Daň z příjmů fyzických osob (1597)

OSVČ - čerpání OČR

Jsem fyzická osoba podnikající jako OSVČ. Od začátku roku jsem dvakrát čerpal OČR v souvislosti s covid-19 a uzavřením školy, dotaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jsem povinen dotaci z OČR, kterou jsem obdržel, dávat do výnosů?

Příjmy z Chorvatska

Fyzická osoba-nepodnikatel, český daňový rezident má příjmy z Chorvatska. Jednak příjem z pronájmu nemovitosti v Chorvatsku, jednak příjem z prodeje nemovitosti v Chorvatsku. Chápu správně, že v rámci českého daňového přiznání se příjem z prodeje nemovitosti (nesplňující podmínky pro osvobození) uvede jako příjem podle § 10 a uplatní se jako výdaj pořizovací cena této nemovitosti? Dále je možné započítat daň zaplacenou v Chorvatsku? Příjmy z pronájmu realizované v Chorvatsku se pak zdaní podle § 9, kdy k příjmům lze uplatnit i výdaje (tzn. vč. odpisu dle českého zákona o DP) a dále pak lze započítat daň zaplacenou v Chorvatku? Stačí, aby daň v Chorvatsku byla uhrazena do dne podání českého daňového přiznání - aby bylo možné ji započítat? Je nutné si vyžádat potvrzení tamního správce daně k prokázání zaplacení chorvatské daně? 

Bytová potřeba a platba zálohy

Klient prodal byt za 30 milionů (zisk není osvobozen kvůli časovému testu a činí 5 mil. CZK) a do roka si koupil byt, ale pouze za 20 mil Kč. Nový byt splňuje podmínky bytové potřeby. Chápu dobře, že (zjednodušeně řečeno), bude klient danit pouze 1/3 zisku z prodeje, protože 2/3 použil na bytovou potřebu?

Z kupní ceny nového bytu je zaplaceno 15 % jako záloha do 12 měsíců od prodeje starého bytu a 85 % kupní ceny bude zaplaceno až 2 roky od prodeje starého bytu, protože jde o nový dům, který se teprve staví. Smlouva o prodeji bytu je podepsána při platbě první zálohy = tzn. do 12 měsíců od prodeje starého bytu, druhá platba bude zaplacena při dokončení stavby (předpoklad za 2 roky). Lze tedy uznat jako výdaje na bytovou potřebu 100% ceny nového bytu, i když většina ceny bude zaplacena až 2 roky po prodeji starého bytu?

Zrušené životní pojištění a dodanění dříve uplatněné odpočty

Když zaměstnanec zrušil životní pojištění, tak musí dodanit dříve uplatněné slevy. Pokud došlo ke zrušení životního pojištění v roce 2021, tak musí v roce 2022 podat daňové přiznání za rok 2021 a tam provede dodanění - jde mi o počítání roků 10 let zpětně - bude dodaňovat uplatněné slevy za roky 2011 - 2020, nebo 2012 - 2021?

 

Zápůjčka a a oznámení o osvobozených příjmech dle § 38v ZDP

Zapůjčil jsem dceři 10 mil. Kč (smlouvou o zápůjčce) na nákup bytu. Dle § 3 odst. 4 ZDP úvěry a zápůjčky nejsou předmětem daně. Oznámení o osvobozených příjmech se na úvěry a zápůjčky nevztahuje. Nemusí proto dcera hlásit tuto zápůjčku na koupi bytu správci daně?

Danění příjmů z pojistného plnění u výdajů paušálem

Podnikatel fyzická osoba, plátce DPH, zdaňuje příjmy tak, že používá výdajový paušál ve výši 60 %. Kromě příjmů za poskytnuté služby přijal od pojišťovny dopis, kde se uvádí, že pojišťovna uhradí servisu fakturu za nabourané vozidlo a za pronájem náhradního vozidla. Musí danit i příjem z pojistného plnění, když je proti tomu nákladová faktura na opravu vozidla? Předpokládám, že ne, protože mu peníze nepřišly na účet, ale byly hrazeny rovnou servisu, byť fakturu za opravu máme, protože uplatňujeme DPH. 

Zdanění příjmů získaných děděním

Syn s dcerou zdědil po otci nemovitost. V rámci vypořádání dědictví byl synovi jeho podíl na nemovitosti vyplacen sestrou v penězích. Je příjem získaný vypořádáním od daně osvobozen? Zůstavitel vlastnil nemovitost 3 roky, zemřel v roce 2021. Je tento příjem z vypořádání brán jako příjem z dědictví, který je osvobozen dle § 4a písm. a) ZDP? Nebo lze osvobodit tento příjem jako dar od sestry dle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP? Jestliže by mělo dojít k dodanění v § 10 ZDP, což se mi zdá dost nepravděpodobné, jaká by byla stanovena nabývací cena?

Daňové výdaje: penále za pozdní platbu sociálního pojištění, pořízení dlouhodobého majetku a zásob

1) OSVČ vede daňovou evidenci, měla schválený splátkový kalendář od okresní správy sociálního zabezpečení k úhradám záloh. Po splacení dluhu po třech letech jí přišlo vyúčtování penále za toto období asi 10 000 Kč. Bude toto penále daňovým výdajem či nedaňovým?

2) Zubní lékařka, vede daňovou evidenci, pořídila si přístroj skener za 400 000 Kč a materiál na zhotovení implantátů za 160 000 Kč. Za materiál na implantáty zaplatila zálohu 120 000 Kč, zbytek za obě věci dohromady, bude využívat úvěr ve splátkách na 5 let. Chápu dobře, že ta částka materiálu bude ihned daňovým výdajem po zaplacení a ostatní splátky až při úhradě po dobu 5 let?

Doplňující otázka:

Doplnění otázky se týká bodu 2 majetku a bodu 3 zásob, ale úvěr s úroky se týká obou bodů. Majetek, jehož je OSVČ vlastníkem, bude odpisovat. Zásoby hrazeny z účtu vůbec nebyly, pouze celé byly placeny z úvěru, proto přijatou fakturu zlikviduji např. v interních dokladech a bude to daňový výdaj snižující základ daně? Ale co s úroky, které dle splátkového kalendáře jsou vyčíslené přesně na haléře (jistina a úrok)? Jak se budou rozpočítávat, aby jedna část byla součástí odpisovaného majetku a druhá část byla výdajem snižujícím základ daně s likvidací faktury za zásoby? Je tento postup správný?

Zdanění příjmů ze zahraničí získaných děděním

Český rezident zdědil po rodičích na Slovensku nemovitost. V rámci vypořádání dědictví mu byl jeho podíl na nemovitosti vyplacen sestrou v penězích. Je příjem získaný vypořádáním v SK od daně osvobozen?

Zrušení životního pojištění

OSVČ, 63 let, uplatňoval léta zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve svém daňovém přiznání. Dochází k dodanění v par.10 ZDP při řádném ukončení pojistky např. v 65 letech? Jak by to bylo v případě, kdyby sám předčasně ukončil smlouvu v 63 letech?