Časové rozlišení (238)

Výnosy příštích období

Firma A, fakturuje firmě B pronájem reklamní plochy od 1. 8. 2021 - 31. 7. 2022 na částku 580 000 Kč a dále instalaci za 150 000 Kč. Je nutné položku instalaci rozúčtovat a dát poměrnou část na účet 384 (r.2022) jako u samotného pronájmu reklamní plochy?

Pořizovací cena automobilu

Koupili jsme vozidlo a na faktuře je uvedena "YA1-prodloužená záruka" za 11 200 včetně DPH. Jak mi bylo prodejcem sděleno, jedná se o záruku na 5 let nebo 100 000 km, uvedenou jako součást doplňkové výbavy nového vozu. Podmínkou platnosti záruky Mobility Plus rozšířené na 5 let nebo 100 000 km je provádění předepsaných servisních prohlídek u servisního partnera ŠKODA. Bude tato častka zahrnuta do pořizovací ceny automobilu nebo zaúčtovaná zvlášť jako služba časově rozlišena?

Daňové výdaje: penále za pozdní platbu sociálního pojištění, pořízení dlouhodobého majetku a zásob

1) OSVČ vede daňovou evidenci, měla schválený splátkový kalendář od okresní správy sociálního zabezpečení k úhradám záloh. Po splacení dluhu po třech letech jí přišlo vyúčtování penále za toto období asi 10 000 Kč. Bude toto penále daňovým výdajem či nedaňovým?

2) Zubní lékařka, vede daňovou evidenci, pořídila si přístroj skener za 400 000 Kč a materiál na zhotovení implantátů za 160 000 Kč. Za materiál na implantáty zaplatila zálohu 120 000 Kč, zbytek za obě věci dohromady, bude využívat úvěr ve splátkách na 5 let. Chápu dobře, že ta částka materiálu bude ihned daňovým výdajem po zaplacení a ostatní splátky až při úhradě po dobu 5 let?

Doplňující otázka:

Doplnění otázky se týká bodu 2 majetku a bodu 3 zásob, ale úvěr s úroky se týká obou bodů. Majetek, jehož je OSVČ vlastníkem, bude odpisovat. Zásoby hrazeny z účtu vůbec nebyly, pouze celé byly placeny z úvěru, proto přijatou fakturu zlikviduji např. v interních dokladech a bude to daňový výdaj snižující základ daně? Ale co s úroky, které dle splátkového kalendáře jsou vyčíslené přesně na haléře (jistina a úrok)? Jak se budou rozpočítávat, aby jedna část byla součástí odpisovaného majetku a druhá část byla výdajem snižujícím základ daně s likvidací faktury za zásoby? Je tento postup správný?

Účtování sídla společnosti

Nová společnost s r. o. dostala fakturu přijatou s textem Využití sídla společnosti na 24 měsíců, v částce 7 500 Kč. Jak prosím novou společnost s r. o. zaúčtuje?

Faktura z minulého roku

Firma s. r. o., plátce DPH, v červnu letošního roku jsme dostali fakturu vystavenou v prosinci 2020, jde o nevýznamnou částku, cca 1 000 Kč, přiznání k dani z příjmů PO již podáno, měnit nebudeme. Jak prosím správně zaúčtovat? 

Časově rozlišené výnosové úroky ze zápůjčky

Jak naložit se zůstatkem účtu časového rozlišení 38x, v minulém období účtováno proti výnosovým úrokům na účet 662? Nyní v aktuálním období se úrok odpustil. Jistina se uhradila. Úroky za aktuální rok nejsou, ale 2 roky minulé se tvořily. Mohu teď daňově rozpustit částku do nákladů?

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku

Ve vnitřním předpisu od 1. 1. 2021 máme nový limit pro odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení 80 000 Kč bez DPH, firma je plátcem DPH. Daňové odpisy firma bude používat i jako účetní. Mohu pro drobný hmotný a nehmotný majetek také stanovit ve vnitřním předpise limit 80 000 Kč? V případě pořízení většího množství drobného majetku (na příklad nábytku) musím celkovou hodnotu časově rozlišit - na příklad na 2 roky? U nehmotného majetku (ochranné známky) musím také časově rozlišovat? Uplatněné náklady u tohoto nehmotného majetku by byly i daňově uznatelné? 

Zachycení dohody o narovnání u soudního sporu

V rámci soudního sporu, resp. podepsané a účinné dohody o narovnání je naše společnost povinna vyplatit stanovenou částku. Naše společnost bude vymáhat tuto částku po zastupující právní kanceláři (ta je pojištěna) - je zde důvodné podezření, že kancelář udělala procesní chyby v případu. Kromě toho, pokud by se nepodařilo tuto částku vymoct po právní kanceláři, jsou veškeré případné náklady spojené s tímto konkrétním soudním sporem ručené (smlouva o refundanci) třetí stranou (solventní velká společnost, která nárok nezpochybňuje). Doba mezi výplatou částky u dohody o narovnání a její zpět získání od právní kanceláře či následně třetí strany může přesáhnout dvě účetní období. Lze účtovat vyplacenou částku přímo rozvahově, a tedy ne přes 548, případně pokud ne, tak bych předpokládal tvorbu dohadu v plné výši nákladu. 

Majetek vytvořený vlastní činností + vedlejší náklady

Dobrý den, jsme slévárna, jejíž součástí výroby jsou i odlitky, které používáme pro vlastní potřebu.V roce 2020 jsem zaktivovala 4 ks odlitku do DHM a k nim 5 ks závěsných ok speciálních od dodavatele, výsledný majetek pak bude odlitek + závěsné oko. Pátý kus odlitku se vyrobil letos v roce 2021. Bohužel mi nepředali informaci, že to bude kus jiný, s nižší hmotností, tzn. nepřekročí hranici pro zařazení do DHM včetně vedlejších nákladů - závěsného oka. Všech 5 ok jsme zaúčtovala v roce 2020 na účet 042. Jak prosím postupovat a odúčtovat cenu jednoho oka z účtu 042. Uvažovala jsem o přeúčtování na sklad materiálu 112 a z něj výdejkou do spotřeby drobného majetku 501. Je to prosím možné? Nebo je možné rovnou z 042 část zahrnout do nákladů letošního roku, správně to měly být náklady roku 2020, pokud bych dodržovala věcnou a časovou souvislost, bohužel jsem neměla informace, abych mohla dodržet. 

Náklady příštích období - datum účtování v následujícím roce

Společnost s r. o. má na účtu 381-Náklady příštích období na straně MD ke konci roku 2020 zůstatek, který v roce 2021 převede na stranu D a k němu vybere příslušný nákladový účet. K jakému datu se má v roce 2021 interní doklad s rozpuštěním nákladů příštích období zaúčtovat? Zda zpětně k 1. 1. 2021 nebo až po datu uzávěrky, která byla zpracována a na FÚ odeslána 29. 4. 2021, nebo je to jedno a jde jen o to, aby byly rozpuštěny v roce 2021? Nejedná se o komplexní náklady, pouze o běžné jako pojištění, domény apod.