Daňové doklady (1266)

Náležitosti při účtování faktury

Co je nutné doplnit na fakturu při jejím zaúčtování? Domnívám se, že tzv. košilka je přežitkem - vše se dá vytisknout z účetního programu. Takže jen podpis odpovědné osoby za účetní případ by měl být na každé faktuře? A na ostatních dokladech - malých paragonech v hotovosti - musí být také podpis?

Daňové doklady (faktury) a pronájem nemovitostí podle § 9 zákona o daních z příjmů

Jsem občan, který má příjmy pouze z pronájmu svých nemovitostí. Vedu přehled o příjmech a výdajích v rámci § 9 zákona o dani z příjmů, nejsem plátce DPH. Někteří nájemci (firmy) požadují, abych jim zasílal daňové doklady - faktury na měsíční nájmy. Mohu tyto faktury vystavovat, když nejsem osobou podnikající?

Opravné daňové doklady a kontrolní hlášení

Jsme střední škola, zřízená krajem, plátce DPH. Obdrželi jsme vrubopisy - opravné daňové doklady - k fakturám za dodávku elektrické energie za jednotlivé měsíce leden, únor, březen, duben, květen. Tedy pět opravných daňových dokladů. Každý přibližně na 1 000 Kč. Původní faktury byly každá přibližně na 150 000 Kč. Jak toto vykázat v kontrolním hlášení? Vykazují se tam nějak i původní daňové doklady? Třeba minusem nebo se tam vykážou jen tyto opravné daňové doklady? A v oddíle do 10 000 Kč?

Elektronické zpracování cestovních příkazů - špatně viditelný doklad

Rádi bychom zpracovávali cestovní příkazy výhradně elektronicky. Znamená to, že všechny doklady za výdaje související s pracovní cestou by zaměstnanci skenovali do počítače, originály by se nearchivovaly. Nevíme si ale rady se situací, kdy část dokladů za použití MHD má špatně viditelné označení datumu a času a při skenování tento údaj není vůbec viditelný. Je možné že v případě, kdy na dokladu není viditelné datum a/nebo čas, bychom postupovali jako při ztrátě dokladu, kdy je možné dle zákona o cestovních náhradách takový doklad přesto uznat? Ovšem doklad by nebyl ztracen, byl by naskenován k příslušné pracovní cestě, pouze by nebyla možnost prokázat souvislost s touto konkrétní pracovní cestou? Stačilo by prohlášení zaměstnance, že takovou jízdenku skutečně použil? Případně jaký jiný způsob by byl pro kontrolní orgány akceptovatelný za předpokladu že nechceme, aby si sami zaměstnanci museli archivovat doklady, tedy uchovávat jejich originály? 

Faktura vystavená neziskové organizaci - DPH

Vystavujeme faktury za úklidové práce, se sazbou DPH 21 %. Bude se sazba lišit v závislosti na tom, komu fakturujeme? Nebude u plnění nižší sazba, pokud budeme vystavovat fakturu neziskové nebo např. rozpočtové organizaci? 

Identifikovaná osoba a přijatá služba z EU

Právnická osoba, neplátce DPH v ČR přijala službu od plátce DPH ze Slovenska. Jedná se o pronájem anesteziologického přístroje. První fakturace /první přijetí služby/ bylo 22. 3. 2019. Faktura byla včetně slovenské DPH. Přihlášku k registraci IO jsme podali na Finanční úřad 3. 6. 2019. Přiznání k DPH za měsíc březen a duben jsme podali také 3. 6. 2019, kdy jsme také zaplatili naše DPH. Nárok na uplatnění DPH nemáme. Zároveň jsme požádali slovenskou firmu o vystavení opravných daňových dokladů. Osvědčení o registraci z Finančního úřadu jsme obdrželi dne 25. 6. 2019, kde IO jsme ode dne přijetí služby a to 22. 3. 2019. Slovenská firma i za měsíc květen vystavila fakturu včetně jejich DPH. Nechce nám fa předělat, respektive dodat opravné daňové doklady. Defacto platíme DPH 2x. Jak požádat protistranu o opravu? Neměla slovenská firma již při první fakturaci osobě povinné k dani /což jsme/ fakturovat bez jejich DPH?

Vystavená faktura v EUR - vyčíslení DPH v české měně

Podle zákona o DPH patří mezi náležitosti vydané faktury v cizí měně i vyčíslení DPH v české měně. Jaký je správný postup výpočtu DPH v Kč na vystavených fakturách v měně EUR? Ve všech dostupných příkladech autoři uvádějí hodnoty typu: Základ daně 1 000 EUR + DPH 210 EUR, kurs EUR/Kč 25 Kč. V těchto případech vypadá vše velice jednoduše. Jak mám postupovat v tomto konkrétním případě: Kurs EUR/ Kč = 25,83, základ 572,22 EUR.

Varianta 1. - 25,83 x 572,22 EUR = 14 780,44 Kč (základ daně v Kč) x 21 % = 3 103,89 Kč (DPH).

Varianta 2. - 572,22 EUR (základ daně) x 21% = 120,17 Eur x 25,83 Kč = 3 103,99 Kč (DPH).

Která z výše uvedených variant je správná?

Opravný daňový doklad po 1. 4. 2019

Jsme měsíční plátci DPH. Dne 4. 6. 2019 jsme obdrželi opravný daňový doklad za vrácené zboží, který je na částku -45 000 Kč. Na dokladu je uvedeno DUZP 31. 5. 2019 a datum vystaven rovněž 31. 5. 2019. Ve kterém měsíci uvedeme tento opravný daňový doklad v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení.

Záloha před dnem zdanitelného plnění

Odborový svaz vysoké školy pořádá léta letní dětský tábor. Provozovatel je plátce DPH. Klasický postup .. přihláška dětí, zálohová faktura, daňový doklad na přijatou platbu, konečná faktura s vyúčtováním zálohy. Každý rok se najde několik společností, kde na žádost rodiče poskytují příspěvek z FKSP, ale u některých jde o daňově neřešitelnou otázku. Jejich argument je, "zálohovou fakturu neproplatíme, vaše dítě bude příspěvku" . Po provozovateli tábora žádají FAKTURU? Jak vystavit daňový doklad před dnem zdanitelného plnění ( LTD až o prázdninách ) a platba dosud nebyla připsána? Bez jednoho z těchto dokladů odmítají někteří zaměstnavatelé přispět z FKSP. Lze postupovat i jinak?

Přemístění obchodního majetku do JČS

Česká s. r. o., plátce DPH, bude provádět přemístění svého zboží (kuchyňské potřeby) do Německa (sklad Amazon) a v Německu je bude přes Amazon prodávat koncových spotřebitelům. Jaký doklad bude pro toto přemístění vystavovat? Je takový doklad stejný jako při dodání zboží do JČS, jen na obou stranách (dodavatel a odběratel) bude tatáž s. r. o.? Přemístění majetku je osvobozeno, na faktuře tedy bude bez DPH? Kam se tento doklad uvádí, a na který řádek - přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení? Jakým dokladem je třeba doložit přemístění majetku? Jak se určí základ daně/cena přemisťovaného majetku?