Silniční daň (403)

Prodej nákladního vozidla a silniční daň

Jak to bude s placením silniční daně z nákladního automobilu u OSVČ, jestliže 31. 5. vyzvedla z registru SPZ a 1) v tomto dni i došlo k přepisu na nového majitele, 2) k přepisu na nového majitele došlo 1. 6.?

Silniční daň - předání vozidla v 5/2021, zápis do VTP 6/2021

Společnost s r. o. pořídila ojetý osobní automobil v 29. 5. 2021, do VTP byl však zapsán až 2. 6. 2021. První registrace v ČR bylo 5/2018. Za které měsíce bude platit silniční daň? Pokud bude platit i za 5/2021, může si uplatnit slevu 40 %, i když není zapsána ve VTP jako majitel? 

Silniční daň

Společnost s r. o. koupila v 7/2019 automobil, 3/2021 zaměstnanec měl autonehodu - totální škoda, 4/2021 vrak vozidla byl prodán. Jak to bude se silniční daní - budeme platit daň za období 1-4/2021?

Doplnění dotazu: Jedná se o osobní automobil, který byl určený jen pro podnikatelskou činnost (servisní výjezdy techniků). Vozidlo bylo zakoupeno v ČR i provozováno v ČR. K zániku vozidla nedošlo, neboť vrak vozdila byl 14. 4. 2021 prodán podnikateli, který se zabývá servisem a prodejem vozů a náhradních dílů. Kupující si vůz přepsal na úřadě dne 4. 5. 2021. V účetnictví jsme automobil vyřadili dne 14. 4., tj. v den prodeje. Daň tedy budeme platit za období 1-4/2021? 

Silniční daň k pracovním cestám soukromým vozem

K pracovním cestám realizovaným soukromým vozidlem zaměstnance musí zaměstnavatel za toto vozidlo odvést silniční daň. Jak je to u vozidla externího spolupracovníka, kde firma hradí pouze náklady za dopravu bez stravného - je k tomuto vždy sepsána smlouva o náhradě nákladů na cestu. Za toto vozidlo externího spolupracovníka je firma také povinna odvést silniční daň?

Totální škoda automobilu

Společnost s r. o., plátce DPH, v 07/2019 koupila na úvěr od leasingové společnost ojetý automobil. V 03/2021 měl zaměstnanec nehodu - jedná se o totální škodu. Účtovali jsme takto:

1) Nákup na úvěr 07/2019: Automobil 022/321 194 214,88 Kč DPH 343/321 40 785,12 Kč Úvěr 321/479 95 000 Kč Doplatek 321/211 140 000 Kč 2) Havárie 03/2021 Konečný stav na účtu 479 k 04/2021 XXX/479 46 292,45 Kč Náklady na splacení – Leasingová společnost 548/378 4 866,18 Kč Náhrada od pojiš. zaslána přímo leasingové společnosti 378/648 83 967 Kč Přeplatek - vratka od Škofinu 221/378 32 808,31 Kč Stav úvěru dle kalkulace od leasingové společnosti 479/378 46 292,51 Kč Zaokrouhlení 548/479 0,06 Kč

3) Prodej zbytku vozidla 04/2021 Automobil 311/641 96 694 Kč DPH 311/343 20 306 Kč Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Odpisy 2021 551/082 21 607 Kč (poloviční odpis - je to možné?) Zůstatková cena auta 541/082 108 030,88 Kč Vyřazení 082/022 194 214,88 Kč

a) Je výše uvedený postup účtování správný?

b) Při nákupu jsme si uplatnili plný odpočet DPH, teď při prodeji DPH odvedu (v přiznání DPH uvedu na ř. 1 + KH A4?). Budu muset provádět úpravu dříve uplatněného odpočtu DPH, když automobil nebyl ještě plně odepsán?

c) Jsou všechny výše uvedené náklady a výnosy daňově uznatelné?

d) Jak je to ještě se silniční daní - platím za období 1-4/2021? 

Doplňující otázka:

Prosím ještě o vyjasnění otázky týkající se odpisů. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým a účtujeme vždy k 31.12. Pořizovací cena automobilu byla 194 214,88 Kč. Odpisy byly: Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Jestliže havárie byla 21. 3. 2021 (prodej zbytku vozidla 14. 4. 2021) jak to tedy bude s odpisy? Účetní odpis bude pouze 3/12, tj. 10 804 Kč (551/082) ročního daňového odpisu a v daňovém přiznání za rok 2021 bude 1/2 daňový odpis? Na které řádky v daňovém přiznání pak tento rozdíl uvedu? A ohledně zůstatkové ceny, tu vypočítám tedy následovně: 194 214,88 - 21 364 - 43 213 - 10 804 = 118 833,88 Kč. Promítne se to taky pak nějak do daňového přiznání? 

Silniční daň

OSVČ, která podniká v oblasti lesnictví a využívá z pohledu daně z příjmů paušální výdaje ve výši 60 % chce využít ke své činnost automobil, resp. automobil, kde je v technické průkazu uvedena jeho maminka. OSVČ má živnosti jako vedlejší - má i zaměstnání. Jaký je případ, kdy OSVČ využívá ke své činnost auto, které podléhá silniční dani? Je to např. 1 a) cesta z bydliště (trvalého bydliště) do lesa, kde sází stromky? 1 b) cesta z bydliště do obchodu, kde stromky nakoupí a pak jedete sázet a pak do svého bydliště? Jsou tyto cesty předmětem daně silniční ((je nepodstatné pro silniční daň, kde má OSVČ trvalé bydliště, resp. z jakého místa za prací vyráží? 2) Kdo podá a zaplatí daň - ten kdo je zapsaný v technickém průkazu či OSVČ ačkoliv žádný auto nevlastní? 3) Pokud přiznání podá maminka - může pak silniční daň zaplatit syn jako OSVČ - může jít platba z jeho účtu?

Silniční daň při ukončení operativního leasingu

Při ukončení operativního leasingu vracíme vozidlo zpět a tato změna je zapsaná v technickém průkazu, musíme platit silniční daň i v měsíci vrácení? Když vozidlo vrátíme třeba 17. 3. 2021 a toto datum je zapsané v technickém průkazu, musíme platit silniční daň i za březen?

Silniční daň - návěs nákladní valníkový

Společnost s. r. o. (obchodník s ojetými nákl. vozidly) dne 24. 9. 2020 koupila návěs nákladní valníkový (3 nápravy povolená hmotnost na nápravy 3x8 tun). Toto vozidlo bylo koupeno od slovenské firmy, přepraveno ze Slovenska do ČR. Dne 24. 9. 2020 byla vozidlu přidělena SPZ a v TP byl kupující zapsán jako vlastník. Stejný den 24. 9. 2020 byla vozidlu přidělena RZ na vývoz a vozidlo bylo přepsáno na nového vlastníka, kupujícího ze státu mimo EU. Další vozidlo stejného typu bylo zakoupeno s SPZ v depozitu. Dne 22. 9. 2020 bylo vyřazení z depozita ukončeno ORV a RZ vráceny a stejný den 22. 9. 2020 byla vozidlu přidělena RZ na vývoz. Musí naše společnost uhradit silniční daň za 9/2020 za obě vozidla?

Automobil zaměstnance pro pracovní cesty

Zaměstnanec používá pro služební cesty soukromé auto (půjčené od kamaráda). Má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady, tj. na základní náhrady + náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Kdo v takovém případě hradí silniční daň? 

Silniční daň u veřejně prospěšné společnosti

Členové veřejně prospěšné společnosti - spolek, jejíž hlavní činností je organizování kulturní a sportovní činnosti v obci, zajišťují jednotlivé akce taká na své soukromé náklady. Jedná se o použití soukromé techniky k promítání filmů, dovoz občerstvení soukromým autem a další. Spolek si může ve svých směrnicích stanovit určitou náhradu pro členy spolku spojenou se zajištěním akcí. Pokud by hradili náklady za požití soukromého vozidla, musí se stát spolek plátcem silniční daně? Spolek žádný majetek nevlastní. Tyto náhrady by byly pro členy spolku zároveň osvobozeny od daně z příjmu.