Členství (54)

Daňová uznatelnost členství v lékařské komoře

Mudr. Rychlý je zubní lékař. Pracuje jako zaměstnanec v Pomalém s.r.o., kde je jediným společníkem na plný úvazek. Řádné smlouvy se zdravotními pojišťovnami, soukromá praxe na OSVČ vykonávána není. Členství v lékařské stomatologické komoře " povinné". Roční příspěvek komoře platí na své jméno a rodné číslo. Je tento členský příspěvek daňově uznatelný v s.r.o. FÚ v rámci kontroly vyloučil jako osobní náklad MUDr. Rychlého, výdaj nesouvisející s činností s.r.o. Bez členství není možné vykonávat řádný výkon povolání. Povolání vykonává v rámci zaměstnaneckého poměru. Příjmy z výkonu povolání příjmem ke zdanění v s.r.o. 

Členský příspěvek hrazený za zaměstnance

Lékárna zaplatila za zaměstnankyni členský příspěvek do lékárnické komory, zaměstnankyně byla na neschopence, poté přešla na mateřskou dovolenou. Jediný příjem za rok měla z čerpání dovolené po skončení mateřské a nástupu na rodičovskou dovolenou. Musí se ji zdanit členský příspěvek ve mzdě? Pokud dojde k zaplacení v únoru, kdy nejpozději musíme zaměstnanci příspěvek ve mzdě dodanit? 

Členský příspěvek

Myslivecký spolek (dříve sdružení), plátce DPH, v souladu se svým statutem vybírá od jednotlivých členů členské příspěvky? Jsou tyto členské příspěvky předmětem DPH a je nutné je zdanit?

Členské příspěvky hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance - lékař

Společnost s r. o. poskytuje rehabilitační služby. Zaplatila za svého zaměstnance (lékaře) příspěvek do České lékařské komory, dále příspěvek do České lékařské komory J. E. Purkyně a příspěvek do „Sdružení ambulantních specialistů o. s.“. Všechny tyto doklady jsou vystaveny na jméno lékaře (zaměstnance). Budou tyto náklady pro firmu daňově uznatelný náklad? Je nutné tyto platby zaměstnanci (lékaři) přidanit do mzdy? Pokud ano, k jakému datu? Mohu např. k 31.12. souhrnně přidanit platby za celý rok? 

Daňově uznatelný náklad členství v odborné komoře

Lékaři platí poplatky za členství v České lékařské komoře, Sdružení ambulantních specialistů a podobně je tomu u architektů, právníků či advokátů. Domnívám se, že v minulosti byly tyto poplatky daňově neúčinné. Změnil se náhled na daňový náklad a pokud ano, od kterého roku? 

Autorizovaný inženýr - jediný společník a jednatel s. r. o.

Mám klienta - s. r. o., kde jediný společník a zároveň jednatel tohoto s. r. o., je autorizovaným inženýrem (kulaté razítko se státním znakem) uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dle informací, co se mi o tom podařilo na komoře zjistit je tam zapsán jako fyzická osoba, na kterou je razítko se státním znakem vydáno, nelze zapsat firmu. A fyzická osoba za členství musí platit komoře poplatky. V mém případě autorizovaný inženýr vykonává práci pouze jako zaměstnanec s. r. o. a s. r. o. si založil za účelem výkonu práce Autorizovaného inženýra. V "radách komory členům", je uvedeno, že pouze pokud poskytují služby autorizovaného inženýra jako fyzické osoby, mohou si dát fakturu za členství k v komoře do daňově uznatelných nákladů jinak nikoliv. Jednatel s. r. o. po mě požaduje zahrnout členské poplatky komoře, kde je jako fyzická osoba, do nákladů společnosti, ale obávám se, že to není možné, a to nejen z důvodu, že faktury jsou na fyzickou osobu jednatele nikoliv na s. r. o. Můžete mi na toto sdělit Váš názor?

Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity)

Ve společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) je vedoucím účetnictví člen A. Obchodní majetek je nakupovaný a psaný na IČ vedoucího účetnictví (osobní automobily, traktory + pachtovní smlouvy). Nyní by společnost chtěla změnit vedoucího účetnictví na člena B. Jakým způsobem je potřeba toto vypořádat? Je nutné majetek přepisovat na člena B, měnit záznamy v technickém průkazu, sepisovat nové pachtovní smlouvy? 

SVJ - kritéria rozdělení nákladů

Podle jakého kritéria (předpisu) se má provést vyúčtování, například: právní služba, úklid spol. prostor, revize hromosvodu, revize spol. elektřiny, poštovného, kolků a poplatků při změně členů výboru? Pokud vzniknou náklady SVJ v souvislosti s jedním členem SVJ, tak se tyto výdaje zúčtují s tímto členem nebo se musí rozdělit mezi všechny členy SVJ a v jakém poměru? Kdy se použije rozdělení mezi členy SVJ dle podílu a kdy podle jednotek - bytů? Prosím o uvedení zákonů a paragrafů, aby se na ně dalo odkázat v případě potřeby na členské schůzi. 

 

Zaúčtování členství ve fotbalovém svazu za spolek

Jak zaúčtovat členství ve fotbalovém svazu za fotbalový oddíl, který spadá do spolku Sokola, který účtuji. Dále platby za hráče, kteří přestupují a za startovné. 

Uznatelnost marketingových nákladů

Společnost s r. o. uhradila fakturu za marketingové služby (uvedeno v textu na faktuře). K této faktuře má smlouvu s dodavatelem, z níž vyplývá, že se jedná o členství v klubu, v němž se pravidelně schází podnikatelé a mezi sebou si domlouvají obchody. Fakturující firma tyto mítinky organizuje a vede administrativu. Jedná se o daňově uznatelný náklad?