Registrace k dani (536)

Internetový obchod a obrat pro DPH při zasílání zboží 3. zemí

Internetový obchod - neplátce DPH, zasílá zboží občanům do zemí mimo EU. Zboží odesílá poštou. Počítá se mu tento prodej do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Pořízení vozidla z EU

OSVČ plátce DPH, koupil v Německu v roce 2019 vozidlo. Faktura od německého prodejce na vozidlo byla včetně německého DPH. Tuzemská OSVČ fakturu uhradila v plné výši a dále nic neřešila, nežádala zpět německou daň a ani nevykázala nákup vozidla v rámci daňového přiznání k DPH. V letošním roce plánuje OSVČ ukončení podnikatelské činnosti ( odchází do důchodu) a rovněž chce zrušit plátcovství k DPH. Když neuplatnil český podnikatel nárok na odpočet, bude muset hradit daň při zrušení registrace k DPH z tohoto vozidla?

DPH registrace

České s. r. o. nakoupí zboží (řekněme součástku nějakého stroje za 200 000 czk) od Švýcarského (CH) dodavatele, který nemá UK VAT number. toto zboží je CZ s. r. o. prodáno z UK skladu (Zboří bylo již dříve propuštěno do volného objehu v Eu). TOto zboží je v tu samou chvíli prodáno podnikateli do Srbska = tzn. zboží prodávající posílá rovnou do Srbska (mimo EU). Moje otázka zní: 1) je CZ SRO (neplátce DPH dosud) povinna se kvůli této operaci registrovat v CZ nebo jiné zemi k DPH (nebo jako Identifikovaná osoba)? 2) zaplatí CZ s. r. o. DPH z této operace v CZ nebo jiné zemi?

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

OSVČ a DPH

OSVČ v oblasti cukrářství bude dovážet ingredience z Velké Británie. Má povinnost přihlásit se k DPH? Pokud ano, jaké jsou jeho povinnosti?

Povinnost registrace ve Francii

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na povinnost registrovat se k DPH ve Francii. Společnost „A“ registrovaná k DPH v ČR uzavřela smlouvu na dodání stavebně montážní práce (tzn. služby spojené s nemovitostí) a na dodání zboží s instalací. Obě tyto služby mají místo plnění ve Francii. Příjemcem služeb je osoba registrovaná k DPH ve Francii „B“ Toto dodání lze celé fakturovat v režimu Revers-charge a obě služby tak zdaní ve Francii příjemce. Na splnění této smlouvy si dodavatel registrovaný pouze v ČR zjedná subdodavatele „C“, společnost registrovanou také pouze v ČR. Fakturace mezi českými plátci bude probíhat bez DPH ( plnění je mimo ČR), chtěla bych se ale zeptat, zda z tohoto plnění vzniká povinnost registrovat se k DPH ve Francii, nebo je možné přenést vypořádání celého plnění až na konečného příjemce tzn. na subjekt „B“? 

Dodatečná registrace k DPH po dosažení příjmů dle zákona

Můj soused přijde jednou ročně, většinou v březnu, abych mu udělala daňové přiznání k DPFO. Při zpracování DP za rok 2019 jsem zjistila, že měl být před rokem plátcem DPH. Na FÚ jsme zaslali žádost o registraci. I když se jedná o stavební práce, zpětně nelze uplatnit přenesenou daň. povinnost. Poplatník musí zaplatit DPH co nejdříve, aby minimalizoval penále. Ihned po registraci vystaví poplatník opravné daňové doklady s aktuálním datem vystavení a se DUZP za měsíce, jak zní smlouva o práci nebo fakturace. Má právo požadovat doplatek k původním fakturám (DPH), když na straně odběratele jsou všichni plátci DPH? Domnívám se, že pokud je uplatnění na vstupu DPH dobrovolné, nemusí odběratel DPH uplatnit, a tedy ani odevzdat. Jak účetně postupovat v této situaci, kdyby odběratel DPH na vstupu neuplatnil a na doplatek faktury nereflektoval? 

Povinnost registrace k DPH při pořízení zboží

Nově založená společnost (s. r. o., daňový rezident ČR) bude uzavírat smlouvy se svými obchodními partnery. Bude nakupovat zboží u společnosti se sídlem v Nizozemsku. Nakoupené zboží bude prodávat společnosti se sídlem v Rusku. Nakoupené zboží bude přepravováno přímo z Nizozemska do Lotyšska. Zboží nepůjde přes území ČR. V Lotyšsku bude vyřízena veškerá administrativa spojená s vývozem tohoto zboží. Společnost není registrována jako plátce DPH. Vznikne společnosti z těchto obchodních transakcí povinnost registrace k DPH v ČR, popřípadě v Nizozemsku, či Lotyšsku? V případě, že by registrační povinnost společnosti vznikla, přiznávala by společnost v ČR v přiznání k DPH hodnotu pořízeného zboží poníženou o hodnotu zboží přiznanou v Lotyšsku? V přiznání k DPH v ČR by se jednalo o pořízení zboží bez nároku na odpočet?

Registrace k DPH a leasing

Firma požádala o dobrovolné přihlášení k dani z přidané hodnoty a stala se plátcem DPH, ale před tímto datem pořídila firma nákladní automobil na leasing. Od 1. 1. 2020 nově platí, že si firma odpočítává DPH u leasingu z celkové hodnoty leasovaného předmětu okamžite při převzetí leasingu. Jak se nyní zachovat z hlediska DPH, má firma v současné době nárok na odpočet DPH z daňového dokladu (5/2020) pořízení předmětu leasingu před datem registrace k DPH?

Limit zasílání na Slovensko pro registraci DPH

E-shop zasílá občanům na Slovensko zasílky zboží, chtěl by se ujistit, zda chápe registraci DPH v SK správně. 1) Limit 35 000 EUR je za kalendářní rok (tzn k 1. 1. 2020 se obrat nuluje a počítá znovu). 2) Do hodnoty se nepočítá česká DPH 21 %. 3) Do hodnoty se nepoužívá zboží prodané ve zvláštním režimu 21 %. 4) Do hodnoty se nepočítá hodnota prodaného zboží s 21% českou DPH slovenskému plátci (nevyužila se podmínka osvobození). Dále od 1. 1 .2021 se rozšiřuje režim jednotného inkasního místa, takže zasíláním zboží do SK občanům se již na Slovensku firma nebude muset registrovat ani při překročení limitu 35.000 EUR, je to tak?

Doplnění dotazu: Odečítají se dobropisy za prodané zboží v režimu zasílání z limitu pro registraci. Např. Firma do června vyfakturuje na SK občanům 36 000 EUR + 21% CZ DPH. Dobropisy ve stejném období za vrácené nebo nevyzvednuté zboží činí -10 000 EUR + 21% CZ DPH. Je limit překročen nebo se faktury a dobropisy sčítají a jedná se o hodnotu 26 000 EUR a limit není dosažen?