Osvobození od daně (637)

Airbnb a DPH

Klient provozuje mimo jiné ubytování přes Airbnb a je plátcem DPH. U pronájmů, které jsou delší než 48 hodin, je povinnen účtovat 15% DPH, či je to osvobozeno? Nebo je povinen účtovat DPH 15% na veškeré pobyty ať už trvají den, či týden? Asi je rozdíl, zda se to klasifikuje jako pronájem nebo ubytovací služba, ale o to mi právě jde. Jak je to správně v případě AirBnB?

Prodej osobního automobilu

1/Fyzická osoba, plátce DPH, vložila do majetku firmy automobil, který byl původně zakoupen na rodné číslo. Tento automobil bude používat k podnikání a opravovat, uplatňovat DPH z oprav a náhradních dílů. Jak se bude chovat prodej tohoto automobilu z hlediska DPH?

2/ Fyzická osoba, plátce DPH, nakoupila do majetku osobní automobil v Německu bez DPH. Je třeba odvod DPH v případě prodeje?

Osvobození prodeje obchodního podílu

Společnost s. r. o., společník zemřel. Dědic v dědickém řízení. Obchodní podíl oceněn pro dědické řízení. Po skončení dědického řízení dědic nehodlá pokračovat v činnosti s. r. o. a zděděný obchodní podíl prodá. V některých případech, např. u družstevních bytů, přechází lhůta pro osvobození i na nabyvatele. Lze zahrnout lhůtu držení obchodního podílu po zemřelém, nabytého dědickým řízení i na nabyvatele, do lhůty 5 let pro osvobození? 

Stravenka poskytnutá zaměstnanci v den, kdy není v zaměstnání

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům zaměstnanecký benefit - stravenky. Stravenky jsou v hodnotě 50 Kč, zaměstnancům není nic strháváno. Z této částky je 55 % daňově účinným nákladem, 45 % daňově neúčinným nákladem. V případě, že jsou zaměstnancům poskytovány stravenky, i za dny, kdy nejsou v zaměstnání vůbec (dovolená), tj. nesplní podmínku § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, je i toto nepeněžní plnění osvobozeno dle § 6 odst. 9 písm b)? Tzn. jedná v tomto případě o osvobozený příjem, který zároveň nevstupuje do vyměřovacího základu pro zákonné pojištění?

DPH u nájmů pozemku

Fyzická osoba, plátce DPH, pronajme pozemek bez stavby nezařazený do obchodního majetku společnosti s. r. o., plátce DPH, pro jejich podnikatelskou činnost tj. autodoprava. Bude ho všestranně využívat. Může pronajímat bez DPH? 

Prodej bytu v panelovém domě

Prodává se byt v městském majetku nájemníkovi v panelovém domě. Po 1. 1. 2016 byla provedena podstatná změna stavby ve společných částech domu (nový výtah) - kolaudace. V domě je více vlastníků bytů (společenství vlastníků jednotek) a město se stejně jako všichni podílí na všech stavebních úpravách ve společných částech domu dle spoluvlastnického podílu (katastr nemovitostí). Na základě § 56 odst. 3 zákona o DPH a informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 začíná běžet od vydání kolaudačního souhlasu znovu lhůta pro osvobození 5 let. Domnívám se, že dle příkladu Informace GFŘ musím spočítat poměrnou část z ceny stavební práce provedenou na společných částech domu na byt (myslím, že spoluvlastnický podíl z celkové ceny stavební práce, ale nevím, jestli jsem to tak pochopila - příklad GFŘ – viz níže) a pokud nepřesáhne 50 % ceny bytu před provedením stavební úpravy, tak zůstane prodej osvobozen. Chci se zeptat, jestli by se mohla takto spočítat (dle spoluvlastnického podílu) poměrná finanční hodnota stavební úpravy bytu, a jak mám zjistit cenu bytu před kolaudačním souhlasem nebo ohlášením (nevíme např. 3 roky zpátky, že se bude byt prodávat) a dokládat případné kontrole FÚ, že cena stavební práce nepřesáhla 50 % ceny bytu.

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016

Příklad: Prodej jednotek po podstatné změně stavby Společnost (plátce) koupí starý bytový dům (jedná se o 1 jednotku), na kterém provede rekonstrukci jednoho nebo několika bytů (na stavební úpravu je vydán kolaudační souhlas), poté je bytový dům prohlášením vlastníka rozdělen na jednotky a tyto jednotky následně prodány fyzickým osobám. U následného prodeje jednotek (bytů) je nutné posoudit, zda nedošlo k podstatné změně konkrétního prodávaného bytu. Ze stavebního povolení nebo ohlášení by mělo být vysledovatelné, jaké konkrétní byty byly předmětem stavební úpravy. Každý byt by v tomto případě měl být posuzován samostatně. Finanční hodnotu stavební úpravy je nutné v tomto případě stanovit podle reálně dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, které byly zabudovány nebo spotřebovány při uskutečňování stavební úpravy konkrétního bytu včetně podílu na společných částech bytového domu Bude-li finanční hodnota stavební úpravy bytu přesahovat 50 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty bytu před provedením stavební úpravy, bude se jednat o podstatnou změnu a vzhledem k vydání kolaudačního souhlasu bude dodání této jednotky, za předpokladu, že se jedná o jednotku, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení, podléhat první snížené sazbě daně. Při dodání této jednotky (bytu) bude tedy možno využít osvobození od daně po uplynutí lhůty 5 let od vydání kolaudačního souhlasu po podstatné změně jednotky (bytu). Nebude-li ze stavebního povolení nebo ohlášení patrné, kterých bytů se stavební úprava týkala (např.: stavební úprava se bude týkat společných částí domu, nebo se bude jednat o zateplení pláště stavby), je nutné finanční hodnotu stavební úpravy bytu stanovit poměrem finanční hodnoty stavební úpravy celého bytového domu a poměrem plochy bytu včetně podílu na společných částech bytového domu k celkové ploše bytového domu. Bude-li poměrná finanční hodnota stavební úpravy bytu přesahovat 50 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty bytu před provedením stavební úpravy, bude se jednat o podstatnou změnu a vzhledem k vydání kolaudačního souhlasu bude dodání této jednotky (bytu), za předpokladu, že se jedná o jednotku (byt), která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení, podléhat první snížené sazbě daně. Při dodání této jednotky bude možno využít osvobození od daně po uplynutí lhůty 5 let od vydání kolaudačního souhlasu po podstatné změně jednotky.

Prodej spoluvlastnického podílu nemovité věci

Občan prodal v r. 2018 spoluvlastnický podíl nemovité věci svému bratrovi. Prodávající vlastnil spoluvlastnický podíl nemovité věci po dobu 28 let. Cena byla stanovena dohodou na základě písemné kupní smlouvy. Musí prodávající zdanit prodej spoluvlastnického podílu? V případě, že prodávající bude muset tento podíl zdanit, jaké výdaje si může proti tomuto příjmu uplatnit? 

Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků

Klient byl zaměstnancem firmy Diamo a po propuštění začal pobírat příspěvek dle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. Je tento příspěvek osvobozený od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů?

Společnost (sdružení) DPH při dodání do JČS

Společnost (sdružení) má dva společníky 50% a 50%. Za společnost jedná pouze pověřený účastník a to vlastním jménem a na účet dašího společníka. Dodávají zboží na Slovensko, společník A vystaví fakturu na celé plnění a uplatní osvobození při dodání do JČS. Společník B vystaví fakturu společníkovi A na 50% plnění. Bude to plnění také osvobozeno jako dodání do JČS nebo tam bude tuzemské DPH? (Dle GFŘ v případech uvedených v situaci 1/ a 2/ budou plnění uskutečněná vůči třetí osobě i mezi společníky navzájem podléhat stejnému daňovému režimu. Pokud jsou odběrateli poskytnuty např. stavební práce včetně projektové dokumentace, bude každým ze společníků (při splnění zákonných podmínek) aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH). Dá se to považovat za stejný daňový režim? Jak prokáže společník B dodání do JČS pro účely osvobození? Případně pokud by společník B nemohl osvobodit a vystavil by fakturu s tuzemskou DPH, nebude mít společník A problém s odpočtem DPH?

Identifikovaná osoba - služba z EU

Společnost s. r. o. podniká v tom, že zaštiťuje motokárového jezdce. Tím je myšleno, že s. r. o. na sebe přijímá veškeré náklady s provozem motostáje a zároveň fakturuje za reklamní plochu. Obrat společnosti nepřesáhl ani nepřesáhne ročně příjem 1 mil. Kč, plátcem společnost není. Nyní bude probíhat série závodů v Číně. Organizátor vystavil fakturu za zalistování do závodů. Jinými slovy poplatek za možnost účastnit se této série závodů. Poplatek je v řádu 20 000 USD. Je v tomto případě s. r. o. považováno v okamžiku přijetí faktury za osobu identifikovanou k dani a musí z této částky odvést DPH? Sama s. r. o. je ztrátová a celý provoz je vlastníkem dotován (zatím prostřednictvím půjček) a pro s. r. o. by případná povinnost hradit DPH byla neúnosná. Pokud by tomu opravdu tak bylo, neměli byste námět, jakou vhodnější formou podnikání, se postavit k tomu, aby byl naplněn smysl s. r. o., aniž by to stálo další prostředky za DPH, viz výše. Smyslem s. r. o. je zajistit závodnímu týmu možnost provozovat tuto sportovní aktivitu.