Osvobození od daně (766)

Darování nemovitosti

Vlastním nemovitost, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním v § 9 ZDP příjmy z pronájmu. Chci tuto nemovitost darovat synovi. Tento bezúplatný příjem bude osvobozen od daně. Předpokládám, že syn nebude moci uplatňovat odpisy - § 27 písm. j) ZDP. Je moje úvaha správná?

Přijatá faktura za přepravu zboží z ČR do Německa a Švýcarska a zpět

Prosím o posouzení DPH u přijatých faktur za přepravu: 1. Tuzemský dodavatel, plátce DPH, který nám zajišťuje přepravu zboží z ČR nejprve do Německa, kde část zboží vyloží a dále pokračuje do Švýcarska, kde vyloží zbývající zboží, nám vystavuje fakturu s českou DPH. K přepravě si najímá jiné přepravce, ale fakturuje pod svým IČ. 2. Pokud by vezl zboží přímo do Švýcarska a jak je uvedeno v předchozím dotazu, najímá jiné dopravce, ale fakturuje pod svým IČ, měl by fakturovat s nebo bez DPH. 3. Ve Švýcarsku v návaznosti na bod.1 naloží námi objednané zboží a přepraví nám zpět do ČR a fakturuje bez DPH. 

Osvobozené dodání zboží do JČS, dobropis vykázování DPH

Český plátce prodal zboží slovenské firmě (registrované na Slovensku) a splnil podmínky pro osvobození dle § 64 (řádek 20 v přiznání k DPH a souhrnném hlášení). Další měsíc došlo k reklamaci a strany se domluvily, že celou hodnotu zboží dodavatel vydobropisuje odběrateli. Jak má vykázat český dodavatel další měsíc tento dobropis - je správné řešení opět osvobozený plnění řádek 20 a příslušné SH s minusovou částkou? Jelikož je zboží vadné a nemá významnou hodnotu (800 Kč), tak bereme v úvahu možnost, že slovenský dodavatel zboží posílat nazpět fyzicky možná nebude - bylo by v tom případě řešení z pohledu DPH jiné?

Náhrady škody za ušlý zisk

Společnost s r. o., plátce DPH, by chtěla vyfakturovat na O2 náhradu škody za úšlý zisk z důvodu dlouhodobé odstávky internetu. Je toto předmětem DPH?

Příjem z prodeje garáže

Fyzická osoba - občan v roce 2017 zakoupil garáž, v roce 2021 plánuje její prodej. Získané finanční prostředky chce využít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Bude příjem z prodeje garáže osvobozen?

Osvobozené plnění po část roku

Společnost s r. o. vlastní penzion s hospodou (byty v domě nejsou) a několika pozemky. V minulém roce pronajímala nemovitost plátci, takže na základě dohody byly vystavené faktury s DPH. U všech nákladů, tudíž i oprav a TZ si uplatňovala DPH. V době koronakrize nájemce ukončil činnost. Nemovitost se od 1 do 4/2021 nepronajímala. Společnost stále nemovitost opravuje, a nakupuje různé věci do kuchyně, a bude mít novou ČOV. Nyní se rýsuje nový nájemce. Bohužel ale ještě není plátcem DPH. O plátcovství si bude žádat. Jak v tomto případě postupovat při nákupech majetku a opravách na nemovitosti, když zpočátku neplátci musíme vystavit fakturu bez DPH (jedná se o plnění osvobozené bez nároku na odpočet)? 

Fakturace nájmu nemovité věci

Spoelčnost s r. o., která je měsíčním plátcem DPH, má penzion s restaurací(bez bytů). Penzion bude dlouhodobě pronajímat neplátci - jiné právnické osobě. Nový nájemce si o plátcovství DPH bude žádat. Lze v nájemní smlouvě dohodnout 1/4, 1/2, eventuálně roční fakturaci? Pokud by se nájemce stal plátcem DPH např. 25. 6., a pronajímatel by vyfakturoval nájem k 30. 6. (za období květen a červen)? Lze tímto zajistit, aby plnění nebylo osvobozené bez nároku na odpočet? Aby si u oprav mohl uplatnit DPH ve výši 100 %. Nebo fakturovat ubytovací služby, které nejsou osvobozené i v případě fakturace neplátci? 

Náhrada škody

Plátce DPH pronajímá jinému plátci nemovitost (hotel). Na základě kontroly/inventury bylo zjištěno, že došlo k určitém opotřebení nemovitosti a byla stanovena náhrada tohoto opotřebení ve výši 300 000 Kč. Má být toto opotřebení majetku fakturováno s DPH (a jakým) nebo půjde o osvobozené plnění (náhrada škody)?

Osvobození DPH u respirátorů - finanční zpravodaj 18/2021

Dobrý den, dle finančního zpravodaje 08/2021 bylo promítnuto DPH u respirátorů, následné prodloužení do 3. 6. 21 dle finančního zpravodaje 16/2021. Respirátory splňující podmínky v těchto zpravodajích se tedy mohly prodávat bez DPH. Následně ve zpravodaji 18/2021 došlo k promítnutí DPH při nákupu respirátorů (a ostatního uvedeného zboží) z jiného členského státu. Otázka je, co se v tomto případě pro plátce DPH promíjí, když přeci při pořízení zboží z JČS DPH přiznali a zároveň uplatnili? Příklad: Česká firma plátce DPH prodávající respirátory nakupovala tyto respirátory z JČS a následně je prodávala v ČR. Při nákupu tedy přiznala daň, zároveň si ji uplatnila a respirátory poté v ČR prodávala bez DPH. Co se pro ni tedy tímto pokynem mění?

Osvobozený pronájem nemovitosti od r. 2021

OSVČ, plátce DPH, je v nájmu u s. r. o. (také plátce DPH). Máme pronajatý jeden obchod, který se nachází v nemovitosti, která je zapsána v KN jako objekt k bydlení. Nemovitost není rozdělena na jednotky. Celá je využívána na pronájem plátcům - kanceláře, obchody. Myslela jsem si, že v tomto případě by od r. 2021 měly být pronájmy jednotlivým plátcům pro jejich ekon. činnost od daně osvobozeny, když si pronajímatel nezměnil na KN zápis podle skutečného využívání. Pro status stavby jsem si myslela, že pro účely DPH je vždy určující zápis v KN. I v případě, že je celá využívána na kanceláře, obchody atd. Nejsou pronajímány ani jednotky, ale části celého objektu, který je pro bydlení podle jednotlivých výměr daných prostor. Nyní jsem však slyšela názor, že lze jednotlivé části pronajímat s daní. Takže má zase přednost skutečné využití a zápis v KN není rozhodující? Co je tedy správně?