Zásoby (200)

Okamžik zařazení samostatných movitých věci souvisejících s výstavbou nemovitosti (majetku)

Firma staví objekt (budovu), který ještě není zkolaudován. Do tohoto objektu pořizuje drobný majetek do 40 000 Kč, který účtuje dle směrnice a „již dříve zajetých kolejí“ jako zásoby rovnou do spotřeby. Jelikož firma zatím budovu nevyužívá (objekt není ani zkolaudován), tak se jí hromadí náklady, oproti kterým nejsou výnosy. To se firmě nelíbí (nadhodnocuje jí to náklady). Bylo by možné nebo i správné nějakým způsobem tento drobný majetek účtovat na účty zásob 112 a rozpustit jej do spotřeby až kolaudací nebo při začátku užívání objektu? Obdobná věc se týká majetku nad 40 000 Kč - samostatných movitých věcí, které jsou nakupovány jako vybavení objektu (stroje, vozíky, mobilní vybavení). V jakém okamžiku mají být správně účetně a daňově zařazeny - až v okamžiku kolaudace budovy nebo např. už prvním vytažením z krabice a zkouškou provozu?

Poškozené zboží od přepravní společnosti, neuznaná reklamace - DPH, daň z příjmu

Firma ABC účtuje o zásobách metodou B a doručuje své zboží prostřednictvím „doručovací balíkové společnosti“ zákazníkům. Každý měsíc přepravní společnost nějakou zásilku zničí a vrátí to s papírem, že poškození vzniklo z důvodu špatného zabalení od firmy ABC. Jak má firma ABC postupovat, když si uplatnila DPH z nákupu tohoto zboží a zároveň vystavila fakturu za zboží, které zákazník nepřevzal? (nebo jej při převzetí reklamoval) Firma ABC postupuje tak, že vystaví (minusový) opravný daňový doklad zákazníkovi ve stejné částce i DPH. Tento doklad interně započte s fakturou, aby byl výsledek nulový. Vrácené poškozené zboží nenaskladňuje do skladové evidence a zlikviduje ho včetně zápisu do protokolu. Na základě tohoto protokolu účtarna účtuje jako MD 548 (daňově)/D 132. Nárokované DPH z nákupu zboží neodvede. Je tento postup správný?

Zapůjčení oblečeni, bot a doplňků

Společnost s r. o. zajišťuje aranžmá květinové a designové na společenské akce. Má možnost zapůjčovat i společenské oblečeni a doplňky. Jak řešit účetně a daňově náklady na pořízení tohoto zboží? Na skladě je oblečení, které se může půjčovat vícekrát i po dobu např. 2 let. Výnos se samozřejmě zdaní, ale jakým způsobem rozlišit, kolik zaúčtovat do nákladů? DPH uplatníme na vstupu v měsíci pořízení, DPH zdaníme v měsíci zapůjčení? 

Daň z příjmů při úmrtí člena společnosti

Matka a syn podnikají spolu formou společnosti (bývalé sdružení bez právní subjektivity) v oblasti maloobchodního prodeje nábytku. Podíly na majetku společnosti jsou 1:1. V případě úmrtí matky je syn jediným dědicem a zdědí i matčin podíl na majetku společnosti. Pro zjednodušení předpokládejme, že jediným majetkem společnosti jsou nespotřebované zásoby zboží. Nepeněžní příjem z titulu nabytí při dědění by měl být u syna osvobozen podle § 4a písm. a). U matky pravděpodobně bude nutné zvýšit základ daně z příjmů o hodnotu jejího podílu na nespotřebovaných zásobách (jako při ukončení podnikání). K jakému dni se zjišťuje tato hodnota nespotřebovaných zásob a v daňovém přiznání za které období se toto zvýšení základu daně z příjmů provede? Bude toto zvýšení daňového základu u zemřelé matky mít následně nějaký dopad pro daň z příjmů u syna? Že by se např. při prodeji těchto zásob snížil příjem o hodnotu zdaněného matčina podílu?

Výroba cideru, skladové karty, výrobní listy

Nově vzniklé s. r. o. zkouší nový produkt - výroba cideru (prodej bude zpočátku symbolický např. do 5 000 Kč měsíčně). Zjišťuji řešení, které by bylo v rámci administrativního a technického zázemí řešitelné a zároveň by bylo v souladu se zákonem o účetnictví. Účetnictví bude vedeno externě metodou B a sklad si bude řešit firma odděleně.

Společnost obhospodařuje smluvním vztahem část sadu, ze kterého si sbírá jablka na sklad. Vylisováním jablek vzniká mošt, ten se dále neprodává a slouží výhradně pro výrobu cideru. Cider vzniká procesem kvašení a čištění z moštu. Do moštu se postupně přidává např. síra, kvasinky, želatina, bentonyt případně jiná dochucovadla. Složitěji by se dalo říct, že z moštu vzniká tzv. čistý mošt a tzv. suchý cider, smícháním těchto dvou nakonec vznikne finální cider, který je jediným výrobkem, který se prodává.

Společnost by pro jednoduchost preferovala vést pouze 3 karty zásob. Jablka, mošt a finální cider (a nevést dva meziprodukty při výrobě čistý mošt a suchý cider). Karta jablek by měla status materiálu, mošt nedokončená výroba, cider výrobek. Mezi výdejkou z karty moštu a příjemkou na kartu cideru by vznikla určitá časová prodleva a v případě této nedokončené výroby by se ocenila na základě plánované kalkulace ocenění moštu, přidaných ingrediencí a výrobních režií. Ocenění jablek na kartu zásob by bylo dle tržní ceny obdobných jablek, protože nejsou nakupovány. Ocenění moštu by vycházelo z tržní ceny moštu na výrobu cideru - nebo doporučujete jiný postup? A ocenění cideru vychází dle podrobné kalkulace přímých nákladů, kde je zcela zásadní hodnota moštu např. z 70 % a ztráta kalu např. z 20 % (ztráta hmotnosti při čištění apod.). Do kalkulace jsou započítány odborným odhadem náklady na další ingredience a výrobní režie.

Nakoupené ostatní ingredience - želatina, síra atd. budou účtovány do spotřeby na unikátní analytické účty 501.AE bez vedení skladové karty a do hodnoty zásob budou navedeny pomocí nedokončené výroby (respektive výrobku) MD 121/D 581 (MD 123/D 583), aby neovlivňovaly výsledek hospodaření. Nicméně nikoliv ne na základě skutečné spotřeby, ale pouze plánované kalkulace. Je takový to postup možný, nebo byste doporučili jiný?

Firmě kromě vedení 3 skladových karet zásob vznikne povinnost evidovat ještě výrobní listy? Co si má na takových to výrobních listech evidovat a v jakém okamžiku? Např. v případě v případě vylisování jablek a související příjemce na kartu moštu (by evidovala datum skončení výroby a množství jablek, ze kterých tento mošt vznikl. U výroby cideru z moštu by tento výrobní list byl zřejmě složitější - co je vše nutné tam psát a nejde to udělat nějak normovaně, aby vycházel z plánované kalkulace? A plánovaná kalkulace by byla na konci roku opravena dle skutečnosti na realitu?

 Kromě 3 skladových zásob bude firma mít 3 zásoby typu obaly - vratné láhve, přepravky a sudy. Je možné tyto evidovat na zálohových účtech 314.AE (lahve) apod. Tyto obaly nakupuje od větších firem (MD 314.AE/D 321) a prodává zvlášť položkou na faktuře k cideru (MD 311/D 314.AE). Účetní výsledek daného účtu na 314.AE by zároveň sloužil k porovnání stavu z fyzickou inventurou a mohl by být zaúčtován inventarizační rozdíl. Je tento postup vedení obalů možný, nebo se musí účtovat do nákladů (metodou B) na účet 504.AE a vést skladové karty?

Kuchyňský robot a příslušenství

Nezisková organizace příspěvková vede účetnictví. V roce 2019 koupila nový funkční kuchyňský robot v hodnotě cca 80 000 Kč. K tomu ihned dokoupili nové kuchyňské nože v hodnotě cca 5 000 Kč. Do jaké odpisové skupiny zařadit kuchyňský robot a jak zaúčtovát nahrádní kuchyňské nože? Budou součásti pořízovací ceny robotu, nebo je mám vést jako DHM a jednorázově odepsat na účet 551 nebo 501.

Dřevo na sklad

Společnost v minulosti nakoupila pozemky. Součástí některých byl i les. Každá parcela se zařadila zvlášť v dané pořizovací ceně (pořizovací ceny pozemku tedy obsahuje i pořizovací cenu lesa). Deset let les rostl a já vždy inventarizovala na konci roku jen pozemek. Letos kvůli kůrovci jsme byli nuceni některé stromy vykácet. Společnost má vlastní techniku, proto její zaměstnanci stromy pořezali a převezli na pilu. Na pile jsme nechali pořezat (FaP) a zase sami odvezli do našeho skladu, kde dřevo bude schnout i několik let. Někdy se prodá nebo využije potřebu společnosti, např. opravy, technické zhodnocení budov atd.

Jak účtovat:

a) Vlastní činnost musím aktivovat - co vše mám zahrnout? Zatím eviduji mzdy zaměstnanců, opotřebení strojů, vlastní doprava.

b) Mám vést jako účet 11 Materiál nebo 12 Zásoby vlastní činnosti?

c) Na skladu tedy budu mít hodnotu vlastní práce a služeb (pila). Chápu dobře, že to vlastní dřevo oceňovat nebudu? Nebo jak bych měla správně postupovat?

d) Na konci roku - inventarizace e) Je správné účtování: aktivace 1XX/5XX FaP 1xx/ 321 Vyskladnění prodej 504/1XX + FaV Vyskladnění - pokud dřevo využiji k opravě vlastního DLHM zaměstnanci 501/1xx?

Datum při předání skladu

Od 1. 10. 2019 se mění funkce hlavní kuchařky ve školském zařízení. Původní hlavní kuchařka končí dnem 30. 9. 2019 a nová nastupuje dnem 1. 10. 2019. Mají si předat sklad potravin. Inventura skladu potravin bude k 30. 9. 2019. Jaké však má být napsané datum na tom předání skladu? Může tam být datum 30. 9. 2019, i když nová hlavní kuchařka má pracovní smlouvu až od 1. 10. 2019? Nebo jak to má prosím správně být? 

Prodej hmotného majetku do s. r. o.

Osoba, která dosud podnikala jako fyzická osoba, si založila s. r. o., kde je jediným společníkem. Jedná se o stejný předmět podnikání. Do tohoto s. r. o. chce OSVČ prodat (nikoliv vložit) hmotný majetek a materiálové zásoby, jež využívala k činnosti jako OSVČ. Jsou nějaké zákonné překážky či omezení bránící tomuto prodeji, a pokud ne, tak za jakou cenu majetek a zásoby prodat? 

Vedení skladu/účtování na zakázky

Jsme právnická osoba, účtujeme v podvojném účetnictví zásoby způsobem B. Máme povinnost vést na kartách zásob skladovou evidenci materiálu, pokud účtujeme na zakázky a všechny zásoby jsme schopni přiřadit k určité zakázce? Kompletujeme nábytek od výrobce nábytku pro konečného zákazníka.