Osvobození od daně (773)

Dodání zboží do JČS a přefakturace dopravy

Plátce dodává zboží pro osoby registrované v jiném členském státě. Ke splnění osvobození při dodání dle § 64 zákona o DPH využívá přepravní firmu, jenž ji následně fakturuje dopravu, kterou uhradí. Dodáváme třem odběratelům ze stejného státu EU. Na jednom autě přepravce veze zboží pro všechny tři. Přepravce k faktuře za dopravu dokládá tři CMR a máme potvrzené dodací listy od všech tři odběratelů. Náklady na dopravu přefakturujeme jedné ze tři společnosti, jenž je „spojenou osobou“ se dvěma zbylými. Je uvedený postup v souladu s § 64 zákona o DPH-osvobození při dodání zboží do JČS?

Dodání strojů na Slovensko

Česká společnost má ve vlastnictví drážní vozidla, které nyní pronajímá plátci DPH, slovenské společnosti, vozidla jsou využita a nachází se na Slovensku. Česká společnost nemá na Slovensku provozovnu. Stroje jsou na Slovensku již více než rok v pronájmu. Česká společnost chce uvedená drážní vozidla prodat na území Slovenské republiky, a to slovenskému plátci DPH, přičemž se nejedná o současného nájemce. Může česká společnost uplatnit osvobození při dodání zboží, když drážní vozidla jsou již nyní na Slovensku fyzicky? Ke dni prodeje nebude možné splnit požadavek a prokázat přepravu drážních vozidel z ČR na Slovensko. Nejde použít přepravní doklady z období, kdy stroje byly na Slovensko dopraveny v rámci nájemní smlouvy jako důkazní prostředek, že opustily ČR. Může česká společnost za daných podmínek uplatnit osvobození dle § 64 zákona o DPH a přenést daňovou povinnost na kupujícího – slovenskou společnost?

Osvobození celního režimu 42

Náš obchodní partner z Anglie zvolil pro dodávku do naší firmy v ČR následující postup, který je popsán v textu na faktuře takto (citlivá data jsem označila jako XXXX): Instructions for carrier: Customers EU EORI NO: CZXXXXXXXX, Incoterms 2020: DDP Brno, EU EORI BEG000722, Frictionless Trade Services SAS, Calais, France, Global VAT Number - FR75899352884, VAT Exemtion per intra community supply, Regime 42, Art 138 of VAT Directive, Discharge location/country of import: FRANCE/ Final ship to location: Czech republic. (Goods in EU free circulation), Country of origin: UK (Box 34), No export licence required (box 44), Parmanent export of free circulation goods (box 37). Náš dodavatel nám v doprovodném dopise dále vysvětluje, že při dodací podmínce DDP, která je zvolena, máme na dodávku pohlížet nikoliv jako na „import“ tedy dovoz ze 3. země, ale jako na intrakomunitární plnění. Dopravce, který má francouzské VAT, zboží veze z Francie do ČR, dodávku máme uvést v Intrastatu, do přiznání k DPH máme uvést VAT francouzského dopravce místo UK VAT našeho dodavatele. Dále popisuje metodu, kterou zvolili pro tuto dodávku: VAT Exemtion per intra community supply, Regime 42, Art 138 of VAT Directive. Údajně také nemusíme z této dodávky platit DPH ani clo z dovozu, protože dodávka je v režimu reverse-charge. Zboží je schváleno k vývozu při vstupu na přechod tunelu kanálu ve Velké Británii pomocí čísla EORI britského dodavatele. Zboží je schváleno pro dovoz v evropském skladu ve Francii - zde se použije opět čísla EORI britské dodavatele. Přeprava do ČR je již Intrakomunitární v rámci EU. Dále je nám vysvětlováno, že: Tento režim DPH se ve východní Evropě běžně nepoužívá, ale každý den jej používají podniky mimo EU, které dovážejí do evropských námořních přístavů, které nemusí být ve stejné zemi jako konečné určení zboží. Například zboží z Dálného východu, přijíždějící do Rotterdamu pro konečné dodání do Německa. Chtěla bych si ověřit správnost postupu při vykázání této dodávky v rámci přiznání k DPH případně Intrastatu - koho vlastně máme uvést jako dodavatele? Dodavatele z Británie nebo přepravce s francouzským VAT? Jako další dokument, který jsme kromě faktury našeho britského dodavatele obdrželi, je také zřejmě nějaký nákladní list, či deklarace (tedy nikoliv dovozní JSD) pod názvem Communaute Europeenne, kde je uveden náš dodavatel z Britanie (Destinataire) a dopravce z Francie (Déclarant), naše firma jako odběratel zde uvedena není. Opravdu nevím, jak postupovat, protože mám pochybnost, že z celé transakce můžeme našeho britského dodavatele, který je uveden na faktuře, a kterému bude směřovat platba za zboží, jen tak snadno vyloučit.

Sazba DPH u prodeje parkovacího stání

Plátce DPH před časem prodal bytovou jednotku, stavbu pro sociální bydlení, se sazbou DPH 15 %. Nyní stejnému kupujícímu k tomuto bytu prodává parkovací stání. Jakou sazbu DPH má uplatnit? Dosud nebyly splněny podmínky pro osvobození.

Speciální brýle pro zaměstnance

Právnická osoba s. r. o. zaplatí své zaměstnankyni - doktorce speciální dioptrické brýle s proticovidovou úpravou. Bude se jednat o daňově uznatelný náklad s. r. o. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnance)? Jestliže se bude jednat o nedaňový náklad musí být optika zdravotnickým zařízením? Bude toto nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci na straně zaměstnance osvobozené?

Vrácení darované nemovitosti a následný prodej

Občan v roce 2020 daroval nemovitost osobě blízké, ale jelikož se dostal do finančních potíží dohodl se na vrácení daru. Jakmile se mu nemovitost vrátí, tuto prodá.

1) Z hlediska daně z příjmů fyzických osob, by připadalo v úvahu jediné osvobození, a to časový test, který byl ale přerušen změnou vlastníka. Znamená to tedy, že časový test začíná běžet znova od doby navrácení nemovitosti, a tedy zpětném přepsání vlastníka na katastru nemovitostí?

2) Může si občan započíst náklady na pořízení nemovitosti (původní, před darováním), oproti prodejní ceně a odvést daň z příjmu pouze z rozdílu?

Darování nemovitosti

Vlastním nemovitost, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním v § 9 ZDP příjmy z pronájmu. Chci tuto nemovitost darovat synovi. Tento bezúplatný příjem bude osvobozen od daně. Předpokládám, že syn nebude moci uplatňovat odpisy - § 27 písm. j) ZDP. Je moje úvaha správná?

Přijatá faktura za přepravu zboží z ČR do Německa a Švýcarska a zpět

Prosím o posouzení DPH u přijatých faktur za přepravu: 1. Tuzemský dodavatel, plátce DPH, který nám zajišťuje přepravu zboží z ČR nejprve do Německa, kde část zboží vyloží a dále pokračuje do Švýcarska, kde vyloží zbývající zboží, nám vystavuje fakturu s českou DPH. K přepravě si najímá jiné přepravce, ale fakturuje pod svým IČ. 2. Pokud by vezl zboží přímo do Švýcarska a jak je uvedeno v předchozím dotazu, najímá jiné dopravce, ale fakturuje pod svým IČ, měl by fakturovat s nebo bez DPH. 3. Ve Švýcarsku v návaznosti na bod.1 naloží námi objednané zboží a přepraví nám zpět do ČR a fakturuje bez DPH. 

Osvobozené dodání zboží do JČS, dobropis vykázování DPH

Český plátce prodal zboží slovenské firmě (registrované na Slovensku) a splnil podmínky pro osvobození dle § 64 (řádek 20 v přiznání k DPH a souhrnném hlášení). Další měsíc došlo k reklamaci a strany se domluvily, že celou hodnotu zboží dodavatel vydobropisuje odběrateli. Jak má vykázat český dodavatel další měsíc tento dobropis - je správné řešení opět osvobozený plnění řádek 20 a příslušné SH s minusovou částkou? Jelikož je zboží vadné a nemá významnou hodnotu (800 Kč), tak bereme v úvahu možnost, že slovenský dodavatel zboží posílat nazpět fyzicky možná nebude - bylo by v tom případě řešení z pohledu DPH jiné?

Náhrady škody za ušlý zisk

Společnost s r. o., plátce DPH, by chtěla vyfakturovat na O2 náhradu škody za úšlý zisk z důvodu dlouhodobé odstávky internetu. Je toto předmětem DPH?