Registrace k dani (499)

Registrace k DPH

Akciová společnost prodala svůj podíl ve společnosti s ručením omezeným, za 5 milionů korun. Akciová společnost není plátce DPH. Prodej podílu je podle zákona o DPH považován za činnost osvobozenou dle § 54 zákona o DPH, bez nároku na odpočet daně. Tato činnost se nepočítá do obratu pro povinnou registraci k DPH, pokud se jedná o činnost doplňkovou uskutečňovanou příležitostně. Tento prodej je jedinou ekonomickou činností v průběhu dvou let. Akciová společnost od svého založení žádnou jinou činnost nevyvíjela. Vzniká povinnost podat přihlášku k registraci k DPH?

Prodej oken do EU a mimo EU

Plátce DPH uvažuje o prodeji oken do Dánska a Švýcarska - bez montáže i s montáží. Pokud by se jednalo o Švýcarsko (mimo EU) - pak by dodání s montáží i bez montáže bylo s 0 % DPH. Platí se nějaké poplatky? Clo? Pokud by se jednalo o Dánsko (EU), pak dodání do této země by bylo osvobozené od DPH (jen je nutno tuto skutečnost prokázat)? Pokud by byla okna dodána včetně montáže, pak se plátce musí zaregistrovat v této zemi a podávat přiznání? Pokud ano, jaký způsobem lze toto uskutečnit co nejjednodušeji? Uvažuji správně? 

Zboží ze třetí země do EU, zboží ze třetí země do třetí země

Firma, plátce DPH, pouze české DIČ, nakupuje zboží ve třetích zemích.

1. Český plátce zakoupí zboží ve třetí zemi. Toto zboží je dopraveno plátci registrovanému v jiné zemi EU (doprava lodí, nikoliv přes jinou zemi v EU přímo od výrobce) a zboží je českou firmou odběrateli fakturováno na jeho DIČ vydaném v JČS EU. Kupující se zavázal k proclení v jeho státě provést sám na své jméno. Dodací podmínky jsou ve smlouvě stanoveny dle podmínky CFR:

a) Dle našeho názoru se sice jedná o dovoz, ale v tomto případě se netýká českého DPH a do formuláře nepatří. B) Bude faktura vystavená na odběratele osvobozená od DPH?

c) Jaký řádek v přiznání k DPH?

d) Má český plátce v zemi dodání nějaké další povinnosti, např. registrace jako plátce v JSČ EU?

2. Obdobná situace jako v bodě 1: Zboží je ze třetí země, dodáno plátci registrovanému v JČS EU. Česká firma zařizuje dopravu od výrobce až k odběrateli v JČS EU ovšem silniční přepravou přes jiné státy v EU. Dodací podmínky jsou shodné jako v bodě 1.

a) Nemá se česká firma registrovat jako plátce v zemi kupujícího?

b) Lze řešit tak, aby nemusela?

3. Zboží zakoupené ve třetí zemi je dodáno odběrateli ve třetí zemi, zboží vůbec nepřechází přes státy EU - dle našeho názoru se nejedná o dovoz, nepatří do přiznání k DPH, následný prodej (fakturace) osvobozený od DPH, na řádek 26? Je to správně?

Vývoz zboží

Česká firma „A“ prodává veterinární léčiva firmě v Azerbajdžánu. Tato česká firma „A“ léčiva nakoupí od jiné české firmy „B“. Česká firma „B“ zboží pro firmu A doveze přímo do Azerbajdžánu s dodací podmínkou CIP na adresu zákazníka firmy „A“ v Azerbajdžánu. Česká firma „B“ tedy prodává zboží české firmě „A“ bez DPH jako osvobozené z důvodu vývozu. Podléhá transakce mezi firmou A a jejím zákazníkem v Azerbajdžánu české DPH? Pokud fakturovaná hodnota pro zákazníka v Azerbajdžánu přesáhne 1 mil. Kč za 12 měsíců je firma A povinna se registrovat k DPH? 

Prodej pozemku

Soukromá osoba - nepodnikatel - koupil před 15 lety pozemek o výměře cca 10 ha. V tomto roce se rozhodl polovinu pozemku rozparcelovat, napojit na inženýrské sítě a následně rozprodat zájemcům. 1. Z pohledu daně z příjmů - Bude příjem z prodeje osvobozen? Pokud ne, bude se jednat o ostatní příjem (dle § 10 zákona o dani z příjmů), nebo půjde již o podnikatelskou činnost dle § 7? A může být výdajem cena pozemku dle znaleckého posudku plus skutečné výdaje na realizaci inženýrských sítí? 2. Z pohledu DPH - bude se jednat o nahodilou (příp. jednorázovou činnost), anebo již o ekonomickou činnost, a pokud obrat přesáhne 1 mil. Kč, musí se registrovat jako plátce, případně se registrovat v předstihu aby si mohl odečíst DPH z faktur za výstavbu inženýrských sítí?

DPH a služba v ČR i v EU

Stavební dělník pracuje v ČR i v Německu. Obrat má přes milion Kč. Je pravda, že nemusí být plátce DPH, protože se obrat určuje jen z příjmu v ČR? V Německu pracuje pro firmu, která je plátce DPH. Co registrace pro identifikovanou osobu? Je potřeba vůbec se registrovat na FÚ z pohledu DPH? 

Dobrovolná registrace k DPH

Společnost s r. o. se sídlem v ČR, neplátce, si nechává vyrobit zboží (kuchyňské potřeby) v Číně. Toto zboží mu je doručeno do ČR. Zboží pak firma převeze do Německa, do skladu firmy Amazon, odtud se pak zboží přes Amazon prodává konečným zákazníkům. S. r. o. se povinně zaregistrovala k DPH v Německu. V ČR se stane identifikovanou osobou, z důvodu přijetí služby od firmy Amazon (využívá službu FBA - pouze dodá zboží do skladu Amazonu v Německu a Amazon už pak zajistí, aby se zboží dostalo k zákazníkovi). V ČR (mimo Amazon) bude prodávat své výrobky také, ale v mnohem menších objemech než na Amazonu, nepředpokládá se, že by firma dosáhla obratu 1 mil. Kč u tuzemských plnění. Má pro ni smysl se dobrovolně registrovat k DPH v ČR? Mohla by si pak nárokovat zpět DPH uhrazené při dovozu zboží z Číny? Přemístění zboží do JČS je osvobozené s nárokem na odpočet? Schvalují případně FÚ tuto dobrovolnou registraci? 

Obrat pro registraci k DPH - uskutečněné plnění

Jsme stavební firma - právnická osoba, neplátci DPH, nyní připravujeme k prodeji byty, které jsou v našem vlastnictví a které jsme stavěli. Který měsíc budeme považovat za měsíc, ve kterém došlo k překročení obratu pro registraci k DPH:

a) podpis kupní smlouvy a vystavení faktury (jako podklad k platbě bez uvedení DUZP nejsme ještě plátci),

b) dojde k úhradě,

c) je podán návrh na vklad (dnem podání nastávají právní účinky vkladu a stávají se majiteli),

d) obdrželi jsme vyrozumění z katastrálního úřadu o zápisu,

e) došlo k předání bytu?

Podle § 21 zákona o DPH („Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.“).

Bych měla brát za DUZP bod d) nebo e) (ten co nastane dříve) a tento měsíc budu považovat za měsíc, ve kterém došlo k překročení obratu. Chápu to takto správně? 

Posouzení zařazení činnosti z hlediska DPH

Podnikatel, fyzická osoba, podnikající v oblasti výchovy a vzdělání (výuka cizích jazyků, živnostenské oprávnění 855: Ostatní vzdělávání). V případě překročení limitu 1 mil. a vzniku povinnosti plátce DPH lze toto plnění posuzovat podle § 57 zákona o DPH?

Registrace k dani z příjmu fyzických osob a pronájem nemovitých věcí

Jsem povinen se na finančním úřadě zaregistrovat k dani z příjmu FO, pokud budu mít příjmy pouze z pronájmu své nemovitosti?