Registrace k dani (504)

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení při zpětné registraci k DPH

Podnikatel, neplátce DPH, překročil v měsíci 2/2018 obrat pro povinnou registraci k DPH. Na tuto skutečnost přišel pozdě až v 8/2019. Podá přihlášku k registraci k DPH, plátcem DPH se stává od 1. 4. 2018. Opraví všechny vydané faktury od 4/2018 doposud. Všechna uskutečněná plnění jsou v režimu přenesené povinnosti. Tzn. opraví vydané faktury, doplní na doklad „daň odvede zákazník“ a předá druhé straně. Je možné všechny vydané faktury v režimu přenesení daňové povinnosti uvést až v přiznání k DPH a kontrolním hlášení za období 8/2019? Jde o to, abychom se vyhnuli pokutám za pozdní podání kontrolního hlášení.

Praktický lékař - obrat pro účely DPH

Praktický lékař si zakoupil bagr a otevřel si živnostenský list na dokončovací stavební práce a pronájem věcí movitých se záměrem, že bude sám provádět zemní práce dodavatelsky (jako způsob relaxace) a případně bagr příležitostně pronajímat. Jak se bude pro účely DPH počítat obrat pro případnou registraci k DPH - budou se započítávat jen faktury za zemní práce a pronájem bagru, nebo se k tomu bude přičítat i fakturace lékaře zdravotním pojišťovnám za zdravotní služby, kde je roční obrat více než 2 mil. Kč, tedy pak by lékař první vydanou fakturou za zemní práce splnil podmínky pro registraci k DPH? 

Vznik povinnosti stát se plátcem DPH

Jak se bude postupovat v následujícím případě: OSVČ se stane plátcem DPH od 10/2019 - jako občan pronajímá byt a také zahradu jiným občanům. Jak to bude s DPH u těchto pronájmů bytu a zahrady? Bude muset pronájmy u navýšit o DPH? Jak se postupuje u pronájmů pro plátce a neplátce v těchto případech?

Práce na nemovitosti ve Švýcarsku - fakturace mezi českými plátci

Český plátce DPH - firma A fakturuje českému plátci DPH - firmě B práce na nemovitosti ve Švýcarsku. Bude tato služba zatížena českou DPH a v jakém řádku českého přiznání bude transakce uvedena jak u odběratele, tak u dodavatele? Vyplývá z toho povinnost se zaregistrovat ve Švýcarsku? Oba plátci jsou subdodavateli, firma B bude fakturovat dalšímu českému plátci.

DPH - registrace

Německá společnost, která je registrovaná k DPH v Německu, nakoupí v ČR od české společnosti zboží. Toto zboží obratem prodá na Slovensko - slovenskému občanovi, kdy zboží je tedy dodáno s přepravou z ČR na Slovensko. Má tento německá subjekt registrační povinnost v ČR díky této transakci? Pokud ano, podle jakého ustanovení a má již zdanit ihned tuto první transakci?

Registrace k DPH

Akciová společnost prodala svůj podíl ve společnosti s ručením omezeným, za 5 milionů korun. Akciová společnost není plátce DPH. Prodej podílu je podle zákona o DPH považován za činnost osvobozenou dle § 54 zákona o DPH, bez nároku na odpočet daně. Tato činnost se nepočítá do obratu pro povinnou registraci k DPH, pokud se jedná o činnost doplňkovou uskutečňovanou příležitostně. Tento prodej je jedinou ekonomickou činností v průběhu dvou let. Akciová společnost od svého založení žádnou jinou činnost nevyvíjela. Vzniká povinnost podat přihlášku k registraci k DPH?

Prodej oken do EU a mimo EU

Plátce DPH uvažuje o prodeji oken do Dánska a Švýcarska - bez montáže i s montáží. Pokud by se jednalo o Švýcarsko (mimo EU) - pak by dodání s montáží i bez montáže bylo s 0 % DPH. Platí se nějaké poplatky? Clo? Pokud by se jednalo o Dánsko (EU), pak dodání do této země by bylo osvobozené od DPH (jen je nutno tuto skutečnost prokázat)? Pokud by byla okna dodána včetně montáže, pak se plátce musí zaregistrovat v této zemi a podávat přiznání? Pokud ano, jaký způsobem lze toto uskutečnit co nejjednodušeji? Uvažuji správně? 

Zboží ze třetí země do EU, zboží ze třetí země do třetí země

Firma, plátce DPH, pouze české DIČ, nakupuje zboží ve třetích zemích.

1. Český plátce zakoupí zboží ve třetí zemi. Toto zboží je dopraveno plátci registrovanému v jiné zemi EU (doprava lodí, nikoliv přes jinou zemi v EU přímo od výrobce) a zboží je českou firmou odběrateli fakturováno na jeho DIČ vydaném v JČS EU. Kupující se zavázal k proclení v jeho státě provést sám na své jméno. Dodací podmínky jsou ve smlouvě stanoveny dle podmínky CFR:

a) Dle našeho názoru se sice jedná o dovoz, ale v tomto případě se netýká českého DPH a do formuláře nepatří. B) Bude faktura vystavená na odběratele osvobozená od DPH?

c) Jaký řádek v přiznání k DPH?

d) Má český plátce v zemi dodání nějaké další povinnosti, např. registrace jako plátce v JSČ EU?

2. Obdobná situace jako v bodě 1: Zboží je ze třetí země, dodáno plátci registrovanému v JČS EU. Česká firma zařizuje dopravu od výrobce až k odběrateli v JČS EU ovšem silniční přepravou přes jiné státy v EU. Dodací podmínky jsou shodné jako v bodě 1.

a) Nemá se česká firma registrovat jako plátce v zemi kupujícího?

b) Lze řešit tak, aby nemusela?

3. Zboží zakoupené ve třetí zemi je dodáno odběrateli ve třetí zemi, zboží vůbec nepřechází přes státy EU - dle našeho názoru se nejedná o dovoz, nepatří do přiznání k DPH, následný prodej (fakturace) osvobozený od DPH, na řádek 26? Je to správně?

Vývoz zboží

Česká firma „A“ prodává veterinární léčiva firmě v Azerbajdžánu. Tato česká firma „A“ léčiva nakoupí od jiné české firmy „B“. Česká firma „B“ zboží pro firmu A doveze přímo do Azerbajdžánu s dodací podmínkou CIP na adresu zákazníka firmy „A“ v Azerbajdžánu. Česká firma „B“ tedy prodává zboží české firmě „A“ bez DPH jako osvobozené z důvodu vývozu. Podléhá transakce mezi firmou A a jejím zákazníkem v Azerbajdžánu české DPH? Pokud fakturovaná hodnota pro zákazníka v Azerbajdžánu přesáhne 1 mil. Kč za 12 měsíců je firma A povinna se registrovat k DPH? 

Prodej pozemku

Soukromá osoba - nepodnikatel - koupil před 15 lety pozemek o výměře cca 10 ha. V tomto roce se rozhodl polovinu pozemku rozparcelovat, napojit na inženýrské sítě a následně rozprodat zájemcům. 1. Z pohledu daně z příjmů - Bude příjem z prodeje osvobozen? Pokud ne, bude se jednat o ostatní příjem (dle § 10 zákona o dani z příjmů), nebo půjde již o podnikatelskou činnost dle § 7? A může být výdajem cena pozemku dle znaleckého posudku plus skutečné výdaje na realizaci inženýrských sítí? 2. Z pohledu DPH - bude se jednat o nahodilou (příp. jednorázovou činnost), anebo již o ekonomickou činnost, a pokud obrat přesáhne 1 mil. Kč, musí se registrovat jako plátce, případně se registrovat v předstihu aby si mohl odečíst DPH z faktur za výstavbu inženýrských sítí?