Daň z příjmů fyzických osob (1631)

Příjem v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce

Fyzická osoba sjedná s druhou fyzickou osobou smlouvu o bezúročné zápůjčce do konce roku 2025. Majetkový prospěch vydlužitele za celé období zápůjčky, bude předmětem zdanění v podaném přiznání za zdaňovací období roku 2025?

Dotace z programu nepokryté náklady

Je dotace poskytnutá z programu Nepokryté náklady I a II příjmem podléhajícím dani z příjmu u fyzické osoby podnikatele? 

Příjmy z podnikání paušálem, příjmy z pronájmu dle skutečných výdajů

Je možné uplatňovat v daňovém přiznání příjmy z podnikání FO paušálem a zároveň příjmy z pronájmu (jde o pronájem bytu nevloženého do obchodního majetku) dle skutečných výdajů? Do skutečných výdajů pak lze zahrnout i paušální výdaj na auto (zařizování věcí spojených s pronájmem), a auto tedy není předmětem silniční daně? 

Přechod z paušálních na skutečné výdaje

OSVČ uplatňovala do roku 2020 paušální výdaje, k 31. 12. 2020 žádné pohledávky ani závazky, pouze zůstatek zásob v pořizovací ceně 100 000 Kč. Od roku 2021 přechod na skutečné výdaje - daňová evidence. V roce 2021 OSVČ prodala zásoby z roku 2020 v pořizovací ceně 100 000 Kč, prodejní cena 120 000 Kč. Jakému zdanění podléhá prodej zásob pořízených v době uplatňování paušálních výdajů?

Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38 v ZDP - darování nemovitosti dceři

Daruji dceři darovací smlouvou pozemek (cena dle cenové mapy města je cca 20 mil. CZK). Musí dcera podat oznámení o osvobozených příjmech FÚ, i když je smlouva dostupná na KÚ?

Dluhopisy s kuponem

Poplatník přijímá 4× do roka příjmy z držby dluhopisů (na základě komisionářské smlouvy). Bude se jednat o příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o daních z příjmů? V jakých případech by se příjem z dluhopisů zdaňovat v § 10 zákona o daních z příjmů?

Plnění ze zisku svěřenského fondu

Znění otázky:

Do svěřenského fondu pro případ smrti byly vloženy finanční prostředky a dále byla vložena zakladatelem nemovitost. Svěřenský fond pokračuje v daňovém odepisování nemovitosti, pro účely účetnictví byla nemovitost oceněna při vložení a účetní zůstatková cena je výrazně vyšší. Z té pak vyplývají významné účetní odpisy. Svěřenský fond je v účetní ztrátě, ale má kladný daňový základ. Nemovitost je využívána na pronájmy a plynou jí příjmy z pronájmů. Svěřenský fond pravidelně vyplácí plnění obmyšlené osobě (platba do sociálního ústavu k zajištění hendikepované osoby). Dotaz: Otázky směřují k uplatnění § 21c ZDP, který říká, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu.

1) Je plnění obmyšlené osobě, plněním ze zisku, když je fond v účetní ztrátě a prakticky se snižuje hodnota vloženého majetku do fondu, a má se odvádět 15% srážková daň?

2) V průběhu roku, kdy jsou vypláceny jednotlivé platby obmyšlené osobě, není vůbec zřejmé, zdali skončí hospodaření fondu s daňovou ztrátou či s daňovým ziskem (například z důvodů oprav). Má se pravidelně měsíčně odvádět srážková daň z měsíčného plnění obmyšlené osobě?

Koupě atelieru pro stálé bydlení a úroky z hypotéky

Občan koupil na hypotéku byt, který je v kategorii „ateliér“, tedy není kolaudován jako byt. Využívá ho pro trvalé bydlení. Může úroky z hypotéky využít pro snížení daně z příjmu?

Umístění reklamy na nemovitosti

Fyzická osoba, OSVČ, plátce DPH, daňová evidence, podniká v nemovitosti, kterou nemá vloženou do obchodního majetku (pohřební služba). Část nemovitosti pronajímá plátci DPH - osvobozené plnění. Nyní uzavřela s jinou firmou smlouvu o umístění reklamního banneru na této nemovitosti. Platby budou probíhat měsíčně. Každý měsíc vystavíme fakturu o umístění reklamy s 21% DPH (poskytnutí práva na umístění věci), které odvedeme? Příjem za umístění reklamy na nemovitosti budeme danit spolu s nájmem v § 9 ZDP? Je tento postup správný?

Dar jako odčitatelná položka od základu daně

Právnická osoba (s. r. o.) poskytla dar fyzické osobě nezletilému dítěti závislému na péči osoby pečující (otec dítěte). Byla sepsána darovací smlouva, mezi dárcem (s. r. o.) a obdarovaným (nezletilé dítě zastoupené osobou pečující), kde předmětem daru je finanční dar ve výši 6 000 Kč. Částka byla zaslána bezhotovostně na bankovní účet fyzické osoby. Ve smlouvě se obdarovaný zavazuje použít dar za účelem rehabilitačního pobytu v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Ke smlouvě byla přiložena faktura od dodavatele: Centra pro rehabilitaci na rehabilitační pobyt dítěte. Jako odběratel ve faktuře figuruje nezletilé dítě. Může si s. r. o. tento dar na základě výše zmiňované darovací smlouvy uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci svého daňového přiznání?