Zdravotní pojištění (770)

Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění

Máme zaměstnance na DPP, která je uzavřená od 2. 1. - 30. 12. 2021. V měsíci lednu 2021 měl odměnu z DPP do 10 000 Kč, v měsíci únoru překročil částku 10 000 Kč, v březnu také překročil částku 10 000 Kč. Jaký je správný postup u přihlášení na ZP a odhlášení ze ZP? Postupovali jsme správně, když jsme zaměstnance za měsíc, kdy překročil částku 10 000 Kč, tedy k 1. 2. 2021 přihlásili na ZP pod kódem "P" a hned zase 28. 2. 2021 jsme provedli odhlášení ze ZP pod kódem "O" a tento postup použijeme i pro březen, přihlášení na začátku měsíce a odhlášku na konci měsíce? 

Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce

Jednatel společnosti na základě smlouvy o výkonu funkce pobírá odměnu ve výši 1 000 Kč a dále má u stejné společnosti uzavřenou dohodu o provedení práce na administrativní práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Prohlášení k uplatnění slevy neučinil, podepsané prohlášení má u hlavního zaměstnavatele. Jak bude probíhat zdanění těchto příjmů? Ze smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce bude odvedena srážková daň nebo musí být příjem sečten a odvedena zálohová daň. Ze smlouvy o výkonu funkce bude odvedeno zdravotní pojištění?

Přechod podnikatele na paušální daň od 01.01.2021 a závěrkové operace v daňovém přiznání s tím spojené

Dobrý den, zpracovávám daňové přiznání fyzické osobě za rok 2020, která vede daňovou evidenci. K 01.01.2021 se zaregistroval k paušální dani. Tzn, že v daňovém přiznání za rok 2020 budu mít závěrkové operace, a to dodanění jeho neuhrazených pohledávek a případně snížení daňového základu o závazky. Jedná se mi prosím, zda tyto závěrkové operace ovlivňující základ daně, který bývá VZ pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, vstupují do tohoto VZ. Pro účely sociálního pojištění se domnívám, že ano, u zdravotního pojištění si nejsem jista. Nevím zda mám VZ základ o tyto závěrkové operace pak opravit, které jsou nepeněžní. Velmi Vám děkuji. V.K.

Ukončení podnikání OSVČ s daňovou evidencí v roce 2020

Podnikatel – živnostník (v oboru pohostinství), neplátce DPH, vedl daňovou evidenci, výkon podnikání z pohledu pojistného na sociální zabezpečení i veřejné zdravotní pojištění považován za vedlejší činnost (podnikání při zaměstnání, které je hlavním zdrojem příjmů). K 31.5.2020 ukončil provozování živnosti oznámením na živnostenském úřadu, k témuž dni bylo oznámeno ukončení samostatné výdělečné činnosti i na příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně. Výsledky podnikání 1 – 5/2020 (fiktivní – ilustrativní částky): Tržby z podnikání: 30 000 Kč Výdaje na dosažení, zajištění a udržení za 1-5/2020: 20 000 Kč Zisk 1-5/2020: 30 000 – 20 000 Kč: 10 000 Kč Stav zásob ke dni ukončení činnosti: 0 Kč (do dne ukončení prodány, tedy v tržbách, nebo fyzicky zlikvidovány – potraviny, nápoje). Žádné pohledávky nebo dluhy ke dni ukončení činnosti kromě záležitostí dále uvedených. Po dni ukončení podnikání, tedy po 31.5.2020, inkasoval podnikatel v roce 2020 ještě tyto příjmy, které souvisely s výkonem jeho předchozí podnikatelské činnosti: Příjem z titulu vrácení vratných obalů: 15 000 Kč Příjem z titulu přeplatku na energiích*: 5 000 Kč *V 7/2020 přišlo vyúčtování energií za provozovnu (uzavřenou 31.5.2020), vznikl přeplatek ve výši 5 000 Kč. Zálohy na platby energií za 1-5/2020 byly součástí daňových výdajů 1 – 5/2020 (tedy součástí výše uvedených 20 000 Kč). Můj dotaz zní: Kolik bude činit správný dílčí základ daně ze samostatné činnosti podnikatele za rok 2020 (dále jen: „DZD § 7“)? Kolik bude činit správný vyměřovací základ na ZP podnikatele (dále jen: „ VZ ZP“)? Varianty, které se nabízí: A) Použití (mé) „selské“ logiky: DZD § 7 = (30 000 – 20 000) + 15 000 + 5 000 = 30 000 Kč. Vysvětlení: Ve všech případech jde o záležitosti s přímou vazbou na podnikání podnikatele. Příjmy inkasované po ukončení podnikání představují „vrácení výdajů“, které byly uplatněny dříve, buď v roce 2020, nebo v předchozích letech jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tj. snižovaly základ daně z příjmů i vyměřovací základy pro SP a ZP podnikatele. Z DZD § 7 ve výši 30 000 Kč se bude také počítat ½ pro stanovení VZ ZP, tedy VZ ZP bude: 15 000 Kč. B) Aplikace § 23/8/b/2. zákona o daních z příjmů: „……..rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti….., se upraví …… u poplatníků uvedených v § 2……………..pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem……………………..“ Ke dni ukončení činnosti (31.5.2020) určitě právně existovala pohledávka z titulu vratných obalů: 15 000 Kč. Pohledávka z titulu přeplatku na energiích v provozovně ke dni ukončení právně dosud neexistovala. Řešení podle B): Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 30 000 – 20 000 = 10 000 Kč Úpravy podle § 23/8/b/2.: Zvýšení rozdílu o 15 000 Kč Výsledný DZD § 7: 25 000 Kč VZ ZP: 5 000 Kč (10 000/2), neboť podle § 3a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se do konce roku 2020 vychází při stanovení VZ ZP jen z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Úpravy tohoto rozdílu podle § 23 zákona o daních z příjmů se do VZ ZP za rok 2020 ještě nepromítnou. Při variantě B nedojde logicky k vyměření daně z příjmů a pojistného na ZP z částek, které dříve ovlivnily oboje směrem dolů. Proto mi logicky přijde správnější varianta A. Jak je to ale správně podle příslušné zákonné úpravy? Dále mě napadá ještě: Když při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob již vím, že z těch záloh na energie se jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů fakticky použilo o 5 000 Kč méně (hodnota přeplatku), tak proto už v daňové evidenci mám snížit daňové výdaje o těchto 5000 Kč, a tím logicky zvýšit DZD §7 a VZ ZP? 

Autorský honorář a placení ZP a SP

Autorka přijala v r. 2020 celkem 4 honoráře - v srpnu 13 000 Kč, v září 0 Kč, v říjnu 5 000 Kč, v listopadu 9 000 Kč, v prosinci 12 000 Kč. Není zaměstnaná, je na rodičovské dovolené, ale rodičovský příspěvek už v r. 2020 nepobírala, stará se o dítě do 4 let. V daňovém přiznání zdaní příjem za srpen a prosinec, tj. celkem 25 000 Kč (zbylé příjmy jsou zdaněny u zdroje). V přehledu pro ZP uvede činnost v 08/2020 a 12/2020? Bude se jednat o činnost hlavní s povinností hradit zálohy, ale nebude se na ni vztahovat minimální základ? V přehledu pro ČSSZ uvede také činnost v 08 + 12/2020, bude se jednat o činnost hlavní? Ví, že v r. 2021 nebude mít příjem z autorských honorářů a nechce platit zálohy - jakým způsobem to má ZP a ČSSZ oznámit? Má se odhlásit z pojistného? 

OSVČ - starobní důchodce

Podnikatel - OSVČ fyzická osoba bez zaměstnanců, odchází do starobního důchodu. Pokud by se rozhodl pokračovat ve starobním důchodu v podnikatelské činnosti, platí pro něho placení záloh pro sociální a zdravotní pojištění, když bude osobou, za kterou pojistné platí stát? 

Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu

Podám-li zpětné uplatnění daňové ztráty za rok 2020 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2018, musím podat i opravné přehledy za rok 2018 na OSSZ a zdravotní pojišťovnu? 

Spolupracující osoba v důchodu a vedlejší činnost

Manželka podnikatele vykonává činnost jako spolupracující osoba. V červnu 2020 sepsala žádost o starobní důchod. Starobní důchod ji byl přiznán zpětně od 1. 1. 2017 a byl ji doplacen v 7/2020 a současně od té doby jí je pravidelně vyplácen. Od kdy uvádět na přehledech pro ZP a SP pro rok 2020 tuto činnost jako vedlejší, od 1. 1. 2020 nebo od 7/2020?

Přerušení a znovuobnovení podnikání a Přehled na SP a ZP

OSVČ přerušila v r. 2019 živnost. Protože evidovala neuhrazené pohledávky, dodanila je v DPFO a zároveň o ně zvýšila vyměřovací základ pro výpočet SP. Základ pro výpočet ZP o pohledávky nezvýšila, neboť dle jejího názoru toto zákon nestanoví. V 10/2020 OSVČ živnost obnovila. Část starých pohledávek jí v tomto roce dlužníci uhradili, v DE je zapsala jako příjmy bez vlivu na daň. Předpokládám, že v Přehledu na SP se tyto uhrazené pohledávky nijak neprojeví. Jak je to ale s vyměřovacím základem na ZP za r. 2020? - Musí v tomto roce navýšit vyměřovací základ pro ZP o příjmy za staré pohledávky? - Pokud ano, tak případě, že by již v Přehledu za r. 2019 navýšila základ o nezaplacené pohledávky, znamenalo by to, že v r. 2020 by se již úhrada těchto starých pohledávek nijak nepromítla?

Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID

OSVČ v roce 2020 dosáhla vyššího příjmu, je považována za vedlejší OSVČ z titulu pobírání rodičovského příspěvku (v přehledu 2019 uvedla vedlejší činnost pro rok 2020 a taky tak platila zálohy). Při zpracování přehledu 2020 je z titulu odpuštění 6x min. záloh podstatně výhodnější být hlavní než vedlejší OSVČ (odpouští se víc peněz). Může si OSVČ sama v přehledu za rok 2020 pro sociální zabezpečení zvolit měsíce, nebo klidně celý rok, za které bude považovaná za hlavní činnost a za které měsíce vedlejší? A jestli ANO, je nutné tento stejný režim uplatnit i pro přehled zdravotní pojišťovny? Tedy můžou se režimy pro sociální a zdravotní pojišťovnu rozcházet? Pro zdravotní pojištění by činnost zůstala vedlejší, pro sociální by mohla být klidně celý rok hlavní? Jedná se skutečně letos o významné rozdíly, případné penále z neuhrazených záloh z hlavní činnosti za to stojí, nehrozí-li tedy větší sankce, vše v případě, že je tento postup vyplnění přehledů možný.