JUDr. Marcela Smutná (879)

Odměna jednatele za výkon funkce

Jednatel má odměnu ve výši 2 500 Kč - odvádíme zdravotní pojištění a zálohově daň z příjmů - předpokládám, že tak je to správně. Sociální pojištění neodvádíme? Je to tak správně? Jednatel podepsal prohlášení. Zdravotní pojištění je odvedeno z částky 13 350 Kč, protože svoji podnikatelskou činnost bude provozovat jako vedlejší - je to tak správně? Jak je to prosím s dovolenou - musí dle zákona nějakou mít nebo ne? Funkci vykonává maximálně 2 hodiny týdně. Má odměna jednatele nějaký vliv na jeho podnikatelskou činnost?

Krácení dovolené

Zaměstnankyně je nemocná od 10. 8. 2018, zůstatek dovolené za rok činí 10 dnů. Nemoc byla ukončena 4. 7. 2019 a zároveň byl ukončen pracovní poměr. O kolik dnů se bude krátit dovolená z roku 2018? Je nárok na dovolenou za rok 2019? Nárok u nás je 25 dnů. 

Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené

Jaký nárok dovolené vznikl v roce 2018 a jaký v roce 2019 zaměstnankyni, která byla od 24. 9. 2016 na rodičovské dovolené s prvním dítětem a původně ji chtěla čerpat do 24. 9. 2019? Před nástupem na rodičovskou dovolenou vyčerpala všechnu dovolenou. Během rodičovské dovolené znovu otěhotněla a porodila 11. 12. 2018 druhé dítě, přičemž čerpání rodičovské dovolené u prvního dítěte změnila na dobu do 31. 10. 2018. Peněžitou pomoc v mateřství u druhého dítěte čerpala od 26. 10. 2018 do 10. 12. 2018. Jak se postupuje v případě vzniklého nároku na dovolenou, který zaměstnankyně nevyčerpala před nástupem na rodičovskou dovolenou s druhým dítětem. Pracovní poměr má na dobu neurčitou, nastoupila v roce 2012. Mateřská dovolená u druhého dítěte byla od 26. 10. 2018 do 9. 5. 2019, na rodičovskou dovolenou nastoupila 10. 5. 2019.

Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

Jsme státní příspěvková organizace, odměňujeme zaměstnance platem. Jsme zařízení sociálních služeb. Zaměstnanci v přímé péči mají nepřetržitý pracovní režim a pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou. Směny jsou naplánovány v rámci vyrovnávacího období. Zaměstnankyně měla směnu naplánovánu mimo jiné i ve svátek v sobotu 6. 7. 2019. Požádala o čerpání dovolené od 28. 6. 2019 do 8. 7. 2019. V den svátku 6. 7. však čerpat dovolenou nemůže a budou jí v tento den chybět odpracované hodiny. Mohla by si v tento den vybrat náhradní volno za svátek (pracovala 8. 5.)? Dle nařízení zřizovatele naši zaměstnanci za práci ve svátek čerpají náhradní volno.

Krácení dovolené

Zaměstnankyně má pracovní dobu stanovenou na 7,5 hodin denně, 5 dní v týdnu, na 1 směnu. Nárok na dovolenou za kalendářní rok je stanoven na 20 dní. V období od 20. 2. 2019 do 19. 6. 2019 byla v pracovní neschopnosti. Jinou nepřítomnost v roce 2019 doposud neměla. Jak se takovému zaměstnanci určí délka dovolené a kdy se určení provádí? Na konci roku, kdy budou známy všechny nepřítomnosti? 

Náhrada mzdy během DPN

Prosím o vzorový výpočet, jak by vypadala náhrada mzdy v roce 2019 od zaměstnavatele za 1 den DPN (tedy 4. den trvání) při PHV zaměstnance 299,34 Kč s pracovní dobou 4 hodiny/den. A jak by vypadala, kdyby byl zaměstnanec invalidní v III. stupni invalidity (bez ZTP)?

Dohoda o pracovní činnosti - svátek

Máme zaměstnance na DPČ, se stanovenými dny, kterými jsou Po a Čt. Zaměstnanec má stanovenou mzdu za měsíc. Víme, že zaměstnanec na DPČ nemá nárok ani na dovolenou, ani na svátek, takže mu odečítáme nepřítomnost za dny, které měl být podle smlouvy na pracovišti, ale nebyl. Například za měsíc duben: vezmeme, že bylo dohromady 9 dní (pondělí a čtvrtků), z nichž jeden připadal na svátek. Vezmeme tedy částku, kterou má zaměstnanec dostat (10 000 Kč), vydělíme počtem určených dní za měsíc (9) a vynásobíme pouze počtem dní, které byl na pracovišti (8), tzn: 10 000/9 = 1 111 -> 8 x 1 111 = 8 888. Je náš postup správný? Přece jen, když by měl zaměstnanec ve smlouvě pouze například pondělky a tři ze čtyř těch pondělků by vyšly na svátek, nedostane celou měsíční mzdu, ale jen její poměr (1/4), když fyzicky odpracoval jen 1/4 z určených dní.

Pracovní poměr na dobu určitou

S novým zaměstnancem jsme sjednali pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců. Lze po uplynutí zkušební doby vytvořit novu pracovní smlouvu, kde bude sjednán pracovní poměr na dobu určitou, kterou budeme dle potřeby prodlužovat? 

Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce

Dle zákoníku práce platí, že při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější. Jak konkrétně postupovat při výpočtu, pokud zaměstnanec obdržel na pracovní cestě jídlo (jídla) zdarma?

Prosím o objasnění na příkladu: Dvoudenní tuzemská cesta, jeden den trvá 4 hodiny, druhý den 11 hodin. První den je bezplatně poskytnuto 1 jídlo. Stravné podle pásem je ve výši 82 Kč, 124 Kč, 195 Kč. Postupuji tak, že za a) Porovnám výši stravného bez krácení za bezplatně poskytnutá jídla za oba dny odděleně. Za první den nárok není, za druhý je ve výši 82 Kč. Při neodděleném posuzování je za 15 hodin celkem nárok na 124 Kč. Použiji tedy neoddělené počítání, jelikož je pro zaměstnance výhodnější. Částku zkrátím o jedno jídlo, tedy o 35 % a vyjde mi nárok zaměstnance ve výši 80,60 Kč.

b) Spočítám si obě varianty (výpočet za každý den a za oba dny dohromady) včetně krácení za jídlo. Tedy za první den je nárok na stravné 0 Kč, za druhý 82 Kč. Při posouzení bez rozdělení na dny, je stravné v druhém pásmu (124 Kč) kráceno o jedno jídlo, tedy o 35 % a výsledek je 80,60 Kč. Při tomto způsobu výpočtu vychází výhodněji varianta 82 Kč, tedy počítání stravného za každý den zvlášť.

Potřebuji do systému pro výpočet cestovních náhrad nastavit automatické porovnání variant, ale nevím, zda postupovat dle varianty a) nebo b).

Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky

Zaměstnavatel má u zaměstnanců stanovenu základní mzdu nižší, než je minimální mzda nebo zaručená mzda, a k této základní mzdě pohyblivé složky. V souhrnu hrubá mzda vždy převyšuje úroveň zaručené mzdy danou zákonem. Je tento způsob stanovení mzdy v souladu se zákoníkem práce také v r. 2019, nebo je nutné, aby byla základní (fixní) složka mzdy na úrovni zaručené mzdy?