Osvobození od daně (697)

Pronájem nemovitosti dle § 9 zákona o daních z příjmů a odpisy

Klient nemá žádné podnikání jen vlastní velkou halu ,kterou pronajímá plátcům a neplatcům DPH. Příjmy z pronájmu daní dle § 9 protože neposkytuje žádné další služby a může si zároveň uplatnovat do výdajů odpisy z nemovitosti? Příjmy jsou 3 mil. Kč za rok ale jedná se o příjmy osvobozené. Je správně, že není plátcem DPH? V případě, že nemovitost prodá, vztahuje se na osvobození příjmu dle § 4 zákona o daních příjmů 5letý test. Považuje se nemovitost za obchodní majetek nebo může použít tento časový test?

Dodaní zboží do EU prostřednictvím dvou dopravců

Český plátce DPH z důvodu snižování nákladů uvažuje o dodání zboží na Slovensko tak, že objednané zboží určené na Slovensko slovenským plátcům DPH v ČR zabalí, opatří adresou konečného zákazníka a předá tuzemskému dopravci, který toto zboží převeze na území Slovenska do depa slovenské doručovací společnosti, a tato pak za vnitrostátní slovenské ceny provede doručení konečným zákazníkům. Bude toto dodání zboží v ČR osvobozeno od DPH?

Nákup osobního automobilu

Soukromá osoba nakoupila osobní automobil v Německu v 1/2019. Tento automobil si postupně opravovala a SPZ a TP byl na ni zapsán až v 2/2020. Nyní, v 6/2020 se rozhodla osobní automobil prodat. Bude tento prodej od daně osvobozen nebo je třeba zdanit ho v § 10? Od kdy se počítá nabytí?

Prodej obchodního podílu a osvobození § 19 ZDP

Tuzemská akciová společnost koupila dne 19. 10. 2018 podíl ve společnosti s ručením omezeným ve výši 25 % označený v OR jako podíl D a dále dne 31. 10. 2018 nabyla další 25 % podíl v téže společnosti s ručením omezeným označený v OR jako podíl C a zapsáno bylo 5. 12. 2018. V následujícím roce dne 25. 10. 2019 oba dva podíly (podíl C a D) akciová společnost prodala. Je tento prodej podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob?

Daň z příjmů FO - osvobození při prodeji nemovitosti

Fyzická osoba koupila před 5 lety ideální 1/2 nemovitosti. Druhou ideální polovinu dostala před třemi lety (tedy 2 roky po nákupu první poloviny) letech darem. Nyní by chtěl majitel celou nemovitost prodat. Která lhůta by platila pro posouzení osvobození od daně z příjmů v případě prodeje nemovitosti jako celku? Prodávající vzhledem k 5-leté lhůtě pro osvobození při prodeji nemovitosti zvažuje i variantu, že by prodal každou polovinu nemovitosti zvlášť stejnému zájemci. Zatímco v případě první půlky už by příjem z prodeje nezdaňoval, v případě prodeje druhé poloviny ano. Lze tedy pro účely optimalizace daňové povinnosti předmět prodeje rozdělit rovněž na dvě poloviny, kdy v případě první poloviny by příjem z prodeje již nezdaňoval (uplynula 5 letá lhůta pro osvobození) a druhou polovinu by prodal za stejnou částku, za jakou ji nabyl- resp. prodal za znaleckou hodnotu daru? Příjem z prodeje druhé poloviny by se tedy rovnal nákladům v podobě znaleckého ocenění poloviny nemovitosti při pořízení (ust. § 10 odst. 5 ZDP) a ke zdanění by v rámci § 10 byla 0,- Kč. Kupující by tedy získal celou nemovitost, kdy první polovinu by koupil cca za 15 mil Kč a druhou polovinu stejného domu za cca 5 Mil Kč (dle výše ocenění znalcem). Kupující i banka zajišťující financování úvěrem souhlasí. Lze využít u prodávajícího osvobození při prodeji nemovitosti výše popsaným způsobem tak, aby nebyla krácena daň z příjmu a na druhé straně bylo v maximální možné míře využito daňového zvýhodnění, které zákon o daních z příjmů nabízí?

Dotace státu z důvodu COVID-19

Budou se dotace na podnikání OSVČ z důvodu COVID-19 zdaňovat nebo budou osvobozené od zdanění? 

Prodej nemovitosti

Fyzická osoba, plátce DPH s IČ, pronajímá nemovitosti dle § 9 a vede podvojné účetnictví. V majetku má budovu již 8. rokem, kterou odepisuje. Pokud tuto budovu prodá, je příjem z prodeje po 5-ti letech osvobozený od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. b) pokud uvažuji že dle § 9 se nemovitý majetek nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu daně z příjmu fyzických osob?

Jednatel bez odměny - benefity

Jednatel s. r. o. nemá uzavřenu smlouvu o výkonu funkce jednatele, výkon funkce je tedy bezplatný. Je možné, aby jednatel uzavřel písemnou smlouvu o výkonu funkce, kde výkon funkce bude stále bezplatný, ale bude sjednáno, že jednateli náleží benefity jako příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní či životní pojištění a tyto benefity byly od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeny? Obecně řečeno, je možné vůbec vyplácet benefity jednateli, jehož výkon funkce je bezplatný a tyto benefity považovat za příjem od daně osvobozený?

 

Poskytnutí kulturních služeb - osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

Je založena právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání (obecně prospěšná společnost). Společnost poskytuje kulturní služby (pořádání koncertů, výstav). Poskytování kulturních služeb společnost nemá zahrnuté ve svých stanovách mezi činnostmi, pro které byla společnost založena (hlavní činnosti společnosti). Zároveň však na poskytování kulturních služeb společnost nemá vydané živnostenské oprávnění. Kulturní služby společnost poskytuje pravidelně. Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty, tj. zda u poskytovaného plnění (kulturní služby) bude - uplatněno osvobození od daně bez nároku na odpočet daně dle § 61 písm. e) zákona o dani z přidané hodnoty či bude - plnění zdanitelné a bude uplatněna snížená sazba daně Je tedy pro posouzení uplatnění osvobození od daně bez nároku na odpočet daně rozhodující, zda společnost má poskytování kulturních služeb vyjmenované v činnostech, pro které byla předmětná společnost založena (zřízena) ? Pokud je rozhodující u poskytování kulturních služeb pro uplatnění osvobození od daně bez nároku na odpočet uvedení těchto služeb ve stanovách společnosti mezi činnostmi, pro které byla daná společnost založena, jak se postupuje v případě, když společnost má uvedeno ve svých stanovách u poskytováních obecně prospěšných činnosti slovo "zejména".

Složení rezervace do advokátní úschovy

Právnická osoba, plátce DPH, prodává bytové jednotky. Od kupujících vyžaduje složení rezervačních záloh do advokátní úschovy. Veškeré takto složené zálohy jsou uvolněné z advokátní úschovy až po zápisu převodu bytové jednotky v katastru nemovitostí. Vzniká plátci DPH povinnost přiznat a odvést DPH v okamžiku složení zálohy do advokátní úschovy?

Doplnění dotazu:

Právnická osoba (prodávající) uzavírá se zájemcem o koupi bytové jednotky smlouvu o budoucí kupní smlouvě (dále jen „SBKS“) a zároveň smlouvu o advokátní úschově.

V SBKS je ujednáno, že zájemce uhradí zálohu na kupní cenu ve výši 5% z KC. Pokud dojde ve stanovené lhůtě k uzavření kupní smlouvy, bude uhrazená záloha použita na úhradu kupní ceny.

Prodávající je záloha i doplatek kupní ceny vyplacena až po zápis převodu bytové jednotky v katastru nemovitostí na nového majitele.

 

V případě, že ve stanovené lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně prodávajícího, je záloha vrácena zpět zájemci.

V případě, že ve stanovené lhůtě nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně kupujícího, je záloha použita na úhradu smluvní pokuty.