Zdravotní pojištění (796)

Zdravotní pojištění - zaměstnání malého rozsahu starobního důchodce

Zaměstnanec, který odchází do starobního důchodu, má smlouvu s firmou (s. r. o.) na zaměstnání malého rozsahu a bude pobírat měsíčně odměnu 3 400 Kč hrubého. Zaměstnanec není členem statutárního orgánu. Musí z této částky odvádět zdravotní pojištění?

Sociální a zdravotní pojištění z funkční odměny předsedy představenstva

Jsme výrobní družstvo a náš zaměstnanec a člen družstva byl zvolen předsedou představenstva. Kvůli souběhu funkcí nám bylo doporučeno poskytnout tomuto zaměstnanci po dobu výkonu funkce člena statutárního orgánu pracovní volno bez náhrady mzdy a uzavřít s tímto zaměstnancem smlouvu o výkonu funkce, ve které by byla stanovená pravidelná měsíční odměna ve výši 40 000 Kč. Z hlediska zdravotního pojištění: Zdravotní pojištění bychom odváděli z měsíční funkční odměny a u pracovního volna bez náhrady mzdy v pracovním poměru bychom již nemuseli provádět žádný doplatek? Z hlediska sociálního pojištění: předsedu představenstva bychom přihlásili pod kódem "O" ? A odváděli sociální pojištění z funkční odměny (nejednalo by se o zaměstnání malého rozsahu)? Jak by to bylo v případě pracovní neschopnosti?

Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce

Máme zaměstnance, který byl dosud pojištěný na Slovensku na základě koordinačních nařízení č. 883/2004 z důvodu souběhu zaměstnání ve více státech. Pojistné z jeho mzdy vydělané v ČR jsme tedy počítali a odváděli na Slovensku. Od 16. 9. 2021 však vykonává práci pouze na území ČR a od tohoto data se jeho příslušnost k právním předpisům změnila. Jakým způsobem bychom měli stanovit vyměřovací základy za září v ČR a na Slovensku?

Souběh čerpání nevybrané dovolené s nástupem na rodičovskou dovolenou a zdravotní pojištění

Zaměstnankyně se dohodla se zaměstnavatelem, že po ukončení mateřské dovolené bude čerpat nevybranou dovolenou. Až vyčerpá všechnu dovolenou, která jí zbývá, nastoupí na rodičovskou dovolenou. Jenže zaměstnankyně nyní chce nastoupit na rodičovskou dříve, než bylo původně v plánu a tedy si nestihne vyčerpat všechnu nevybranou dovolenou, která jí zbývá. Je možné, aby i nadále čerpala nevybranou dovolenou a zároveň byla na rodičovské dovolené? Tedy nastane souběh - zaměstnankyně bude na rodičovské dovolené, ale zároveň bude čerpat i „klasickou“ nevybranou dovolenou. Pokud je to možné, jak se tento souběh posuzuje pro účely hlášení na zdravotní pojišťovnu? Po dobu souběhu je plátcem pojistného zaměstnavatel? Až zaměstnankyně dočerpá všechnu dovolenou, skončí jí tedy „souběh“, a bude pouze na rodičovské dovolené, bude plátcem pojistného stát?

Relokační balíček pro zaměstnance bez pracovního povolení

Máme kandidáta cizince mimo EU, který v součásné době nemá pracovní povolení v ČR (má pracovní povolení v Rakousku). Společnost nabídla kandidátovi relokační balíček na úhradu nájmu do doby, než bude vyřízeno pracovní povolení v ČR a podepsána pracovní smlouva. 1. Je možné relokační balíček vyplatit před vyřízením pracovního povolení a uzavřením pracovní smlouvy? 2. Bude tento výdaj pro firmu daňově uznatelný (daň z příjmu právnických osob)? 3. Bude částka součástí základu pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance a zaměstnavatele a zálohy na daň? 

Ukončení pracovního poměru

Zaměstnankyně byla v pracovní neschopnosti od 30. 9. 2020. Ke dni 31. 5. 2021 byla uznána invalidní ve vyšším stupni invalidity. Dne 12. 8. 2021 nám bylo sděleno OSSZ, že jí byla ukončena pracovní neschopnost ke dni 30. 6. 2021. Do zaměstnání tedy od 1. 7. 2021 do dnešního dne nenastoupila. Jak správně rozvázat pracovní poměr ke dni ukončení pracovní neschopnosti 30. 6. 2021? 

Odpočet na studenta VŠ

Dcera (22 let) začala studium na vysoké škole. K „zápisu“ na VŠ došlo dne 3. 8. 2021. K tomuto datu obdržela potvrzení o přijetí na VŠ, spolu s vyřízením veškerých formalit. Vlastní výuka započne až od 1. 10. 2021. K jakému datu získává dcera „statut“ studenta, za kterého hradí pojistné na zdravotní pojištění stát? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října? V jakém měsíci si lze na dceru uplatnit odpočet na dítě? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října?

Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele

Zaměstnanec, který má trvalý pobyt v Německu (německý občan), uzavřel pracovní vztah se zaměstnavatelem (s. r. o.), jehož sídlo se nachází v České republice. Tento zaměstnanec ale veškerou činnost vykonává na území Německa. Kdo a kde bude odvádět zdravotní a sociální pojištění? Máme povinnost v ČR tohoto zaměstnance někde přihlašovat? Pokud se jeho mzda i odvody musí řešit dle německé legislativy, jak se pak bude v našem účetnictví o odvodech a hrubé mzdě účtovat?

 

Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ

Firma A (OSVČ) má ke dni 30. 6. 2021 celkem 20 zaměstnanců, nyní byla založena firma B (s. r. o.) a formou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového přejímajícího zaměstnavatele (§ 338 a násl. ZP) má být převedeno ke dni 1. 7. 2021 celkem 18 zaměstnanců z A na B. Jakým způsobem tento „přechod“ zúřadovat ve vztahu k SSZ a ZP: standardně odhlášky, přihlášky SSZ a hromadná oznámení pro ZP pokud ano, s jakým kódem? Nebo je možno oznámit tento přechod SSZ a dotčeným ZP nějakým jiným způsobem - např. pouze dopisem se seznamem dotčených zaměstnanců vč. rodných čísel, adres apod.?

Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře

Tři osoby založily s. r. o. Jednatelem se stala osoba, která má pracovní poměr u jiné společnosti a v tomto s. r. o. jednatel nepodepsal Prohlášení poplatníka. V nově založeném s. r. o. jednatel má příjem dle smlouvy o výkonu funkce 3 490 Kč. Ze mzdy je odváděna srážková daň, neplatí ani sociální a zdravotní pojištění, dále má DPP na 300 hodin za rok a 10000 Kč měsíčně na činnost technického rázu nesouvisející s obchodním vedením s. r. o., ze mzdy je odváděna srážková daň a neplatí sociální zdravotní pojištění a dále má i rámcovou smlouvu, podle které je odměňován i honorářem, pokud napíše v průběhu měsíce článek, který je publikován na stránkách s. r. o.( s. r. o. má ISSN). Souhrn odměn za články nepřekročí 10 000 Kč a z odměn je odváděna srážková daň. Sociální a zdravotní pojištění neplatí. Je postup správný? Bude muset jednatel za rok 2021 podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo Přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně nebo ČSSZ? Další dva společníci nemají žádné příjmy z s. r. o., v budoucnu jen podíly na zisku.

Doplnění dotazu: Ještě bych se chtěla zeptat na povinnost odvádět z honoráře zdravotní pojištění. V DAUCˇjsem našla jen jednu podobnou otázku, ale ta je již z roku 2008. Kdy má osoba, která dostává během roku honoráře, povinnost podat Přehled, zda je její příjem považován za vedlejší ( pokud má jinde HPP) a z jaké částky je zdravotní pojištění počítáno? Zda lze příjmy o nějakou částku nákladů snížit? Popř. zda je nutno podat i Přehled na ČSSZ? A jak by se sociální pojištění počítalo?