Zásoby (203)

Likvidace cigaret s končící platností kolků

Společnost provozovala trafiku, tzn. podnikala v oboru maloobchodní prodej tabáku, tabákových výrobků, novin, časopisů a dalšího zboží, které lze běžně v trafice zakoupit. Tuto podnikatelskou činnost společnost ukončila. Část zásob, které jí zůstaly, se společnosti podařilo prodat. Zbytek zásob, převážně tabák a tabákové výrobky, společnosti zůstaly, neboť jim prodejci, u kterých toto zboží společnost nakoupila, odmítli vzít zpět. Jakým způsobem může společnost tento zbytek zásob legálně zlikvidovat, aniž by jí vznikly problémy v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty?

Nárok na odpočet při registraci k DPH u FO s paušálními výdaji

Fyzická osoba (řemeslník) překročil k 30. 11. 2019 obrat a stal se od 1. 12. 2019 plátcem DPH. Lze v prvním DAP k DPH uplatnit nárok DPH ze zásob materiálu k 30. 11. 2019 a drobného majetku pořízeného v předchozích 12 měsících, pokud FO nevedla daňovou evidenci, tudíž nemá záznamy o pořízení tohoto majetku. Má pouze doklady a účtenky. Vedla pouze evidenci příjmů. Dlouhodobý majetek nemá. 

Účtování o zásobách metoda B - dobropis na přelomu roku

Firma účtuje o zásobách - zboží metodou B. Dne 15. 12. 2019 došla faktura i fyzicky zboží od zahraničního dodavatele (účetnictví: MD 504/D 321 a příjemka zásob). Dne 25. 12. 2019 firma zjistila, že v dodávce byly nějaké vadné kusy, tento den zboží poslala zpět zahraničnímu dodavateli. (neúčtováno,udělána výdejka na skladové kartě zásob). U této firmy se tyto vratky dějí běžně a reklamace na 95 % v pořádku proběhne. Zahraniční dodavatel pošle dobropis až v průběhu ledna (na dobropisu není napsáno žádné uskutečnění v 2019). Firma zaúčtuje tento dobropis  MD -504/D 321 do ledna dle data z dokladu. K 31. 12. 2019 udělá inventuru skladu a narovná sklad, kde zásoba není. Je tento postup správný? Dále je případ, že zahraniční dodavatel zašle dobropis s „invoice date“ opět až leden 2020, ale firma má e-mailovou korespondenci se zahraničním dodavatelem, kde jim potvrdil, že reklamaci přijímá. Dobropis ovšem zašle s lednovým datem v lednu 2020. Jelikož v tomto případě firma ví, že reklamace proběhne, má účtovat k 31. 12. 2019 něco - např. MD 388/D 504, nebo opět nic neúčtuje?

Okamžik zařazení samostatných movitých věci souvisejících s výstavbou nemovitosti (majetku)

Firma staví objekt (budovu), který ještě není zkolaudován. Do tohoto objektu pořizuje drobný majetek do 40 000 Kč, který účtuje dle směrnice a „již dříve zajetých kolejí“ jako zásoby rovnou do spotřeby. Jelikož firma zatím budovu nevyužívá (objekt není ani zkolaudován), tak se jí hromadí náklady, oproti kterým nejsou výnosy. To se firmě nelíbí (nadhodnocuje jí to náklady). Bylo by možné nebo i správné nějakým způsobem tento drobný majetek účtovat na účty zásob 112 a rozpustit jej do spotřeby až kolaudací nebo při začátku užívání objektu? Obdobná věc se týká majetku nad 40 000 Kč - samostatných movitých věcí, které jsou nakupovány jako vybavení objektu (stroje, vozíky, mobilní vybavení). V jakém okamžiku mají být správně účetně a daňově zařazeny - až v okamžiku kolaudace budovy nebo např. už prvním vytažením z krabice a zkouškou provozu?

Poškozené zboží od přepravní společnosti, neuznaná reklamace - DPH, daň z příjmu

Firma ABC účtuje o zásobách metodou B a doručuje své zboží prostřednictvím „doručovací balíkové společnosti“ zákazníkům. Každý měsíc přepravní společnost nějakou zásilku zničí a vrátí to s papírem, že poškození vzniklo z důvodu špatného zabalení od firmy ABC. Jak má firma ABC postupovat, když si uplatnila DPH z nákupu tohoto zboží a zároveň vystavila fakturu za zboží, které zákazník nepřevzal? (nebo jej při převzetí reklamoval) Firma ABC postupuje tak, že vystaví (minusový) opravný daňový doklad zákazníkovi ve stejné částce i DPH. Tento doklad interně započte s fakturou, aby byl výsledek nulový. Vrácené poškozené zboží nenaskladňuje do skladové evidence a zlikviduje ho včetně zápisu do protokolu. Na základě tohoto protokolu účtarna účtuje jako MD 548 (daňově)/D 132. Nárokované DPH z nákupu zboží neodvede. Je tento postup správný?

Zapůjčení oblečeni, bot a doplňků

Společnost s r. o. zajišťuje aranžmá květinové a designové na společenské akce. Má možnost zapůjčovat i společenské oblečeni a doplňky. Jak řešit účetně a daňově náklady na pořízení tohoto zboží? Na skladě je oblečení, které se může půjčovat vícekrát i po dobu např. 2 let. Výnos se samozřejmě zdaní, ale jakým způsobem rozlišit, kolik zaúčtovat do nákladů? DPH uplatníme na vstupu v měsíci pořízení, DPH zdaníme v měsíci zapůjčení? 

Daň z příjmů při úmrtí člena společnosti

Matka a syn podnikají spolu formou společnosti (bývalé sdružení bez právní subjektivity) v oblasti maloobchodního prodeje nábytku. Podíly na majetku společnosti jsou 1:1. V případě úmrtí matky je syn jediným dědicem a zdědí i matčin podíl na majetku společnosti. Pro zjednodušení předpokládejme, že jediným majetkem společnosti jsou nespotřebované zásoby zboží. Nepeněžní příjem z titulu nabytí při dědění by měl být u syna osvobozen podle § 4a písm. a). U matky pravděpodobně bude nutné zvýšit základ daně z příjmů o hodnotu jejího podílu na nespotřebovaných zásobách (jako při ukončení podnikání). K jakému dni se zjišťuje tato hodnota nespotřebovaných zásob a v daňovém přiznání za které období se toto zvýšení základu daně z příjmů provede? Bude toto zvýšení daňového základu u zemřelé matky mít následně nějaký dopad pro daň z příjmů u syna? Že by se např. při prodeji těchto zásob snížil příjem o hodnotu zdaněného matčina podílu?

Výroba cideru, skladové karty, výrobní listy

Nově vzniklé s. r. o. zkouší nový produkt - výroba cideru (prodej bude zpočátku symbolický např. do 5 000 Kč měsíčně). Zjišťuji řešení, které by bylo v rámci administrativního a technického zázemí řešitelné a zároveň by bylo v souladu se zákonem o účetnictví. Účetnictví bude vedeno externě metodou B a sklad si bude řešit firma odděleně.

Společnost obhospodařuje smluvním vztahem část sadu, ze kterého si sbírá jablka na sklad. Vylisováním jablek vzniká mošt, ten se dále neprodává a slouží výhradně pro výrobu cideru. Cider vzniká procesem kvašení a čištění z moštu. Do moštu se postupně přidává např. síra, kvasinky, želatina, bentonyt případně jiná dochucovadla. Složitěji by se dalo říct, že z moštu vzniká tzv. čistý mošt a tzv. suchý cider, smícháním těchto dvou nakonec vznikne finální cider, který je jediným výrobkem, který se prodává.

Společnost by pro jednoduchost preferovala vést pouze 3 karty zásob. Jablka, mošt a finální cider (a nevést dva meziprodukty při výrobě čistý mošt a suchý cider). Karta jablek by měla status materiálu, mošt nedokončená výroba, cider výrobek. Mezi výdejkou z karty moštu a příjemkou na kartu cideru by vznikla určitá časová prodleva a v případě této nedokončené výroby by se ocenila na základě plánované kalkulace ocenění moštu, přidaných ingrediencí a výrobních režií. Ocenění jablek na kartu zásob by bylo dle tržní ceny obdobných jablek, protože nejsou nakupovány. Ocenění moštu by vycházelo z tržní ceny moštu na výrobu cideru - nebo doporučujete jiný postup? A ocenění cideru vychází dle podrobné kalkulace přímých nákladů, kde je zcela zásadní hodnota moštu např. z 70 % a ztráta kalu např. z 20 % (ztráta hmotnosti při čištění apod.). Do kalkulace jsou započítány odborným odhadem náklady na další ingredience a výrobní režie.

Nakoupené ostatní ingredience - želatina, síra atd. budou účtovány do spotřeby na unikátní analytické účty 501.AE bez vedení skladové karty a do hodnoty zásob budou navedeny pomocí nedokončené výroby (respektive výrobku) MD 121/D 581 (MD 123/D 583), aby neovlivňovaly výsledek hospodaření. Nicméně nikoliv ne na základě skutečné spotřeby, ale pouze plánované kalkulace. Je takový to postup možný, nebo byste doporučili jiný?

Firmě kromě vedení 3 skladových karet zásob vznikne povinnost evidovat ještě výrobní listy? Co si má na takových to výrobních listech evidovat a v jakém okamžiku? Např. v případě v případě vylisování jablek a související příjemce na kartu moštu (by evidovala datum skončení výroby a množství jablek, ze kterých tento mošt vznikl. U výroby cideru z moštu by tento výrobní list byl zřejmě složitější - co je vše nutné tam psát a nejde to udělat nějak normovaně, aby vycházel z plánované kalkulace? A plánovaná kalkulace by byla na konci roku opravena dle skutečnosti na realitu?

 Kromě 3 skladových zásob bude firma mít 3 zásoby typu obaly - vratné láhve, přepravky a sudy. Je možné tyto evidovat na zálohových účtech 314.AE (lahve) apod. Tyto obaly nakupuje od větších firem (MD 314.AE/D 321) a prodává zvlášť položkou na faktuře k cideru (MD 311/D 314.AE). Účetní výsledek daného účtu na 314.AE by zároveň sloužil k porovnání stavu z fyzickou inventurou a mohl by být zaúčtován inventarizační rozdíl. Je tento postup vedení obalů možný, nebo se musí účtovat do nákladů (metodou B) na účet 504.AE a vést skladové karty?

Kuchyňský robot a příslušenství

Nezisková organizace příspěvková vede účetnictví. V roce 2019 koupila nový funkční kuchyňský robot v hodnotě cca 80 000 Kč. K tomu ihned dokoupili nové kuchyňské nože v hodnotě cca 5 000 Kč. Do jaké odpisové skupiny zařadit kuchyňský robot a jak zaúčtovát nahrádní kuchyňské nože? Budou součásti pořízovací ceny robotu, nebo je mám vést jako DHM a jednorázově odepsat na účet 551 nebo 501.

Dřevo na sklad

Společnost v minulosti nakoupila pozemky. Součástí některých byl i les. Každá parcela se zařadila zvlášť v dané pořizovací ceně (pořizovací ceny pozemku tedy obsahuje i pořizovací cenu lesa). Deset let les rostl a já vždy inventarizovala na konci roku jen pozemek. Letos kvůli kůrovci jsme byli nuceni některé stromy vykácet. Společnost má vlastní techniku, proto její zaměstnanci stromy pořezali a převezli na pilu. Na pile jsme nechali pořezat (FaP) a zase sami odvezli do našeho skladu, kde dřevo bude schnout i několik let. Někdy se prodá nebo využije potřebu společnosti, např. opravy, technické zhodnocení budov atd.

Jak účtovat:

a) Vlastní činnost musím aktivovat - co vše mám zahrnout? Zatím eviduji mzdy zaměstnanců, opotřebení strojů, vlastní doprava.

b) Mám vést jako účet 11 Materiál nebo 12 Zásoby vlastní činnosti?

c) Na skladu tedy budu mít hodnotu vlastní práce a služeb (pila). Chápu dobře, že to vlastní dřevo oceňovat nebudu? Nebo jak bych měla správně postupovat?

d) Na konci roku - inventarizace e) Je správné účtování: aktivace 1XX/5XX FaP 1xx/ 321 Vyskladnění prodej 504/1XX + FaV Vyskladnění - pokud dřevo využiji k opravě vlastního DLHM zaměstnanci 501/1xx?