Zdravotní pojištění (652)

Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Zaměstnanci nebyla z nějakého důvodu vyplacena (zúčtována) mzda za jeden měsíc roku 2015, zaměstnanec byl již tehdy ve starobním důchodu, jeho pracovní poměr skončil 30. 6. 2015. Soudním rozhodnutím musí naše firma letos mzdu dodatečně zúčtovat a vyplatit. Zdaníme daní z příjmů FO (záloha), ale jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním, máme ho také srazit a odvést (pracovníka přihlásit), nebo se v tomto specifickém případě pojistné neodvádí? Zaměstnanec je nyní již starobní důchodce, pracovní poměr skončil déle než před rokem.

Doplnění dotazu: Pro jaké případy platí § 5 odst. 2 písm.d) zákona č. 589/1992 Sb. a § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 592/1992 Sb.? 

Dohoda o provedení práce - do 5 000 Kč měsíčně (člen představenstva)

Od 1. 1. 2018 zpracovávám mzdovou agendu nové společnosti – a. s., v lednu 2018 byla založena nová smlouva – dohoda o provedení práce v rozsahu 20 hodin měsíčně, s odměnou 5 000 Kč, sjednaný druh práce – reklama, reklamní materiál, propagace, prohlášení k dani není podepsané - žádné slevy nejsou uplatňovány. V únoru jsem zjistila, že zaměstnancem na výše uvedenou DPP je člen představenstva společnosti, který nemá uzavřenou žádnou jinou smlouvu (jako např. Smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu. Názor jiné mzdové účetní je, že mzda vyplacená členům statutárních orgánů bez ohledu na uzavřenou smlouvu podléhá odvodům pojistného na důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění. Prosím tedy o názor, zda činnost člena představenstva vykonávaná na DPP a nepřesahující 10 000 Kč měsíčně podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění?

Student a zdravotní a sociální pojištění

Student má IČO, bude podávat přiznání k dani z příjmů (ale měl jen dohody o provedení práce v celkové výši 22 000 Kč za rok). Musí podat přiznání i na sociální a zdravotní pojišťovnu, když vlastně nebude ani žádnou daň z příjmu platit?

Úhrada školného dítěte zaměstnance

Zaměstnavatel se rozhodl hradit budoucímu vedoucímu zaměstnanci - cizinci, který k němu v příštím roce nastoupí, školné pro jeho dítě v Britské škole v Praze. Faktura za školné bude hrazena zaměstnavatelem přímo škole. Prosím o sdělení, zda je školné předmětem daně z příjmů na straně zaměstnance, a jak je to s úhradou sociálního a zdravotního pojištění.

Pojistné zahraničního zaměstnance

Český zaměstnavatel (česká právnická osoba, s. r. o.) zaměstnává slovenského občana, který získal formulář A1 s tím, že odvody sociálního a zdravotního pojištění se odvádějí na Slovensko. Český zaměstnavatel tedy odvádí příslušné slovenské zdravotní pojišťovně za tohoto zaměstnance 14 % z příjmu (10 % zaměstnavatel, 4 % zaměstnanec) a 36,4 % odvádí do sociálního systému na Slovensko (25,2 % zaměstnavatel a 9,4 % zaměstnanec). V tuto chvíli nám jde o sociální pojištění a o tu část 9,4 %, která by se měla srážet zaměstnanci. Máme zato, že tato částka má být standardně sražena zaměstnanci, tj. že jí de facto ze svého příjmu hradí zaměstnanec. Nicméně se k nám dostal názor, že je možnost či povinnost, že tuto částku může hradit namísto zaměstnance zaměstnavatel, tj. že ji nesráží zaměstnanci, ale hradí je ze svého (jako svůj náklad). 

Doplnění dotazu ID: 10606, DAUC ID: 10072 Rizikové životní pojištění s dividendou

Rozhodnutím pojišťovny musí rizikové pojištění jako pojistník uzavřít zaměstnanec. Zaměstnavatel zůstává obmyšlenou osobu se 100% pojistným plněním. Zaměstnavatel však toto pojištění chce hradit za zaměstnance. U zaměstnavatele půjde o nedaňový náklad. Jak vyřešit tuto situaci u zaměstnance? Půjde u něj o nepeněžitý příjem, tj. dodanit a sociální a zdravotní pojištění?

Odměna likvidátora

Insolvenční správce je jmenován soudem likvidátorem "mrtvé" společnosti bez majetku. Po ukončení likvidace mu soud přizná odměnu a ve výši po zdanění zašle na účet. V tomto případě je tedy likvidátor "zaměstnanec" soudu. Nyní nastala situace, kdy se našel majetek, a odměna likvidátora je tedy stanovena vyhláškou a měla by být vyplacena asi před vyplacením likvidačního zůstatku. V tomto případě se tedy asi likvidovaná společnost stane "zaměstnavatelem" při výplatě odměny likvidátora. Domnívám se, že výše této odměny je včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele. Jak v tomto případě postupovat? Musí se společnost i na jednorázově vyplacenou odměnu likvidátora a jednorázově odváděné pojištění a zálohy na daň registrovat nebo nějak hlásit, když ihned po vyplacení odměny likvidátora a likvidačního zůstatku bude společnost vymazána? K jakému datu by mělo proběhnou zdanění odměny? 

Odměna člena výboru zapsaného spolku - zdanění a pojištění

Předsedovi výboru zapsaného spolku by měla být měsíčně vyplácena odměna za výkon funkce 1 000 Kč. Jak to bude se zdaněním (může za něho odvést společnost srážkovou daň nebo musí být zálohová?) a se zdravotním a sociálním pojištěním? Do 2 490 Kč se za něho asi nemusí odvádět sociální pojištění, ale co zdravotní?

Daň z příjmů - důchodce

Jediný jednatel a společník s. r. o. ve starobním důchodu pobírá měsíčně odměnu 2 400 Kč dle smlouvy o výkonu funkce jednatele. Z této částky platí zdravotní pojištění 108 Kč, čistá mzda činí 2 292 Kč. Sociální pojištění ani zálohy na daň neodvádí. Má podepsané prohlášení, uplatňuje základní slevu na poplatníka. Při ročním zúčtování je výsledná daň nula. Prosím o kontrolu - je vše správně? 

Manažerská smlouva

Může společnost s r. o. s budoucím zaměstnancem – obchodním zástupcem uzavřít ne pracovní, ale manažerskou smlouvu, která bude obsahovat všechny náležitosti smlouvy – den nástupu, místo výkonu práce, druh práce i výši mzdy? 1. Nahrazuje manažerská smlouva plně smlouvu pracovní nemusí se tedy se zaměstnance uzavírat již pracovní smlouva? 2. Plynou z manažerské smlouvy veškeré práva – nárok na dovolenou atd.? 3. Jak je to s odvodem sociální, zdravotního a danění – je to stejné jako u pracovní smlouvy - danění zálohovou daní – může podepsat prohlášení? Nebo plyne nějaká změna mezi pracovní smlouvou a manažerskou smlouvou?