Členství (56)

Zrušení účasti na táboře a vrácení zaplacené částky

Jsme spolek, pořádáme v létě sportovní soustředění, účastní se členové spolku na základě zaplaceného mimořádného členského příspěvku. Někteří rodiče hradí z benefitů, které jim poskytuje zaměstnavatel. V případě, že je účast zrušena, vracíme platbu. Předpokládám správně, že uhrazený členský příspěvek lze poslat zpět pouze tomu, kdo soustředění uhradil - tedy zaměstnavateli, nikoliv rodiči na jeho zvolený účet? 

Přeúčtování nákladů

Společnost ZUBY s.r.o. vykonává zdravotní výkony pro veřejné zdravotní pojištění. Spornou otázkou je placení členských příspěvků České stomatologické komoře. Podle výkladu zákona, pokud uhradí členský příspěvek svým jménem společnost ZUBY s.r.o., jde o daňově uznatelný náklad a současně nepeněžní příjem zaměstnance. Tento postup zřetelně poškozuje zaměstnance. Proto navrhujeme účetní postup. Kdy zaměstnanec MUDR. nositel výkonů uhradí členský příspěvek ČSK sám ze svým prostředků a následně jej „vyfakturuje“ společnosti ZUBY s.r.o., protože jde o její nezbytný náklad, aby mohla vykonávat předmět činnosti podnikání. Bez členství nelze vykonávat zubní praxi společnosti ZUBY s.r.o. U zaměstnance jde o příjem do 15 000 Kč, příjmy osvobozené. Je zde účetní problém? 

Daňová uznatelnost členství v lékařské komoře

Mudr. Rychlý je zubní lékař. Pracuje jako zaměstnanec v Pomalém s. r. o., kde je jediným společníkem na plný úvazek. Má řádné smlouvy se zdravotními pojišťovnami, soukromá praxe na OSVČ vykonávána není. Členství v lékařské stomatologické komoře je "povinné". Roční příspěvek komoře platí na své jméno a rodné číslo. Je tento členský příspěvek daňově uznatelný v s. r. o.? FÚ v rámci kontroly vyloučil jako osobní náklad MUDr. Rychlého, výdaj nesouvisející s činností s. r. o. Bez členství není možné vykonávat řádný výkon povolání. Povolání vykonává v rámci zaměstnaneckého poměru. Příjmy z výkonu povolání jsou příjmem ke zdanění v s. r. o. 

Členský příspěvek hrazený za zaměstnance

Lékárna zaplatila za zaměstnankyni členský příspěvek do lékárnické komory, zaměstnankyně byla na neschopence, poté přešla na mateřskou dovolenou. Jediný příjem za rok měla z čerpání dovolené po skončení mateřské a nástupu na rodičovskou dovolenou. Musí se ji zdanit členský příspěvek ve mzdě? Pokud dojde k zaplacení v únoru, kdy nejpozději musíme zaměstnanci příspěvek ve mzdě dodanit? 

Členský příspěvek

Myslivecký spolek (dříve sdružení), plátce DPH, v souladu se svým statutem vybírá od jednotlivých členů členské příspěvky? Jsou tyto členské příspěvky předmětem DPH a je nutné je zdanit?

Členské příspěvky hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance - lékař

Společnost s r. o. poskytuje rehabilitační služby. Zaplatila za svého zaměstnance (lékaře) příspěvek do České lékařské komory, dále příspěvek do České lékařské komory J. E. Purkyně a příspěvek do „Sdružení ambulantních specialistů o. s.“. Všechny tyto doklady jsou vystaveny na jméno lékaře (zaměstnance). Budou tyto náklady pro firmu daňově uznatelný náklad? Je nutné tyto platby zaměstnanci (lékaři) přidanit do mzdy? Pokud ano, k jakému datu? Mohu např. k 31.12. souhrnně přidanit platby za celý rok? 

Daňově uznatelný náklad členství v odborné komoře

Lékaři platí poplatky za členství v České lékařské komoře, Sdružení ambulantních specialistů a podobně je tomu u architektů, právníků či advokátů. Domnívám se, že v minulosti byly tyto poplatky daňově neúčinné. Změnil se náhled na daňový náklad a pokud ano, od kterého roku? 

Autorizovaný inženýr - jediný společník a jednatel s. r. o.

Mám klienta - s. r. o., kde jediný společník a zároveň jednatel tohoto s. r. o., je autorizovaným inženýrem (kulaté razítko se státním znakem) uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dle informací, co se mi o tom podařilo na komoře zjistit je tam zapsán jako fyzická osoba, na kterou je razítko se státním znakem vydáno, nelze zapsat firmu. A fyzická osoba za členství musí platit komoře poplatky. V mém případě autorizovaný inženýr vykonává práci pouze jako zaměstnanec s. r. o. a s. r. o. si založil za účelem výkonu práce Autorizovaného inženýra. V "radách komory členům", je uvedeno, že pouze pokud poskytují služby autorizovaného inženýra jako fyzické osoby, mohou si dát fakturu za členství k v komoře do daňově uznatelných nákladů jinak nikoliv. Jednatel s. r. o. po mě požaduje zahrnout členské poplatky komoře, kde je jako fyzická osoba, do nákladů společnosti, ale obávám se, že to není možné, a to nejen z důvodu, že faktury jsou na fyzickou osobu jednatele nikoliv na s. r. o. Můžete mi na toto sdělit Váš názor?

Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity)

Ve společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) je vedoucím účetnictví člen A. Obchodní majetek je nakupovaný a psaný na IČ vedoucího účetnictví (osobní automobily, traktory + pachtovní smlouvy). Nyní by společnost chtěla změnit vedoucího účetnictví na člena B. Jakým způsobem je potřeba toto vypořádat? Je nutné majetek přepisovat na člena B, měnit záznamy v technickém průkazu, sepisovat nové pachtovní smlouvy? 

Zaúčtování členství ve fotbalovém svazu za spolek

Jak zaúčtovat členství ve fotbalovém svazu za fotbalový oddíl, který spadá do spolku Sokola, který účtuji. Dále platby za hráče, kteří přestupují a za startovné.