Silniční daň (397)

Silniční daň při ukončení operativního leasingu

Při ukončení operativního leasingu vracíme vozidlo zpět a tato změna je zapsaná v technickém průkazu, musíme platit silniční daň i v měsíci vrácení? Když vozidlo vrátíme třeba 17. 3. 2021 a toto datum je zapsané v technickém průkazu, musíme platit silniční daň i za březen?

Silniční daň - návěs nákladní valníkový

Společnost s. r. o. (obchodník s ojetými nákl. vozidly) dne 24. 9. 2020 koupila návěs nákladní valníkový (3 nápravy povolená hmotnost na nápravy 3x8 tun). Toto vozidlo bylo koupeno od slovenské firmy, přepraveno ze Slovenska do ČR. Dne 24. 9. 2020 byla vozidlu přidělena SPZ a v TP byl kupující zapsán jako vlastník. Stejný den 24. 9. 2020 byla vozidlu přidělena RZ na vývoz a vozidlo bylo přepsáno na nového vlastníka, kupujícího ze státu mimo EU. Další vozidlo stejného typu bylo zakoupeno s SPZ v depozitu. Dne 22. 9. 2020 bylo vyřazení z depozita ukončeno ORV a RZ vráceny a stejný den 22. 9. 2020 byla vozidlu přidělena RZ na vývoz. Musí naše společnost uhradit silniční daň za 9/2020 za obě vozidla?

Automobil zaměstnance pro pracovní cesty

Zaměstnanec používá pro služební cesty soukromé auto (půjčené od kamaráda). Má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady, tj. na základní náhrady + náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Kdo v takovém případě hradí silniční daň? 

Silniční daň u veřejně prospěšné společnosti

Členové veřejně prospěšné společnosti - spolek, jejíž hlavní činností je organizování kulturní a sportovní činnosti v obci, zajišťují jednotlivé akce taká na své soukromé náklady. Jedná se o použití soukromé techniky k promítání filmů, dovoz občerstvení soukromým autem a další. Spolek si může ve svých směrnicích stanovit určitou náhradu pro členy spolku spojenou se zajištěním akcí. Pokud by hradili náklady za požití soukromého vozidla, musí se stát spolek plátcem silniční daně? Spolek žádný majetek nevlastní. Tyto náhrady by byly pro členy spolku zároveň osvobozeny od daně z příjmu. 

Daňové přiznání zpracované účetní

Může účetní OSVČ, která není daňovým poradcem, zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu? Účetní má plné moci a přiznání podává pod kódem 4A jako obecný zmocněnec. Vím, že tato otázka je sporná i z toho důvodu, že účetní nemá na toto uzavřenou pojistku. Ale pokud je možnost podávat přiznání jako obecný zmocněnec, tak tím může být kdokoliv, tedy i člověk, který není daňovým poradcem? Porušuje tím účetní nějaké zákony a hrozí jí nějaké sankce nebo pokuty? Další otázka je, jak je to s podáváním přiznání k DPH a KH, s ročním zúčtováním a se zpracování daně silniční. Může je účetní podat (např. v pojistné smlouvě má nárok na plnění z pozdě podaného kontrolního hlášení)?

Automobil zaměstnance pro služební cesty

Zaměstnanec používá pro služební cesty soukromé auto (půjčené od kamaráda). Má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady tj. na základní náhrady + náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Kdo v takovém případě hradí silniční daň? 

Pronájem soukromého automobilu do s. r. o.

Pokud FO, (která je zároveň OSVČ a plátce DPH), dlouhodobě pronajme osobní automobil, který má ve svém soukromém vlastnictví, do s. r. o., kde je tato FO jednatelem a zároveň společníkem, bude pak tato FO příjem z pronájmu zdaňovat dle § 9 ZDP. Jak to prosím bude z pohledu DPH? Bude tento pronájem soukromého automobilu podléhat zdanění DPH? Pokud ano, prosím o vysvětlení, jak v praxi postupovat. Bude nájemné účtováno s 21% DPH a zahrnováno do daňového přiznání k DPH, které tato FO podává jako OSVČ a příjmy zdaňuje dle § 7 ZDP? Přiznání k dani silniční za toto vozidlo bude podávat FO? A jak to bude s uznatelností nákladů na opravy, pojistné, údržbu - může hradit tyto náklady nájemce (pokud bude toto v nájemní smlouvě dohodnuto?)

Silniční daň u nákladního vozidla

Fyzická osoba má v obchodním majetku nákladní automobil o hmotnosti 7,5 tun. Tento automobil by v roce 2020 nepojízdný, ale nebyl vyřazen z obchodního majetku ani nebyl vyřazen z registru. Je fyzická osoba povinna platit silniční daň z tohoto automobilu v roce 2020, když automobil nebyl využíván k podnikání, protože byl nepojízdný?

Silniční daň

Dle § 2 odst. 4 předmětem daně nejsou: - kolové traktory v TP druh T, - přípojné vozidlo nosič nástaveb v TP Ra3, - manipulátor v TP SS, - sypač typ VS, - sněhová radlice - typ ZR T, - pracovní stroj nesený - typ VS, - pracovní stroj UNC, - vibrační deska samojízdná. Kde lze najít podrobnější rozdělení?

Silniční daň - osvobození od daně, dodatečné daňové přiznání

Jsem OSVČ, vedu daňovou evidenci. V roce 2017 jsem si koupil osobní automobil, který využívám výhradně pro svou ekonomickou činnost. Podle technického průkazu se jedná o kategorii vozidla M1, palivo BA+LPG. Vozidlo jsem v roce 2017 přihlásil k platbě silniční daně a silniční daň jsem platil, protože jsem nevěděl, že vozidlo s palivem LPG je od daně osvobozeno. Chci podat dodatečná daňová přiznání k silniční dani od roku 2017, protože mi vznikla jiná daňová povinnost (nižší). Jakým způsobem mám dodatečné daňová přiznání podat? Jaké řádky daňového přiznání mám opravit?