Daňové doklady (1303)

Pořízení investice v cizí měně od českého subjektu

Účetní jednotka používá ve svém účetnictví denní kurz ČNB. V dubnu pořídila od českého dodavatele stroj za 290 000 EUR bez DPH. Dodavatelem je český subjekt. Fakturace s dodavatelem byla dohodnuta v EUR. Dodavatel používá roční kurz, pro rok 2020 je tento kurz ve výši 25,41 Kč/EUR. Doklad byl kurzem dodavatele zaúčtován na účet 042 a DPH uplatněna ve výši, která byla vyčíslena na dokladu. Vzhledem k aktuálnímu kurzu 27,41 Kč/EUR vznikne při úhradě faktury kurzová ztráta ve výši cca 696 000 KčNeměla by účetní jednotka pro přepočet do svého účetnictví použít denní kurz a rozdíl doúčtovat na účet 042 interním dokladem? Software neumožňuje použití dvou kurzů na jednom dokladu. U nevýznamných částek, které jsou účtovány nákladově, toto účetní jednotka neřeší, i když v souladu s § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů by měla používat kurz, který používá v účetnictví. Bylo by možné stanovit ve směrnici, že účetní jednotka sice používá denní kurz ČNB, ale u dodávek od českých subjektů, kdy fakturace probíhá v cizí měně, bude používat kurz dodavatele.

Doplnění k otázce DAUCID ID č. 25248 - splatnost faktury

Chápu tedy správně, že zvýšit základ daně v případě nejasné splatnosti faktury, je třeba v momentě promlčení - tedy ne po 30 měsících ale po 36 měsících? (v případě promlčení po 3 letech)

Splatnost faktury

Fyzická osoba má výhradní právo na prodej konkrétního SW od softwarové společnosti. Toto právo převedla se souhlasem původní společnosti na nového prodejce, kterým je akciová společnost. Akciová společnost za to fyzické osobě vyplácí čtvrtletně dojednanou finanční částku. Fyzická osoba na fakturách neuvádí jako datum splatnosti konkrétní datum, ale uvádí, že částka je splatná "na vyžádání". Akciová společnost tedy faktury hradí fyzické osobě až když ona o to požádá. V účetnictví akciové společnosti jsou však tyto faktury neuhrazené více než 30 měsíců (od data vystavení, k žádosti o úhradu zatím nedošlo). Neměla by je akciová společnost vyloučit z daňových nákladů do doby, než budou zaplaceny? Nebude obviněna z toho, že jde o účelovost? Fyzická osoba je s akciovou společností spojená osoba.

 

DPH identifikované osoby ve výši menší než 100 Kč

Identifikovaná osoba přijala službu od osoby registrované k dani v jiném členském státě (reklama na Googlu). Fakturační částka za příslušný měsíc je na 152 Kč. Musí identifikovaná osoba za příslušný měsíc podat přiznání k DPH a odvést daň z přidané hodnoty, přestože výsledná daň je méně než 100 Kč? Vztahuje se pro identifikovanou osobu povinnost odvádět DPH i přijatých služeb mimo EU (kupříkladu z digitálních služeb poskytnutých firmou se sídlem v USA, nebo pokud Irsko, kde má Google sídlo, vystoupí z EU)?

Vyřazení movité věci z užívání z důvodu uznané reklamace - účetní a daňový pohled

V roce 2020 naše společnost pořídila čerpadlo, navedla je do užívání jako samostatnou movitou věc v DS 2 a zahájila odpisování. Při provozování v období záruční lhůty se projevily vady, které se dodavatel v rámci reklamace neúspěšně pokusil odstranit. Reklamační řízení bylo ukončeno s tím, že dodavatel čerpadlo odveze na vlastní náklady zpět a vystaví dobropis v plné výši původně fakturované ceny. Byla uzavřena Dohoda o zrušení smlouvy o dílo. Jak máme postupovat při vyřazení čerpadla z evidence majetku - prosím o uvedení účetních zápisů. Prosím o sdělení, jaký by byl postup v případě, kdyby se závada projevila až v následujícím roce, tedy v případě, že už bychom již uplatnili daňový odpis pro účely daně z příjmů.

Evidence faktury z EU

Jsme s. r. o., plátci DPH, vedeme účetnictví. Pořizujeme zboží z EU v EUR. Jak tyto faktury máme správně evidovat z pohledu DPH a účetnictví. Fakturu jsme přijali 11. 5. 2020, datum vystavení na faktuře je 30. 04. 2020, DUZP 29. 04. 2020 v hodnotě 1 000 EUR. Je nutné rozlišovat kurz pro evidenci DPH a kurz pro účetnictví? Používáme denní kurz ČNB. 

Neplátce DPH vystavil daňový doklad s DPH

Nově založená společnost s. r. o. neplátce DPH vystavila daňový doklad včetně DPH za služby s datem vystavení 12. 3. 2020 a DUZP 29. 2. 2020. Při jednání s naší účetní kanceláří o poskytování účetních služeb nám bylo tvrzeno, že firma není plátcem DPH a to jsme si také v registru plátců ověřili, že firma nebyla plátcem. Bohužel bez našeho vědomí se společnost zaregistrovala a od 14. 3. 2020 se stala plátcem. řádně jsme tedy podali Přiznání za březen včetně Kontrolního hlášení. Následně až 6. 5. 2020 nám byla předána faktura vydaná z DUZP z 29. 2. 2020, kdy firma ještě plátce nebyla a na daňovém dokladu bylo uvedeno poskytnuté plnění včetně DPH. Příjemce služby si v březnovém Přiznání k DPH neoprávněně (neověřil si) uplatnil odpočet a uvedl v Kontrolním hlášení (faktura byla nad 10 000 Kč). Zajímalo by mě, jak celou situaci správně vyřešit? Dodavatel v Kontrolním hlášení za únor fakturu nemá, jelikož Kontrolní hlášení ani Přiznání nepodával - nebyl plátcem. Vystavili jsme opravný daňový doklad, Příjemce podal následné Kontrolní hlášení, dodateční Přiznání k DPH a neoprávněně uplatněné DPH vrátil. V následném KH již tuto fakturu ani opravný doklad neuvádí. Jaké je správné datum vystavení a DUZP na opravném daňovém dokladu a jak má řešit dodavatel a má uvádět v Přiznání a KH a za jaké měsíce? Příjemce požaduje pouze opravný doklad ne opravný daňový doklad.

 

Opravný daňový doklad

Jsme s. r. o., plátci DPH. V 1-3/2020 jsme našemu odběrateli vystavili faktury za IT služby. Dnes jsem však zjistila, že vztah byl k 31. 12. 2019 ukončen. Ráda bych se zeptala, zda můžu na tyto 3 faktury vystavit s dnešní datem opravné daňové doklady a zda je nutné kvůli tomu podávat za 1-3/2020 dodatečná daňová přiznání. Jedná se o malé částky - celkem s DPH 4 500 Kč.

Fakturace a účtování dílčích zakázek

Jakým způsobem evidovat zakázkovou evidenci u stavební nebo montážní firmy pro účely rozpracovanosti k 31. 12.? Jedná se o to, že je dlouhá zakázka, která má víc dílčích fází ("kratších podzakázek"), které budou fakturovány postupně dle plnění plánu. V dílčích fakturacích jsou zahrnuty nejen přímé náklady, ale i marže (zisk) z dílčí fáze zakázky. Je třeba posuzovat dílčí fáze jako jednotlivé zakázky, nebo všechny dílčí fáze u jedné zakázky se mají evidovat dohromady jako jedna zakázka (a o výnosech účtovat až při předání poslední fáze)? Možná je tato otázka nejednoznačná a záleží na tom, jestli dílčí fáze zakázky budu předávány podepsaným protokolem apod.? Protokol však u dílčích zakázek není vždy podepsán (není to praktické a zákazník často ani nechce podepisovat dílčí části) Dále se chci zeptat, když práce byly dodělány v prosinci, ale k podpisu předávací protokolu u díla došlo až v lednu 2020, tak je nutné ocenit k 31.12.2019 rozpracovanost jako nedokončenou výrobu bez marže? (to by však nebyl z mého pohledu dodržen věrný obraz účetnictví 2019 a za silný rok by byla vykázána ztráta) Lze si používané postupy ve vnitropodnikové směrnici nějakým způsobem upravit, aby byl postup nezpochybnitelný (při dlouhodobém dodržování metodiky o tomto účtování) - např. evidence dílčích fází a jejich účtování do výnosů či účtování do výnosů i pokud nedošlo k podepsanému předávacímu protokolu? Případně poprosím o doporučení nějaké ucelené literatury na toto téma (pokud existuje).

Oprava vlastního vozidla, které je v majetku autoservisu

Jak postupovat při fakturaci opravy vozidla vedeného v obchodím majetku autoservisu (plátce DPH)? Na vozidle byla řešena pojistná událost a bylo opraveno ve zmíněném autoservisu. Pojišťovna vyžaduje pro doložení pojistného plnění fakturu. A jak bude vypadat faktura z hlediska DPH?