematoria, pohřební síně                            I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.72.31 I Hřbitovy a hřbitovní budovy                           I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.73.11 I Hrady a zámky                                  I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.73.51 I Pomníky, kašny a jiná drobná architektura, ostatní kulturní památky       I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.74.11 I Budovy nebytové ostatní                             I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------I
I  VII  I 12.74.79 I Podzemní budovy nebytové ostatní                         I
I----------I-----------I----------------------------------------------------------------------------------IPoužité zkratky:
j. n. - jinde nezařazené
vč. - včetně
Příloha 2
zrušena
Příloha 3
zrušena
Příloha 4
Účetní odpisové skupiny a příslušná stanovená zbývající doba používání a stanovená doba pro provedení dopočtu oprávek k 31. prosinci 2011
--------------------- ------------------------------------
Účetní  Stanovená    Stanovená doba
odpisová zbývající    pro provedení dopočtu
skupina  doba       oprávek k 31. prosinci 2011
     používání 
     v letech       
--------------------- ------------------------------------
  I     3          2
--------------------- ------------------------------------
 II     5          3
--------------------- ------------------------------------
 III     7          5
--------------------- ------------------------------------
 IV     12          8
--------------------- ------------------------------------
  V     18         12
--------------------- ------------------------------------
 VI     30         20
--------------------- ------------------------------------
 VII     48         32
--------------------- ------------------------------------
1) Český účetní standard č. 703 - Transfery
2) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.