Obchodní majetek (478)

Uplatnění úroků z úvěru

OSVČ vedoucí daňovou evidenci má v obchodním majetku nebytový prostor ve kterém je umístěna prodejna – poslední odpis nebytového prostoru bude v roce 2027. Podnikateli byl poskytnut účelový úvěr (jako občanovi na rodné číslo) – přístavba bytové jednotky, která bude pod stejným číslem popisným jako stávající nebytový prostor. Přístavba bydlení ještě není doposud dokončená. 1) Lze uplatnit úroky z úvěru v daňovém přiznání? Jaké dokumenty je potřeba doložit FÚ? 2) Bude v tomto případě přístavba bydlení, také spadat do obchodního majetku nebo v obchodním majetku bude jen nebytový prostor (prodejna)? 3) Lze v odpisech nebytových prostor pokračovat beze změn? K podnikání bude využíván pořád stejný nebytový prostor. Úvěr je použit pouze na přístavbu bydlení. Pokud musí být přístavba také zahrnuta do obchodního majetku, jaké dopady to bude mít na daňovou evidenci? OSVČ je plátce DPH.

Vyřazení motocyklu z obchodního majetku do osobního vlastnictví

Pokud podnikatel vyřadí z majetku do osobního vlastnictví motorku (100 % v obchodním majetku), pořízenou 2017/08, jak to bude s vypořádáním DPH a DP ? DPH: • ke dni vyřazení odvede 1/5 DPH z pořizovací ceny? • kdyby vyřadil až příští rok, odvedl by z ceny obvyklé za předpokladu, že nebude již používat v podnikání. • Pokud by používal jen částečně v podnikání, tak DPH neodvede? DP: • zůstatkovou cenu ani odpis nelze uplatnit do výdajů • Pokud prodá do pěti let od vyřazení, musí zdanit v § 10 ZDP ? • Později již nic nedodaňuje (po 5 letech od vyřazení)?

Pořízení nemovitosti do obchodního majetku a částečně k soukromým účelům

Fyzická osoba, plátce DPH chce pořídit nemovitost od jiného tuzemského plátce a tu zařadit do obchodního majetku. Nemovitost zapsána v katastru nemovitostí jako stavba občanského vybavení. Kolaudace proběhla v roce 2005. Fyzická osoba hodlá tuto nemovitost používat částečně pro soukromé účely, z toho 40 % podlahové plochy tvoří bytová jednotka, 60% nebytové prostory. Jak postupovat z hlediska DPH a daně z příjmu? Otázka DPH - Je správné režim přenesení daňové povinnosti, a nárok na snížit o 40 %, tedy část nemovitosti sloužící k soukromým účelům? Je rovněž možné uplatnit osvobození od DPH bez nároku na odpočet? Pokud bude majetek zařazen do obchodního majetku, je možné uplatnit odpisy v plné výši nebo v krácené výši?

DPH vyjmutí auta z obchodního majetku

Jsem fyzická osoba, koupil jsem v roce 2018 od plátce DPH osobní automobil a vložil ho do obchodního majetku. Nyní bych ho chtěl vyjmout z obchodního majetku a používat pro soukromou potřebu. Chci si pořídit vhodnější typ auta pro podnikání. Jak je tomu s DPH? Musím k datu vyjmutí auta z obchodního majetku odvést DPH z ceny obvyklé na trhu, nebo musím použít výpočet DPH při změně použití účelu v časovém testu 5 let? Jaký je správný výpočet? Na daň z příjmů nemá vyjmutí z obchodního majetku žádný daňový dopad?

DPH u prodeje vozidla

Fyzická osoba neplátce DPH si pořídí vozidlo v 2019 a v roce 2020 se stane plátcem DPH, začne podnikat a auto vloží do obchodního majetku. Uplatní si dle § 79 4/5 nároku na odpočet DPH. Následně vozidlo prodá. Bude odvádět DPH z celé prodejní ceny anebo také jen 4/5?

Prodej osobního automobilu po vyřazení z obchodního majetku

OSVČ, plátce DPH, zařadil do svého obchodního majetku při zahájení podnikání (1. 1. 2019) osobní automobil. DPH na vstupu nebyla uplatněna, protože od nákupu vozidla uplynuly více než 3 roky. Vozidlo bylo oceněno reprodukční pořizovací cenou a byl uplatněn odpis. V roce 2020 si plátce koupil nový osobní automobil, uplatnil DPH na vstupu v plné výši, zařadil do obchodního majetku a vyřadil starý automobil. Pokud starý automobil do 5 let ode dne vyřazení z obchodního majetku prodá, tak:

1) Musí jako plátce odvést DPH, i když neměl při zařazení do obchodního majetku nárok na odpočet?

2) Je příjem z tohoto prodeje příjmem dle § 10 ZDP a je zůstatková cena do výše příjmu uznatelným výdajem?

Vyřazení pozemků z obchodního majetku, zúžení SJM a následný jeho prodej

OSVČ zemědělec vede podvojné účetnictví má jeho obchodním majetku (OM) pozemky, jejichž koupě je datována 5 let tomu zpětně, kde je kupujícím on a manželka a nabývají pozemky do SJM. Pozemky vložil neprodleně po nabytí do SJM do svého OM manžel. Jelikož ale ne všechny pozemky obhospodařuje, plánoval již při koupi, že prodá pozemky pod stavbou, která je cizího vlastníka. Čekal 5 let, jak mu poradil náš předchůdce, ovšem zapomněli na to, že pozemky jsou stále po celou dobu v jeho OM a po jejich vyjmutí z OM majetku by se pro osvobození počítal další časový test 5 let. V případě, že se by pozemky vyřadily z OM manžela, posléze by manželé zúžili SJM o tyto pozemky ve prospěch manželky a následně by je pak prodala manželka, mohlo by se jednat o osvobozené plnění u manželky ? Vypořádání SJM by nebylo předmětem daně § 3 písm. c), tj. zúžení SJM. Podle § 10 odst 2 příjmy plynoucí ze SJM se daní u toho, kdo je měl zahrnuty v obchodním majetku a tato podmínka by po zúžení SJM o tyto pozemky nebyla naplněna a nešlo by při prodeji o příjmy plynoucí se SJM. Příjem z prodeje pozemků by danila manželka jako výhradní vlastník. Manželka není spolupracující osobou a ani nikdy pozemky neměla ve svém OM. Pozemky měl v OM manžel, který zdaňuje podle § 7, je plátce DPH a vede podvojné účetnictví. Mohli bychom tímto postupem, tj. vyřazení z OM manžela, následné zúžení SJM ve prospěch manželky o tyto pozemky a realizací prodeje pozemků manželkou dospět k tomu, že 5 letý časový test by se dal počítat od data koupě pozemků u manželky u celé plochy pozemků i v případě, že by prodávajícím jako výhradní vlastník pozemků byla pak ona, byť by nabyla celou plochu pozemků zúžením SJM až nyní? Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) hovoří o datu vypořádání spoluvlastnictví, a to zúžení SJM není, tudíž se domnívám, že dle tohoto ustanovení se prodej manželkou posuzovat nebude. Jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 2 doba mezi nabytím a prodejem podle odst. 1 písm. a) a b) se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo mimo jiné k vypořádání společného jmění manželů. Ale právě v důsledku té kombinace s obchodním majetkem manžela si ejsem jista. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 1 vylučuje z osvobození mj. případ, kdy nemovitost byla zahrnuta v obchodním majetku. Lze toto chápat tak, že se jedná o jakékoliv zahrnutí do obchodního majetku obecně, tj. kohokoliv? Nebo lze vyčíst z tohoto znění, že by se posuzoval „obchodní majetek poplatníka“ jako takového, v tomto případě OM prodávajícího a zdaňujícího příjem z prodeje a tím by již v okamžiku prodeje byla manželka. Nebo se toto znění vztahuje z té nemovité věci jako takové? Pak by se podle mého názoru ale muselo čekat i u všech ostatních nemovitostí, které např. byly nabyty koupí od prodávajícího, který by měl tyto nemovitosti zahrnuty v obchodním majetku. Je možné usoudit, že v případě koupě nemovitosti do SJM, následné vložení do OM manžela a posléze vyjmutí z OM manžela, zúžení SJM o tyto pozemky ve prospěch manželky a následný prodej těchto pozemků manželkou, lze posoudit jako osvobozené plnění, když mezi koupí a prodejem těchto pozemků uplynulo 5 let? 

Daň z nemovitostí u rodinného domu v obchodním majetku

Firma provozující mezinárodní dopravu, postavila rodinný dům se dvěma byty a má jej zařazený v účetnictví. Byty jsou pronajímány soukromým fyzickým osobám k trvalému bydlení. Jakou sazbu použít při výpočtu daně z nemovitých věcí?

Obchodní majetek a výdajový paušál u OSVČ

Může OSVČ, která využívá výdajový paušál, zařadit automobil, který koupila jako nepodnikatel, do obchodního majetku? A když je OSVČ plátcem DPH, může uplatňovat odpočty třeba z pohonných hmot či oprav apod.? A jak je to potom při prodeji automobilu v souvislosti s DPH či daní z příjmu? Může dojít zase k vyřazení z obchodního majetku a pak k prodeji dle § 10 zákona o daních z příjmů?

Pronájem nemovitosti dle § 9 zákona o daních z příjmů a odpisy

Klient nemá žádné podnikání jen vlastní velkou halu ,kterou pronajímá plátcům a neplatcům DPH. Příjmy z pronájmu daní dle § 9 protože neposkytuje žádné další služby a může si zároveň uplatnovat do výdajů odpisy z nemovitosti? Příjmy jsou 3 mil. Kč za rok ale jedná se o příjmy osvobozené. Je správně, že není plátcem DPH? V případě, že nemovitost prodá, vztahuje se na osvobození příjmu dle § 4 zákona o daních příjmů 5letý test. Považuje se nemovitost za obchodní majetek nebo může použít tento časový test?