Zásoby (215)

Rozdělení zásob u rozvádějících se spolupracujících manželů

Manžel je plátce DPH, manželka přestane být spolupracující osoba a bude podnikat sama na sebe s majetkem, který si manželé rozdělí. Tím se tedy asi nestává automaticky plátcem DPH, když byla spolupracující osoba? Manželé teď mají složitou komunikaci a manžel neví, jestli si manželka požádá o plátcovství DPH nebo počká na obrat.

Manžel a manželka jsou spolupracující osoby (FO), dělí se 50:50, plátci DPH. Společně vlastní budovy k podnikání, v jedné budově bydlí, budovy jsou odepisovány více než 10 let a část krácena (bydlení). Nyní se manželé rozvádějí a dělí si majetek. V majetku mají skladové zásoby, u kterých při nákupu byla uplatněna DPH. Manželé si rozdělí podnikání, jak správně z hlediska DPH a účetnictví rozdělit zásoby? Větší část zásob připadne manželce. Jak vypořádat odepisované budovy? Jedna budova připadne manželce. Lze některou z odepisovaných budov převést do osobního vlastnictví? Jaké to bude mít dopady? A dále by tento majetek byl pronajímán v § 9 zákona o daních z příjmů? Bude odváděna DPH. Manželka se stane plátce DPH?

Palivové dřevo - skladová evidence

Společnost se zabývá obchodní a zpracovatelskou činností v oblasti dřevařství. Společnost nakupuje kromě jiného dřevo v podobě pilin. Od některých dodavatelů nakupuje toto zboží ve váhových jednotkách (tunách), od jiných dodavatelů v objemových jednotkách (prostorový metr čtvereční apod.) a také v tepelných jednotkách (gigajoul apod.). Dále toto zboží prodává podle dohody z odběrateli v různých měrných jednotkách. Zboží v průběhu jeho skladování mění svůj objem, váhu i tepelnou výtěžnost. V některých případech je nakoupeno dřevo v jiné podobě a pomocí vlastních prostředků nebo s využitím externích dodavatelů přeměněno na piliny. Jakým způsobem je v tomto případě možné vést skladovou evidenci a účtovat o přírůstkách a úbytcích těchto zásob? 

Vratné obaly

Společnost používá při prodeji svých výrobků dřevěné palety. Palety jsou vyráběny ve vlastní režii společnosti. Na vydané faktuře jsou palety uváděny jako samostatná položka podléhající daňovému režimu shodnému s prodávanými výrobky. S paletou je nakládáno jako s vratným obalem. Ve smlouvě o dodávce výrobků je s odběratelem dohodnuto, že odběratel má možnost použitou paletu vrátit společnosti. Společnost prodává své výrobky i palety a zároveň se ve smlouvě zavazuje palety odkoupit zpět (odběratel je ale vrátit nemusí). Odběratel se při splnění dodávky stává vlastníkem výrobku i palety. O vrácení palety je účtováno jako o vrácení části dodávky – společnost vystavuje odběrateli opravný daňový doklad. Vrácená paleta je přijata na oddělený sklad pro posouzení fyzického stavu. Poté mohou nastat následující situace: a) paleta se přijme zpět na sklad palet bez dalších úprav, b) paleta se zlikviduje kvůli jejímu významného poškození nebo c) paleta je opravena, tj. dojde k vyskladnění materiálu na opravu palety, teprve poté je přijata zpět na sklad palet. Vrácená paleta je vždy přijata na sklad za skladovou cenu (bez ohledu na další postup popsaný v bodech a), b) nebo c). Na skladu palet jsou všechny palety evidovány pod jednou skladovou položkou. Jak účtovat o vyrobených paletách? Jak zaúčtovat jejich první použití jako vratný obal? Jak účtovat o vrácení použitých palet v bodech a), b) a c)? Jak účtovat o vyskladnění již vrácených palet při jejich opětovném použití při prodeji výrobků?

Likvidace zásob

Společnost je výrobní a obchodní společností. Sklad účtuje způsobem A. Na skladech eviduje:

a)     nakoupený materiál (suroviny) - účet 112,

b)     polotovary vlastní výroby - účet 122,

c)     vlastní výrobky - účet 123,

d)     zboží - účet 132.

Společnost provádí likvidaci těchto zásob v souladu s § 24 odst. 2 písm. zg zákona o daních z příjmů, likvidaci dokládá likvidačním protokolem.

Na který účet se o likvidaci u jednotlivých zásob účtuje:

a) materiál: 501/112 nebo 548/112,

b) polotovary: 582/122 nebo 501/122 nebo 548/122,

c) vlastní výrobky: 583/123 nebo 501/123 nebo 548/123,

d) zboží: 504/132 nebo 501/132 nebo 548/132?

Prodej zásob za sníženou cenu

Firma, s. r. o., plátce DPH nakupuje a následně prodává slámu. Vrchní balíky slámy jsou však někdy po dešti znehodnocené. Firma tyto balíky přimíchala do nakoupeného kravského hnoje a prodala je se sníženou cenou. Musí zde být proúčtovaná snížená hodnota zásob?

Inventura zásob

Firma provádí inventuru zásob 1x ročně. Neprovádí ji však 31. 12. ale vždy v lednu. Myslím, že to nedopovídá zákonu o účetnictví a fyzická inventura by se měla dělat nejdříve 4 měsíce před 31. 12. ke dni, který předchází 31. 12. (rozhodný den) a následně je možné vypořádávat dva měsíce inventarizační rozdíly. Jaké postihy firmě hrozí, pokud inventuru provádí až v lednu a stav k 31. 12. dopočítává dle prodaného zboží za období 31. 12. až lednový termín inventury?

 

Vypořádání DPH u mank na zásobách vlastní výroby

Provádí se u zásob vlastní výroby, pokud je při inventarizaci zjištěno manko, také vypořádání DPH přes řádek 45 přiznání? V Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) je uveden příklad jen na zásoby materiálu na skladě, tedy obchodního majetku před jeho prvním použitím. Nenašla jsem nikde výklad, co dělat u manka u zásob vlastní výroby, když do výrobku vstupují materiály jak v 15% tak i v 21% sazbě, celý vlastní výrobek je někdy v 15%, někdy ve 21% sazbě, jestli se postupuje podle kalkulace kolik jakého materiálu je v tom výrobku obsaženo, nebo zda se vyrovnání provádí z celé ceny výrobku, kde jsou v ocenění i položky, u nichž nebyl odpočet (práce, pojistné...) sazbou, do níž spadá celý výrobek, nebo zda to znamená, že nakoupený materiál byl již na výrobu výrobku použit, a tedy se vypořádání neprovádí, protože to je po prvním použití. 

Rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů na nákup zboží při účtování metodou B

Společnost nakupuje zboží a nákup účtuje způsobem B na účet 504100. Vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo) ke zboží účtuje na účtě 504200. Na konci roku byla provedena inventura zboží a stav skladu zaúčtován na 132100/504100. Ve skladovém hospodářství se nerozpočítávají vedlejší pořizovací náklady do hodnoty zboží na skladě. Jak se vypočítá koeficient rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů, dle kterého by měly zůstat náklady na účtu 504200 a zbytek by byl přeúčtován na 132200/504200?

Skladová evidence

Společnost s r. o. provozuje stravování a pohostinství. Není vybavena počítači, jen pokladním systémem EET. Zaměstnanci neumí pracovat s výpočetní technikou. Účtují o zásobách způsobem B. Na konci roku provedou inventuru a zaúčtují. Můžete uvést jaká je povinnost v průběhu roku při vedení zásob zboží, aby se splnila povinnost vůči FÚ. Společnost převážně vaří obědy. Jak by evidence měla vypadat a co v ní musí být uvedeno? Povedou ji ručně. Názor daňového poradce je takový, že stačí vybrat nejdůležitější položky (maso, pivo, …např. 10 položek) a zapisovat nákup a výdej, aby se splnila povinnost, protože způsob evidence zákon přímo neurčuje. 

Zrušení registrace k DPH a zásoby

OSVČ, která dělala servis, má na skladě zásoby na opravy domácích spotřebičů, které byly pořízeny před několika lety, některé před 10, 6 a 2 roky. Jak se má postupovat s dodaněním DPH v případě zrušení registrace k DPH u takto starých zásob?