Darovací smlouva (62)

Dar jako odčitatelná položka od základu daně

Právnická osoba (s. r. o.) poskytla dar fyzické osobě nezletilému dítěti závislému na péči osoby pečující (otec dítěte). Byla sepsána darovací smlouva, mezi dárcem (s. r. o.) a obdarovaným (nezletilé dítě zastoupené osobou pečující), kde předmětem daru je finanční dar ve výši 6 000 Kč. Částka byla zaslána bezhotovostně na bankovní účet fyzické osoby. Ve smlouvě se obdarovaný zavazuje použít dar za účelem rehabilitačního pobytu v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Ke smlouvě byla přiložena faktura od dodavatele: Centra pro rehabilitaci na rehabilitační pobyt dítěte. Jako odběratel ve faktuře figuruje nezletilé dítě. Může si s. r. o. tento dar na základě výše zmiňované darovací smlouvy uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci svého daňového přiznání?

Vrácení darované nemovitosti a následný prodej

Občan v roce 2020 daroval nemovitost osobě blízké, ale jelikož se dostal do finančních potíží dohodl se na vrácení daru. Jakmile se mu nemovitost vrátí, tuto prodá.

1) Z hlediska daně z příjmů fyzických osob, by připadalo v úvahu jediné osvobození, a to časový test, který byl ale přerušen změnou vlastníka. Znamená to tedy, že časový test začíná běžet znova od doby navrácení nemovitosti, a tedy zpětném přepsání vlastníka na katastru nemovitostí?

2) Může si občan započíst náklady na pořízení nemovitosti (původní, před darováním), oproti prodejní ceně a odvést daň z příjmu pouze z rozdílu?

Prodej rodinného domu

Jak je to s možností osvobození od daně z příjmu u prodeje rodinného domu, ve kterém vlastník nebydlí? Tento dům vlastní matka 15 let. Peníze z prodeje rozdělí dětem (synovi a dceři) stejným dílem 1/3, 1/3, a ponechá si 1/3 na opravy bytu, ve kterém má trvalé bydliště. Prosím o sdělení, zda je nutné uzavřít darovací smlouvu na mezi vlastníkem (matkou), synem a dcerou. Dotazuji se na osvobození podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů - bezúplatný příjem obou dětí.

Závět - darovací smlouva

Vlastním byt, jsem rozvedený, mám 2 dcery (zletilá, nezletilá). Chtěl bych něco sepsat pro případ smrti. Chci, aby zdědily byt na půl, penzijní pojištění také na půl. V budoucnu mám v plánu v mém bytě žít s přítelkyní, ale chci, aby když se mi něco stane, zůstalo vše pouze dcerám. Takže potřebuji poradit, jestli závět nebo darovací smlouvu po mé smrti. Nevím, jak dlouho budu s někým žít a co z toho samozřejmě vyplývá. Ale je možnost že i třeba 10 let a více. Ženit se nemám v plánu.

Zdanění služebnosti

Jak se bude zdaňovat služebnost u dárce, který si do darovací smlouvy dal s odkazem na § 1297 občanského zákoníku služebnost u bytu, garáže a chata až do své smrti?

Účtování daru příspěvkové organizaci ve formě bezplatného využití vozidla

Jsme příspěvková organizace zřízená městem (poskytujeme sociální služby pobytové i terénní) a obdrželi jsme darovací smlouvou od podnikatelského subjektu na dobu určitou (část roku) na bezplatné využití vozu, my budeme hradit jen pohonné hmoty. Ve smlouvě je vyčíslena maximální výše nákladů spojených s provozem tohoto (reklamního) vozu po dobu zapůjčení ve výši 96 000 Kč bez DPH. Nejsme plátci DPH. Jak budeme o zapůjčení účtovat, když se nejedná o převod vlastnictví k předmětnému majetku, a je toto plnění osvobozeno od daně z příjmu? 

Služba poskytnutá jako dar

Podnik účtující dle účetnictví pro podnikatele chce v rámci daru poskytnut občanskému sdružení své stroje k realizaci plánované výsadby stromů v parku. Jak postupovat v rámci DPPO a účetnictví? Lze zde sepsat darovací smlouvu na poskytnutí služby, kde bude oceněna hodnota realizovaných prací jako hodnota daru (hodnota služby pokud by byla fakturována jako služba prodej služby) s tím, že v účetnictví budou realizované služby identifikovány jako nedaňové náklady a dar se následně vypořádá v rámci daňového přiznání k DPPO, nebo je zde vhodný jiný postup?

Darovaná nemovitá věc/vklad do podnikání

Matka darovala ve 12/2016 synovi nemovitost, kde provozovala restauraci. Ona neměla nemovitou věc vloženu do podnikání, uplatňovala paušální výdaje. Syn chce nyní nemovitou věc vložit do obchodního majetku, protože ji bude rekonstruovat. Také zde provozuje restauraci. V darovací smlouvě není uvedena cena za nemovitost ani za pozemek. 1) V jaké ceně má syn vložit nemovitost a pozemek do podnikání? 2) Musí vložit do podnikání i pozemek, když se daňově neodepisuje? 3) Musí si dát syn udělat znalecký posudek? Pokud ano, musel by znalec ocenit v cenách k datu darování nebo k datu vložení do obchodního majetku?

Zapsaný ústav, daň z příjmů

Zapsaný spolek, provozující mobilní hospicovou službu, vedoucí účetnictví, obdrží během roku na základě darovacích smluv od podniků, obcí a soukromníků přímo peníze na svoji činnost. Jedná se v tomto případě o bezúplatný příjem, který se osvobozuje od daně z příjmů právnických osob, pokud se použil nebo použije v souladu se zákonem? Platí to i na peníze vybrané výše uvedeným způsobem těsně na konci zdaňovacího období, které ale ústav utratí v souladu se zákonem až v následujícím zdaňovacím období? Stačí tyto příjmy uvést na příslušném řádku daňového přiznání a tím je vyjmout ze zdanění? Existuje nějaká hranice pro povinný audit u ústavu? Případně že ano, tak jaká? 

Nákup dresů sportovcům

Společnost s ručením omezeným - plátce DPH - nakoupila dresy pro dětský oddíl fotbalistů. Cena 1 ks je 450 vč. DPH + logo sponzorující firmy 40 vč. DPH. Celková hodnota je přibližně 25 000 Kč. Jak zaúčtovat nákup a "předání" těchto dresů, jak je to s daňovou uznatelností a jak vypořádat DPH? Je potřeba nějaká smlouva?