Členství (61)

Spolek a registrace k DPH

Je zapsaný spolek - sportovní oddíl osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, jestliže jeho obrat je tvořen:

a) sponzorskými dary (v hodnotě cca 100 000 Kč)

b) členskými příspěvky (vybíranými dle stanov, na základě členství se členové - převážně děti - účastní treninků) - ve výši přesahující 1 mil Kč?

Členské příspěvky - Hospodářská komora

Firma s. r. o. je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a platí pravidelné členské příspěvky. Asociace je autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR. Jsou tyto příspěvky daňově uznatelným nákladem?

Členské příspěvky a DPH

Která organizace má odvádět ze svých členských příspěvků DPH, pokud její obraz přesáhne 1 mil. Kč, resp. které členské příspěvky jsou od DPH osvobozeny? 

Členský poplatek

Pokud výzkumná organizace uhradí členský poplatek za svého zaměstnance v IUSSP (International union for the scientific study of population) - Mezinárodní unii pro vědecký výzkum populace, a tento zaměstnanec je zde registrován, jako zaměstnanec této výzkumné organizace, je tento poplatek daňově uznatelným nákladem?

Zrušení účasti na táboře a vrácení zaplacené částky

Jsme spolek, pořádáme v létě sportovní soustředění, účastní se členové spolku na základě zaplaceného mimořádného členského příspěvku. Někteří rodiče hradí z benefitů, které jim poskytuje zaměstnavatel. V případě, že je účast zrušena, vracíme platbu. Předpokládám správně, že uhrazený členský příspěvek lze poslat zpět pouze tomu, kdo soustředění uhradil - tedy zaměstnavateli, nikoliv rodiči na jeho zvolený účet? 

Přeúčtování nákladů

Společnost ZUBY s.r.o. vykonává zdravotní výkony pro veřejné zdravotní pojištění. Spornou otázkou je placení členských příspěvků České stomatologické komoře. Podle výkladu zákona, pokud uhradí členský příspěvek svým jménem společnost ZUBY s.r.o., jde o daňově uznatelný náklad a současně nepeněžní příjem zaměstnance. Tento postup zřetelně poškozuje zaměstnance. Proto navrhujeme účetní postup. Kdy zaměstnanec MUDR. nositel výkonů uhradí členský příspěvek ČSK sám ze svým prostředků a následně jej „vyfakturuje“ společnosti ZUBY s.r.o., protože jde o její nezbytný náklad, aby mohla vykonávat předmět činnosti podnikání. Bez členství nelze vykonávat zubní praxi společnosti ZUBY s.r.o. U zaměstnance jde o příjem do 15 000 Kč, příjmy osvobozené. Je zde účetní problém? 

Daňová uznatelnost členství v lékařské komoře

Mudr. Rychlý je zubní lékař. Pracuje jako zaměstnanec v Pomalém s. r. o., kde je jediným společníkem na plný úvazek. Má řádné smlouvy se zdravotními pojišťovnami, soukromá praxe na OSVČ vykonávána není. Členství v lékařské stomatologické komoře je "povinné". Roční příspěvek komoře platí na své jméno a rodné číslo. Je tento členský příspěvek daňově uznatelný v s. r. o.? FÚ v rámci kontroly vyloučil jako osobní náklad MUDr. Rychlého, výdaj nesouvisející s činností s. r. o. Bez členství není možné vykonávat řádný výkon povolání. Povolání vykonává v rámci zaměstnaneckého poměru. Příjmy z výkonu povolání jsou příjmem ke zdanění v s. r. o. 

Členský příspěvek hrazený za zaměstnance

Lékárna zaplatila za zaměstnankyni členský příspěvek do lékárnické komory, zaměstnankyně byla na neschopence, poté přešla na mateřskou dovolenou. Jediný příjem za rok měla z čerpání dovolené po skončení mateřské a nástupu na rodičovskou dovolenou. Musí se ji zdanit členský příspěvek ve mzdě? Pokud dojde k zaplacení v únoru, kdy nejpozději musíme zaměstnanci příspěvek ve mzdě dodanit? 

Členský příspěvek

Myslivecký spolek (dříve sdružení), plátce DPH, v souladu se svým statutem vybírá od jednotlivých členů členské příspěvky? Jsou tyto členské příspěvky předmětem DPH a je nutné je zdanit?

Členské příspěvky hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance - lékař

Společnost s r. o. poskytuje rehabilitační služby. Zaplatila za svého zaměstnance (lékaře) příspěvek do České lékařské komory, dále příspěvek do České lékařské komory J. E. Purkyně a příspěvek do „Sdružení ambulantních specialistů o. s.“. Všechny tyto doklady jsou vystaveny na jméno lékaře (zaměstnance). Budou tyto náklady pro firmu daňově uznatelný náklad? Je nutné tyto platby zaměstnanci (lékaři) přidanit do mzdy? Pokud ano, k jakému datu? Mohu např. k 31.12. souhrnně přidanit platby za celý rok?