Daň z příjmů (9522)

Zdanění výsluhové penze policisty

Chtěli bychom si ověřit, zda u zaměstnance, poplatníka, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a výsluhovou penzi (jedná se o bývalého policistu) provádí roční zúčtování příjmů zaměstnavatel nebo vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, protože má také příjmy podle § 10 odst. 9 písm. a) a tento příjem není od daně z příjmů osvobozen?

Příjem z pronájmu nemovitosti

Poplatníkem daně z příjmu dle § 9 ZDP je občan, který uplatňuje k příjmu z § 9 výdaje paušálem. V části nemovitosti bydlí. Současně je jediným společníkem a jednatelem s.r.o. jeho společnost provozuje podnikatelskou činnost v jeho pronajaté nemovitosti. V s. r. o je nájem daňově uznatelným nákladem, u fyzické osoby příjmem. V roce 2012 chce FO uplatňovat výdaje dle skutečnosti a budovu by odepisovala z části, kterou pronajímá (jako kritérium je podlahová plocha). - Jaké kritérium by bylo možno zvolit pro platbu ostatních energií, když má nemovitost jediný elektroměr, jediný zdroj vody a je vytápěna kotlem v celé, tedy i soukromé části budovy? - Nepodstupuje poplatník riziko, když pronajímá svou nemovitost své společnosti? Při odepisování se nejedná o malou částku.

Zřízení muzea historických vozů při s. r. o.

Je možné, aby STK s. r. o., která jako hlavní činnost provádí technické kontroly automobilů a je plátce DPH si k této své hlavní činnosti zřídila ještě tzv. „muzeum“, kde by byly vystavovány historické automobily. Toto muzeum by STK zřídila v prostorách, které má zahrnuté do obchodního majetku a každoročně je daňově i účetně odepisuje. Prostory je nutno upravit - přestavět (rekonstruovat?)- k danému účelu - probourat stěny, vymalovat ap. Jak při zřizování tohoto muzea postupovat od úplného začátku, počínaje povolením k podnikání (při daném podnikání - tech. kontroly) a následně jak účtovat provoz muzea:

  • účtovat jako středisko STK? Nebo jinak?
  • prostory - jejich přestavba?
  • koupě historických aut od FO?
  • popř. kdyby FO hist. auta STK s.r.o. darovala?
  • náklady na provoz muzea?
  • příjmy - vstupné placené?
  • vstupné zadarmo? - je to možné?
  • bude vše účtováno pod STK nebo muzeum musí být samost. firma?

Zařazení technologických rozvodů

Ve výrobní hale je instalován el. rozvaděč určený pro napájení pouze výrobních strojů a zařízení a od něj kabelové rozvody pouze k těmto technologickým zařízením. Lze:

  • rozvaděč vést v evidenci majetku jako samostatnou movitou věc (pro napětí 350V) a současně jako druhou položku majetku vést kabelové rozvody pro totéž napětí jako samostatnou movitou věc v téže daňové odpisové skupině?
  • Lze obdobně tento případ zařazení aplikovat v případě kompresoru (jako jedna samostatná položka majetku) a od něho vedených rozvodů tlakového vzduchu (jako druhá položka majetku)?

Daňový bonus - pracující student

Má nárok zaměstnankyně na daňový bonus na dceru, která studuje na vysoké škole (bakalářské studium), má potvrzení o studiu a studium ukončí v červnu 2018 a od října 2019 bude pokračovat dálkově v magisterském studiu? Současně dcera pracuje na hlavní pracovní poměr s polovičním úvazkem a je důchodově pojištěná již od ledna 2018 a bude pracovat i v roce 2019. Věku 26 let nedosahuje a v roce 2019 dosahovat nebude. Za které měsíce si může zaměstnankyně daňový bonus uplatnit v roce 2018 a v roce 2019?

DHP a nákup nafty v zahraničí

Společnost provozuje mezinárodní nákladní dopravu. Nákup PHM po EU uskutečňuje prostřednictvím smluvní společnosti, která má zastoupení i ČR. Řidiči mají tankovací karty. Faktury - daňové doklady společnost obdrží po jednotlivých státech, např. DE, AT, Dodavatel xx - německé DIČ, dodavatel xx - rakouské DIČ. Faktury obsahují základ + německou DPH, rakouskou DPH a pod. Firma celou částku, kterou uhradí účtuje do nákladů a následně přes jinou společnost vyřizuje vrácení DPH ze zahraničí. Vyřízenou vratku DPH účtuje do výnosů. Přelom účetních období časově rozlišuje. V českém přiznání k DPH se doklady neuvádí. Je to tak v pořádku?

Realitní služby

Společnost s. r. o. si objednala u realitní společnosti vyhledání vhodné nemovité věci ke svému podnikání. Smlouva byla uzavřena na období 3 měsíce a na základě faktury byla zaplacena odměna 120 000 Kč, bez možnosti vrácení peněz v případě neúspěchu. Bohužel žádná nemovitá věc se nenašla. Otázka zní, zda tuto částku, i přes neúspěch, lze dát do daňově uznatelných nákladů? 

Projektový návrh na opravy budovy realizovaných v příštím roce

Společnost s. r. o. zaplatila v letošním roce za projektový návrh na opravy budovy, ve které podniká, částku 39 000 Kč. Opravy se ale budou provádět až v příštím roce. Lze částku 39 000 Kč dát do nákladů již letos, nebo až v příštím roce, kdy se budou opravy provádět? 

Bezesmluvní užívání pozemku a fakturace

Přišla nám faktura od Lesů ČR za bezesmluvní užívání části pozemku, a to za období od roku 2016-2018. Domnívám se, že daňově uznatelný náklad mohu dát pouze ve výši 1/3 fakturované částky - vlastně adekvátní část za rok 2018. Nebo existuje nějaká opora v zákoně, že bych si mohla dát do daňových nákladů za rok 2018 celou fakturu - tzn. pachtovné za roky 2016,2017, 2018? 

Prodej bytu

Klient koupil v roce 2014 byt za 1,3 mil. Kč. První 3 roky v bytě žila jeho sestra, poslední rok byt pronajímal. Vzhledem k tomu, že začal stavět, rozhodl se byt prodat a získané peněžní prostředky využít na bytovou potřebu. Byt prodal za 1,9 mil. Kč, ke zdanění má tedy 600 000 Kč. Je možné na tuto situaci vztáhnout osvobození dle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP?