Osvobození od daně (617)

DPH u přípravného kurzu na certifikát FCE

Firma - plátce DPH - vyučuje angličtinu. Faktury vystavuje buď občanům, nebo firmám, jejichž zaměstnance vyučuje. Kromě běžných lekcí připravuje některé klienty i na certifikát FCE. Podléhají kurzy na certifikát FCE osvobození bez nároku na odpočet? Pokud ano, za jakých podmínek. A v případě, že ano, jsou tyto kurzy osvobozené bez ohledu na to, zda se fakturuje přímo občanům, nebo zda se fakturuje firmám?

Mzdový list a osvobozené příjmy

Zaměstnanci mimo jiné dostávají příspěvky z FKSP na rekreaci, příspěvky na sport, kulturu, stravné a také bezúročné půjčky. Jak toto uvádět na mzdovém listu zaměstnance? Dále mimo FKSP dostávají příspěvky na penzijní a životní pojištění a v celkové výši je hrazena rehabilitace. Je možné, aby mzdový list mimo jiné vypadal následovně: základní plat příplatky náhrady odměny celkem hrubá mzda (součet základní mzdy, náhrad, odměn, příplatků). Dále příspěvky na sport příspěvky na kulturu příspěvky na stravné příspěvky na pojištění celkem hrubý příjem (součet hrubé mzdy + příspěvků). Částky osvobozené od daně (součet příspěvky, které jsou osvobozené - rekreace nad 20 000 Kč, příspěvky penzijního a životního nad 50 000 Kč atd.). Je nutné uvádět do mzdového listu bezúročné půjčky zaměstnancům?

Úhrada školného dítěte zaměstnance

Zaměstnavatel se rozhodl hradit budoucímu vedoucímu zaměstnanci - cizinci, který k němu v příštím roce nastoupí, školné pro jeho dítě v Britské škole v Praze. Faktura za školné bude hrazena zaměstnavatelem přímo škole. Prosím o sdělení, zda je školné předmětem daně z příjmů na straně zaměstnance, a jak je to s úhradou sociálního a zdravotního pojištění.

Pronájem nemovité věci pro zaměstnance

Společnost s. r. o. si pronajímá nemovitou věc pro ubytování svých zaměstnanců (zaměstnanci za ubytování neplatí). Nemovitá věc nebyla vybavená. Pronájem a energie jsou daňovým nákladem s nárokem na DPH, ale jak je to s vybavením této nemovité věci (pračka, lednička, nábytek, povlečení..atd.) z pohledu daně z příjmu i DPH? 

Vánoční dárek pro zaměstnance

Firma nakoupí vitaminy a peněžní poukázky Flexi-Pass SODEXHO a dohromady předá v balíčku jako dárek všem zaměstnancům. Budou tyto nákupy pro firmu daňově neuznatelné bez nároku na odpočet DPH a pro zaměstnance osvobozené od daně z příjmu? Posuzuje se hodnota jednotlivých dárků nebo balíčku jako celek? Podle jakého ustanovení?

Dárková vánoční krabice pro zaměstnance a obchodní partnery

Ke konci roku nechal zaměstnavatel zhotovit dárkové krabice s potiskem loga společnosti, které obsahují tiché víno - s logem společnosti a další již neoznačené pochutiny. Krabice stojí 162 Kč, označené víno 150 Kč, ostatní potraviny celkem za 275 Kč. Jak správně posoudit uznatelnost nákladů a nárok na odpočet DPH? Celkem by krabice měla hodnotu 587 Kč včetně obalu. Pokud by víno bylo rozdáno "zvlášť" (nebylo součástí krabice), dala by se považovat krabice za daňově uznatelný náklad s nárokem na odpočet (do 500 Kč)?

DPH - kompenzační pomůcka - motorové vozidlo

V roce 2016 byl zakoupen osobní automobil pro nezletilého - handicapovaného, byl přiznán státní příspěvek ÚP a zároveň bylo požádáno o vrácení DPH ve výši 58 000 Kč. V kupní smlouvě je uveden nezletilý jako majitel a rodič jako provozovatel. Na faktuře byla vyčíslena DPH, která byla finančním úřadem vyplacena rodiči nezletilého. Nyní, v roce 2019, je tento osobní automobil prodáván nezletilým, v zastoupení rodiče, prostřednictvím autobazaru. Je zde povinnost odvést finančnímu úřadu DPH? Pokud ano, bude to z ceny prodejní, nebo poměrná část - krácení koeficientem při změně užívání?

Osvobození příjmů z prodeje bytové jednotky

Fyzická osoba prodává bytovou jednotku, kterou nabyla koupí. V této bytové jednotce neměla nikdy bydliště. Doba mezi nabytím a prodejem je kratší než 5 let. Prostředky získané prodejem jednotky použije na výstavbu a vybavení rodinného domu. Tento rodinný dům bude spoluvlastnit se svým partnerem a bude jej používat ke svému trvalému bydlení. Vztahuje se na příjem z prodeje bytové jednotky za těchto okolností osvobození od daně z příjmů?

Limit pro zdanění benefitu hrazeného ze zisku

Existuje nějaký limit pro osvobození benefitu hrazeného zaměstnancům ze zisku společnosti? Limit je u poskytnutí rekreace (20 000 Kč), ale je i u např. pořízení vstupenek nebo dioptrických brýlí, nákupu vitaminů atd.? Může firma nakoupit vstupenky pro zaměstnance např. v hodnotě 5 000 Kč za rok a zůstane to u zaměstnance osvobozeno od pojistného i daně z příjmů? 

Prodej části obchodního podílu

Společník vlastnil 50% obchodní podíl v s. r. o. od r. 2000 v hodnotě 50 000 Kč, v roce 2018 koupil od druhého společníka jeho 50% obchodní podíl za cenu 1 mil. Kč. Stal se 100 % vlastníkem s. r. o. V roce 2019 chce prodat 50% obchodní podíl, a to za částku 1,2 mil. Kč. Podíly nebyly rozděleny. Bude tento prodej osvobozen, nebo bude nutné provést zdanění v § 10 ZDP? Pokud ano, bude se danit celá částka nebo lze část osvobodit?