Daň z příjmů (12328)

Příjem v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce

Fyzická osoba sjedná s druhou fyzickou osobou smlouvu o bezúročné zápůjčce do konce roku 2025. Majetkový prospěch vydlužitele za celé období zápůjčky, bude předmětem zdanění v podaném přiznání za zdaňovací období roku 2025?

Vitaminy v nákladech

Je pro firmu daňově uznatelným nákladem vybavení lékarničky na pracovišti a říká nějaká vyhláška, co je součástí takové lékarničky? Předpokládám, že kapky proti kašli, případně vitaminy jsou nedaňové. 

Dotace z programu nepokryté náklady

Je dotace poskytnutá z programu Nepokryté náklady I a II příjmem podléhajícím dani z příjmu u fyzické osoby podnikatele? 

Limity pro odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Společnost má ve vnitřní směrnici stanoveno, že dlouhodobým hm. majetkem, je majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Po zařazení majetku do užívání - např. na účet 022., účetně budeme odepisovat MD 551/D 082. Jak to bude s daňovými odpisy, když je limit pro hmotný majetek 80 000 Kč? Daňový odpis uděláme jednorázový? Nebo ho vůbec dělat nebudeme? Jak to bude u technického zhodnocení, u kterého máme účetní limit také 40 000 Kč?

Nákup a prodej pozemku zařazeného v obchodním majetku s. r. o.

Společnost s r. o. s jediným společníkem, plátce DPH, zakoupí od občana (tedy od nepodnikající osoby) pozemek. Dle katastru nemovitostí jde o druh "zahrada" a "ostatní plocha". Na pozemku není žádná stavba a s. r. o. neplánuje nijak měnit zápis druhu pozemku v katastru a ani na něm nebude nic stavět. V územním plánu je však možnost na pozemku stavět zakotvena. S. r. o. zařadí pozemek do svého majetku. Předmětem podnikání s. r. o. není nic související s nákupem a prodejem nemovitostí či movitého majetku. Pozemek nebude nijak využíván, ani pronajímán. Je pravděpodobné, že cca za 1 rok prodá s.r.o. tento pozemek společníkovi. 1) Vstupují do pořizovací ceny pozemku pro zápis do OM vedlejší náklady jako např. poplatek za vklad na katastr, právní služby související s koupí? 2) Pokud bude pozemek do 1 roku prodán společníkovi, lze bez daňových problémů určit prodejní cenu totožně s pořizovací cenou v OM + daň z nemovitosti za 1 rok, který uhradila s. r. o.- tedy nebude generován žádný zisk ani ztráta? 3) Jaký vliv by měl tento prodej na DPH? Byl by to prodej osvobozený od DPH bez nároku na odpočet dle § 56 zákona o DPH, nebo by se tento prodej vůbec nepromítl v daňovém přiznání k DPH, neboť by to byl jednorázový prodej, který je odlišný od ekonomické činnosti s. r. o.?

Vyplacení nerozděleného zisku mateřské společnosti - osvobození podílů

Společnost Matka a. s. v rámci svých investic koupila společnost Dcera s. r. o. v 08/20. Je jejím 100% vlastníkem. Na valné hromadě 06/2021 by chtěli schválit uzávěrku a rozhodnout o vyplacení nerozděleného zisku osvobozeného od daně z přijmu. Je toto možné? V jenom ze článků jsem našla, že aby byla splněna definice mateřské společnosti musí být splněn časový test držení podílu. ( po dobu nejméně 24 měsíců nepřetržitě zákonem o daních z příjmů stanovený podíl na základním kapitálu jiné společnosti). Podle tohoto by mohli svolat valnou hromadu až 08/2020 a rozhodnout o vyplacení ze zisku s osvobozením až po tomto termínu?

Daňové zvýhodnění na vyživované děti - určení pořadí dítěte

Po rodičovské dovolené k nám do zaměstnaneckého poměru nastoupila pracovnice. Je matkou tří dětí. Je rozvedená , z předešlého manželství má jednu zletilou dceru. Za současného přítele není vdaná a má s ním dvě nezletilé děti. Ve společné domácnosti figurují tedy tři děti. Podepsala u nás, jako u zaměstnavatele, prohlášení k dani a chce nyní uplatnit slevu na dítě - jen na zletilou dceru. Pokud si přítel bude uplatňovat slevy na dani na dvě společné děti u svého zaměstnavatele (1. a 2. dítě), náleží zaměstnankyni sleva u nás jako zaměstnavatele na zletilou dceru v pořadí na první dítě ( měsíční sleva 1267 Kč), nebo v pořadí na třetí dítě ( měsíční sleva 2017 Kč)? Do tabulky podle § 35 c a § 35 d v prohlášení pak vypíše všechny děti s označením uplatnění a s označením pořadí?

Prodej podílu v s.r.o. - osvobození

Matka s. r. o. je 100% vlastníkem dcery s. r. o. od roku 2017. Pokud matka prodá dceru (celý svůj podíl), je tento příjem z prodeje podílu pro matku osvobozený? Pokud bude podíl dcery prodán společníkům matky, jedná se o spojené osoby, a musí být tudíž cena podílu tržní, i kdyby prodej podílu byl osvobozen? 

Příjmy z podnikání paušálem, příjmy z pronájmu dle skutečných výdajů

Je možné uplatňovat v daňovém přiznání příjmy z podnikání FO paušálem a zároveň příjmy z pronájmu (jde o pronájem bytu nevloženého do obchodního majetku) dle skutečných výdajů? Do skutečných výdajů pak lze zahrnout i paušální výdaj na auto (zařizování věcí spojených s pronájmem), a auto tedy není předmětem silniční daně? 

Společník/jednatel bez odměny

Společník a jednatel s. r. o. v jedné osobě začal pobírat starobní důchod a rozhodl se nadále již pro společnost pracovat bezplatně, a tedy neuzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele. Společnost nemá žádné zaměstnace. Narazila jsem na názor, že pak ale může dojít v případě kontroly finančním úřadem k napadení nákladů tedy k jejich daňovému neuznání (zejména prý nákladů na telefon, nájem kanceláře, auto atd). Je tu opravdu takové riziko?