Daň z příjmů fyzických osob (1527)

Dotace COVID-Nájemné a COVID-Gastro

Již v několika článcích jsem se dočetla, že dotace COVID-Nájemné a COVID-gastro se zdaňují do příjmu v roce 2021, kdy o nich bylo rozhodnuto, kdy bylo jasno, že bude dotace poskytnuta, v podstatě i žádost byla podána 2021, přestože je dotace poskytnuta na nájem roku 2020, dále se zdůrazňuje věcná a časová souvislost. Nikde ale není řečeno, jak mám splnit časovou souvislost. Dle mého názoru vyloučím v roce 2020 časovým rozlišením náklady a zahrnu do nákladů roku 2021, kde bude v příjmu dotace. Je tento názor správný? Nebo zůstanou náklady v roce 2020 daňově a příjem daňově v roce 2021?

Daňové zvýhodnění na děti

Může manželka uplatnit daňové zvýhodnění na děti v daňovém přiznání, když manžel v Čechách děti neuplatňuje? Manžel pracuje na Slovensku (příjmy má pouze ze zahraničí) a na víkendy jezdí domů do Čech za manželkou a dětmi. Na Slovensku si daňové zvýhodnění na tytéž děti uplatňuje. V Čechách však nepodává daňové přiznání. Stačí pro náš FÚ pouze čestné prohlášení manžela, že děti neuplatňuje? Ostatní podmínky na slevu na děti manželka splňuje.

Časový test pro osvobození

Fyzická osoba nabyla v roce 2012 darem pozemek. V roce 2020 zahájila výstavbu rodinného domu na pozemku. V roce 2021 hodlá pozemek se stavbou prodat. Vztahuje se osvobození od daně z příjmu na prodej pozemku se stavbou? Je rozdíl při posuzování osvobození, zda je stavba dokončena a zkolaudovaná nebo pouze rozestavěná?

Vyřazení motocyklu z obchodního majetku do osobního vlastnictví

Pokud podnikatel vyřadí z majetku do osobního vlastnictví motorku (100 % v obchodním majetku), pořízenou 2017/08, jak to bude s vypořádáním DPH a DP ? DPH: • ke dni vyřazení odvede 1/5 DPH z pořizovací ceny? • kdyby vyřadil až příští rok, odvedl by z ceny obvyklé za předpokladu, že nebude již používat v podnikání. • Pokud by používal jen částečně v podnikání, tak DPH neodvede? DP: • zůstatkovou cenu ani odpis nelze uplatnit do výdajů • Pokud prodá do pěti let od vyřazení, musí zdanit v § 10 ZDP ? • Později již nic nedodaňuje (po 5 letech od vyřazení)?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku a jeho prodej

Podnikatel (FO) podniká od roku 2012 dosud a po celou dobu podnikání uplatňuje paušální výdaje pro daň z příjmu. V roce 4/2014 si koupil automobil (nebylo z něj uplatněno DPH, protože nebyl plátcem v této době). Od roku 11/2015 je plátce z DPH dosud. Automobil používal pro firemní účely, uplatňoval v DPH odpočet z nákladů na automobil a pohonných hmot až do roku 2021. Nyní chce automobil prodat. Bude muset odvést DPH z prodejní ceny, když si v roce 2014 DPH nenárokoval, protože nebyl plátce? Bude muset příjem z prodeje zdanit v dani z příjmu, ve kterém paragrafu?

Dotace MPO - ošetřovné

OSVČ dostala od MPO dotaci na ošetřovné při uzavření škol. Je tato dotace osvobozená nebo je předmětem daně z příjmu pro FO?

Odpočet životního pojištění

Tři roky zpětně, tj. v roce 2017, 2018 a 2019 jsem si uplatňovala odpočet od základu daně ve výši 3 400 Kč, 3 600 Kč a 3 600 Kč na životní pojištění. V letošním roce 2021 jsem smlouvu vypověděla a dostala odbytné atd. Za rok 2020 jsem již žádný odpočet od základu daně neuplatnila. Zdaním v roce 2021 v přiznání, které podám na začátku roku 2022, částku součtu uplatněných odpočtů, tj. částku 10 600 Kč jako příjem dle § 10 - ostatní příjem? K tomuto zdanění ostatního příjmu musím FÚ doložit nějakou kopii výpovědi, či nic se doložit nemusí? 

Příjmy a výdaje a jejich zápočet u zprostředkování služby

Fyzická osoba - terapeut, vede daňovou evidenci, neplátce DPH - poskytuje služby (terapeutické konzultace) prostřednictvím webového portálu. Má „smlouvu o spolupráci“ s provozovatelem portálu = zprostředkovatelem. Za zprostředkování konzultací platí terapeut provozovateli webu zprostředkovatelský poplatek vázaný na počet provedených konzultací. V praxi to vypadá tak, že klient si objedná konzultaci, ta proběhne, klient zaplatí na účet zprostředkovatele příslušnou cenu, zprostředkovatel vystaví klientovi doklad/fakturu, kde jako poskytovatel služby je uveden terapeut (nikoliv zprostředkovatel). Na konci měsíce pošle zprostředkovatel terapeutovi vyúčtování, kde je uveden počet konzultací za měsíc, cena, kterou za ně klienti uhradili na účet zprostředkovatele (např. 10.000 Kč) a související výše zprostředkovatelského poplatku (např. 1.500 Kč). Zprostředkovatel částku příjmů za konzultace a zprostřed. poplatku započte a na účet terapeuta zašle "čistý příjem" (8.500 Kč) za daný měsíc. Jaký je správný postup zdanění u terapeuta? Je jeho zdanitelným příjmem jen "čistý" příjem po odečtení zprostředkovatelského poplatku? Nebo musí ve svém přiznání uvést příjem ve výši celé ceny konzultací a ve výdajích zprostředkovatelskou provizi? Příjem ve výši celkové ceny za konzultace uvedené na fakturách klientům se do jeho dispozice však nikdy nedostane, přestože na vystavovaných fakturách figuruje jako poskytovatel služby. Cenu za služby vybírá zprostředkovatel na svůj účet jménem terapeuta. Předpokládám, že terapeut zdaní příslušný příjem až ve chvíli, kdy jej skutečně obdrží (tedy vždy následující měsíc po provedení vyúčtování ze strany zprostředkovatele). 

Tvorba a čerpání rezervy na opravu nemovitosti

OSVČ má v majetku nemovitost. V roce 2020 se rozhodl, že by v roce 2022 opravil střechu. Předpoklad byl, že v roce 2020 a 2021 by po dvě zdaňovací období tvořil daňově uznatelnou rezervu a v roce 2022 by jí čerpal. Avšak již dnes je zřejmé, že střecha vzhledem k havarijnímu stavu bude potřeba opravit již v roce 2021. Daňové přiznání za rok 2020 ještě podáno nebylo a ani příslušná částka předpokládané rezervy zatím nebyla ještě deponována na samostatný účet. Lze vytvořit rezervu v roce 2020 dle původních předpokladů, když aktuálně víme, že oprava proběhne již v letošním roce? 

Souběh odměny jednatele a dohody o provedení práce v roce 2021 - zdanění

Jednatel pobírá odměnu dle smlouvy o výkonu funkce Kč 1 000 Kč/měsíčně. Zároveň má příjem z dohody o provedení práce ve výši Kč 10 000 Kč/měsíčně. Podepsal prohlášení k dani. Jaký je správný postup zdanění souběhu těchto příjmů v roce 2021?