Občanské právo (965)

Dědictví

Jak se dělí dědictví v případě úmrtí matky, která má ze tří synů již dva (jeden tragicky zahynul), ale zůstali po něm 2 synové? Dědí tedy 2 synové plus 2 vnuci (po jednom synovi)?

Omezení plateb v hotovosti a úhrada kupní ceny ve splátkách

Právnická osoba prodává fyzické osobě automobil, který měla ve svém obchodním majetku. Celková prodejní cena auta je 400 000 korun. Smluvní strany se dohodly, že cena bude uhrazena v hotovosti ve dvou splátkách a to tak, že první splátka ve výši 200 000 Kč do 31. 8. 2021 a druhá splátka ve výši 200 000 Kč do 30. 10. 2021. Myslím si, že splátky budou muset být uhrazeny bankovním převodem a společnost nemůže ani částečně přijmout hotovostní úhradu, protože celá kupní cena převyšuje limit pro hotovostní úhrady a společnost by porušila zákon o omezení plateb v hotovosti. Je tento závěr správný?

Daňový režim prodeje nemovitostí ve spoluvlastnictví manželů při výkonu podnikatelské činnosti jednoho z nich

Manžel získal darem od své matky pozemky, načež manžel následně poloviční podíl na těchto pozemcích daroval své ženě. Z toho usuzuji, že dotčené pozemky nejsou součástí SJM. Dále manžel postavil na pozemcích v rámci své podnikatelské činnosti rodinné domy, které prodal. Protože polovinu pozemků vlastnila jeho žena, získala taktéž poloviční podíl na těchto budovách, které tak splynuly s pozemky. Jedná se nyní o daňové dopady u obou manželů. Je-li předpoklad, že nemovitosti nespadají do SJM, správný, pak každý z manželů zdaní polovinu z prodeje. Je správná domněnka, že manžel zdaní příjem v rámci § 7 jako příjem z podnikání a manželka jako § 10 ostatní příjem, protože podnikatelské činnosti se nevěnuje (je na rodičovské dovolené)? Může manželka uplatnit polovinu výdajů, které manžel vynaložil na stavbu nemovitostí v rámci své podnikatelské činnosti? Je možné případně zdanit příjem manželky u manžela? Je správná teze, že prodejem nemovitostí se manžel stal plátcem DPH, zatímco jeho žena nikoliv, neboť samostatně neuskutečňuje ekonomické činnosti?

Pozvánka na shromáždění SVJ

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

E-shop: Nutnost vystavit doklad o prodeji (dodací list) občanovi

E-shop podle zákona o DPH není povinen vystavovat daňový doklad při prodeji osobám nepovinným dani (českým občanům) nebo nově od 1. 7. 2021 v režimu OSS (slovenským občanům nepovinným k dani). Je nutné z pohledu jiných zákonů (ochraně spotřebitele, občanský zákoník...), vystavit doklad o prodeji (či dodací list apod.) nebo stačí zaslat potvrzení objednávky, kde byl souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami? Zjišťujeme, zda je nutné tedy posílat z účetního SW fakturu vystavenou těmto zákazníkům (osobám nepovinným k dani) kvůli jiným zákonům než je zákon o DPH.

Dobrovolníci a odměna

Existuje prosím nějaký jednodušší způsob výplaty odměny než na DPP? Jedná se mi konkrétně o činnost dobrovolníků a jejich jednorázovou odměnu. Působí na různých akcích pořádaných spolkem (např. soutěže - pomocný organizátor, plesy - šatnářka) . Případně jaké jsou limity, povinnosti z daňového hlediska a odvodů SP a ZP na straně "zaměstnance" a "zaměstnavatele"? 

Úmrtí OSVČ

Jsme a. s., náš obchodní partner (OSVČ) v únoru 2021 zemřel. Máme vůči němu závazek - neuhrazenou fakturu za leden. Můžeme ji uhradit na účet uvedený na faktuře, i když v době úhrady faktury již náš partner nežije? Nebude účet již zablokovaný? Nebo máme čekat, že se pohledávka OSVČ vůči naší společnosti bude řešit v rámci dědického řízení a obrátí se na nás notář? Tento obchodní partner nám poskytl na základě smlouvy nějaké služby ještě v únoru, než zemřel. Fakturu nám neposlal. Jak postupovat u tohoto závazku?

Zaměstnávání cizince

V 02/2020 uzavřena pracovní smlouva s cizincem z Ukrajiny na hlavní pracovní poměr. Povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnanecká karta - vydána na 2 roky pro uvedeného zaměstnavatele do 02/22. Pracoval do 30. 6. 2020, pak písemně požádal o dvouměsíční neplacené volno, které zaměstnavatel schválil. V důsledku zhoršení situace s pandemií se ale k dnešnímu dni zaměstnanec z UK nevrátil, evidován 8 měsíců v čerpání neplaceného volna. Zdravotní pojištění za něj zaměstnavatel odvádí s tím, že mu bude zúčtováno při návratu. V případě, že podmínky epidemie znovu nedovolí jeho návratu, může být i nadále evidováno dlouhodobé neplacené volno, pokud ano, jak dlouho? V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kam (UK či ČR) písemnosti doručit?

Věcné břemeno

Babička vlastní dvougenerační domeček. Jsou zde dvě bytové jednotky s jedním hlavním vchodem. Je možné, aby nechala přepsat celý RD na svou jedinou dceru a zároveň si zde nechala zřídit věcné břemeno? Musí být přesně věcné břemeno vymezeno jako např. byt, který zahrnujeme 3 pokoje v přízemí + celou zahradu? Jde o to, aby bylo jasné jaké místnosti může maminka užívat, aby nedošlo k tomu, že např. jeden byt se zahradou dcera pronajme a babička se pak již na zahradu nikdy nedostane. Musí být přesně vymezeno ve smlouvě, resp. někde na katastru věcné břemeno nebo se vztahuje na celek jako RD a pak jde jen o to, koho k sobě a do jakých místností babička pustí?

Společné jmění manželů

Manžel zdědil po svém dědečkovi rodinný dům. Tento dům je tedy ve výhradním vlastnictví manžela. Nyní spolu manželé tento rodinný dům opravují - kupovali nová okna, zateplují ho, předělávají rozvody atd. Některé věci platí manžel ze svého účtu a fakturace je na jeho jméno. Jiné věci ať už nákup a montáž oken, movité věci do RD kupuje manželka na své jméno a platí ze svého účtu. Pokud by došlo k rozvodu - bude mít manželka nárok na polovinu toho, co do RD manžela spolu investovali? Ať už by se jednalo např. platby manžela z jeho účtu nebo platby manželky ze svého účtu. Každý má svůj účet na své jméno. Byly by opravy, resp. movité věci děleny na polovinu bez ohledu na to z čího účtu a na jaké jméno byla vystavena faktura? Děkuji za vysvětlení společného jmění manželů a využití případných peněz.