Podíl (319)

Vklad do nadace

Společnost s r. o. založila nadaci - nadační kapitál tam vložila pouze tato společnost s. r. o. Má také 100% obchodní podíly ve dalších dvou společnostech - v jiné společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti - tyto podíly přeceňuje ekvivalencí. Musí přeceňovat ekvivalencí i svůj vklad do nadace?

Doplňující dotaz:

Společnost s r. o. vložila vklad do nadace již v roce 2016, ekonomický užitek z nadace žádný nemá a ani ho neočekávala, vklad eviduje na účtu 069. Měl by být tedy tento vklad přeúčtován na nákladový účet (jaký)? Pokud by k přeúčtování došlo v roce 2021, byl by to pro společnost s. r. o. nedaňový náklad? Mohu poprosit o odkaz na ustanovení zákona, který tuto otázku řeší? 

Výdaje u spoluvlastnictví domu

Dům ve vlastnictví 2 osob dle vzájemné dohody pronajímá a příjmy zdaňuje jen jedna osoba. Uplatňuje tedy skutečné výdaje. Může jako výdaj uplatnit odpisy z celé pořizovací ceny domu (pořízen půl roku před zahájením pronájmu) nebo jen ze své poloviny?

Zdanění prodeje akcií právnickou osobou

Právnická osoba A nakoupila dne 14. 8. 2017 akcie odpovídající podílu na společnosti B ve výši 4 % za 1 160 000 Kč. Dne 22. 5. 2020 je prodala jiné společnosti za 12 000 000 Kč. Bude příjem za akcie daňový a bude ztráta z prodeje také daňová, nebo lze uznat jako daňový výdaj pořizovací cenu akcií pouze do výše příjmů z prodeje těchto akcií?

Doplňující dotaz:

Vracím se k otázce z 11. 3. 2021 (ID: 28184 | DAUCID: 27196) , špatně jsem uvedla pořizovací cenu akcií, která byla 17.160.000 a ne 1,160.000. Otázka tedy zní: Právnická osoba A nakoupila dne 14. 8. 2017 akcie odpovídající podílu na společnosti B ve výši 4% za 17,160.000 Kč. Dne 22. 5. 2020 je prodala jiné společnosti za 12,000.000 Kč. Prodávající právnická osoba A je mikro účetní jednotkou. Pochopila jsem to správně, že celá ztráta z prodeje, tedy 5,160.000 Kč, bude daňová?

 

Snížení základního kapitálu a výplata podílů na zisku

Upsaný základní kapitál 10 byl částečně hrazen nepeněžitým vkladem (oceněné podniky 2 fyzických osob, zakládajících společníků). Nyní je v plánu tento snížit na 1. Vztahuje se na snížení daň 15% v případě nepeněžitého vkladu nebo je nepodstatné, zda šlo o peněžité či nepeněžité plnění? Je možné z důvodu cashflow snížení základního kapitálu schválit valnou hromadou s tím, že se bude vyplácet postupně (rozhodnutím jednatele), tedy např. v měsíčních dávkách? Platí to i pro nerozdělené zisky, tedy výplatu schválit na VH s tím, že by šlo z důvodu cashflow vyplácet postupně? Pokud ano, 15% se sráží jednorázově nebo při každé výplatě zvlášť?

Jednatel - nájemné za kancelář

Společník a jednatel společnosti, která má virtuální sídlo, bydlí sám v pronájmu, smlouva je na jméno společnosti, bytový prostor. V bytě skutečně má pracovnu cca 50 % plochy. Může si uplatnit tento poměr nájemného do daňově uznatelných nákladů (služby a energie už ne, pouze nájemné)? Nedaňovou část nájmu vrací měsíčně jako hotovost do pokladny. 

Ukončení podnikání, vklad závodu do s. r. o. a následný prodej s. r. o.

Podnikatel provozující penzion plánuje ukončení podnikání, protože nikdo nechce pokračovat. Vede daňovou evidenci. Penzion má vložený do podnikání – daňová zůstatková cena 1,5 m. Kč. Znalec odhadl cenu nemovitosti na 10 mil. Kč. Ostatní aktiva – dlouhodobý majetek 0,5 mil. Kč, drobný majetek 0,25 mil. Kč, zásoby a pohledávky mají hodnotu 0,25 mil. Kč. Závazky v podstatě 0,1 mil. Kč. Záměr je vložit předmětný majetek a závazky – vklad závodu do s. r. o. Jaké z toho vyplývají daňové dopady zejména z titulu daně z příjmů? Jak se bude zdaňovat příjem z prodeje s. r. o., když celý 100% podíl prodá v r. 2021 nespřízněné osobě (kupce bude hledat), dle § 10 zkákona o daních z příjmů? Co bude moci využít jako daňový výdaj v obou případech?

Příjmy z podílu na zisku mateřské společnosti vyplácené dceřinou společností

Obchodní společnost s. r. o. s názvem ALFA (matka) koupila v prosinci 2020 podíl (100 %) na základním kapitálu obchodní společnosti s. r. o.  s názvem BETA (dcera). Obě společnosti jsou českými daňovými rezidenty. Do budoucna lze předpokládat, že držba podílu ve společnosti BETA bude nepřetržitě déle než 12 měsíců a stále ve výši 100 %.

1) Pokud valná hromada společnosti BETA rozhodne v červnu 2021 o výplatě podílů na zisku za účetní období roku 2020, a v co nejkratším termínu po tomto rozhodnutí je vyplatí společnosti ALFA, bude splněna podmínka pro osvobození příjmu z podílu na zisku dle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP?

2) Pokud by valná hromada společnosti BETA v lednu 2021 rozhodla o výplatě zálohy na podílu na zisku (za rok 2020) pro společnost ALFA, bude i tato záloha osvobozena?

 

Náklady na výběrové řízení na prodej podílu

Mateřská společnost vyhlásila výběrové řízení na prodej 100 % podílu v dceřiné společnosti. Z výběrového řízení nevzešel vítěz a k realizaci prodeje nedošlo. Mateřská společnost vynaložila v souvislosti s přípravou výběrového řízení náklady, např. za právní služby (Due Diligence, příprava dokumentace aj.) Lze tyto náklady posoudit jako daňově uznatelné podle § 24 odst. 1 ZDP, nebo se jedná o přímé náklady mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti podle § 25 odst. 2 písm. zk) ZDP, tedy daňově neuznatelné?

Odpis obchodního podílu v zahraniční společnosti

Jak odepsat podíl v zahraniční firmě (sídlo v Číně), jejíž majitel přestal komunikovat a založená společnost zůstala vlastně jen na papíře? 

Prodej obchodního podílu

Jsou 3 společníci s. r. o. Společnost založena v roce 2018. Každý vložil do společnosti 50 000 Kč. Každý má 1/3 podílu v s. r. o. Jeden chce vystoupit ze společnosti. Je možné svou třetinu prodat oběma společníkům, kteří v s. r. o. zůstanou - tj. 1/3 rozdělit na polovinu, aby pak zbývající dva společníci měli dva stejné podíly 50 a 50 %? Dojde k převodu podílu na společníky - tedy veškeré finanční pohyby mezi prodávajícím a kupujícími se odehrávají mimo s. r. o., tedy i mimo účetnictví s. r. o. Jakou je nutno sepsat smlouvu? Dle jakého zákona? Je nutno mít nějaký znalecký posudek - znalec v oboru s razítkem nebo stačí např. účetní závěrka a výše vlastního kapitálu a z něho určena cena či může být jakákoliv dohoda, resp. cena ve smlouvě dle dohody? Např. je-li výše vlastního kapitálu 120 000 Kč, pak druhý a třetí společník (kupující) zaplatí polovinu z 1/3, tj. odcházející společník dostane 20 a 20 000 od každého? Jak se nahlásí změna do rejstříků - od jakého data právě budou ve společnosti již jen dva společníci?