Občanské právo (961)

Pozvánka na shromáždění SVJ

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

E-shop: Nutnost vystavit doklad o prodeji (dodací list) občanovi

E-shop podle zákona o DPH není povinen vystavovat daňový doklad při prodeji osobám nepovinným dani (českým občanům) nebo nově od 1. 7. 2021 v režimu OSS (slovenským občanům nepovinným k dani). Je nutné z pohledu jiných zákonů (ochraně spotřebitele, občanský zákoník...), vystavit doklad o prodeji (či dodací list apod.) nebo stačí zaslat potvrzení objednávky, kde byl souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami? Zjišťujeme, zda je nutné tedy posílat z účetního SW fakturu vystavenou těmto zákazníkům (osobám nepovinným k dani) kvůli jiným zákonům než je zákon o DPH.

Dobrovolníci a odměna

Existuje prosím nějaký jednodušší způsob výplaty odměny než na DPP? Jedná se mi konkrétně o činnost dobrovolníků a jejich jednorázovou odměnu. Působí na různých akcích pořádaných spolkem (např. soutěže - pomocný organizátor, plesy - šatnářka) . Případně jaké jsou limity, povinnosti z daňového hlediska a odvodů SP a ZP na straně "zaměstnance" a "zaměstnavatele"? 

Úmrtí OSVČ

Jsme a. s., náš obchodní partner (OSVČ) v únoru 2021 zemřel. Máme vůči němu závazek - neuhrazenou fakturu za leden. Můžeme ji uhradit na účet uvedený na faktuře, i když v době úhrady faktury již náš partner nežije? Nebude účet již zablokovaný? Nebo máme čekat, že se pohledávka OSVČ vůči naší společnosti bude řešit v rámci dědického řízení a obrátí se na nás notář? Tento obchodní partner nám poskytl na základě smlouvy nějaké služby ještě v únoru, než zemřel. Fakturu nám neposlal. Jak postupovat u tohoto závazku?

Zaměstnávání cizince

V 02/2020 uzavřena pracovní smlouva s cizincem z Ukrajiny na hlavní pracovní poměr. Povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnanecká karta - vydána na 2 roky pro uvedeného zaměstnavatele do 02/22. Pracoval do 30. 6. 2020, pak písemně požádal o dvouměsíční neplacené volno, které zaměstnavatel schválil. V důsledku zhoršení situace s pandemií se ale k dnešnímu dni zaměstnanec z UK nevrátil, evidován 8 měsíců v čerpání neplaceného volna. Zdravotní pojištění za něj zaměstnavatel odvádí s tím, že mu bude zúčtováno při návratu. V případě, že podmínky epidemie znovu nedovolí jeho návratu, může být i nadále evidováno dlouhodobé neplacené volno, pokud ano, jak dlouho? V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kam (UK či ČR) písemnosti doručit?

Věcné břemeno

Babička vlastní dvougenerační domeček. Jsou zde dvě bytové jednotky s jedním hlavním vchodem. Je možné, aby nechala přepsat celý RD na svou jedinou dceru a zároveň si zde nechala zřídit věcné břemeno? Musí být přesně věcné břemeno vymezeno jako např. byt, který zahrnujeme 3 pokoje v přízemí + celou zahradu? Jde o to, aby bylo jasné jaké místnosti může maminka užívat, aby nedošlo k tomu, že např. jeden byt se zahradou dcera pronajme a babička se pak již na zahradu nikdy nedostane. Musí být přesně vymezeno ve smlouvě, resp. někde na katastru věcné břemeno nebo se vztahuje na celek jako RD a pak jde jen o to, koho k sobě a do jakých místností babička pustí?

Společné jmění manželů

Manžel zdědil po svém dědečkovi rodinný dům. Tento dům je tedy ve výhradním vlastnictví manžela. Nyní spolu manželé tento rodinný dům opravují - kupovali nová okna, zateplují ho, předělávají rozvody atd. Některé věci platí manžel ze svého účtu a fakturace je na jeho jméno. Jiné věci ať už nákup a montáž oken, movité věci do RD kupuje manželka na své jméno a platí ze svého účtu. Pokud by došlo k rozvodu - bude mít manželka nárok na polovinu toho, co do RD manžela spolu investovali? Ať už by se jednalo např. platby manžela z jeho účtu nebo platby manželky ze svého účtu. Každý má svůj účet na své jméno. Byly by opravy, resp. movité věci děleny na polovinu bez ohledu na to z čího účtu a na jaké jméno byla vystavena faktura? Děkuji za vysvětlení společného jmění manželů a využití případných peněz. 

Darování bytu synovi s příkazem vyplatit podíl druhému sourozenci

Otec daroval dceři v 1/2016 byt. Dcera chce zmíněný byt v 6/2021 darovat svým dvěma dětem. Ve smlouvě je dohodnuto, že byt převezme jako dar první ze sourozenců a příkazem ve smlouvě je zavázán polovinu podílu druhému sourozenci vyplatit. Na vyplacení si vezme hypotéku. Vyplacením tedy dojde k vypořádání budoucích dědických nároků obou sourozenců. Dle právníka je tento typ smlouvy vhodný zejména pro zamezení budoucích sporů mezi sourozenci. Jak se v tomto případě nahlíží na zdanění příjmu druhého sourozence, který obdrží peníze, za svůj podíl? Bude muset podat přiznání k DPFO a dodanit příjem, když při vypořádání nedojde k převodu vlastnictví? Pokud ano lze oproti příjmu postavit polovinu podílu na nemovitosti, i když neprojde zápis vlastnictví v katastru, nebo se na základě darovací smlouvy s příkazem jedná i v případě vyplacení podílu druhému sourozenci, také o dar, tedy bude také osvobozen od daně z příjmu? Je možná jiná varianta jak tuto záložitost vyřešit, aby oba sourozenci měli dar osvobozen?

Doplňující otázka:

Může první ze sourozenců uplatnit v plné výši úroky z hypotéky jako odčitatelnou položku v daňovém přiznán FO ?

Odmítnutí testování na přítomnost covid-19

Jak by měl zaměstnavatel postupovat v případě, kdy zaměstnanec odmítne povinné testování na přítomnost koronaviru?

Úhrada nesjednaných nákladů při home office

Zaměstnanci vykonávali práci z domova (home office), ale neměli sjednánu náhradu za použití vlastních nástrojů, předmětů i za spotřebovanou energii. Může zaměstnavatel tyto náklady uhradit?