Obchodní majetek (470)

Obchodní majetek a výdajový paušál u OSVČ

Může OSVČ, která využívá výdajový paušál, zařadit automobil, který koupila jako nepodnikatel, do obchodního majetku? A když je OSVČ plátcem DPH, může uplatňovat odpočty třeba z pohonných hmot či oprav apod.? A jak je to potom při prodeji automobilu v souvislosti s DPH či daní z příjmu? Může dojít zase k vyřazení z obchodního majetku a pak k prodeji dle § 10 zákona o daních z příjmů?

Pronájem nemovitosti dle § 9 zákona o daních z příjmů a odpisy

Klient nemá žádné podnikání jen vlastní velkou halu ,kterou pronajímá plátcům a neplatcům DPH. Příjmy z pronájmu daní dle § 9 protože neposkytuje žádné další služby a může si zároveň uplatnovat do výdajů odpisy z nemovitosti? Příjmy jsou 3 mil. Kč za rok ale jedná se o příjmy osvobozené. Je správně, že není plátcem DPH? V případě, že nemovitost prodá, vztahuje se na osvobození příjmu dle § 4 zákona o daních příjmů 5letý test. Považuje se nemovitost za obchodní majetek nebo může použít tento časový test?

Společné účetnictví pro § 7 a 9 ZDP

OSVČ vede účetnictví a má ve vlastnictví budovu, kterou dříve vyřadila z obchodního majetku (přestala o ní účtovat). Nyní ji začíná pronajímat a o příjmech z nájmu hodlá vést účetnictví. Může budovu navést do stávajícího účetnictví a v tomto jediném účetnictví si analyticky a střediskově rozdělit náklady a výnosy související s § 7 a 9 ZDP?

Oprava vlastního vozidla, které je v majetku autoservisu

Jak postupovat při fakturaci opravy vozidla vedeného v obchodím majetku autoservisu (plátce DPH)? Na vozidle byla řešena pojistná událost a bylo opraveno ve zmíněném autoservisu. Pojišťovna vyžaduje pro doložení pojistného plnění fakturu. A jak bude vypadat faktura z hlediska DPH?

Způsob vyřazení budovy z obchodního majetku a následného účtování o ní

OSVČ vedoucí účetnictví eviduje na účtu 021 budovu, kterou má v úmyslu pronajímat. Aby příjmy z pronájmu zdaňovala podle § 9 ZDP, na kartě budovy uvede, že tuto budovu vyřazuje z obchodního majetku. Je tento způsob vyřazení budovy z OM dostačující? Pokud ano, může si budovu ponechat na účtu 021, když si analyticky a střediskově rozdělí náklady a výnosy související s § 7 a 9 ZDP?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku po třech letech

V roce 2019 jsme koupili automobil. Odpočet v číslech zjednodušeně - 80 % pro ekonomickou činnost, 20 % soukromá činnost. Odpočet uplatněn ve výši 80 000 Kč. V roce 2021 chceme automobil vyřadit a prodat. V roce 2021 nám vyjde ke konci roku 60 % pro ekonomickou činnost a zároveň v květnu auto prodáme.

1) Nejdříve vyřadíme z majetku OSVČ a pak prodáme.

2) Prodáme přímo z obchodního majetku:

a) Jaká je situace výhodnější z pohledu zdanění - vyřadit a prodat, nebo rovnou prodat?

b) Jak musím postupovat v případě zdanění?

c) Jakou úpravu či korekci musím udělat v přiznání?

Děkuji za vysvětlení a popsaný postup částky ke zdanění, resp. úpravy, pokud jsem v roce 2019 uplatnil odpočet ve výši 80 %, tj. ve výši 80 000 Kč.

 

 

Vyřazení automobilu z obchodního majetku do soukromé spotřeby, který byl pořízen bez DPH (nákup od občana)

Automobil plně odepsán - daň z příjmů nic, DPH taky nebude nic - nemohl uplatnit nárok na odpočet DPH, není co vracet ani z ceny obvyklé § 78. Bude podléhat zdanění DPH a dani z příjmů fyzických osob?

Vyřazení automobilu z pohledu DPH

V roce 2015 plátce DPH koupil automobil a zařadil jej do obchodního majetku - využil poměrový koeficient, který každý rok upravoval. 1) Nyní pokud dojde v letošním roce 2020 k prodeji auta - tj. nejdříve automobil vyřadím z majetku a následně prodám - jak správně odpočet upravit či příjem z pohledu DPH zdanit? Bude se prodej či vyřazení danit? A bude se upravovat původně uplatněný odpočet (v roce 2015 byl odhad 80 % pro ekonomickou činnost a 20 % pro soukromé jízdy) - jaký by byl konkrétně výpočet úpravy odpočtu? Např. byl-li uplatněn 2015 odpočet 80 Kč ze 100 Kč, pak bude v roce 2020 - 80 x 1/5 = 16 Kč odpočtu vracím? 2) Sleduje se 5 leté lhůta na měsíce, tj. nákup 05/2015 a prodej 08/2015 pak již by to bylo jinak zdaněno než prodej do 05/2020 nebo se nákup a prodej, resp. vyřazení sleduje na 5 letou lhůtu během celého roku? 3) Dojde-li k vyřazení v roce 2021 a následně k prodeji, pak jak je vyřazení či prodej zdaněn či se provádí nějaké úpravy?

Odpočet DPH z PHM u automobilu nezahrnutého v obchodním majetku

Jak mám správně postupovat v níže uvedených dvou případech: 1) Podnikatel, plátce DPH si koupil nový vůz, který ze 100% používá pro podnikání. V technickém průkazu k vozidlu však není uvedeno jeho IČ, ale rodné číslo. Tento podnikatel po celou dobu své činnosti uplatňuje výdaje % z příjmů. Může si tento podnikatel uplatnit celý odpočet DPH + odpočty z plnění, která se týkají vozu, i když vlastně dle zákona o dani z příjmů žádný obchodní majetek nemá? 2) OSVČ, plátce DPH, vede skutečné náklady. Pro své podnikání využívá dva automobily, jeden je zařazen v obchodním majetku a druhý nikoliv (80% podnikání a 20% soukromě). Je možné si uplatnit DPH z PHM u automobilu, který není zahrnut v obchodním majetku, když ho používá v rámci své ekonomické činnosti pro uskutečnění zdanitelných plnění?

Přerušení odpisování u části obchodního majetku

Lze v rámci daňové optimalizace přerušit daňové odpisy pouze u části obchodního majetku? Podnikatel, OSVČ, má v obchodním majetku 2 nákladní automobily, u jednoho bychom chtěli uplatnit přerušení daňových odpisů, u druhého bychom daňový odpis uplatnili. Lze takový postup použít?